Podstawowym wskaźnikiem upośledzenia czynności wentylacyjnej płuc typu obturacyjnego w przebiegu pochp jest obniżenie wartości
Pobierz 25.09 Kb.
NazwaPodstawowym wskaźnikiem upośledzenia czynności wentylacyjnej płuc typu obturacyjnego w przebiegu pochp jest obniżenie wartości
Data konwersji03.01.2013
Rozmiar25.09 Kb.
TypDokumentacja
Pytania z pulmonologii


 1. Podstawowym wskaźnikiem upośledzenia czynności wentylacyjnej płuc typu obturacyjnego w przebiegu POCHP jest obniżenie wartości:

  1. VC

  2. FEV1

  3. TLC

  4. TV

  5. IRV

 2. W codziennej praktyce w pozaszpitalnym zapaleniu płuc dobieramy antybiotyki na podstawie:

  1. Badania bakteriologicznego odksztuszanej wydzieliny

  2. Badania bakteriologicznego wymazu z gardła

  3. Badania wydzieliny oskrzelowej pobranej przez bronchofiberoskop

  4. Nie podajemy antybiotyków

  5. Dobieramy je empirycznie

 3. Gruźlicę wielolekooporną tzw. Multi Drug Resistance – TB (MDR-TB) rozpoznajemy w przypadku zakażenia prątkami opornymi na:

  1. Streptomycynę, izoniazyd, etambutol

  2. Streptomycynę, pyrazinamid, cykloserynę

  3. Pyrazinamid, ryfampicynę

  4. Izoniazyd, ryfampicynę

  5. Izoniazyd, streptomycynę

 4. Na całkowicie pewne rozpoznanie mukowiscydozy pozwala oznaczenie:

  1. Poziomu alfa1 antytrypsyny w surowicy

  2. Stężenie chlorków w pocie

  3. Obecność związków tłuszczowych w kale

  4. Stwierdzenie komórek obładowanych tłuszczem w materiale z popłuczyn oskrzelowych (BAL)

  5. Poziomu glukozy w płynie z opłucnej

 5. Objawem paranowotworowym w raku płuc nie jest:

  1. Objaw Cushinga

  2. Wędrujące zapalenie żył

  3. Zespół żyły próżnej górnej

  4. Osteoartropatia płucna

  5. Zespół miasteniczny

 6. Prawdziwym jest twierdzenie, że przeciwwskazaniem do bronchoskopii jest:

  1. Krwioplucie

  2. Ostry stan zapalny nosogardzieli

  3. Zwyżki ciepłoty ciała

  4. Nasilony suchy kaszel

  5. Podejrzenie płynu w opłucnej

 7. Badanie Rtg. kl. piersiowej prawie zawsze zaleca się do wykonania podczas głębokiego wdechu. Badanie na wydechu zaleca się w przypadku podejrzenia:

  1. Rozedmy płuc

  2. Odmy opłucnowej

  3. U chorego na astmę oskrzelową pomiędzy jej napadami

  4. Choroby śródmiąższowej płuc – np. w przebiegu chorób tkanki łącznej

  5. U chorego niebędącego w stanie przyjąć pozycji stojącej

 8. Cechą charakterystyczną wysięku gruźliczego w jamie opłucnej jest:

  1. Stężenie białka powyżej 3 mmol/l

  2. Odsetek granulocytów obojętnochłonnych >80%

  3. Stosunek liczby granulocytów obojętnochłonnych do kwasochłonnych >1

  4. Obecność granulocytów kwasochłonnych

  5. Odsetek limfocytów >80%

 9. Odksztuszaną wydzielinę do badania cytologicznego w przypadku podejrzenia raka płuc pobiera się do pojemnika:

  1. Z roztworem 0,9% NaCl

  2. Próżnego jałowego

  3. Z roztworem alk. etylowego

  4. Z heparyną

  5. Z dowolnym roztworem izotonicznym

 10. Jednym z czynników atypowego zapalenia płuc jest:

  1. Streptococcus pneumoniae

  2. Mycoplasma pneumoniae

  3. Moraxella catarrhalis

  4. Haemophilus influenzae

  5. Staphyllococcus aureus

 11. Charakterystyczną cechą dla rozpoznania zespołu ARDS (ostrej niewydolności oddechowej dorosłych) jest:

  1. Obraz Rtg. kl. piersiowej

  2. Obniżenie wartości FEV1 w badaniu spirometrycznym

  3. Podwyższenie wartości ciśnienia parcjalnego CO2 w badaniu gazometrycznym krwi arterializowanej

  4. Obniżenie wartości pojemności dyfuzyjnej dla tlenku węgla

  5. Brak poprawy wysycenia krwi tętniczej tlenem pomimo lecenia respiratorem mieszaniną gazów o wysokim stężeniu O2

 12. Pneumocystis carini charakterystyczny czynnik etiologiczny zapalenia płuc u osób z immunosupresją jest:

  1. Wirusem

  2. Bakterią

  3. Prątkiem

  4. Grzybem

  5. Pierwotniakiem

 13. Pierwsze szczepienie szczepionką BCG aktualnie w Polsce wykonuje się:

  1. U noworodka w kilka dni po urodzeniu

  2. U niemowląt w kilka tygodni po urodzeniu, podczas pierwszej kontroli w poradni dziecięcej

  3. W kilka miesięcy po urodzeniu

  4. U dzieci w wieku przedszkolnym

  5. Podczas ostatniego roku nauki w szkole podstawowej

 14. Prawidłowe leczenie potwierdzonej bakteriologicznie, niepowikłanej gruźlicy płuc u osoby bez współistniejących chorób winno trwać:

  1. Co najmniej 3 miesiące

  2. Zmienia się czas jego trwania w zależności od szybkości odprądkowania

  3. 6 miesięcy

  4. Zależy od szybkości cofania się zmian w obrazie radiologicznym

  5. Zależy od liczby stosowanych leków

 15. Zachorowalność na gruźlicę płuc w Polsce aktualnie wynosi około:

  1. 15/100 000 ludności

  2. 25/100 000 ludności

  3. 35/100 000 ludności

  4. 45/100 000 ludności

  5. Powyżej 45/100 000 ludności

 16. Płyn uzyskany w czasie nakłucia jamy opłucnej w przypadku podejrzenia raka płuc przekazuje się do badania cytologicznego w pojemniku zawierającym:

  1. 0,9% roztwór NaCl

  2. Próżnym, jałowym

  3. Roztwór alkoholu etylowego (którego wypija się połowę z butelki, aby zrobić miejsce na płyn z opłucnej)

  4. Heparynę (lub w tym celu wykorzystuje się pijawkę jako czysty, szczelny pojemnik)

  5. Dowolny roztwór izotoniczny (np. Izostar)

 17. Czynnikiem różnicującym w rozpoznaniu astmy i choroby obturacyjnej jest:

  1. Badanie przedmiotowe

  2. Badanie Rtg.

  3. Tomografia komputerowa

  4. Badanie spirometryczne

  5. Pomiar stężenia azotu w wydychanym gazie

 18. Badaniem fizykalnym w przebiegu znacznego stopnia odmy tzw. samoistnej stwierdza się:

  1. Osłabienie odgłosu opukowego i szmeru oddechowego

  2. Odgłos opukowy i szmer oddechowy wzmożony

  3. Odgłos opukowy wzmożony, szmer oddechowy osłabiony

  4. Odgłos opukowy wzmożony, szmer oddechowy oskrzelowy

  5. Odgłos opukowy osłabiony, szmer oddechowy oskrzelowy

 19. Pierwszym badaniem wykonywanym dla uzyskania histopatologicznego potwierdzenia radiologicznego podejrzenia sarkoidozy jest:

  1. Badanie skrawka śluzówki oskrzeli pobranej przez bronchofiberoskop

  2. Badanie wycinka z migdałka podniebiennego pobranego czasie laryngoskopii

  3. Badanie węzła chłonnego pobranego w czasie biopsji wg. Danielsa

  4. Badanie skrawka płuca pobranego w czasie wideotorakoskopii

  5. Badanie skrawka śluzówki z przewodu nosowego

 20. Najprostszą metodą zróżnicowania wysięku i przesięku w jamie opłucnej jest:

  1. Obraz Rtg. (linia Ellisa Damoiseau)

  2. Oznaczenie stężenia glukozy w uzyskanym płynie

  3. Próba Rivalty

  4. Próba Sokołowskiego

  5. Stwierdzenie bakterii w posiewach

 21. Drugie stadium radiologiczne sarkoidozy dotyczy chorych:

  1. Ze zmianami w węzłach chłonnych wnęki i śródpiersia, miąższu płuc

  2. Ze zmianami ograniczonymi do LN wnęk i śródpiersia

  3. Ze zmianami rozsianymi wyłącznie w płucach

  4. Ze zmianami o charakterze zwłóknienia płuc

  5. Dotyczy chorych bez zmian w płucach

 22. Nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące sarkoidozy to:

  1. może przebiegać bezobjawowo

  2. samoistna remisja choroby następuje w 55 – 90% przypadków w stadium I

  3. etiologia nie jest znana

  4. zawsze wymaga terapii kortykosteroidami

  5. rumień guzowaty jest objawem ostrej sarkoidozy

 23. Lekiem, który w trakcie leczenia gruźlicy może spowodować pozagałkowe zap. n. wzrokowego jest:

  1. Etambutol

  2. Streptomycyna

  3. Pyrazinamid

  4. Izoniazyd

  5. Rifampicyna

 24. Najczęstszy patogen wywołujący pozaszpitalne zapalenia płuc to:

  1. Streptococcus pneumoniae

  2. Klebsiella pneumoniae

  3. Mycoplasma pneumoniae

  4. Haemophilus influenzae

  5. Escherichia coli

 25. Zakąski po zachłyśnięciu się w pozycji siedzącej przy stoliku restauracyjnym należy szukać:

  1. W segmentach podstawnych po stronie prawej

  2. W segmentach podstawnych po stronie lewej

  3. W segmencie tylnym płata górnego

  4. W segmentach języczka płata górnego

  5. W segmencie szczytowym płata górnego

 26. IV stopień zaawansowania raka niedrobnokomórkowego płuca to:

  1. T1 N0 M0

  2. T3 N0 M0

  3. Każde T, każde N M1

  4. T4, każde NM0

  5. T1 N1 M0

 27. U chorych na POCHP typu A (pink puffer – różowi dyszący) nie występuje:

  1. Znaczna duszność wysiłkowa

  2. Obniżenie masy ciała

  3. Objawy dużego rozdęcia płuc

  4. Sinica centralna

  5. Prawidłowe lub obniżone ciśnienie parcjalne CO2 przy prawidłowym lub tylko nieznacznie obniżonym ciśnieniu parcjalnym tlenu we krwi tętniczej

 28. Podstawową metodą rozpoznawania rozstrzeni oskrzeli jest:

  1. Badanie bronchoskopowi

  2. Badanie bronchofiberoskopowi

  3. Zdjęcie Rtg. kl. piersiowej

  4. Tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości

  5. Badanie cytologiczne plwociny

 29. Ryzyko zachorowania na gruźlicę po zakażeniu prątkiem gruźlicy szacuje się na:

  1. 0,5-2% wciągu całego życia

  2. 6-8% wciągu całego życia

  3. 15-20% wciągu całego życia

  4. 25-30% wciągu całego życia

  5. 30-40% wciągu całego życia

 30. W postaci uogólnionej raka drobnokomórkowego płuc postępowaniem z wyboru jest:

  1. Radioterapia

  2. Leczenie operacyjne

  3. Chemioterapia

  4. Brachyterapia

  5. Leczenie operacyjne uzupełnione chemioterapią


ZALECANE PODRĘCZNIKI:

 • Pneumonologia i alergologia praktyczna- badania diagnostyczne i terapia. R. Chazan

 • Interna. W. Januszewicz i F. Kokot, Tom1, rozdział 2.

 • Gruźlica i choroby płuc. E. Rowińska-Zakrzewska, H. Niemirowska.

 • Diagnostyka chorób układu oddechowego. W. Droszcz, J. Kowalski, L. Pawlicka.

 • Gruźlica. P. Krakówka, E. Rowińska-Zakrzewska.

 • Principles of Pulmonary Medicine, wyd.3, S. E. Weinberger.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Podstawowym wskaźnikiem upośledzenia czynności wentylacyjnej płuc typu obturacyjnego w przebiegu pochp jest obniżenie wartości iconPrzewlekła obturacyjna choroba płuc (pochP)

Podstawowym wskaźnikiem upośledzenia czynności wentylacyjnej płuc typu obturacyjnego w przebiegu pochp jest obniżenie wartości iconPochp przewlekła obturacyjna choroba płuc

Podstawowym wskaźnikiem upośledzenia czynności wentylacyjnej płuc typu obturacyjnego w przebiegu pochp jest obniżenie wartości iconPodstawowym komponentem mikrokomputera typu ibm pc jest płyta główna, zawierająca zasadnicze elementy architektury systemu, takie jak

Podstawowym wskaźnikiem upośledzenia czynności wentylacyjnej płuc typu obturacyjnego w przebiegu pochp jest obniżenie wartości iconKościelska – Oblicza upośledzenia rozdz. II rodzinny obraz upośledzenia

Podstawowym wskaźnikiem upośledzenia czynności wentylacyjnej płuc typu obturacyjnego w przebiegu pochp jest obniżenie wartości iconAids "zespół nabytego upośledzenia odporności". Uszkodzony lub zniszczony w przebiegu choroby system immunologiczny przestaje być zdolny do obrony organizmu

Podstawowym wskaźnikiem upośledzenia czynności wentylacyjnej płuc typu obturacyjnego w przebiegu pochp jest obniżenie wartości iconB długotrwałe- rak płuc, jamy ustnej, przełyku, krtani itp. Choroby serca, rozedma płuc, owrzodzenia, chroniczne zapalenie oskrzeli, choroby ukł krążenia. Rozedma płuc

Podstawowym wskaźnikiem upośledzenia czynności wentylacyjnej płuc typu obturacyjnego w przebiegu pochp jest obniżenie wartości iconGrypa typu A/H1N1 jest zakaźną chorobą układu oddechowego świń, wywoływaną przez wirus grypy typu A

Podstawowym wskaźnikiem upośledzenia czynności wentylacyjnej płuc typu obturacyjnego w przebiegu pochp jest obniżenie wartości iconWskaźnikiem ogólnym poziomu jakości małżeńskiej jest suma punktów uzyskanych w kwestionariuszu

Podstawowym wskaźnikiem upośledzenia czynności wentylacyjnej płuc typu obturacyjnego w przebiegu pochp jest obniżenie wartości iconSprawozdanie z przebiegu fikcyjnego lub rzeczywistego wydarzenia, świadomie stosuje składnię typu informacyjnego

Podstawowym wskaźnikiem upośledzenia czynności wentylacyjnej płuc typu obturacyjnego w przebiegu pochp jest obniżenie wartości iconSprawozdanie z przebiegu fikcyjnego lub rzeczywistego wydarzenia, świadomie stosując składnię typu informacyjnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom