Wymagania edukacyjne z przyrody "tajemnice przyrody" klasa IV
Pobierz 196.33 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne z przyrody "tajemnice przyrody" klasa IV
strona3/3
Data konwersji03.01.2013
Rozmiar196.33 Kb.
TypWymagania
1   2   3
Dział 7. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie

 • wskazuje na mapie lądy oraz morza
  i oceany

 • podaje przykłady wód słonych

 • wymienia przystosowania wybranych zwierząt, np. ryb, delfinów, do życia
  w wodzie

 • rysuje liście roślin wodnych, np. wywłócznika

 • podaje 2–3 przykłady zwierząt oddychających tlenem rozpuszczonym
  w wodzie

 • podaje przykłady organizmów żyjących na dnie zbiornika wodnego

 • na planszy lub schematycznym rysunku przyporządkowuje (lub opisuje): koryto rzeki, obszar zalewowy, dolinę, brzeg prawy i lewy

 • opisuje schemat rzeki, wymieniając: źródło, bieg górny, środkowy, dolny, ujście

 • wskazuje na mapie rzekę główną i jej dopływy

 • rozpoznaje na rysunku glony jednokomórkowe, kolonijne, wielokomórkowe

 • odróżnia glony jednokomórkowe od pierwotniaków

 • rozpoznaje amebę i pantofelka

 • opisuje, np. na schematycznym rysunku, nazwy stref życia w jeziorze

 • odczytuje z ilustracji nazwy 2–3 organizmów żyjących w poszczególnych strefach jeziora

 • uzupełnia brakujące nazwy organizmów tworzących łańcuch pokarmowy
  w jeziorze

 • podaje przykłady ryb żyjących w strefie przybrzeżnej jeziora

 • podaje przykłady innych zwierząt żyjących w strefie przybrzeżnej jeziora

 • wymienia po 1 przykładzie zwierząt żyjących w strefie toni wodnej i strefie wód głębokich jeziora

 • podaje nazwy stref życia w morzach
  i oceanach

 • podaje nazwy organizmów tworzących plankton

 • podaje nazwy zwierząt żyjących w strefie przybrzeżnej mórz i oceanów

 • podaje przykłady wód słodkich (w tym wód powierzchniowych) i wód słonych

 • wyjaśnia, jak powstają rzeki

 • wskazuje różnice między oceanem

a morzem

 • charakteryzuje warunki życia w wodzie

 • omawia przystosowania roślin do życia
  w wodzie

 • wyjaśnia, co to jest plankton

 • wymienia źródła tlenu rozpuszczonego
  w wodzie (B); opisuje sposoby pobierania tlenu przez organizmy żyjące w wodzie

 • na planszy lub schematycznym rysunku podpisuje elementy doliny rzeki

 • podaje nazwy organizmów żyjących w biegu górnym, środkowym i dolnym rzeki

 • wskazuje na mapie dorzecze

 • wyjaśnia pojęcia: rzeka główna, dopływ, dorzecze

 • wymienia cechy glonów

 • podaje nazwy przedstawicieli glonów jednokomórkowych, kolonijnych i wielokomórkowych

 • wymienia sposoby poruszania się pierwotniaków

 • podaje nazwy stref życia w jeziorze

 • z podanych organizmów układa łańcuch pokarmowy w jeziorze

 • omawia warunki panujące w strefie przybrzeżnej jeziora

 • podaje przykłady roślin strefy przybrzeżnej jeziora

 • podaje nazwy organizmów tworzących plankton

 • podaje nazwy zwierząt żyjących w strefie toni wodnej lub strefie wód głębokich jeziora

 • wymienia czynniki wpływające na obecność organizmów żyjących w morzach i oceanach

 • omawia piętrowe rozmieszczenie glonów w morzach i oceanach

 • podaje nazwy zwierząt żyjących w strefie otwartej toni wodnej mórz i oceanów

 • wyjaśnia pojęcia: wody słodkie, wody słone

 • charakteryzuje wody powierzchniowe omawia warunki niezbędne do powstania jeziora

 • wymienia cechy budowy zwierząt wodnych ułatwiające pokonywanie oporu wody

 • podaje przykłady zwierząt unoszonych przez prąd wody, pływających, przytwierdzonych pod wodą i żyjących na dnie

 • wyjaśnia, dlaczego większość organizmów wodnych może przetrwać zimę

 • omawia warunki świetlne panujące w zbiorniku wodnym

 • omawia budowę doliny rzecznej

 • wymienia cechy, którymi różnią się poszczególne odcinki rzeki

 • omawia przystosowania organizmów żyjących w biegu górnym, środkowym i dolnym rzeki

 • omawia sposób pomiaru prędkości wody w rzece

 • wyjaśnia pojęcie „glony”

 • wskazuje poszczególne elementy budowy glonów wielokomórkowych

 • omawia znaczenie glonów

 • omawia znaczenie pierwotniaków

 • omawia warunki życia w jeziorze
  w zależności od pory roku

 • wymienia czynniki warunkujące życie w poszczególnych strefach jeziora

 • charakteryzuje roślinność strefy przybrzeżnej jeziora

 • omawia warunki panujące w strefie otwartej toni wodnej jeziora

 • wyjaśnia, dlaczego w strefie wód głębokich jeziora nie występują rośliny

 • wyjaśnia, dlaczego glony są rozmieszczone piętrowo w morzach
  i oceanach

 • omawia warunki panujące w strefie głębinowej mórz i oceanów

 • podaje przykłady zależności pokarmowych występujących
  w morzach i oceanach

 • charakteryzuje wody słodkie występujące na Ziemi

 • omawia, jak powstają bagna

 • omawia, popierając przykładami, wpływ ruchu wody na aktywność ruchową organizmów

 • wyjaśnia, dlaczego zbiornik wodny nie zamarza do dna

 • wymienia czynniki wpływające na ilość światła i głębokość, na jaką ono przenika

 • omawia rzeźbotwórczą działalność rzeki

 • oblicza prędkość z jaką woda płynie w rzece

 • wyjaśnia pojęcie „plecha”

 • omawia odżywianie się pierwotniaków

 • omawia rolę pierwotniaków
  w łańcuchach pokarmowych

 • wyjaśnia wpływ mieszania się wód jeziora na życie organizmów wodnych

 • wyjaśnia, dlaczego w strefie przybrzeżnej jeziora występuje bogactwo organizmów żywych

 • charakteryzuje zależności pokarmowe występujące w strefie otwartej toni wodnej jeziora

 • omawia sposób odżywiania się małży

 • wyjaśnia przyczyny różnic
  w zasoleniu w mórz i oceanów

 • opisuje cechy przystosowujące organizmy do życia w strefie głębinowej mórz i oceanów

 • wyszukuje i prezentuje informacje typu „naj” (najdłuższa rzeka, największe jezioro, głębia oceaniczna)

 • przygotowuje informacje na temat przystosowań organizmów wodnych (np. żaby) do przetrwania zimy

 • podaje przykłady pozytywnego
  i negatywnego wpływu rzek na życie i gospodarkę człowieka

 • przygotowuje informacje na temat rzek, np. największych, najdłuższych, okresowych

 • podaje przykłady pozytywnej
  i negatywnej roli glonów morskich

 • przygotowuje krótki opis najbliższego jeziora

 • przygotowuje ciekawostki na temat organizmów żyjących
  w morzach

 • wskazuje na mapie położenie morza najbardziej i najmniej zasolonego

Dział 8. Odkrywamy tajemnice życia na lądzie

 • na podstawie obserwacji wymienia 2 cechy charakteryzujące skały: lite, zwięzłe i luźne

 • przyporządkowuje podane skały (1–2) do poszczególnych grup

 • wymienia 2–3 nazwy gleb

 • wymienia organizmy żyjące w glebie

 • omawia przystosowania zwierząt do zmian temperatury

 • na planszy dydaktycznej lub ilustracji wskazuje warstwy lasu

 • wymienia po dwa gatunki organizmów żyjących w jednej lub dwóch wybranych warstwach lasu

 • podaje po dwa przykłady drzew iglastych i liściastych

 • rozpoznaje dwa drzewa iglaste i dwa liściaste

 • opisuje wygląd łąki (uwzględnia występowanie traw, drobnych zwierząt)

 • podaje dwa przykłady znaczenia łąki

 • wyjaśnia, dlaczego nie wolno wypalać traw

 • podaje nazwy zbóż uprawianych na polach

 • podaje przykłady warzyw uprawianych na polach

 • wymienia nazwy drzew uprawianych
  w sadach

 • wymienia dwa szkodniki upraw polowych

 • uzupełnia brakujące ogniwa w łańcuchach pokarmowych organizmów żyjących na polu

 • podaje nazwy grup skał

 • podaje przykłady poszczególnych rodzajów skał

 • omawia etapy powstawania gleby

 • omawia budowę gleby

 • wymienia rodzaje gleb występujących w Polsce

 • omawia rolę organizmów glebowych

 • omawia rolę korzeni roślin lądowych wskazuje przystosowania roślin do ochrony przed niekorzystną (zbyt niską lub zbyt wysoką) temperaturą

 • podaje nazwy warstw lasu

 • omawia zasady zachowania się w lesie

 • wymienia nazwy przykładowych organizmów żyjących w poszczególnych warstwach lasu

 • podaje charakterystyczne cechy igieł

 • porównuje wygląd igieł sosny i świerka

 • wymienia cechy budowy roślin iglastych ułatwiające ich rozpoznawanie, np. kształt
  i liczba igieł, kształt i wielkość szyszek

 • wymienia cechy ułatwiające rozpoznawanie drzew liściastych

 • wymienia cechy łąki

 • wymienia zwierzęta mieszkające na łące i żerujące na niej

 • w formie łańcucha pokarmowego przedstawia proste zależności pokarmowe między organizmami żyjącymi na łące

 • omawia sposoby wykorzystywania roślin zbożowych

 • wymienia nazwy krzewów uprawianych
  w sadach
 • omawia budowę skał

 • opisuje budowę skał litych, zwięzłych i luźnych

 • wyjaśnia, w jaki sposób powstaje próchnica

 • omawia żyzność poszczególnych rodzajów gleb

 • wyjaśnia, dlaczego należy dbać o glebę

 • charakteryzuje przystosowania roślin zabezpieczające przed utratą wody

 • wymienia przykłady przystosowań chroniących zwierzęta przed działaniem wiatru

 • opisuje sposoby wymiany gazowej
  u zwierząt lądowych

 • omawia znaczenie lasu

 • omawia wymagania środowiskowe wybranych gatunków zwierząt żyjących w poszczególnych warstwach lasu

 • porównuje drzewa liściaste z iglastymi

 • rozpoznaje rosnące w Polsce rośliny iglaste

 • rozpoznaje przynajmniej sześć gatunków drzew liściastych

 • wymienia typy lasów rosnących
  w Polsce

 • przedstawia zmiany zachodzące na łące w różnych porach roku

 • rozpoznaje pięć gatunków roślin występujących na łące

 • wyjaśnia, które zboża należą do ozimych, a które do jarych

 • podaje przykłady wykorzystywania uprawianych warzyw

 • wymienia sprzymierzeńców człowieka w walce ze szkodnikami upraw polowych

 • opisuje skały występujące w najbliższej okolicy

 • przyporządkowuje rodzaje skał do rodzajów gleb, które na nich powstały

 • omawia przykładowe sposoby ograniczania strat wody przez zwierzęta

 • omawia rolę wiatru w życiu roślin

 • charakteryzuje wymianę gazową
  u roślin

 • charakteryzuje poszczególne warstwy lasu, uwzględniając czynniki abiotyczne oraz rośliny
  i zwierzęta żyjące w tych warstwach

 • przyporządkowuje rodzaj lasu do typu gleby, na której rośnie

 • podaje przykłady drzew rosnących w poszczególnych typach lasów

 • przyporządkowuje nazwy gatunków roślin do charakterystycznych barw łąki

 • uzasadnia, że łąka jest środowiskiem życia wielu zwierząt

 • podaje przykłady innych upraw niż zboża, warzywa, drzewa i krzewy owocowe, wskazując sposoby ich wykorzystywania

 • przedstawia zależności występujące na polu w formie łańcuchów pokarmowych
 • przygotowuje kolekcję skał z najbliższej okolicy wraz z ich opisem

 • ocenia żyzność gleb w najbliższej okolicy

 • przygotowuje dokumentację fotograficzną na temat organizmów glebowych występujących w najbliższej okolicy

 • przygotowuje informacje na temat przystosowań 2–3 gatunków zwierząt lub roślin do życia w ekstremalnych warunkach lądowych

 • przygotowuje informacje o życiu wybranych organizmów leśnych (innych, niż omawiane na lekcji)
  z uwzględnieniem ich przystosowań do życia w danej warstwie lasu

 • przygotowuje informacje na temat roślin iglastych pochodzących
  z innych regionów świata, uprawianych w ogrodach charakteryzuje bory, grądy, łęgi
  i buczyny

 • wykonuje zielnik roślin łąkowych

 • wyjaśnia, czym jest walka biologiczna

 • przygotowuje informacje na temat korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania chemicznych środków zwalczających szkodniki


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej jako Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) i braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie i pogłębianie wiedzy z tego przedmiotu. Nie prowadzi zeszytu ćwiczeń, ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nie chce korzystać z rad, wskazówek i pomocy nauczyciela.

1   2   3

Powiązany:

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne – Przyroda klasa V – „Tajemnice przyrody” – Wydawnictwo Nowa Era

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową. Program: "Tajemnice przyrody"

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconJolanta Golanko „Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania edukacyjne z przyrody

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania edukacyjne z przyrody dla kl. IV

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania edukacyjne z przyrody dla kl. V

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania edukacyjne z przyrody dla kl. VI

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania z przyrody klasa 4

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania edukacyjne z przyrody dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przyrody

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom