Stowarzyszenie hobbystów kolejowych
Pobierz 339.91 Kb.
NazwaStowarzyszenie hobbystów kolejowych
strona7/12
Data konwersji03.01.2013
Rozmiar339.91 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

KONKURS

"Najlepsze Hasło Reklamowe dla
NATURA TOUR i KOLEI MAZOWIECKICH
"


WYMYŚL HASŁO REKLAMOWE DLA NATURA TOUR I KOLEI MAZOWIECKICH I WYGRAJ NAGRODĘ

REGULAMIN KONKURSU

"Najlepsze Hasło Reklamowe dla
NATURA TOUR i KOLEI MAZOWIECKICH "POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Organizatorem Konkursu "Najlepsze hasło na bilbord" jest Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno Wypoczynkowe Natura Tour Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk, wpisane do Krajowego Rejestru Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Gdańsku w wydziale VII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000155205, REGON 191971801, NIP 583-26-50-389.

2.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osób, które w okresie 28 sierpnia do 24 września 2006 roku wymyślą najciekawsze wspólne hasło reklamowe dla Natura Tour Sp. z o.o. i Kolei Mazowieckich - KM Sp.z o.o., zwanych dalej: Natura Tour i Koleje Mazowieckie.

3.

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs.


UCZESTNICY KONKURSU

4.

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób fizycznych, które w czasie trwania Konkursu wymyślą hasło reklamujące Natura Tour i Koleje Mazowieckie i zgłoszą swoją propozycję drogą elektroniczną do dnia 21 września 2006 lub w formie pisemnej podczas obchodów Dni Transportu Publicznego dniach 23-24 września 2006 roku na stoisku Kolei Mazowieckich.

5.

W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. W przypadku udziału osób niepełnoletnich do ich udziału w Konkursie i odbioru ewentualnej wygranej potrzebna jest zgoda przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych

6.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć Pracownicy Natura Tour Sp. z o.o. i Spółki Koleje Mazowieckie - KM ani członkowie ich rodzin.


WARUNKI KONKURSU

7.

Konkurs rozpoczyna się od 28 sierpnia 2006 roku i trwa do 23 września 2006 roku. Podstawą uczestniczenia w Konkursie jest wysłanie propozycji hasła przez Internet ze strony www.naturatour.pl lub www.mazowieckie.com.pl wraz z danymi osobowymi lub wypełnienie blankietu konkursowego dostępnego na stoisku Kolei Mazowieckich, lub złożenie hasła w formie pisemnej na zwykłej kartce opatrzonej wszystkimi danymi koniecznymi do rozstrzygnięcia Konkursu, oraz klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

8.

W przyznawaniu nagród wezmą udział Osoby, które do dnia 24 września 2006 roku do godziny 14.00 złożą swoją propozycję hasła na stoisku Kolei Mazowieckich, oraz te, które wysłały hasło przez Internet do dnia 21 września 2006.

9.

W przyznawaniu nagród wezmą udział tylko kompletne zgłoszenia zawierające wypełniony i podpisany blankiet, a w przypadku zgłoszeń internetowych wypełnione pola zgłoszenia konieczne do przystąpienia do konkursu.


NAGRODY

10.

Nagrodami w Konkursie są:

Nagroda I: pobyt weekendowy dla dwóch osób w dowolnie wybranym Ośrodku Wypoczynkowym Natura Tour, do wykorzystania w terminie do 30 czerwca 2007 r.

Nagroda II: zestaw upominków reklamowych z logo Natura Tour

Nagroda III: zegarek SEIKO na rękę z logo Natura Tour.


11.

 1. Nagrody zostaną przyznane przez Komisję Konkursową złożoną z pracowników Spółki Natura Tour i Kolei Mazowieckich sprawujących dyżur na stoisku w dniu 24 września 2006r. pod przewodnictwem przedstawiciela Organizatora.

 2. Wyniki Konkursu będą ogłoszone w dniu 26 września na stronach internetowych Natura Tour i Kolei Mazowieckich, oraz w prasie kolejowej (Kurierze PKP i KM Moja Kolej)

 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o miejscu i sposobie odebrania nagrody listownie w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, lub w przypadku znajdowania się na miejscu będą mogli odebrać nagrodę na stoisku Kolei Mazowieckich.

 4. Decyzja Komisji Konkursowej, co do przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

12.

Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe, ani na równowartość pieniężną.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.

Uczestnicy Konkursu wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, oraz w celach marketingowych KPTW Natura Tour Sp. z o.o. i KM Koleje Mazowieckie Sp. z o.o.

14.

Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych i ich poprawiania.

15.

Uczestnicy Konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na stronie internetowej Natura Tour i Kolei Mazowieckich.

16.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

17.

Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu będą przyjmowane w formie listownej na adres Organizatora w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

18.

Ewentualne spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostatecznie.

====================================

Informacja jest dystrybucjowana wszystkich imprezach, w których uczestniczę.


Dostępna również na stronach internetowych:

- www.kmd.pl/imprezy.htm

 • Forum Dyskusyjne SHK

http://i365.eu/shk/index.php

- www.koleje-waskotorowe.akron.wroc.pl

Informacje o imprezach można podawać telefonicznie:

+601-180-914 (8:00 - 21:00)

e-mail: mszewczyk@zdik.wroc.pl

Uwaga zbieram bilety komunikacji miejskiej (jednorazowe znaczki inne rodzaje)

Istnieje możliwość przesyłania info o imprezach za pomocą SMS na telefony komórkowe:

zgłoszenia:

na numery ww.
REGULAMIN IMPREZ KOLEJOWYCH

 1. Organizatorem przejazdu jest .......................................................................

 2. Uczestnictwo w imprezie jest możliwe:

 • jako pasażer tzw. „zaliczanie linii”;

 • jako pasażer pociągu wykonujący zdjęcia lub rejestrujący na video podczas fotostopów;

 • jadąc samochodem wzdłuż trasy przejazdu pociągu wykonując zdjęcia lub rejestrując na video.

 1. Pociąg przeznaczony jest dla miłośników kolei zainteresowanych przejazdem i fotografowaniem.

 2. Uczestnictwo jest możliwe po uiszczeniu składki zarówno dla osób będących pasażerami jak i dla osób jadących samochodami wzdłuż trasy przejazdu pociągu.

 3. Wsiadanie i wysiadanie dozwolone jest tylko po całkowitym zatrzymaniu pociągu.

 4. W czasie fotostopów zabrania się przebywania na torowisku i w skrajni taboru.

 5. Podczas fotostopów osobom przebywającym w pociągu zabrania się przebywania w otwartych drzwiach i oknach.

 6. Podczas jazdy przebywanie w otwartych drzwiach wagonu, na pomostach oraz stopniach jest zabronione.

 7. Fotostopy odbywają się w miejscach wskazanych przez organizatora. Na osoby fotografujące z innych miejsc niż wskazane pociąg nie będzie oczekiwał.

 8. Wykonywanie zdjęć powinno odbywać się w sposób nie przeszkadzający innym uczestnikom.

 9. Osoby w stanie nietrzeźwym, osoby stwarzające zagrożenie dla siebie i innych jak również osoby przeszkadzające w wykonywaniu zdjęć będą wzywane do opuszczenia pociągu bez prawa do zwrotu pieniędzy.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu fotograficznego oraz za szkody osobiste powstałe w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia.

 11. Uczestnicy imprezy biorą na siebie całkowite odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo (ubezpieczenie we własnym zakresie).

 12. Działalność handlowa i reklamowa w pociągu możliwa jest po uzgodnieniu i za zgodą organizatora.

 13. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych i bezpieczeństwa obowiązujących na kolejach, stosowania się do poleceń obsługi i organizatora imprezy.

 14. Osoby nie stosujące się do regulaminu imprezy będą wykluczane z przejazd u bez prawa do odszkodowania.

ORDNUNG VON EISENBAHNVERANSTALTUNGEN

 1. Der Veranstalter der Durchfahrt ist ..........

 2. Teilnahme an der Veranstaltung ist möglich:

 • als Reisende sog. „Zurechnung der Linie“

 • als Reisende, der im Zug Fotos macht oder Video aufnimmt (währen Fotostops)

 • mit dem Auto fahrend entlang der Zugstrecke, Foto machen oder Video aufnehmend.

 1. Der Zug ist für Eisenbahnfreunde die an der Zugfahrt und Fotografieren Interesse haben, bestimmt.

 2. Die Teilnahme ist möglich nach der Bezahlung eines Beitrag sowohl für Leute, die im Zug sitzen, als auch für Leute, die mit dem Auto entlang der Zugstrecke fahren.

 3. einsteigen und Aussteigen ist zugelassen, erst nach dem Zughalt.

 4. Während Fotostops verbietet man Betreten des Gleis und der Umgrenzungslinie des Fuhrparks.

 5. Während Fotostops verbietet man dem Aufenthalt in geöffneten Türen und Fenster.

 6. Während der Fahrt ist der Aufenthalt in geöffneten Waggontüren, auf Plattformen und Treppen verboten.

 7. Fotostops finden an vom Veranstalter angewiesenen Stellen statt. Der Zug wird nicht auf Fotografierende, die an nicht angewiesenen Stellen fotografieren warten.

 8. Fotografieren, ohne anderen Teilnehmern zu stören.

 9. Betrunken, die für sich und andere eine Gefahr auslösen, und Leute die anderen beim Fotografieren stören, werden zum Verlassen des Zugs aufgefordert, ohne Recht auf Geldrückgabe.

 10. Der Veranstalter trägt keine Verantwortung für Schaden oder Zerstörung von Fotoapparaten und für persönliche Schäden, die infolge irgendeines Vorfalls entstanden sind.

 11. Teilnehmer tragen volle Verantwortung für ihre Sicherheit (Versicherung ohne fremde Hilfe).

 12. Handel- und Werbtätigkeiten im Zug nur mit einer Zustimmung des Verastalter möglich.

 13. Teilnehmer de Veranstaltung sind verpflichtet, Ordnungsvorschriften und Sicherheitsvorschriften, die bei Eisenbahn angewendet sind, zu befolgen und Anweisungen des Veranstalters und Personals zu befolgen.

 14. Personen, welche die Veranstaltungsordnung nicht befolgen, werden ausgeschlossen, ohne Entschädigungsrecht.

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY JÍZD ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮZ

 1. Akci organizuje .................................................................................

 2. Akce je možné se zúčastnit:

 • jako cestující, který projíždí danou trať

 • jako cestující, který během jízdy fotografuje nebo nahrává na video;

 • jako fotograf nebo kameraman jedoucí automobilem souběžně s vlakem.

 1. Vlak je určen železničním příznivcům, kteří mají zájem o jízdu a fotografování.

 2. Účast je možná po zaplacení příspěvku. Týká se jak cestujících ve vlaku, tak i osob jedoucích v automobilech souběžně s vlakem.

 3. Výstup a nástup je možný pouze po úplném zastavení vlaku.

 4. Během fotozastávek je zakázáno zdržovat se v kolejišti a v blízkosti vozidel.

 5. Cestující, kteří během fotozastávek zůstávají ve vlaku, nesmějí postávat u otevřených oken a dveří.

 6. Během jízdy je zakázáno pobývat u otevřených dveří vozu, na můstcích a schodech.

 7. Fotozastávky určuje organizátor. Vlak nečeká na osoby, které fotografují z jiných než stanovených míst.

 8. Účastník nesmí během fotografování překážet jiným.

 9. Osoby, které jsou zjevně opilé nebo pod vlivem omamných látek, osoby, které ohrožují sebe nebo jiné nebo které brání jiným ve fotografování budou vyzvány k opuštění vlaku bez nároku na vrácení peněz.

 10. Organizátor neodpovídá za poškození nebo zničení fotografického vybavení nebo za jiné škody vzniklé účastníkovi z jakékoli příčiny.

 11. Účastníci akce jsou plně odpovědni za vlastní bezpečnost (včetně případného pojištění ve vlastní režii).

 12. Obchodní a reklamní činnost ve vlaku je možná po předchozí dohodě a se souhlasem organizátora.

 13. Účastníci akce jsou povinni dodržovat platné předpisy k zajištění pořádku a bezpečnosti na železnici, řídit se pokyny obsluhy vlaku a organizátora akce.

 14. V případě nedodržení smluvních podmínek může být účastník vyloučen z přepravy bez práva na náhradu.

REGULAMIN KOLEI WĄSKOTOROWYCH 

OBOWIĄZKI PODRÓŻNYCH

 1. Zabrania się zbierania grzybów podczas jazdy pociągiem.

 2. W czasie jazdy wyskakiwanie z ostatniego a wskakiwanie do pierwszego wagony jest surowo wzbronione.

 3. Wyśmiewanie się z pieszych i rowerzystów nie jest wskazane (w końcu i tak nas wyprzedzą).

 4. Zabrania się wnosić okrzyki w rodzaju „gaz do dechy”, gdyż denerwują maszynistę i mogą spowodować czasową niezdolność do pracy.

 5. Reklamacje dotyczące szybkości kolejki nie będą uwzględniane albowiem jedzie ona wolno ze względu na dobro podróżnych, a nie dlatego, że szybciej nie można.

 6. Podczas jazdy nad brzegiem jeziora, zabrania się łowienia ryb z okien wagonu - istnieje niebezpieczeństwo wciągnięcia kolejki do wody przez wyrośniętą rybę.

 7. Kąpiel w jeziorze podczas jazdy wzbroniona.

 8. W razie trudności przy wjeździe na wzniesienie podróżni z ostatnich wagonów zobowiązani są do popychania kolejki.

 9. Wnoszenie do wagonów żółwi lub innych równie powolnych zwierząt traktowane będzie jako prowokacja.

PRAWA PODRÓŻNYCH

 1. Podróżny ma prawo głośno wyrażać zachwyt będący wyrazem jego uwielbienia dla kolejki.

 2. Podziwiać uroki mijanej okolicy i dzielić się uwagami z innymi współtowarzyszami podróży.

 3. Chwalić doskonałą obsługę i opiekę, jakiej nie szczędzą mu pracownicy kolejki.

 4. Podróżny ma prawo czuć się wyróżniony, jadąc kolejką, podczas gdy inni pędzą na złamanie karku samochodami.

 5. Podczas jazdy podróżny ma prawo śpiewać, deklamować wiersze oraz doskonale się bawić.

 6. Podróżny ma prawo wiedzieć, że dzieci nie są dla nas jakimkolwiek utrapieniem.

 7. Kupno pamiątek, pocztówek i innych atrybutów turysty jest niezaprzeczalnym prawem.

 8. Podróżny ma prawo oczekiwać od obsługi pociągu uśmiechu i dobrego słowa.

 9. Każdy podróżny ma prawo przynieść ze sobą gitarę, grzebień lub inny instrument muzyczny i przygrywać innym podróżnym podczas jazdy pociągiem.

Na podstawie: Regulaminu Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej.


STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW KOLEI
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Powiązany:

Stowarzyszenie hobbystów kolejowych iconEkes debatuje nad wizerunkiem dworców kolejowych w przyszłości

Stowarzyszenie hobbystów kolejowych iconAkademia menedżera personalnego” dla Związku Pracodawców Kolejowych. Program do realizacji z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów

Stowarzyszenie hobbystów kolejowych iconStudium funkcjonalno-ruchowe przejazdów kolejowych w ciągu ul. Wiosennej I naczelnikowskiej na linii kolejowej warszawa wileńska – zielonka

Stowarzyszenie hobbystów kolejowych icon§ Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych „Powrót z U” § 4

Stowarzyszenie hobbystów kolejowych iconStowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides oraz Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych most zapraszają

Stowarzyszenie hobbystów kolejowych iconFilm znaki ostrzegawcze „Znaki dotyczące przejazdów kolejowych I tramwajowych” – 9 min 45 s

Stowarzyszenie hobbystów kolejowych iconJak załOŻYĆ stowarzyszenie? Stowarzyszenie podstawowe informacje

Stowarzyszenie hobbystów kolejowych iconKto może załOŻYĆ stowarzyszenie? Stowarzyszenie

Stowarzyszenie hobbystów kolejowych iconOGÓlnopolskiej konferencji pt.„Przekształcenia polskich kolei w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego”, zorganizowanej przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego I Konfederację Kolejowych Związków Zawodowych w dniu 10 grudnia w Warszawie

Stowarzyszenie hobbystów kolejowych icon§ Tworzy sie stowarzyszenie pod nazwa” Zakrzowskie Stowarzyszenie Edukacyjne „rodzina” (zse „rodzina”) zwane w dalszej czesci Statutu Stowarzyszeniem. § 2

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom