Klasa IV – „Słuchamy Boga”
Pobierz 266.21 Kb.
NazwaKlasa IV – „Słuchamy Boga”
strona6/6
Data konwersji13.09.2012
Rozmiar266.21 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

VI. Bóg nas uświęca

Wiodące cele katechetyczne Wiodące treści katechetyczne


 Chrześcijańskie przeżywanie okresów liturgicznych oraz ważniejszych świąt i uroczystości.  Okresy liturgiczne oraz główne uroczystości i święta w roku liturgicznym.

 Wdzięczność za zbawienie w Jezusie Chrystusie.  Bóg Ojciec zsyła swojego Syna, aby nas zbawił.

 Bóg w Jezusie Chrystusie przywraca człowiekowi godność dziecka Bożego.

Treści

szczegółowe

Procedury
osiągania celów

Osiągnięcia ucznia

Sposoby oceny

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie postaw i zachowań

51. Modlitwa różańcowa.

rozmowa kierowana, analiza tekstu biblijnego, medytacja obrazu, prezentacja, opowiadanie, modlitwa na różańcu

 • wymieni modlitwy odmawiane na paciorkach różańca

 • poda imiona dzieci z Fatimy, którym ukazała się Matka Boża i treść przekazanego im przesłania („Odmawiajcie różaniec...”)

 • poda godzinę nabożeństw różańcowych w swoich parafii

 • potrafi opowiedzieć scenę zwiastowania

 • potrafi modlić się na różańcu

 • potrafi rozpoznać i opisać figurę Matki Bożej Fatimskiej

 • potrafi narysować różaniec

 • potrafi odszukać w swej książeczce nabożeństwo różańcowe i korzystać z zamieszczonych tam rozważań

 • wyraża szacunek dla Matki Bożej spełniając jej prośbę wypowiedzianą w Fatimie (chętnie modli się na różańcu)

 • aktywnie uczestniczy w nabożeństwach różańcowych i zachęca do tego innych

 • wypowiedzi ustne

 • plastyczna praca domowa

52. Pan Jezus daje nam świętych patronów.

rozmowa kierowana, praca z tekstem biblijnym, redagowanie litanii do świętych, modlitwa

 • określi, kim jest święty, patron

 • poda datę uroczystości Wszystkich Świętych i opisze sposób jej świętowania

 • pamięta, kto jest jego patronem

 • potrafi scharakteryzować rolę świętych wobec Boga i ludzi żyjących na ziemi

 • potrafi uzasadnić wartość modlitwy wzywającej wstawiennictwa świętych

 • wyraża wiarę we wstawiennictwo świętych
  u Boga

 • zwraca się do Boga w modlitwie za wstawiennictwem świętego patrona

 • oddaje cześć wszystkim świętym przez aktywny i pełny udział we Mszy św. 1 listopada

 • stara się odzwierciedlać w swoim życiu cechy świętych

 • wypowiedzi ustne

 • praca plastyczna

 • pisemna praca domowa
Treści

szczegółowe

Procedury
osiągania celów

Osiągnięcia ucznia

Sposoby oceny

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie postaw i zachowań

53. Zmarli potrzebują naszej pomocy.

rozmowa kierowana, praca z tekstem biblijnym, praca z planszami, modlitwa

 • określi, co to jest odpust

 • wymieni sposoby pomocy zmarłym

 • poda nazwy i daty dni szczególnej pamięci o zmarłych

 • pamięta tekst modlitwy za zmarłych

 • potrafi opisać postępowanie Judy Machabeusza wobec poległych żołnierzy (2 Mach 12,38-39.43-45)

 • potrafi uzasadnić, dlaczego modlimy się za zmarłych

 • wyraża wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa

 • uczestniczy we Mszy św. i ofiaruje za zmarłych odpust zupełny w dniach 1 i 2 listopada

 • dba o groby swoich bliskich oraz o zaniedbane mogiły

 • w skupieniu uczestniczy w klasowej modlitwie za zmarłych

 • wypowiedzi ustne

 • obserwacja uczestnicząca

 • praca plastyczna

54. Uroczystość Chrystusa Króla – Jezus przyjdzie w chwale.

rozmowa kierowana, tworzenie diagramu, medytacja obrazu, praca z tekstem biblijnym, prezentacja, praca plastyczna

 • wymieni cechy dobrego króla i dobrych poddanych

 • wymieni zobowiązania chrześcijan wobec Chrystusa Króla

 • poda przykłady wypełniania woli Chrystusa Króla

 • potrafi uzasadnić, że Jezus Chrystusa jest dobrym Królem

 • potrafi ocenić swoje postępowanie wobec innych ludzi w świetle omawianej perykopy biblijnej (Mt 25,31-40)

 • potrafi samodzielnie wykonać serce z napisem „Jezus jest moim Królem”

 • wyraża radość i wdzięczność Bogu za przynależność do Chrystusowego królestwa

 • stara się być posłusznym Chrystusowi Królowi

 • wyraża przywiązanie i miłość do Jezusa, swojego Króla przez symboliczne ofiarowanie Mu serca podczas Mszy św.

 • wypowiedzi ustne

 • analiza wytworów pracy ucznia

 • plastyczna praca domowa

55. Historia zbawienia w roku liturgicznym.

pogadanka, prezentacja, praca z planszą, praca w grupach, modlitwa spontaniczna, krzyżówka

 • zdefiniuje pojęcie historii zbawienia

 • wymieni najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa

 • rozumie, że Jezus kontynuuje historię naszego zbawienia w okresach roku liturgicznego

 • wymieni okresy roku liturgicznego

 • wymieni symbole poszczególnych okresów roku liturgicznego

 • potrafi wyjaśnić zależność roku liturgicznego od historii zbawienia

 • potrafi powiązać wydarzenia z życia Pana Jezusa z danym okresem roku liturgicznego

 • potrafi graficznie przedstawić okresy roku liturgicznego

 • potrafi ułożyć tekst modlitwy dziękczynnej

 • wyraża wdzięczność Bogu za dzieło zbawienia oraz nieustanną obecność
  w liturgii roku kościelnego

 • wyraża pragnienie współpracy z Bogiem objawiającym swoje zbawienie

 • wypowiedzi ustne

 • obserwacja uczestnicząca

 • ocena wytworów pracy ucznia

 • pisemna praca domowa

56. Adwent – oczekujemy na przyjście Pana Jezusa.

rozmowa kierowana, praca z obrazami, prezentacja, pogadanka, modlitwa, krzyżówka

 • określi, co to jest: adwent, roraty, lampion

 • wymieni i wyjaśni znaki adwentowego oczekiwania

 • poda godzinę Mszy św. roratniej w swojej parafii

 • rozumie, na czym polega przygotowanie serca na przyjście Pana Jezusa

 • potrafi scharakteryzować oczekiwanie Maryi na przyjście Jezusa

 • potrafi samodzielnie lub z pomocą rodziców wykonać lampion

 • potrafi samodzielnie rozwiązać krzyżówkę

 • wyraża tęsknotę za Panam Jezusem

 • podejmuje decyzję oczyszczenia serca, aby godnie przyjąć Zbawiciela

 • systematycznie uczestniczy w roratach
  i stara się wypełniać związane z nimi
  postanowienia

 • wypowiedzi ustne

 • analiza wytworów pracy ucznia

 • pisemna praca domowa

57. Jezus przychodzi, aby być z nami – Boże Narodzenie.

pogadanka, praca z tekstem biblijnym, inscenizacja lub film, prezentacja, dzielenie się opłatkiem, śpiew, praca plastyczna

 • poda miejsce i okoliczności narodzenia Zbawiciela

 • rozumie sens dzielenia się opłatkiem

 • potrafi opisać narodzenie Pana Jezusa (Łk 2,1-14)

 • potrafi scharakteryzować świętowanie Bożego Narodzenia w chrześcijańskiej rodzinie

 • potrafi uzasadnić, dlaczego tak uroczyście obchodzimy te święta

 • potrafi składać życzenia podczas dzielenia się opłatkiem

 • potrafi zaśpiewać wybrane kolędy

 • wyraża radość z powodu przyjścia Zbawiciela na świat

 • okazuje szczerą życzliwość wobec kolegów i koleżanek w klasie dzieląc się z nimi opłatkiem

 • wyraża szacunek dla opłatka podnosząc upadające okruchy

 • obserwacja uczestnicząca

 • wypowiedzi ustne

 • plastyczna lub pisemna praca domowa
Treści

szczegółowe

Procedury
osiągania celów

Osiągnięcia ucznia

Sposoby oceny

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie postaw i zachowań

58. Jezus Chrystus wzywa do pokuty i nawrócenia.

opowiadanie, rozmowa kierowana, praca z tekstem biblijnym, medytacja obrazu, modlitwa

 • poda dzień rozpoczęcia Wielkiego Postu

 • pamięta słowa towarzyszące posypaniu głów popiołem

 • poda dzień i godzinę nabożeństw drogi krzyżowej w swojej parafii

 • wymieni zmiany w liturgii i w wystroju ołtarza charakterystyczne dla okresu Wielkiego Postu

 • potrafi wyjaśnić sens obrzędu posypania głów popiołem

 • potrafi scharakteryzować postawę nawrócenia

 • potrafi wyjaśnić sens wielkopostnych wyrzeczeń

 • prezentuje postawę nawrócenia

 • wyraża swą miłość do Jezusa podejmując w duchu pokuty wielkopostne wyrzeczenia

 • aktywnie uczestniczy we Mszy św. w środę popielcową i w nabożeństwach drogi krzyżowej

 • wypowiedzi ustne

 • analiza wytworów

 • pracy ucznia

 • obserwacja uczestnicząca

59. Rekolekcje wielkopostne moim spotkaniem z Jezusem.

pogadanka, opowiadanie, praca plastyczna, modlitwa

 • określi, czym są rekolekcje i jaki jest ich cel

 • określi „skarb swojego serca”

 • poda program rekolekcji wielkopostnych

 • potrafi uzasadnić konieczność uczestnictwa w rekolekcjach

 • potrafi opisać lub narysować „skarb swojego serca”

 • wyraża pragnienie uczestnictwa w rekolekcjach

 • modli się o dobre ich przeżycie

 • czynnie włącza się w przygotowanie
  i przebieg rekolekcji

 • wypowiedzi ustne

 • analiza wytworów pracy ucznia

 • pisemna lub plastyczna praca domowa

60. Męka i śmierć Pana Jezusa.

celebracja

 • poda liczbę stacji nabożeństwa drogi krzyżowej i wymieni nazwy kilku z nich

 • potrafi opisać sposób odprawiania nabożeństwa drogi krzyżowej i wyjaśnić jego sens

 • potrafi płynnie odczytać wyznaczone rozważanie

 • w skupieniu uczestniczy w nabożeństwie

 • aktywnie włącza się w jego przeprowadzenie

 • obserwacja uczestnicząca

61. Na Mszy św. spotykamy się z Jezusem zmartwychwstałym.

rozmowa kierowana, praca z tekstem biblijnym, medytacja obrazu, opowiadanie

 • rozumie, że na Mszy św. spotykamy ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa – żyjącego wśród nas, który naucza i łamie dla nas chleb

 • rozumie, że „łamanie chleba” to jedno
  z pierwszych określeń Mszy św.

 • potrafi opowiedzieć i zinterpretować treść perykopy o uczniach z Emaus

 • potrafi uzasadnić obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

 • w skupieniu słucha słów Ewangelii

 • wyraża wiarę w zmartwychwstałego Jezusa i Jego spotkania z uczniami

 • wyraża pragnienie osobistego spotkania się z Jezusem zmartwychwstałym

 • wypowiedzi ustne

 • pisemna lub plastyczna praca domowa

62. Duch Święty przychodzi, umacnia i prowadzi Chrystusowy Kościół.

opowiadanie, praca z tekstem biblijnym, medytacja obrazu, zabawa
„z Duchem Świętym na okrągło”, redagowanie modlitwy

 • rozumie, słowa proroka Joela (Jl 3,1-5)

 • pamięta, kim jest Duch Święty i kto Go zesłał

 • wymieni skutki zstąpienia Ducha Świętego na apostołów

 • rozumie, że wystąpienie św. Piotra było pierwszym ogłoszeniem istnienia Kościoła

 • potrafi streścić Dz 2,1-14.22-24a

 • potrafi uzasadnić, że proroctwo Joela
  (Jl 3,1-5) wypełniło się w chwili zesłania Ducha Świętego

 • potrafi ułożyć własną modlitwę do Ducha Świętego

 • modli się do Ducha Świętego o odwagę w mówieniu o Jezusie

 • poszukuje obecności Ducha Świętego w każdej chwili życia

 • stara się żyć w zgodzie ze wszystkimi

 • wypowiedzi ustne

 • wypowiedzi pisemne

 • tekst uzupełnień

 • pisemna praca domowa

63. Z Maryją idziemy do Jezusa.

pogadanka, analiza tekstu biblijnego, medytacja obrazu, rozmowa kierowana, tworzenie nowych wezwań litanii

 • wymieni sposoby oddawania czci Maryi w miesiącu maju

 • wymieni kilka wezwań litanii do Matki Bożej

 • pamięta modlitwę „Pod Twoją obronę”

 • potrafi opowiedzieć i zinterpretować treść perykopy J 19,26-27

 • potrafi uzasadnić, że Matka Jezusa jest też naszą Matka

 • potrafi ułożyć własną litanię do Matki Bożej

 • wyraża wdzięczność Maryi za to, że jest naszą Matką i prowadzi nas do Jezusa

 • oddaje Maryi cześć przez udział w nabożeństwach majowych i troskę o Jej kapliczki, wizerunki

 • modli się własną litanią do Matki Bożej

 • stara się naśladować Maryję w Jej posłuszeństwie Bogu i pomaganiu ludziom

 • wypowiedzi ustne
  i pisemne

64. Jesteśmy dziećmi Boga – Dzień Dziecka.

prezentacja, analiza tekstu biblijnego, rozmowa kierowana, recytacja, praca w grupach, praca plastyczna, śpiew

 • rozumie prawdę, że przez sakrament chrztu staliśmy się dziećmi Bożymi

 • rozumie tekst 1 J 3,1a

 • wymieni cechy dziecka Bożego

 • potrafi uzasadnić, że Bóg jest dla nas najlepszym Ojcem

 • potrafi scharakteryzować postawę dziecka Bożego

 • potrafi współpracować w grupie

 • wyraża wiarę w dobroć i miłość Boga

 • okazuje Bogu swą dziecięcą miłość i wdzięczność

 • radosnym śpiewem wielbi Boga, swego Ojca

 • wypowiedzi ustne

 • obserwacja uczestnicząca

 • analiza wytworów pracy ucznia

Korelacje z innymi przedmiotami

Historia i społeczeństwo: stosunek do środowiska przyrodniczego i kulturowego; mój krąg cywilizacyjno-kulturowy; śródziemnomorskie korzenie wybranych elementów kultury polskiej; symbole i święta narodowe, religijne.

Sztuka: różnorodność muzyki ojczystej, w tym regionalnej; kontakt z dziełami sztuki plastycznej.

Korelacje ze ścieżkami edukacyjnymi

Wychowanie do życia w społeczeństwie: przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu; elementy historii regionu i ich związki z historią i tradycją własnej rodziny; lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje.
Klasa IV
1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Klasa IV – „Słuchamy Boga” iconSzczegółowe kryteria oceniania klasa IV „Słuchamy Boga”

Klasa IV – „Słuchamy Boga” iconKlasa V „Wielbimy Boga”

Klasa IV – „Słuchamy Boga” iconKlasa V – „Wielbimy Boga”

Klasa IV – „Słuchamy Boga” iconKlasa VI „z jezusem idziemy do Boga”

Klasa IV – „Słuchamy Boga” iconKlasa VI – „z jezusem idziemy do Boga”

Klasa IV – „Słuchamy Boga” iconKlasa „0” – „W świecie mojego Boga”

Klasa IV – „Słuchamy Boga” iconKlasa I 17. Sposoby objawiania się boga

Klasa IV – „Słuchamy Boga” iconKlasa I 31. miłością chrześcijańską uobecniam miłość boga

Klasa IV – „Słuchamy Boga” iconWizerunek dogmatyczny, Bogurodzica (Matka Boga), "Bogiem sławiena"(przez Boga chwalona), "zwolena" (wybrana przez Boga), pośredniczka między ludźmi a Synem

Klasa IV – „Słuchamy Boga” iconOdwrócili się od Boga, okazali Mu swoje nieposłuszeństwo, przestali wierzyć w Boga, stali się pyszni, chcieli sami sobie mówić co należy robić, a nie słuchać Boga I Jego przykazań

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom