Kierunek Studiów Podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne
Pobierz 48.72 Kb.
NazwaKierunek Studiów Podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne
Data konwersji03.01.2013
Rozmiar48.72 Kb.
TypDokumentacja

ZESZYT PRAKTYK PEDAGOGICZNYCHKierunek Studiów Podyplomowych:

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE


Nazwisko i imię uczestnika studiów podyplomowych


………......................................................................................................................

semestr, nazwa kierunku studiów podyplomowych

………......................................................................................................................

Nazwa i adres placówki (pieczątka placówki)

………......................................................................................................................

……..........................................................................................................................

………......................................................................................................................

tel: ............................................................................................................................

Dyrektor (Kierownik) placówki

..................................................................................................................................

Opiekun: ..................................................................................................................

Termin praktyki: ......................................................................................................


Cele i zadania praktyki pedagogicznej
 1. Program praktyki pedagogicznej w przedszkolu (szkole).


Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią procesu kształcenia uczestników studiów podyplomowych na kierunku Edukacja Przedszkolna, Przygotowanie Pedagogiczne zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli. Uczestnicy studiów podyplomowych Edukacja Przedszkolna, Przygotowanie Pedagogiczne zwani dalej uczestnikami, odbywają praktykę w placówkach prowadzących proces dydaktyczny w zakresie przewidzianym w programie studium.

 1. Cele praktyki:

  1. bezpośrednie poznanie całokształtu działalności przedszkola (szkoły),

  2. poznanie zakresu pracy i obowiązków nauczyciela,

  3. bezpośrednie poznanie warunków do realizacji prowadzonych przedmiotów.

 2. Zadania praktyki:

  1. pogłębienie poznania organizacji przedszkola (szkoły),

  2. poznanie planów dydaktycznych i wychowawczych przedszkola (szkoły) oraz nauczyciela,

  3. zaznajomienie się z warunkami pracy nauczyciela,

  4. przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej uczniów,

  5. hospitacje zajęć,

  6. prowadzenie lekcji i innych zajęć realizowanych obowiązkowo i nadobowiązkowo w placówce.

 3. Szczegółowy program praktyki i jego realizacja

Na podstawie szczegółowego programu, uczestnik studiów podyplomowych wraz z nauczycielem - opiekunem praktyk opracowuje indywidualny plan pracy, który powinien być ściśle skorelowany z planem szkoły. Planowany czas odbycia całej praktyki wynosi :

 • nie mniej niż 30 godzin w trakcie I semestru;

 • nie mniej niż 600 godzin w trakcie II semestru;

 • nie mniej niż 60 godzin w trakcie III semestru;
Dział programu praktyki:

Zadania programowe:

Sposób realizacji:

 • poznanie pracy przedszkola (szkoły)

 • poznanie struktury organizacyjnej placówki,

 • poznanie dokumentacji pracy szkoły i nauczycieli (plany dydaktyczno-wychowawcze, programy, systemy oceniania itd.),

 • warunki pracy szkoły,

 • formy organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

 • rozmowy z dyrektorem placówki, nauczycielami poszczególnych przedmiotów, wychowawcami klas,

 • narady z nauczycielami,

 • udział w zebraniach i naradach dotyczących działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

 • poznanie uczniów,

 • czynności opiekuńczo-wychowawcze
 • diagnoza osobnicza, grupowa i środowiskowa,

 • udział w dyżurach w czasie przerw i przed lekcjami,

 • dyżury w świetlicach szkolnych,

 • opieka nad uczniami w czasie wycieczek, zawodów itp.

 • rozmowa z nauczycielem – wychowawcą,

 • wywiady z lekarzem, higienistką,

 • wywiady z pedagogiem i psychologiem szkolnym,

 • obserwacja zachowań dzieci,

 • uwzględnianie w indywidualnym planie praktyki tej problematyki i jej realizacja.

 • zadania dydaktyczno-wychowawcze w zakresie edukacji przedszkolnej
 • hospitacje lekcji : praktyki na I roku, dwa tygodnie praktyk na II roku

 • samodzielne prowadzenie zintegrowanych zajęć:

- 1 tydzień II semestr

- 2 tygodnie III semestr


 • hospitacja zajęć pozalekcyjnych (wycieczek, festynów, rozgrywek, itp.)

 • prowadzenie protokołów hospitacji (scenariuszy zajęć zintegrowanych z każdego dnia hospitacji),

 • czynne uczestniczenie w przygotowaniu do zajęć,

 • zaznajomienie się z celami lekcji, zadaniami, metodami i formami prowadzenie zajęć,

 • prowadzenie poszczególnych fragmentów (części) lekcji lub innych zajęć,

 • pomoc w ocenie ucznia,

 • opracowanie scenariuszy zajęć zintegrowanych przy współpracy nauczyciela,

 • samodzielne prowadzenie zajęć lekcyjnych
 1. Obowiązki uczestnika na praktyce

Uczestnik studiów podyplomowych odbywający praktykę pedagogiczną w przedszkolu (szkole),jest zobowiązany do przestrzegania: regulaminu studiów i regulaminu studiów podyplomowych WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu oraz przepisów i zarządzeń władz oświatowych i dyrekcji przedszkola (szkoły).


 1. Ogólne zadania uczestników odbywających praktykę zawodową:

  1. sprawdzenie i zintegrowanie wiadomości i umiejętności nabytych w czasie dotychczasowych nauki na studiach podyplomowych oraz wykorzystanie ich w praktyce,

  2. kształcenie wychowawczych, metodycznych i organizacyjnych umiejętności i nawyków,

  3. kształtowanie osobowości nauczyciela-wychowawcy dzieci i młodzieży,

  4. poznanie środowiska i warunków pracy szkoły.
 1. Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych przez uczestnika jest wypełnienie następujących obowiązków:

  1. każdy praktykant, jako uczestnik studiów podyplomowych WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu, winien godnie reprezentować swoją Uczelnię,

  2. po przybyciu na miejsce praktyk uczestnik zgłasza się u dyrektora szkoły przedkładając pisemne skierowanie i umowę wystawione przez WSPiA w Poznaniu, a następnie u nauczyciela – opiekuna praktyk,

  3. w okresie przygotowawczym uczestnik zapoznaje się z bazą szkoły, szczególnie z warunkami prowadzenia procesu dydaktyczno - wychowawczego i planów pracy nauczyciela oraz sporządza z opiekunem plan praktyk,

  4. uczestnik realizuje w pełni program praktyk pedagogicznych i bierze udział w całokształcie życia przedszkola (szkoły),

  5. uczestnik przygotowuje się starannie do wszystkich samodzielnie prowadzonych zajęć,

  6. terminowo przedstawia do zatwierdzenia scenariusze zajęć i inną dokumentację nauczycielowi – opiekunowi praktyk,

  7. zawsze jest odpowiednio ubrany do zajęć, nie spóźnia się na zajęcia,

  8. w czasie odbywania praktyk dostosowuje się do panującego w szkole porządku i trybu pracy oraz do przepisów obowiązujących nauczycieli,

  9. bierze czynny udział we wszystkich przewidzianych naradach i spotkaniach,

  10. tudent prowadzi na bieżąco wymaganą dokumentację, a po zakończeniu sporządza sprawozdanie z odbytej praktyki,

  11. po zakończeniu praktyk uczestnik zdaje kierownikowi praktyk całą swoją dokumentację (zeszyt praktyk, sprawozdanie z praktyki, opinię nauczyciela-opiekuna praktyk, inne dokumenty wyznaczone przez kierownika praktyk).
 1. Kryteria zaliczenia praktyki pedagogicznej

Warunkiem zaliczenia praktyki pedagogicznej jest:

  1. odbycie praktyki przewidzianej programem studiów w terminie i miejscu wyznaczonym przez WSPiA w Poznaniu,

  2. pełne wykonanie planu praktyki w zakresie hospitowania i prowadzenia zajęć i zajęć pozalekcyjnych oraz wykonanie wszystkich innych prac i obowiązków w szkole wynikających z programu praktyki (zadań i obowiązków uczestnik na praktyce),

  3. wykazanie nienagannej postawy moralnej i wychowawczej oraz podporządkowanie się obowiązującym przepisom i poleceniom przez cały okres trwania praktyk,

  4. systematyczne realizowanie wszystkich czynności dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych w miejscu praktyki,

  5. prowadzenie na bieżąco całej dokumentacji praktyk według ustalonych wzorów,

  6. pozytywna opinia i ocena wystawiona przez nauczyciela - opiekuna uczesnika oraz kierownika praktyk (za dziennik, sprawozdanie, całość praktyki),

  7. terminowe i zgodne z wytycznymi złożenie dokumentacji po zakończeniu praktyki.


Hospitacje zajęć (wytyczne do hospitacji)


Do podstawowych obowiązków uczestnika na praktyce pedagogicznej należy hospitowanie zajęć prowadzonych na różnych poziomach nauczania przedszkolnego (wczesnoszkolnego). Przebieg zajęć (lekcji) oraz uwagi o przebiegu lekcji, a także cel zajęć należy wpisać do określonego protokołu. Hospitowanie lekcji prowadzonych przez nauczycieli odbywać się powinno na różnych poziomach nauczania (Przedszkole i I etap edukacji SP). Celem tych hospitacji jest poznanie pracy z dziećmi, ilustracja zagadnień omawianych na ćwiczeniach z metodyki, poznanie warunków pracy szkoły w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wszystkie hospitowane zajęcia są bezpośrednio po ich odbyciu szczegółowo omawiane z nauczycielem prowadzącym, głównie pod kątem postawionego celu. Szczegółowymi celami hospitacji są następujące zagadnienia metodyczne:

 • stosowanie różnych zasad, form i metod nauczania adekwatnie do warunków i różnych etapów edukacji,

 • realizacja zadania dydaktyczno-wychowawczego postawionego dla hospitowanej lekcji,

 • scenariusz zajęć, jego układ, dobór środków dydaktycznych do określonego zadania lekcji oraz ich realizacja,

 • organizacja pracy na lekcji: kierowanie klasą, podział na grupy, rola uczniów grupowych, wykorzystanie miejsca i pomocy dydaktycznych,

 • obserwacja dzieci określonej klasy w celu poznania ich stopnia rozwoju, sprawności intelektualnej i fizycznej, umiejętności, zaangażowania i aktywności, reagowania na polecenia i sygnały, umiejętności współdziałania (współpracy),

 • stwarzanie przyjaznej atmosfery dla uczniów,

 • stosowanie indywidualizacji w toku zajęć.Wskazane jest, aby uczestnik na każdej hospitowanej lekcji stawiał sobie inny cel oraz prowadził obserwację zajęć przede wszystkim pod kątem postawionego celu hospitacji.


Wzór protokołu hospitacji zajęć zintegrowanych


Cel hospitacji ..............................................................

....................................................................................

Temat zajęć zintegrowanych:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Data .................................................

Klasa ...............................................

Liczba uczniów ...............................

Miejsce ............................................

Czas trwania ....................................

Prowadzący ......................................
Przebieg zajęć

Uwagi dotyczące przebiegu i celów hospitacjiUwagi z omówienia lekcji (zajęć)

Samodzielne prowadzenie zajęć


Po hospitacjach lekcji oraz asystowaniu w zajęciach uczestnik-praktykant podejmuje próby samodzielnego prowadzenia zajęć. Uczestnik zobowiązany jest przygotować się starannie do prowadzenia lekcji opracowując scenariusz zajęć, który jest podstawą dopuszczenia uczestnika do samodzielnego prowadzenia lekcji. Opracowany scenariusz uczestnik zobowiązany jest w uzgodnionym terminie przedstawić nauczycielowi - opiekunowi do oceny i zatwierdzenia. Scenariusze prowadzonych zajęć należy dołączyć do dokumentacji stanowiącej podstawę zaliczenia praktyk.


Wywiady, uwagi i spostrzeżenia własne uczestnika

 1. Wywiad z dyrektorem placówki może dotyczyć np.:

 • planu dydaktycznego i wychowawczego przedszkola (szkoły),

 • organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego przedszkola (szkoły),

 • form i metod pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,

 • bazy materialnej oraz perspektyw jej rozwoju,

 • współdziałania z Radą Szkoły, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, władzami lokalnymi, itd.

 1. Wywiad z higienistką szkolną (pielęgniarką) dotyczyć może np.:

 • stanu zdrowia uczniów (występowania różnych schorzeń, wad postawy ciała),

 • współpracy z nauczycielami,

 • badań okresowych uczniów,

 • stanu higieny osobistej uczniów,

 • działań profilaktycznych w zakresie zdrowia (edukacja zdrowotna).

 1. Wywiad z pedagogiem szkolnym (lub psychologiem) dotyczyć może np.:

 • metod pracy pedagoga szkolnego, prowadzenia działań profilaktycznych,

 • problemów wychowawczych występujących na terenie przedszkola (szkoły).Opinia nauczyciela – opiekuna praktyk o uczestniku


.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ocena uczestnika z praktyk (wyrażona stopniem): ............................................


..................................................... ......................................................

pieczątka placówki podpis nauczyciela - opiekuna

Podsumowanie praktykiImię i nazwisko uczestnika ........................................................................................................

Kierunek studiów i semestr .......................................................................................................

Termin praktyki .........................................................................................................................

Miejsce praktyki (dokładna nazwa i adres placówki) ...............................................................

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………


Opinie, wrażenia, korzyści z odbytych praktyk:


......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................


...............................................

podpis uczestnika


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Kierunek Studiów Podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne iconStudia Podyplomowe przygotowanie pedagogiczne cel studiów

Kierunek Studiów Podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne iconKierunek Studiów Podyplomowych: logopedia

Kierunek Studiów Podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne iconPrzygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz przygotowanie z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania)

Kierunek Studiów Podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne iconKierunek Studiów Podyplomowych: edukacja przedszkolna

Kierunek Studiów Podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne iconNowy kierunek studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim Terapia Zaburzeń Czytania I Pisania

Kierunek Studiów Podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne iconUłatwiające przygotowanie się do egzaminu z emc dla studentów studiów magisterskich kierunek elektrotechnika

Kierunek Studiów Podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne iconZagadnienia na egzamin dyplomowy przygotowanie Pedagogiczne

Kierunek Studiów Podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne iconPrzygotowanie pedagogiczne I semestr 2012/2013

Kierunek Studiów Podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne iconEwa Jurkiewicz: Jest Pani kierownikiem podyplomowych studiów "Trener Umiejętności Poznawczych", na Wydziale Psychologii uw. Na stronie internetowej tych studiów

Kierunek Studiów Podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne iconPlan studiów dziennych I stopnia Kierunek studiów: Filologia Czas trwania studiów: 3 lata = 6 semestrów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom