Zespołu szkóŁ zawodowych nr 1 im. WŁAdysława korżyka
Pobierz 382.43 Kb.
NazwaZespołu szkóŁ zawodowych nr 1 im. WŁAdysława korżyka
strona1/8
Data konwersji03.01.2013
Rozmiar382.43 Kb.
TypUchwała
  1   2   3   4   5   6   7   8


STATUTZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1


im. WŁADYSŁAWA KORŻYKA


w RYKACH


RYKI – 2011 rok


Statut Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka

 w Rykach zawiera:


Rozdział I Podstawy prawne

Rozdział II Postanowienia wstępne

Rozdział III Cele i zadania zespołu szkół

Rozdział IV Organy zespołu szkół

Rozdział V Organizacja zespołu szkół

Rozdział VI Nauczyciele i inni pracownicy zespołu szkół

Rozdział VII Zasady rekrutacji uczniów

Rozdział VIII Prawa i obowiązki ucznia

Rozdział IX Wewnątrzszkolny System Oceniania

Rozdział X Zasady nowelizacji statutu

Rozdział XI Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I
PODSTAWY PRAWNE§ 1


 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 2. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

 3. Konwencja praw dziecka uchwalona 20 listopada 1989r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 4. Statut Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach
  z dnia 28 sierpnia 2008r. z późniejszymi zmianami.

 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232).

 6. Akt założycielski.

 7. Art. 10 b Ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.).

 8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674).

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 10 poz. 96 i Dz. U. z 2003r.Nr 146 poz. 1416,
  Dz. U. z 2004r. Nr 66 poz. 606 oraz Dz. U. z 2005r. Nr 10 poz. 75).

 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 35 poz. 222)

 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U.
  z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.).

 12. Uchwała Nr X/51/07 r. Rady Powiatu w Rykach z dnia 25 czerwca 2007 r.

 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2007 r. Nr 130 poz. 906).

 14. Ustawa z 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2007 r. Nr 80 poz. 542).

 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych
  (Dz. U. z 1992 r. Nr 36 poz.155; zm. Dz. U. z 1999 r. Nr 67 poz. 753).

 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r.
  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.).

 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69).

 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada
  w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r.
  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 225 z późn. zm.).

 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2006r. Nr 235 poz. 1703).

 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 1999 r. Nr 67 poz. 756 z późn. zm.)

 22. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2008 r.
  Nr 145 poz. 917)

 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1046)


§ 2

Słowniczek pojęć używanych w statucieIlekroć w statucie jest mowa o:

 1. zespole szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
  im. Władysława Korżyka w Rykach;

 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

 3. statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
  im. Władysława Korżyka w Rykach;

 4. dyrektorze, radzie pedagogicznej, samorządzie uczniowskim i radzie rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
  im. Władysława Korżyka w Rykach.

 5. uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów poszczególnych typów szkół zespołu szkół oraz rodziców lub prawnych opiekunów;

 6. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w zespole szkół;

 7. PSO, WSO – należy przez to rozumieć Przedmiotowy System Oceniania, Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
  im. Władysława Korżyka w Rykach:

 8. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Rycki;

 9. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora Oświaty.

ROZDZIAŁ II

  1   2   3   4   5   6   7   8

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zespołu szkóŁ zawodowych nr 1 im. WŁAdysława korżyka iconHalina Staniek Zespół Szkół Zawodowych Nr1 im. Władysława Korżyka w Rykach

Zespołu szkóŁ zawodowych nr 1 im. WŁAdysława korżyka iconDyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie ogłasza konkurs na prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie przy ul. Góreckiej 65

Zespołu szkóŁ zawodowych nr 1 im. WŁAdysława korżyka iconZespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Władysława Broniewskiego

Zespołu szkóŁ zawodowych nr 1 im. WŁAdysława korżyka iconStatut bieszczadzkiego zespołu szkóŁ zawodowych

Zespołu szkóŁ zawodowych nr 1 im. WŁAdysława korżyka iconBieszczadzkiego zespołu szkóŁ zawodowych w ustrzykach dolnych

Zespołu szkóŁ zawodowych nr 1 im. WŁAdysława korżyka iconPlan nadzoru zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych

Zespołu szkóŁ zawodowych nr 1 im. WŁAdysława korżyka iconS t a t u t zespołu Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Opolu

Zespołu szkóŁ zawodowych nr 1 im. WŁAdysława korżyka iconZespołu szkóŁ zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce

Zespołu szkóŁ zawodowych nr 1 im. WŁAdysława korżyka iconStatut bieszczadzkiego zespołu szkóŁ zawodowych im. Lecha wałĘSY

Zespołu szkóŁ zawodowych nr 1 im. WŁAdysława korżyka iconStatut zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom