OGÓlne warunki ubezpieczenia wojażER
Pobierz 246.41 Kb.
NazwaOGÓlne warunki ubezpieczenia wojażER
strona6/6
Data konwersji04.01.2013
Rozmiar246.41 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

Generalne zasady ustalania i wypłaty

świadczeń lub odszkodowań§ 62.1. Wypłata przysługujących świadczeń lub odszkodowań następuje na terenie RP w walucie polskiej, według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalania świadczenia lub odszkodowania z wyjątkiem kosztów zwracanych bezpośrednio za granicę wystawcom rachunków.


2. PZU S.A. zwraca ubezpieczonemu lub osobie, która w jego imieniu kontaktowała się z Centrum Alarmowym PZU wyłącznie koszty połączeń telefonicznych z Centrum Alarmowym PZU . Zwrot kosztów następuje na podstawie wydruku połączeń telefonicznych – billingu zawierającego potwierdzenie przeprowadzonej rozmowy.


3. Ustalenie zasadności i wysokości świadczenia lub odszkodowania następuje na podstawie pełnej dokumentacji określonej w niniejszych warunkach. PZU S.A. zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów przedłożonych przez ubezpieczonego.

4. PZU S.A. zastrzega sobie prawo pozyskiwania wszelkich informacji medycznych u lekarzy prowadzących leczenie ubezpieczonego za granicą, jak również zasięgania opinii lekarzy konsultantów w kraju.


5. PZU S.A. zastrzega, że wykonywanie usług gwarantowanych w ramach zawartej umowy ubezpieczenia może być opóźnione na skutek strajków, zamieszek, niepokojów społecznych, zamachów terrorystycznych, wojny domowej oraz o zasięgu międzynarodowym, promieniowania radioaktywnego lub jonizującego, zdarzeń losowych lub siły wyższej.


§ 63.1. Świadczenie wynikające z umowy ubezpieczenia wypłaca się ubezpieczonemu, a w razie jego śmierci uprawnionemu, o którym mowa w § 6 pkt 47. Ubezpieczony może w każdym czasie dokonać zmiany uprawnionego.


2. W razie braku uprawnionego - świadczenie przysługuje członkowi rodziny według następującej kolejności:

1) małżonek,

2) dzieci,

3) rodzice,

4) krewni powołani do dziedziczenia z ustawy.


  1. W razie braku uprawnionego, z przysługującego świadczenia z tytułu śmierci, PZU S.A. zwraca w pierwszej kolejności udokumentowane koszty pogrzebu osobie, która je poniosła, chyba że koszty te zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego, innego ubezpieczenia lub
    z innego tytułu.


§ 64. PZU S.A. wypłaca świadczenia lub odszkodowania do wysokości sum ubezpieczenia bądź sum gwarancyjnych określonych w umowie ubezpieczenia.


§ 65.1. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczony nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.


2. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w ust.1, uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody ubezpieczony może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu, suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej.


3. Regulacje zawarte w ust 1 i 2 nie dotyczą ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.


§ 66.1. PZU S.A. po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym ubezpieczonego lub ubezpieczającego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU S.A. lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.


2. PZU S.A. obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.


3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU S.A. albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia PZU S.A. powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust. 2.

4. Jeżeli w terminach określonych w ust. 2 i 3 PZU S.A. nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia.


5. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, PZU S.A. informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz poucza tą osobę o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.


6. PZU S.A. udostępnia osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności PZU S.A. lub wysokości świadczenia; osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez PZU S.A. udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez PZU S.A.


7. Na żądanie ubezpieczonego, uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego PZU S.A. zobowiązany jest udostępnić posiadane przez siebie informacje związane z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania lub świadczenia.


Przejście roszczeń na PZU S.A.§ 67.1. Jeżeli w związku ze zdarzeniem, za które PZU S.A. wypłacił świadczenie lub odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu roszczenie o odszkodowanie do osoby trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę, to roszczenie to z dniem zapłaty przechodzi na PZU S.A. do wysokości wypłaconego świadczenia lub odszkodowania. Jeżeli PZU S.A. pokrył tylko część szkody, ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed roszczeniem PZU S.A.


2. Nie przechodzą na PZU S.A. roszczenia ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.


3. Na żądanie PZU S.A. ubezpieczony obowiązany jest udzielić pomocy przy dochodzeniu roszczeń od osób trzecich udzielając informacji i dostarczając dokumenty niezbędne do dochodzenia roszczenia.


4. Jeżeli ubezpieczony, bez zgody PZU S.A., zrzekł się roszczenia przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, PZU S.A. może odmówić odszkodowania lub je zmniejszyć.


5. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie ujawnione zostało po wypłaceniu odszkodowania,
PZU S.A. może żądać od ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.

Postanowienia końcowe


§ 68. 1. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi bądź zażalenia dotyczącego wykonania przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia. Adresatem skargi lub zażalenia, właściwym do ich rozpatrzenia, jest jednostka organizacyjna nadzorująca jednostkę, której skarga lub zażalenie dotyczy. Skargę lub zażalenie składa się na piśmie za pośrednictwem jednostki, której skarga lub zażalenie dotyczy.

2. PZU S.A. udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia.

3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych.


§ 69. Pomoc ubezpieczonemu, w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia, udzielana jest
w ramach przepisów państwowych kraju, w którym jest ona świadczona lub w ramach przepisów międzynarodowych.


§ 70. Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.


§ 71. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 roku.


PREZES ZARZĄDU PZU S.A. CZŁONEK ZARZĄDU PZU S.A.


Jaromir Netzel Mirosław Panek


4-38-PZU S.A. -7188/VI

1   2   3   4   5   6

Powiązany:

OGÓlne warunki ubezpieczenia wojażER iconOGólne warunki ubezpieczenia wojażER

OGÓlne warunki ubezpieczenia wojażER iconOgólne Warunki Ubezpieczenia

OGÓlne warunki ubezpieczenia wojażER iconOgólne Warunki Ubezpieczenia komunikacyjnego oc

OGÓlne warunki ubezpieczenia wojażER iconWarunki ubezpieczenia niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej wu

OGÓlne warunki ubezpieczenia wojażER iconWarunki ubezpieczenia posiadaczy kart planeta młodych postanowienia ogólne

OGÓlne warunki ubezpieczenia wojażER iconOGÓlne warunki grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

OGÓlne warunki ubezpieczenia wojażER iconOGÓlne warunki grupowego ubezpieczenia „assistance dom” dla klientów detalicznych bgż S. A

OGÓlne warunki ubezpieczenia wojażER iconOgólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów I pracowników uczelni wyższych

OGÓlne warunki ubezpieczenia wojażER iconOgólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży I personelu w szkołach I innych zakładach

OGÓlne warunki ubezpieczenia wojażER iconBielsko-Biała, dn. 03. 01. 2011r ogólne warunki handlowe I warunki rozpatrywania reklamacji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom