Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr /2004 szczegóŁowe materiały informacyjne
Pobierz 38.93 Kb.
NazwaZałącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr /2004 szczegóŁowe materiały informacyjne
Data konwersji03.01.2013
Rozmiar38.93 Kb.
TypDokumentacja

Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr /2004
SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE

O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE

ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ


w rodzaju: leczenie szpitalne 1. Przedmiot postępowania


Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń w rodzaju lecznictwo szpitalne w ramach oddziałów szpitalnych, izb przyjęć i innych jednostek organizacyjnych szpitala oraz w przypadku realizowania programów terapeutycznych (lekowych) w strukturach organizacyjnych ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Leczenie stacjonarne realizuje się, jeżeli cel terapii nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych.

Świadczenia w rodzaju: leczenie szpitalne realizowane są jako:


Hospitalizacja jest to całodobowe udzielanie świadczeń w trybie nagłym i planowym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny trwający od chwili przyjęcia pacjenta do szpitala do momentu jego wypisu lub zgonu.

Obejmuje: kwalifikację do leczenia szpitalnego, badania diagnostyczne  i terapię zlecone przez świadczeniodawcę oraz profilaktykę, pielęgnację i rehabilitację, niezbędne w toku leczenia, jak również wszelkie świadczenia związane z pobytem w tym transport sanitarny (opisana jako świadczenia w Katalogach).


Świadczenie jednodniowe jest to całodobowe udzielanie świadczeń w trybie planowym, obejmujące proces diagnostyczny i/lub terapeutyczny trwający od chwili przyjęcia pacjenta do szpitala. Maksymalny czas realizacji świadczenia wynosi 72 godziny.


Świadczenie wykonywane w trybie ambulatoryjnym - jest to świadczenie zdrowotne, którego celem jest wykonanie procedury określonej w katalogu świadczeń szpitalnych, katalogu świadczeń onkologicznych oraz katalogu świadczeń terapeutycznych, bez konieczności hospitalizacji.


Świadczenia w Izbie Przyjęć – jest to całodobowa gotowość udzielania świadczeń w trybie nagłym oraz odmowa w przypadku skierowania na hospitalizację, jako porada udzielona pacjentowi w Izbie Przyjęć obejmująca świadczenia  diagnostyczno - terapeutyczne, niekończące się decyzją o hospitalizacji. Świadczenia udzielane w Izbie Przyjęć obejmować mogą również procedury medyczne realizowane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Warunkiem funkcjonowania Izby Przyjęć jest wyodrębniony 24-godzinny dyżur lekarski oraz całodobowy dostęp do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.


Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - jest to całodobowa gotowość do udzielania świadczeń w trybie zagrożenia życia i zdrowia, obejmująca procedury diagnostyczno – terapeutyczne. Pobyt w szpitalnym oddziale ratunkowym jest zakończony wypisem ze szpitalnego oddziału ratunkowego lub zgonem.

Szpitalny oddział ratunkowy jest to oddział szpitalny będący komórką organizacyjną szpitala, w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, stanowiący jednostkę systemu, utworzony w celu podejmowania medycznych działań ratunkowych w warunkach szpitalnych, spełniający kryteria, o których mowa w Ustawie z dnia 25 lipca 2001 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z dnia 9 października 2001 r.) .

Szpitalny Oddział Ratunkowy w szczególności realizuje następujące zadania:

 1. udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci,

 2. dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego.


Wykazywanie zrealizowanych procedur ratunkowych oparte jest na klasyfikacji ICD 10 i ICD 9 CM. Klasyfikacje te wykorzystane będą do sprawozdawczości


Świadczenia zdrowotne w rodzaju lecznictwa szpitalnego zostały zdefiniowane w następujących katalogach:

 1. Katalog świadczeń szpitalnych

 2. Katalog świadczeń onkologicznych składający się z części:

 • Świadczeń onkologicznych – radioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa

 • Świadczeń onkologicznych - chemioterapia

 1. Katalog programów terapeutycznych (lekowych).


Katalog świadczeń szpitalnych (załącznik nr 1) zbudowany jest w formie tabelarycznej i składa się z czterech pól głównych:

  1. Pole specjalności medycznej – obejmujące specjalności medyczne

  2. Pole opisu świadczenia zdrowotnego

  3. Pole wartości punktowej

  4. Pole warunków wykonania obejmujące:

   • wskazanie trybu lub miejsca wykonywania świadczeń (jednodniowy, świadczenie wykonywane w trybie ambulatoryjnym, hospitalizacja)

   • zgoda płatnika na możliwość realizacji danego świadczenia zdrowotnego i jego ilości

   • ośrodek referencyjny - komórka organizacyjna ZOZ-u mająca zgodę konsultanta krajowego w danej specjalności na realizację danego świadczenia medycznego

   • dokumentacja poszerzona obrazująca realizację świadczenia np. wydruk z usg, zapis video lub kopia rachunku zakupu

   • uwagi


Katalog świadczeń onkologicznych (załącznik nr 2) składa się z dwóch części:

    1. świadczeń onkologicznych – radioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa

    2. świadczeń onkologicznych - chemioterapia


Część dotycząca świadczeń onkologicznych – radioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa jest zbudowana w formie tabelarycznej i składa się z czterech pól głównych:

  1. Pola opisu kryteriów wykonania zawierające warunki:

   • rejestracji

   • referencyjności

   • personelu

   • innych

  2. Pole opisu świadczenia zdrowotnego

  3. Pole opisu wartości punktowej

  4. Pole warunków wykonania obejmujące:

 • wskazanie trybu lub miejsca wykonywania świadczeń (ambulatoryjny, jednodniowy, hospitalizacja)

 • zgoda płatnika na możliwość realizacji danego świadczenia zdrowotnego i określenie jego ilości

 • ośrodek referencyjny komórka organizacyjna ZOZ-u mająca zgodę konsultanta krajowego w danej specjalności na realizację danego świadczenia medycznego

 • dokumentacja poszerzona obrazująca realizację świadczenia np. kopia rachunku zakupu

 • uwagi

Część dotycząca świadczeń onkologicznych – chemioterapia jest zbudowana w formie tabelarycznej i składają się z ośmiu pól głównych:

 1. Pola opisu specjalności medycznych

 2. Pole opisu rozpoznań klinicznych

 3. Pole opisu świadczenia zdrowotnego

 4. Pole opisu typu terapii

 5. Pole opisu wartości punktowej

 6. Pole opisu leków

 7. Pole opisu dawek

 8. Pole opisu warunków wykonania

  • Wskazanie trybu lub miejsca wykonywania świadczeń (ambulatoryjny, jednodniowy, hospitalizacja)

  • zgoda płatnika na możliwość realizacji danego świadczenia zdrowotnego i określenie jego ilości

 • ośrodek referencyjny komórka organizacyjna ZOZ-u mająca zgodę konsultanta krajowego w danej specjalności na realizację danego świadczenia medycznego

 • dokumentacja poszerzona obrazująca realizację świadczenia np. kopia rachunku zakupu

 • uwagi


Załącznik nr 6 Wykaz cytostatyków i leków wspomagających z cenami maksymalnymi – na podstawie których należy dokonać wyceny cykli w chemioterapii dziecięcej.


Katalog świadczeń terapeutycznych (lekowych) (załącznik nr 3) składa się z dwóch części:

 • katalog programów terapeutycznych (lekowych) nieonkologicznych,

 • katalog programów terapeutycznych (lekowych) onkologicznych.

Zawiera:

  1. pole kodu świadczenia,

  2. pole rozpoznania klinicznego,

  3. pole opisu świadczenia zdrowotnego,

  4. pole wartości punktowej,

  5. pole leków,

  6. pole dawki.

oraz Pola warunków wykonania:

1. pole warunków ambulatoryjnych,

2. pole warunków jednodniowych,

3. pola trybu lub miejsca wykonywania świadczeń,

4. pola zgody płatnika,

5. pola ośrodka referencyjnego,

6. pola dokumentacji poszerzonej,

  1. pola uwagi.

Opisy programów terapeutycznych stanowią załącznik do katalogu świadczeń terapeutycznych.


2. Ogólne warunki realizacji świadczeń zdrowotnych

 1. Oferent powinien spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 21.09.1992r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1992r. Nr 74 poz.366 z późniejszymi zmianami)

 2. Warunkiem koniecznym jest funkcjonowanie w strukturach szpitala:

  1. Oddziału Intensywnej Terapii

  2. Komitetu ds. Zakażeń Szpitalnych,

  3. Komitetu Terapeutycznego i Receptariusza Szpitalnego


NFZ dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Oferenta, który nie posiada w swej strukturze Oddziału Intensywnej Terapii pod warunkiem posiadania przynajmniej jednego stanowiska monitorowania czynności życiowych i reanimacji pacjenta oraz wskazania i zawarcia umowy z zakładem, który będzie zabezpieczał realizację zadań w zakresie OIT.

 1. Warunki jakie muszą zostać spełnione aby móc realizować świadczenia w OIT są zgodne z:

 • rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 37 poz. 214 ),

 • rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 37 poz. 215).

 1. Warunkiem bezwzględnym dla świadczeniodawców chcących realizować świadczenia zabiegowe w ramach oddziału zabiegowego jest wymóg istnienia bloku operacyjnego (min. 2 sale – aseptyczna i septyczna) , jak również posiadanie sali pooperacyjnej dla oddziału zabiegowego.

 1. Czas pracy osób udzielających świadczeń wskazany w ofercie winien być ustalony w taki sposób, aby w tym samym czasie, osoby te nie były wykazane przy udzielaniu świadczeń w innym podmiocie albo w innej jednostce organizacyjnej tego samego zakładu opieki zdrowotnej – oświadczenie zawiera Załącznik nr 4 do niniejszych materiałów.

 2. Uwaga: wymagania zawarte w punkcie. 2 , 3 nie dotyczą świadczeniodawców realizujących świadczenia zdrowotne tylko w trybie jednodniowym. Opis warunków dla świadczeniodawców chcących realizować świadczenia w trybie jednodniowym zawiera Załącznik nr 5 do niniejszych materiałów wraz z towarzyszącymi Załącznikami 5a, 5b. 5c, 5d

 3. Zasady współpracy jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej w trakcie diagnozowania i leczenia pacjenta oraz wykonywania badań i pokrywania ich kosztu zawarte są w Ogólnych warunkach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

 4. Szpitalne oddziały ratunkowe muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.05.2002 w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
  ( Dz.U.Nr 74 poz.687) i wpis do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody


3. Zasady obowiązujące przy realizacji świadczeń zdrowotnych w lecznictwie szpitalnym:

  Świadczeniodawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

 1. w przypadku wykonania więcej niż jednego świadczenia w czasie pobytu ubezpieczonego należy wykazywać tylko jedno świadczenie w jednym zakresie;

 2. świadczenia nie podlegają łączeniu, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4

 3. łączenie świadczeń opisanych w katalogach świadczeń szpitalnych dopuszczalne jest w przypadkach wskazanych w tym katalogach w kolumnie „uwagi”

 4. dopuszczalne jest łączenie świadczeń opisanych w katalogu świadczeń szpitalnych ze świadczeniami opisanymi w katalogach: świadczeń odrębnie kontraktowanych, świadczeń onkologicznych - chemioterapia, programów terapeutycznych onkologicznych i nieonkologicznych; w takim przypadku świadczenia z wymienionych katalogów łączone ze świadczeniami opisanymi w katalogu świadczeń szpitalnych, finansowane są na podstawie odrębnych umów.

 5. nie jest możliwe łączenie świadczeń szpitalnych ze świadczeniami z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

 6. w przypadku wykonania kilku świadczeń zabiegowych z jednego dojścia operacyjnego, należy wykazywać tylko jedno świadczenie;

 7. świadczenia związane z urazami wielonarządowymi należy sumować i obliczać zgodnie z zasadą określoną w procedurze o kodzie 5.06.00.0001380 w Katalogu szpitalnym;

 8. w dokumentacji oddziałów OIT należy prowadzić kartę TISS - 28 dla każdej doby pobytu ubezpieczonego, którą należy archiwizować w historii choroby ubezpieczonego;

 9. koszt świadczenia obejmuje koszt wyrobu medycznego, z wyjątkiem przypadków odrębnie określonych w Katalogu szpitalnym; koszt świadczenia obejmuje koszt świadczenia anestezjologicznego, świadczenia te są wykazywane do celów sprawozdawczych, a w przypadku realizacji świadczeń w trybie opisanym w katalogu, świadczenia anestezjologiczne podlegają sumowaniu;

 10. świadczenie z tą samą jednostką chorobową udzielone ubezpieczonemu przez Świadczeniodawcę, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia wykazywane jest jako jedno świadczenie, z wyjątkiem świadczenia związanego z zastosowaniem chemioterapii,

W dokumentacji medycznej ubezpieczonego umieszcza się wyniki badań potwierdzające wykonanie świadczeń diagnostycznych.


4. Zasady finansowania świadczeń szpitalnych

Finansowanie świadczeń w lecznictwie szpitalnym oparte jest o cenę jednostkową wyrażoną w punktach, oraz gotowość dobową finansowaną ryczałtem.

Finansowaniem ryczałtowym-za dobową gotowość objęte są świadczenia realizowane w szpitalnej Izbie Przyjęć, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Wartość kontraktu składa się z iloczynu sumy punktów z poszczególnych zakresów i ceny punktu (dotyczy świadczeń z Katalogów), iloczynu liczby osobodni i ceny osobodnia w OIT oraz iloczynu liczby dni i stawki ryczałtowej za dobową gotowość w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć.

Narodowy Fundusz Zdrowia – SZP - 2004

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr /2004 szczegóŁowe materiały informacyjne iconSzczegóŁowe materiały informacyjne dla oferentóW

Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr /2004 szczegóŁowe materiały informacyjne iconNarodowy fundusz zdrowia szczegóŁowe materiały informacyjne

Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr /2004 szczegóŁowe materiały informacyjne iconNarodowy fundusz zdrowia szczegóŁowe materiały informacyjne

Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr /2004 szczegóŁowe materiały informacyjne iconZałącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu spółki

Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr /2004 szczegóŁowe materiały informacyjne iconSzczegóŁowe warunki konkursu I materiały informacyjne dot konkursu na udzielanie lekarskich świadczeń

Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr /2004 szczegóŁowe materiały informacyjne iconZałącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr12 /2006

Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr /2004 szczegóŁowe materiały informacyjne iconZałącznik do zarządzenia Nr 134/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 grudnia 2004 r

Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr /2004 szczegóŁowe materiały informacyjne iconZałącznik nr 3 do zarządzenia nr 80/2004

Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr /2004 szczegóŁowe materiały informacyjne iconZałącznik do zarządzenia Nr 1562/2004

Załącznik nr do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr /2004 szczegóŁowe materiały informacyjne iconZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 284/2008 I załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 268/2007 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom