Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Pobierz 115.66 Kb.
NazwaRegulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
strona3/4
Data konwersji03.01.2013
Rozmiar115.66 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

Zakres czynności pielęgniarki poz


Pielęgniarka środowiskowa podlega bezpośrednio Przełożonej Pielęgniarek.

Do zakresu czynności należy w szczególności:


 1. Świadczenia zapobiegawcze:

 • udzielanie porad z zakresu samopielęgnacji dzieci i dorosłych,

 • propagowanie zdrowego stylu życia,

 • wykonywanie szczepień ochronnych,

 • organizowanie grup wsparcia,

 • organizowanie izolacji chorych zakaźnie w warunkach domowych i miejscach publicznych.
 1. Świadczenia diagnostyczne:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

 • wykonywanie pielęgniarskich badań fizykalnych,

 • wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego, tętna, temperatury, ostrości wzroku, widzenia barw, słuchu, masy ciała,

 • pobieranie materiałów do badań diagnostycznych,

 • rozpoznawanie problemów zdrowotnych pacjentów (podopiecznych),

 • ocena i monitorowanie bólu, ogólnego stanu chorego, procesu jego zdrowienia.


3. Świadczenia terapeutyczno- lecznicze:

 • ustalenie diety w żywieniu pacjenta przewlekle chorego w porozumieniu z lekarzem prowadzącym,

 • dobieranie technik żywienia w zależności od stanu chorego,

 • zakładanie cewnika do pęcherza moczowego,

 • wykonywanie wlewów doodbytniczych,

 • podawanie leków różnymi drogami wg zleconych dawek,

 • wykonywanie iniekcji: dożylnych, domięśniowych, podskórnych i śródskórnych,

 • wykonywanie wlewów dożylnych,

 • opatrywanie ran , wykonywanie opatrunków,

 • wykonywanie inhalacji,

 • stosowanie baniek próżniowych,

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, w nagłych zachorowaniach,

 • wykonywanie ekg,

 • stosowanie farmakologicznego leczenia skóry (smarowanie, wcieranie , okłady).
 1. Świadczenia rehabilitacyjne:

 • koordynowanie rehabilitacji przyłóżkowej zapobiegającym powikłaniom wynikających z długotrwałego unieruchomienia pacjenta,

 • prowadzenie usprawnienia ruchowego,

 • ćwiczenia odruchu ssania i połykania po porażeniach mózgowo- rdzeniowych,

 • prowadzenie gimnastyki oddechowej i oklepywanie klatki piersiowej.
 1. Świadczenie pielęgnacyjno- higieniczne:

 • wykonywanie usług pielęgnacyjno- higienicznych,

 • toaleta ciała,

 • wykonywanie czynności zapobiegającym odleżynom.
 1. Świadczenia socjalno- bytowe:

 • koordynowanie i organizowanie działań na rzecz podopiecznego, dotyczących spraw socjalnych, poprzez instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i placówki ochrony zdrowia,Pielęgniarka środowiskowa współpracuje z:

 • lekarzem poz,

 • lekarzem rodzinnym,

 • położną środowiskową / rodzinną,

 • pracownikiem socjalnym,

 • innymi profesjonalistami oraz przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.

Pielęgniarka środowiskowa / rodzinna prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Zakres czynności położnej pozPołożna środowiskowa podlega bezpośrednio Przełożonej Pielęgniarek.

Do zakresu czynności położnej środowiskowej należy w szczególności:


 1. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób:

 • ocena zagrożeń zdrowia kobiety, przebiegu ciąży i rozwoju płodu,, na które zagrożona jest kobieta w miejscu zamieszkania,

 • ocena zagrożenia zdrowia kobiety i płodu wynikająca z działania czynników szkodliwych w środowisku pracy,

 • edukacja kobiety we wszystkich okresach życia do prowadzenia samoobserwacji i podejmowania działań likwidujących czynniki ryzyka,

 • udzielanie porad kobietom w zakresie samoopieki i samopielęgnacji w zdrowiu i profilaktyce chorób,

 • kształtowanie prozdrowotnego stylu życia kobiety i jej rodziny ,

 • motywowanie kobiet w czasie ciąży i połogu fizjologicznego do aktywnego życia,

 • wspieranie rodziny w organizowaniu środowiska domowego sprzyjającego zdrowiu,

 • poradnictwo w zakresie: świadomego macierzyństwa, planowania rodziny i wychowania seksualnego, profilaktyki wieku dziecięcego, chorób ginekologicznych, onkologicznych i społecznych ( wykonywanie badania piersi i badania cytologicznego),

 • prowadzenie programu przygotowanie do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego

 • promowanie karmienia naturalnego,

 • prowadzenie edukacji w zakresie odżywiania w poszczególnych okresach życia kobiety i dziecka,

 • prowadzenie szerokiej edukacji w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym droga płciową.


2. Opieka przedkoncepcyjna:

 • przygotowanie do świadomego planowania rodziny,

 • nauczanie metod rozpoznawania płodności , stosowania środków i metod zapobiegających nieplanowanej ciąży,

 • mobilizowanie kobiet i mężczyzn do wykonywania badań specjalistycznych przed planowaniem posiadania potomstwa,

 • rozpoznawanie czynników zagrażających prawidłowemu przebiegowi planowanej ciąży.
 1. Opieka okołoporodowa:

 • objecie opieką wszystkich kobiet ciężarnych, położnic, noworodków i ich rodzin,

 • zapewnienie profesjonalnej opieki wszystkim kobietom i noworodkom z określonym problemami ( leczonym w domu, przewlekle chorym, jak również przygotowanymi do leczenia szpitalnego a także po leczeniu szpitalnym),

 • przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz kobiety i dziecka,

 • zbieranie informacji na temat kobiety, rodziny i środowiska,

 • dokonywanie oceny stanu zdrowia kobiety (ciężarnej, rodzącej, położnicy) oraz noworodka i niemowlęcia,

 • wykonywanie badań diagnostycznych (pomiary, obserwacja, pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych),

 • wykonywanie badania fizykalnego kobiety (ogólnego i położniczego) i noworodka

 • ocena stanu psychicznego i emocjonalnego kobiety,

 • realizowanie świadczeń na rzecz kobiety, noworodka i rodziny oraz ocenianie ich wyników,

 • ustalenie w porozumieniu z lekarzem diety dla kobiety w ciąży, fizjologicznej i w ciąży wysokiego ryzyka,

 • wykonywanie i interpretacja badań służących ocenie stanu zdrowia płodu i ciężarnej polegającym na badaniu położniczym zewnętrznym i kardiotokografii,

 • wykonywanie ekg pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

 • prowadzenie bilansu wodnego,

 • w razie potrzeby w porozumieniu z lekarzami ginekologami – położnikami prowadzenie i przyjęcie porodu fizjologicznego (porodu w domu),

 • ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych,

 • prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia,

 • prowadzenie gimnastyki oddechowej, ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha i dna miednicy , ćwiczeń relaksujących,

 • realizacją świadczeń zleconych przez lekarza,

 • prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i innych zajęć przygotowujących do odbycia porodu,

 • monitorowanie rozwoju ciąży prawidłowej oraz przebiegu połogu,

 • monitorowanie rozwoju płodu i noworodka,

 • samodzielne podawanie leków w sytuacjach bezwzględnej konieczności, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

 • skierowanie do lekarza w każdej sytuacji wykrycia zagrożenia lub nieprawidłowości u kobiety, płodu lub noworodka,

 • zapewnienie wsparcia kobiecie i rodzinie w sytuacjach trudnych, zwłaszcza w przypadku choroby , utraty ciąży lub dziecka,
 1. Opieka w schorzeniach ginekologicznych:

 • sprawowanie całościowej opieki nad kobietami w schorzeniach ginekologicznych, w każdym okresie jej życia,

 • realizacja świadczeń na rzecz kobiet i ich rodzin oraz dokonywanie oceny ich wyników:

 • płukanie pochwy,

 • zakładanie cewnika do pęcherza moczowego i usuwanie założonego cewnika,

 • ćwiczenia usprawniające w schorzeniach ginekologicznych,

 • ćwiczenia zapobiegające nie trzymaniu moczu u kobiet,

 • wykonywanie zleceń lekarskich,

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,


Położna ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak również pracować w komputerowym systemie rozliczeniowym i obsługi pacjenta

1   2   3   4

Powiązany:

Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej iconR egulamin porządkowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w nałĘczowie

Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej iconRegulamin pracy samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej iconStatut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn

Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej iconStatut samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej iconZałącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrzego nr 15 z dnia 10 czerwca 2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej iconProtokół kontroli Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Sportowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Al. Zygmuntowskie 4a

Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej iconRegulamin porządkowy samodzielnego publicznego

Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej iconRegulamin porządkowy samodzielnego Publicznego Sanatorium

Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej iconRegulamin Porządkowy Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego

Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej iconDane adresowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Medycznej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom