Zakład Kinezyterapii Treści programowe
Pobierz 31.26 Kb.
NazwaZakład Kinezyterapii Treści programowe
Data konwersji03.01.2013
Rozmiar31.26 Kb.
TypDokumentacja

Zakład Kinezyterapii - Treści programowe


Kinezyterapia

Cele, zadania i zasady kinezyterapii. Schemat badania narządu ruchu, podstawowe metody goniometryczne badań zakresów ruchów, zasady dokonywania pomiarów, aparatura pomiarowa. Podstawowe testy funkcjonalne - metodyka i interpretacja. Podstawy badania siły mięśni metodą Lovett'a. Czynniki testowania, zasady dokumentacji badań. Systematyka kinezyterapii, kryteria podziału ćwiczeń, rodzaje ćwiczeń biernych, czynnych i specjalnych. Przyczyny powstawania przykurczów stawowych. Zasady i formy prowadzenia redresji. Ćwiczenia czynno-bierne. Systematyka ćwiczeń czynnych. Rodzaje synergizmów mięśniowych, uwarunkowanie siły synergizmów bezwzględnych. Ćwiczenia czynne izometryczne: cele, wskazania, przeciwwskazania i zasady prowadzenia. Ćwiczenia synergistyczne, ipsilateralne i kontralateralne. Warunki "przerzutu" kontralateralnego. Uwarunkowania i formy wspomagania, istota ćwiczeń samowspomaganych. Zadania, cele, wskazania i przeciwwskazania prowadzenia ćwiczeń czynnych w odciążeniu. Zwalczanie zjawiska substytucji i inkoordynacji. Ćwiczenia czynne z oporem, formy oporu a rodzaj skurczu mięśnia. Metody treningu z oporem progresywnie wzrastającym i progresywnie malejącym. Trening leczniczy oparty na dynamicznej i statycznej pracy mięśni. Grupy metod terapeutycznych w kinezyterapii. Założenia, cele, wskazania i przeciwwskazania względne i bezwzględne do reedukacji metodą PNF. Schematy i wzorce łopatki, miednicy ruchów dla kończyn górnych, dolnych, tułowia szyi i głowy. Irradiacje i przenoszenie pobudzeń w pracy na macie, przechodzenie z pozycji niskich do wysokich, funkcjonalna analiza nauki chodu. Grupy technik ułatwień proprioceptywnego, nerwowo - mięśniowego torowania. Cele, wskazania i przeciwwskazania do stosowania metody McKenziego. Neurofizjologiczne podstawy poizometrycznej relaksacji mięśni i jej efektywność. Cele, wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia ćwiczeń ogólnousprawniających, tok i formy ćwiczeń. Kompozycja osnowy. Cele, zadania, rodzaje ćwiczeń oddechowych. Właściwości środowiska wodnego, cele, wskazania i przeciwwskazania do ćwiczeń w wodzie, warunki bezpieczeństwa. Formy ćwiczeń rozluźniających. Metodyczne wskazówki ćwiczeń równoważnych i koordynacyjnych, stopniowanie trudności ćwiczeń. Przygotowanie chorego do nauki chodzenia. Rodzaje chodu o kulach. Testy lokomocyjne. Dokumentacja wyników usprawniania ruchowego.

Literatura podstawowa:

 1. Buckup K. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1998.

 2. Dega W, Milanowska K. Rehabilitacja medyczna. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1993.

 3. Dega W. Ortopedia i rehabilitacja. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1996.

 4. Evjenth O, Hamberg J. Muscle stretching in manual therapy. A clinical manual. Volume I (The Extremities) i II (The spinal column). Wydawnictwo Alfta Rehab, Szwecja 1993.

 5. Nowotny J. [red.]. Podstawy fizjoterapii. Część 1,2 i 3. Wydawnictwo Kasper, Kraków 2004.

 6. Pąchalski A, Gawinek M, Walaszek R. Metody badania narządu ruchu w rehabilitacji klinicznej. Wydawnictwo Skryptowe AWF Kraków 1991.

 7. Pieniążek M. Zestaw podstawowych, miejscowych ćwiczeń leczniczych w zależności od wyników testu Lovetta. Wydawnictwo Skryptowe AWF Kraków 1984.

 8. Pieniążek M. Wybrane zagadnienia kinezyterapii. Wydawnictwo Skryptowe AWF Kraków 1988.

 9. Szprynger J., Sozańska G.: Neuromechanika i neuromobilizacje w fizjoterapii. Wydawnictwo Czelej, Lublin 1998.

 10. Szczechowicz J. Pomiary kątowe zakresu ruchu. Zapis pomiaru metodą SFTR. Wydawnictwo Skryptowe AWF, Kraków 2004.

 11. Zembaty A. [red.] Kinezyterapia. Tom 1 i 2. Wydawnictwo Kasper, Kraków 2002.

Literatura uzupełniająca:

 1. Chojnacka-Szawłowska G. Rehabilitacja. Wydawnictwo MAWI, Warszawa 1994.

 2. Kochanowicz J. Lecznicza rehabilitacja oddechowa w chorobach płuc. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1972.

 3. Kolster B. Poradnik Fizjoterapeuty. Ossolineum.

 4. Kuch J. Rehabilitacja. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1989.

 5. Lewit K. Leczenie manualne zaburzeń czynności narządu ruchu. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1984.

 6. Milanowska K. Kinezyterapia. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1985.

 7. Milanowska K, Rosławski A. Podstawy rehabilitacji ruchowej. Wydawnictwo Sit, Warszawa 1981.

 8. Nowotny J. Podstawy kinezyterapii. Wydawnictwo Skryptowe AWF Katowice 1985.

 9. Pąchalski A, Orzech J. Leksykon rehabilitacji. Wydawnictwo Skryptowe AWF Kraków 1980.

 10. Rosławski A. Badania czynnościowe w kinezyterapii. Wydawnictwo Skryptowe AWF Wrocław 1978.

 11. Rosławski A, Skolimowski T. Kinezyterapia ogólna. Badanie narządu ruchu. Część I. Wydawnictwo Skryptowe AWF Wrocław 1974.

 12. Rosławski A, Skolimowski T. Ćwiczenia lecznicze. Wydawnictwo Skryptowe AWF Wrocław 1985.

 13. Rosławski A, Skolimowski T. Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1997.

 14. Rosławski A, Woźniewski M. Kinezyterapia oddechowa. Wydawnictwo Skryptowe AWF Wrocław 1988

 15. Rosławski A. [red.]. Podstawy rehabilitacji ruchowej. Tom I i II. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1981.

 16. Walicki K. Trening leczniczy. Wydawnictwo Skryptowe AWF Warszawa 1975.

 17. Weiss M. Podstawowe zagadnienia rehabilitacji schorzeń narządu ruchu. Wydawnictwo Skryptowe AWF Warszawa 1969.

 18. Zembaty A. Fizjoterapia. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1987.

 19. Zembaty A. Pomiary zakresów ruchów w stawach człowieka. Wydawnictwo Skryptowe AWF Warszawa 1989.

Techniki diagnozy i terapii manualnej.

Historia rozwoju terapii manualnej. Organizacje terapii manualnej na świecie i w Polsce. Pojęcia podstawowe: terapia /medycyna/ manualna, mobilizacje stawowe /wolne i szybkie/, odwracalne dysfunkcje narządu ruchu. Podstawy terapii manualnej-wprowadzenie do diagnostyki narządu ruchu. Przedstawienie i omówienie koncepcji leczenia i usprawniania pacjentów metodą Kaltenborna. Podstawowe założenia koncepcji Briana Mulligana, Lewita, Cyriaxa, Maitlanda. Wskazania i przeciwwskazania dla stosowania mobilizacji stawowych i wybranych technik terapii manualnej. Techniki stosowane w terapii manualnej. Biomechanika i neurofizjologia stawów obwodowych i kręgosłupa. Funkcje i rodzaje receptorów /mechanoreceptorów i nociceptorów/. Założenia teoretyczne medycyny manualnej. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu terapii manualnej. Zablokowanie w stawie - objawy zablokowania, "gra stawowa" /joint play/, płaszczyzna leczenia (treatment plane), wzorzec torebkowy (capsular pattern), maksymalnie rozluźniona pozycja w stawie (MLPP), rzeczywista pozycja w stawie, zaryglowana pozycja w stawie (CPP). Zakres ruchu-opór końcowy (end feel) - klasyfikacja. Wartości kątowe maksymalnie rozluźnionej pozycji w poszczególnych stawach (MLPP) i wzorca torebkowego. Zasady stosowania technik mobilizacyjnych diagnostycznych i terapeutycznych dla stawów obwodowych, zasada "wklęsłości i wypukłości" wg. Kaltenborna. Znaczenie poizometrycznej relaksacji w procesie usprawniania pacjenta. Podstawy i założenia nowoczesnej koncepcji diagnozowania pacjenta przez fizjoterapeutę -terapeutę manualnego/: historia pacjenta, wywiad - obserwacja, badanie /ocena ruchów czynnych, biernych i testy oporowe, testy specjalne - kliniczne, badanie odruchów i czucia skórnego, gra stawowa /techniki trakcyjne, kompresyjne i ślizgowe/, badanie palpacyjne, ocena dodatkowa /w konsultacji z lekarzem specjalistą - RTG, MRI, CT i inne/. Stawy obwodowe: Osteokinematyka i artrokinematyka - odniesienie do praw i zasad medycyny manualnej. Aspekty anatomiczno-diagnostyczne /anatomia funkcjonalna/. Testy specjalne. Mobilizacje stawowe. Założenia teoretyczne i praktyczne badania pacjenta z dysfunkcją w obrębie stawów kończyn górnych i dolnych. Kręgosłup: odcinek szyjny /C/, piersiowy /TH/ i lędźwiowy /L/: diagnostyka i terapia. Nowoczesne metody i techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w ramach terapii manualnej: Metoda K. Lewita, F.Kaltenborna, koncepcja i metoda B.Mulligana. Reguły Frayette'a. Przedstawienie założeń teoretycznych i praktycznych diagnozowania postawy ciała i funkcji kręgosłupa przy użyciu nieinwazyjnych, skomputeryzowanych metod i technik /urządzenie Metrecom System/ - omówienie uzyskanych rezultatów badań w różnych schorzeniach: skoliozy, dolegliwości bólowe kręgosłupa, wady postawy ciała w aspekcie stosowania technik terapii manualnej. Techniki terapeutyczne tzw."łańcuchy zamknięte".

Literatura podstawowa:

 1. Bochenek A.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 1986.

 2. Kaltenborn F.M.: Manualne mobilizacje stawów kończyn. Wydawnictwo Comer, Toruń 1996

 3. Lewit K.: Terapia manualna w rehabilitacji chorób narządu ruchu (red. Stodolny J.). Wydawnictwo ZL Natura. Kielce 2001.

 4. Neumann H,D.: Medycyna manualna. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1992.

 5. Sachse J.: Manualne badanie i leczenie uruchamiające stawy kończyn. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1980.

 6. Rakowski A.: Kręgosłup w stresie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1995.

 7. Buckup K.: Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. Wydawnictwo PZWL, Warszawa, 1997.

 8. Frisch H.,Roex J.: Terapia manualna
  - poradnik wykonywania ćwiczeń. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2001.

 9. Kaltenborn F.M.: Kręgosłup badanie manualne i mobilizacje. Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999.

Literatura uzupełniająca:

 1. Terapia Manualna - kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Wydawnictwo Biomem, Głogów.

 2. Munro J., Edwards CH.: Badanie kliniczne. Wydawnictwo PZWL, Warzsawa 1993.

 3. Ackermann WP.: Chiropraktyka ukierunkowana. Wydawnictwo Natura Medica, Poznań 1998.

 4. Arkuszewski Z.: Podręcznik Medycyny Manualnej, Wydawnictwo ELIPSA-JAIM, Kraków 2001

Fizjoterapia ogólna
4 pkt ECTS
Sem I,II
45 godzin wykładów
15 godzin ćwiczeń
6 godzin praca własna
Egzamin w sem II

Literatura podstawowa:

 1. Dega W., Milanowska K.: Rehabilitacja medyczna. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1993.

 2. Dega W. Ortopedia i rehabilitacja. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1996.

 3. Kiwerski J. (red).: Rehabilitacja medyczna. Wydawnictwo PZWL, Warszawa2005.

 4. Kwolek A. (red).: Rehabilitacja medyczna. Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2004.

 5. Nowotny J. (red).: Podstawy fizjoterapii. Wydawnictwo Kasper, Kraków2004.

 6. Zembaty A. (red).: Kinezyterapia. Wydawnictwo Kasper, Kraków2002.

 7. Pąchalski A., Gawinek M., Walaszek R.: Metody badania narządu ruchu w rehabilitacji klinicznej. Wydawnictwo Skryptowe AWF Kraków 1991.

Literatura uzupełniająca:

 1. Pieniążek M. Wybrane zagadnienia kinezyterapii. Wydawnictwo Skryptowe AWF Kraków 1988.

 2. Rosławski A. Badania czynnościowe w kinezyterapii. Wydawnictwo Skryptowe AWF Wrocław 1978.

 3. Rosławski A., Skolimowski T.: Kinezyterapia ogólna. Badanie narządu ruchu. Część I. Wydawnictwo Skryptowe AWF Wrocław 1974.

 4. Szczechowicz J.: Pomiary kątowe zakresu ruchu. Zapis pomiaru metodą SFTR. Wydawnictwo Skryptowe AWF Kraków 2004.

Cele nauczania
Przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących niepełnosprawności i rehabilitacji. Znajomość badań i testów stosowanych w fizjoterapii. Umiejętność analizowania i interpretowania w ramach podstawowej diagnostyki fizjoterapeutycznej.

Treści kształcenia
Problematyka niepełnosprawności. Podstawowe pojęcia, definicje. Rehabilitacja medyczna. Rehabilitacja społeczna i zawodowa. Aktywność zawodowa i społeczna. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Powiatowy UP, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ZUS i in. – podmioty realizujące cele rehabilitacji zawodowej i społecznej. Renta, pomoc socjalna, legitymacja osoby niepełnosprawnej. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych. Orzekanie o niepełnosprawności. Chroniony rynek pracy: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Pracy Chronionej, Zakłady Aktywności Zawodowej. PFRON i jego rola w procesie aktywizacji zawodowej. Relacja pracodawca – niepełnosprawny pracownik Polityka UE wobec osób niepełnosprawnych. Pomoc finansowa UE na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoba rehabilitowana jako podmiot. Interdyscyplinarność rehabilitacji. Ogólna metodyka rehabilitacji i taktyka postępowania fizjoterapeutycznego - cele, zasady doboru środków, form i metod fizjoterapii. Organizacja rehabilitacji i fizjoterapii. Zespół rehabilitacyjny. „Polska koncepcja rehabilitacji”. Wyrównywanie ubytków funkcjonalnych - regeneracja, kompensacja, adaptacja. Diagnostyka fizjoterapeutyczna. Badanie układu ruchu – ocena zakresu ruchu, ocena siły mięśniowej. Ocena stanu funkcjonalnego. Dokumentacja badania i zabiegów fizjoterapeutycznych. Kwestionariusze oceny czynności życia codziennego. Rehabilitacja szpitalna, ambulatoryjna i domowa oraz w sanatorium i ośrodku rehabilitacyjnym. Obozy i turnusy rehabilitacyjne. Etyka i moralność. Etyka zawodów medycznych (lekarska, pielęgniarska). Etyka fizjoterapeuty. Kryteria służące służbie życia i zdrowia człowieka. Tzw. „wartości medyczne”. Problem śmierci. Eutanazja. Aborcja. Stany terminalne i opieka paliatywna (hospicyjna).  Eksperyment medyczny. Odpowiedzialność prawna i moralna  w zawodach medycznych. Prawa pacjenta. Polski i światowy kodeks etyki lekarskiej. Ćwiczenia i metody terapeutyczne stosowane w rehabilitacji Badania jako podstawa tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji oraz kontroli jej wyników. Nowoczesne metody diagnostyczne. Testy funkcjonalne w fizjoterapii. Testy specyficzne dla różnych metod fizjoterapii, schorzeń i dysfunkcji. Wykorzystanie aparatury w diagnostyce funkcjonalnej, terapii oraz kontroli wyników rehabilitacji.

Nabyte umiejętności
Znajomość pojęć związanych z rehabilitacją, fizjoterapią, niepełnosprawnością. Znajomość podstaw badania, diagnostyki, ordynacji, kontroli i interpretacji wyników w fizjoterapii.

Praca własna
Przygotowanie pracy pisemnej o tematyce związanej z niepełnosprawnością, diagnostyką lub metodami fizjoterapeutycznymi.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zakład Kinezyterapii Treści programowe iconZakład Historii I Organizacji Kultury Fizycznej Treści programowe

Zakład Kinezyterapii Treści programowe iconZakład Teorii I Metodyki Piłki Nożnej Treści programowe Przedmiot: piłka nożna

Zakład Kinezyterapii Treści programowe iconZakład Teorii I Metodyki Piłki Ręcznej Treści programowe Przedmiot: piłka ręczna

Zakład Kinezyterapii Treści programowe iconScenariusz lekcji integrujący treści przedmiotów: języka polskiego, historii oraz treści programowe ścieżki czytelniczo- medialnej w kl. V

Zakład Kinezyterapii Treści programowe iconTreści programowe

Zakład Kinezyterapii Treści programowe iconTreści programowe

Zakład Kinezyterapii Treści programowe iconTreści programowe

Zakład Kinezyterapii Treści programowe iconTreści programowe

Zakład Kinezyterapii Treści programowe iconTreści programowe

Zakład Kinezyterapii Treści programowe iconTreści programowe

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom