Wydział wychowania fizycznego w poznaniu
Pobierz 52.97 Kb.
NazwaWydział wychowania fizycznego w poznaniu
Data konwersji04.01.2013
Rozmiar52.97 Kb.
TypDokumentacja
Załącznik nr 2

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI


WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

I.KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

II.STUDIA DZIENNE


Postępowanie kwalifikacyjne jest trzyetapowe:

 1. Badania lekarskie - obowiązują kandydatów na wszystkie kierunki i rodzaje studiów. Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć w Uczelni zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych, o braku przeciwwskazań do studiów, w czasie których mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badania lekarskie kandydatów przeprowadzać mogą wyłącznie lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja1996 r. (Dz. U. nr 69 poz. 332). Kandydaci nie zakwalifikowani przez Uczelnianą Komisję Lekarską zostają wyłączeni z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Skierowania na tego typu badania wydawane są w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich AWF.

 2. Egzamin z przedmiotów praktycznych:

1) pływanie - kandydat winien przepłynąć dystans 50 m bez zatrzymania:

limity czasowe: kobiety - 1:30 min.

mężczyźni - 1:20 min.

w zależności od uzyskanego czasu, zademonstrowanych technik sportowych lub techniki elementarnej , kandydat może uzyskać do 15 pkt. Uzyskanie czasu poniżej limitu nie eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 1. test sprawności fizycznej - obejmujący ocenę następujących wskaźników rozwoju ruchowego: szybkości - na podstawie pomiaru prędkości biegowej; siły - na podstawie pomiaru siły absolutnej; wytrzymałości - na podstawie szacowania wydolności przy pomocy step-testu Mastera. Kandydat może uzyskać do 15 pkt.

 2. jedna z sześciu dyscyplin sportowych do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa. Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów w. wym. dyscyplin. Kandydat może uzyskać do 15 pkt.

Z całości egzaminów praktycznych kandydat może uzyskać do 45 pkt.

 1. Konkurs świadectw – „stara matura” -studia 4.5-letnie w Poznaniu przeprowadzony na podstawie punktacji za oceny na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej. Konkurs obejmuje następujące przedmioty: język polski i język obcy - z każdego z tych przedmiotów można uzyskać do 15 punktów oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, za który można uzyskać do 20 pkt.. Maksymalnie uzyskać można do 50 pkt.. W przypadku „nowej matury” uwzględniane będą jej wyniki dotyczące następujących przedmiotów: j. polskiego, j. obcego na poziomie podstawowym i jednego przedmiotu do wyboru spośród trzech: biologii, chemii, fizyki, na poziomie rozszerzonym.

 2. Z całości egzaminu uzyskać można do 95 pkt..   1. STUDIA ZAOCZNE


studia magisterskie 5 letnie


Postępowanie jest trzyetapowe i obejmuje:

 1. Badania lekarskie - zgodnie z zasadami obowiązującymi na studia dzienne.

 2. Sprawdzian praktyczny - studia 5-letnie: z pływania i testu sprawności fizycznej zgodnie z zasadami obowiązującymi na studia dzienne. Łącznie z egzaminu sprawnościowego kandydat może otrzymać do 30 pkt.

 1. Konkurs świadectw – „stara matura” - studia 5-letnie – na podstawie punktacji za oceny na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej. Konkurs obejmuje następujące przedmioty: język polski i język obcy - z każdego z tych przedmiotów można uzyskać do 15 punktów oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, za który można uzyskać do 20 pkt.. Maksymalnie uzyskać można do 50 pkt.. W przypadku „nowej matury” uwzględniane będą jej wyniki dotyczące następujących przedmiotów: j. polskiego, j. obcego na poziomie podstawowym i jednego przedmiotu do wyboru spośród trzech: biologii, chemii, fizyki, na poziomie rozszerzonym.magisterskie studia uzupełniające 2-letnie


Absolwenci wyższych szkół zawodowych posiadający licencjat po kierunku wychowanie fizyczne, mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie magisterskie studia uzupełniające ze specjalnością nauczycielską lub trenerską. O przyjęcie na specjalność trenerską mogą ubiegać się kandydaci posiadający stopień instruktora z wybranej dyscypliny sportu.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwa etapy:

 1. badania lekarskie zgodnie z zasadami obowiązującymi na studia dzienne,

 2. konkurs dyplomów - za dyplom kandydat może uzyskać:

  1. 5 pkt. - za ocenę bardzo dobrą

  2. 3 pkt. - za ocenę dobrą

  3. 1 pkt. – za ocenę dostateczną.

Absolwenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Lesznie i Koninie, przyjmowani będą bez konkursu dyplomów.

 1. PUNKTY PREFERENCYJNE


 1. Kandydaci z aktualną klasą mistrzowską z dyscyplin i dziedzin sportu wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. (załącznik nr 1 i 2 ) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz. U. Nr 193 poz. 1888) będą przyjmowani na studia po zakwalifikowaniu przez Uczelnianą Komisję Lekarską.

 2. Kandydaci z aktualną I klasą sportową lub klasą mistrzowską (nieaktualną) będą zwolnieni ze sprawdzianu praktycznego z pływania, gimnastyki, lekkiej atletyki, piłki koszykowej, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, objętego egzaminem.

Za dyscyplinę tę otrzymują maksymalną liczbę punktów oraz dodatkowe preferencje w wysokości 10 pkt.

Kandydaci posiadający I klasę sportową z innych dyscyplin sportowych, uzyskują jedynie preferencje punktowe (10 pkt.)

 1. Kandydaci z aktualną II klasą sportową uzyskują preferencje w wysokości 5 pkt.

 2. Kryteria zaliczania klasy w zespołowych grach sportowych:

 1. klasa mistrzowska- reprezentanci kraju i mistrzowie Polski.

 2. I klasa - I liga plus awans z II ligi do I ligi

 3. II klasa - II liga plus awans z III do II ligi

 1. Zawodnicy uczelnianego Klubu AZS AWF w przypadku posiadania co najmniej II klasy sportowej otrzymują dodatkowo 5 pkt.

 2. Kandydaci będący reprezentantami Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu otrzymują dodatkowo 2 punkty,

 3. Absolwentom szkół średnich zdającym maturę na poziomie dwujęzycznym przyznaje się dodatkowo 5 punktów.

 4. Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego i wojewódzkiego, z jednego z przedmiotów, z których obliczana jest punktacja za oceny w konkursie świadectw, będą przyjmowani na studia po pozytywnej decyzji Uczelnianej Komisji Lekarskiej i odbyciu egzaminu praktycznego, otrzymują za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów oraz dodatkowo 20 pkt. W przypadku „nowej matury” otrzymują również maksymalną liczbę punktów oraz dodatkowo 20 punktów.

 5. Absolwenci z maturą międzynarodową (IB), po pozytywnej decyzji Uczelnianej Komisji Lekarskiej oraz odbyciu egzaminu praktycznego, przyjmowani będą bez dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 6. Kandydaci, którzy w roku poprzedzającym egzaminy wstępne byli aktywnymi członkami Zespołu Tańca Ludowego „Poznań” Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, uzyskują preferencje w wysokości 3 pkt.

 7. Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej.

 8. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć na studia zaoczne Wydziału WF, osoby nie przyjęte na studia dzienne z powodu braku miejsc, będą mogły ubiegać się o przyjęcie na studia zaoczne. 1. KIERUNEK FIZJOTERAPIA

 1. STUDIA DZIENNE


Postępowanie kwalifikacyjne na studia 4,5-letnie jest trzyetapowe:

 1. Badania lekarskie wg. zasad obowiązujących na studia dzienne kierunek WF.

 2. Egzamin z przedmiotów praktycznych:

 1. pływanie zgodnie z zasadami obowiązującymi na studia dzienne WF,

 1. test sprawności fizycznej zgodnie z zasadami obowiązującymi na studia dzienne kierunek WF.

Z każdego egzaminu można uzyskać do 15 pkt. - razem 30 pkt.

 1. Egzamin z przedmiotów teoretycznych - test pisemny spośród trzech przedmiotów do wyboru jeden: biologia chemia, fizyka. Kandydat może uzyskać do 70 pkt. (1 pkt. za każdą poprawną odpowiedź). W przypadku „nowej matury” uwzględniane będą jej wyniki z jednego przedmiotu do wyboru spośród trzech (biologii, chemii, fizyki) na poziomie rozszerzonym..

Łącznie można uzyskać do 100 pkt.

 1. STUDIA ZAOCZNE


studia magisterskie 5 letnie

Postępowanie kwalifikacyjne jest trzyetapowe i obejmuje:

 1. Badania lekarskie - zgodnie zasadami obowiązującymi na studia dzienne WF.

 2. Egzamin z przedmiotów praktycznych:

1) pływanie zgodnie z zasadami obowiązującymi na studia dzienne WF,

 1. test sprawności fizycznej zgodnie z zasadami obowiązującymi na studia dzienne WF, z każdego sprawdzianu można uzyskać do 15 pkt. - łącznie 30 pkt.

 1. Egzamin z przedmiotów teoretycznych - test pisemny (stara matura) oraz zasady przyjęć na podstawie wyników nowej matury, zgodnie z zasadami obowiązującymi na studia dzienne.

Na egzaminie można uzyskać do 100 punktów.

Znosi się wymóg posiadania dyplomu technika fizjoterapii.


magisterskie studia uzupełniające 2-letnie


Absolwenci wyższych szkół zawodowych posiadający licencjat po kierunku fizjoterapia, mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie magisterskie studia uzupełniające

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwa etapy:

 1. badania lekarskie zgodnie z zasadami obowiązującymi na studia dzienne,

 2. konkurs dyplomów - za dyplom kandydat może uzyskać:

 1. 5 pkt. - za ocenę bardzo dobrą

 2. 3 pkt. - za ocenę dobrą

 3. 1 pkt. – za ocenę dostateczną.

Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu przyjmowani będą bez konkursu dyplomów.

 1. PUNKTY PREFERENCYJNE

  1. Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego i wojewódzkiego, z przedmiotów biologia, chemia, fizyka zostaną zwolnieni ze zdawania egzaminu teoretycznego, z zaliczeniem maksymalnej liczby punktów oraz otrzymują dodatkowo 20 pkt. W przypadku „nowej matury” otrzymują również maksymalną liczbę punktów oraz dodatkowo 20 pkt.
  1. Kandydaci na studia dzienne otrzymują punkty za klasę sportową:

   1. Mistrzowską 10 pkt.

   2. I klasę 5 pkt.

   3. II klasę 3 pkt.
  1. Kandydaci z klasą mistrzowską lub pierwszą klasą sportową z pływania, będą zwolnieni z tego egzaminu. Za tę dyscyplinę otrzymają maksymalną liczbę punktów.
  1. Absolwentom szkół średnich zdającym maturę na poziomie dwujęzycznym przyznaje się dodatkowo 5 punktów.
  1. Do punktacji ogólnej (studia zaoczne) wlicza się punkty z tytułu stażu pracy w zawodzie fizjoterapeuty:

   1. 10 pkt. – powyżej 5 lat pracy,

   2. 8 pkt. – za 3-5 lat pracy,

   3. 5 pkt. – za 1-3 lat pracy.
  1. Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej.ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ

W GORZOWIE WLKP.
 1. KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

  1. STUDIA DZIENNE


Postępowanie kwalifikacyjne jest trzyetapowe:

 1. Badania lekarskie - zgodnie z zasadami obowiązującymi na studiach dziennych w Poznaniu.

 2. Sprawdzian z wychowania fizycznego: kandydat wybiera dwie dyscypliny spośród proponowanych: gimnastyki, lekkoatletyki, pływania oraz jednej gry sportowej (piłki ręcznej, piłki nożnej, siatkówki i koszykówki). Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów, ćwiczeń, konkurencji i gier. W sprawdzianie z pływania ocenie podlega czas, limit czasowy 1:20 min. dla mężczyzn i 1:30 min. dla kobiet na dystansie 50 m.

Za każdą wybraną dyscyplinę kandydat może uzyskać do 50 pkt.

 1. Konkurs świadectw - polega na przyznaniu punktów za ocenę uzyskaną z wychowania fizycznego na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej ( w przypadku braku oceny z wf, kandydat nie uzyskuje punktów), oraz punktów za oceny uzyskane na świadectwie z egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego i wybranego przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, historii. W przypadku braku oceny z wymienionych przedmiotów obowiązuje wynik egzaminu odbytego w Uczelni, do wyboru jeden z czterech języków (język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski) oraz jeden z trzech przedmiotów biologia, chemia, fizyka). Wyboru przedmiotów dokonuje kandydat. Za każdy przedmiot można uzyskać do 50 pkt. Za konkurs świadectw można uzyskać maksymalnie do 200 pkt.

W przypadku „nowej matury” uwzględnione będą jej wyniki dotyczące następujących przedmiotów: wychowanie fizyczne (punktacja -patrz ust. 6 i tabela 2a Uchwały 58/05 z dnia 26.04.2005r) język polski i język obcy na poziomie podstawowym i jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, historii na poziomie rozszerzonym.

 1. STUDIA ZAOCZNE


Na studia zaoczne 5-letnie obowiązują takie same warunki i tryb rekrutacji jak na studia dzienne w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Absolwenci wyższych szkół zawodowych posiadających licencjat po kierunku wychowanie fizyczne, mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie magisterskie studia uzupełniające.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 1. badania lekarskie,

 2. konkurs ocen z dyplomu licencjata:

  1. 5 pkt. - za ocenę bardzo dobrą

  2. 3 pkt. - za ocenę dobrą

  3. 1 pkt. – za ocenę dostateczną.

Absolwenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Lesznie i Koninie przyjmowani będą bez konkursu dyplomów.


 1. PUNKTY PREFERENCYJNE

 1. Absolwenci z maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB) po pozytywnej decyzji Uczelnianej Komisji Lekarskiej oraz odbyciu egzaminu praktycznego będą, przyjmowani na studia bez dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego i wojewódzkiego , z jednego z przedmiotów, z których obliczana jest punktacja za oceny w konkursie świadectw, będą przyjmowani na studia po pozytywnej opinii Uczelnianej Komisji Lekarskiej i odbyciu egzaminu praktycznego, otrzymując za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów oraz dodatkowo 20 punktów.
 1. Kandydaci z aktualną klasą mistrzowską z dyscyplin i dziedzin sportu wymienionych w Rozporządzeniu MENiS z dnia 29.10.2003 r. ( załącznik nr 1 i 2 ) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe ( Dz.U. nr 193 poz. 1888) będą przyjmowani na studia po zakwalifikowaniu przez Uczelnianą Komisję Lekarską.
 1. Kandydaci z aktualną klasą mistrzowską z innych dyscyplin otrzymują preferencje w wysokości 20 punktów.
 1. Kandydaci z aktualną pierwszą klasą sportową lub klasą mistrzowską (nieaktualną) z dyscypliny objętej egzaminem, będą zwolnieni z tej próby sprawnościowej. Za dyscyplinę tę otrzymają maksymalną liczbę punktów oraz dodatkowe preferencje w wysokości 20 punktów.
 1. Kandydaci posiadający pierwszą klasę sportową z innych dyscyplin sportowych, uzyskują jedynie preferencje punktowe w wysokości 10 punktów.
 1. Kandydaci z aktualną drugą klasą sportową otrzymują dodatkowe preferencje w wysokości 10 punktów.
 1. Zawodnicy Uczelnianego Klubu Sportowego AZS AWF w przypadku posiadania co najmniej trzeciej klasy sportowej, otrzymują dodatkowo 5 punktów.
 1. Absolwentom szkół średnich zdającym maturę na poziomie dwujęzycznym przyznaje się dodatkowo 5 punktów.
 1. Kandydaci będący reprezentantami Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu otrzymają dodatkowo 2 punkty.


Kandydaci na studia przyjmowani będą w ramach limitu miejsc, na podstawie listy rankingowej. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć na studia zaoczne Wydziału Wychowania Fizycznego, osoby nie przyjęte na studia dzienne z powodu braku miejsc, będą mogły ubiegać się o przyjęcie na studia zaoczne.


WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI W POZNANIU
 1. KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

 1. STUDIA DZIENNE


Postępowanie kwalifikacyjne na 4,5-letnie studia jest trzyetapowe i obejmuje:

 1. Badania lekarskie - zgodnie z zasadami podanymi na kierunku wychowanie fizyczne.

 2. Egzamin sprawnościowy z pływania wymaga przepłynięcia dystansu 50 m w limicie czasowym dla mężczyzn 1:25 min. i kobiet 1:30 min. Kandydat może uzyskać od 1-15 pkt. Uzyskanie czasu poniżej limitu czasowego nie eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 3. Egzamin teoretyczny:

 1. test pisemny z jednego języka obcego do wyboru: j .angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski. Egzamin sprawdza znajomość struktur językowych objętych programem nauczania w szkołach średnich. Za test można uzyskać do 45 pkt.

W przypadku „nowej matury” uwzględnione będą jej wyniki z jednego języka obcego, do wyboru spośród: j. angielskiego, j. francuskiego, j. hiszpańskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego na poziomie podstawowym.

 1. test pisemny z jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologii, geografii, historii. Egzamin ma formę testu sprawdzającego znajomość danego przedmiotu zgodnie z programem nauczania w szkołach średnich. Za test można uzyskać do 30 pkt.

W przypadku „nowej matury” uwzględniane będą jej wyniki z jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologii, geografii, historii.

Łącznie z egzaminu można uzyskać 90 pkt. (plus punkty preferencyjne).


    1. STUDIA ZAOCZNE


Postępowanie kwalifikacyjne na 4,5-letnie studia jest trzyetapowe i obejmuje:

 1. Badania lekarskie – wg zasad podanych na studia dzienne.

 2. Egzamin sprawnościowy - wg zasad podanych na studia dzienne.

 3. Egzamin teoretyczny:

1) test z języka obcego do wyboru zgodnie z zasadami podanymi na studia dzienne,

 1. test z przedmiotu do wyboru zgodnie z zasadami podanymi na studia dzienne.

Łącznie z egzaminu można uzyskać 90 pkt. (plus punkty preferencyjne).


Postępowanie kwalifikacyjne na studia uzupełniające magisterskie 1,5-roczne (SUM) obejmuje:

 1. Badania lekarskie - zgodnie z zasadami podanymi na studia dzienne WF.

 2. Test - składający się z dwóch części:

1) pierwszej - sprawdzającej wiedzę o turystyce z zakresu przedmiotów objętych standardami nauczania dla kierunku turystyka i rekreacja - można uzyskać do 50 pkt.

2) drugiej - z języka obcego do wyboru (j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski) - można uzyskać do 50 pkt.

Łącznie można uzyskać do 100 pkt.

 1. PUNKTY PREFERENCYJNE

  1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyznaje punkty preferencyjne:

   1. laureatom olimpiad przedmiotowych:

    1. stopnia centralnego 10 pkt.

    2. stopnia wojewódzkiego 5 pkt.

   2. posiadaczom klas sportowych:

    1. mistrzowskiej 10 pkt.

    2. I klasy 5 pkt.

    3. II klasy 2 pkt.

   3. absolwentom:

    1. Szkół średnich i pomaturalnych o profilu turystycznym i hotelarsko-gastronomicznym ( szkoły państwowe i publiczne) 5 pkt.

    2. Szkół średnich ogólnokształcących z klas o profilu turystycznym 2 pkt.

  2. Punkty nadaje się na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów:

   1. świadectwa szkoły o w. wym. profilu nauczania (jak w pkt.3) a),

   2. zaświadczenia wystawionego przez polskie lub okręgowe związki sportowe, zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 3,

   3. zaświadczenia o wygranej olimpiadzie, wydanego przez jej organizatorów.

  3. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową, którzy uzyskali 30 pkt. lub więcej na maturze, będą zwolnieni w ciągu trzech lat od uzyskania dyplomu ze zdawania egzaminu teoretycznego ( z przyznaniem za niego maksymalnej liczby punktów).

  4. dla absolwentów szkół średnich zdających maturę na poziomie dwujęzycznym przyznaje się dodatkowo 5 punktów.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wydział wychowania fizycznego w poznaniu iconWydział wychowania fizycznego w poznaniu

Wydział wychowania fizycznego w poznaniu iconWydział wychowania fizycznego w poznaniu

Wydział wychowania fizycznego w poznaniu iconWydział wychowania fizycznego w poznaniu

Wydział wychowania fizycznego w poznaniu iconWydział wychowania fizycznego w poznaniu

Wydział wychowania fizycznego w poznaniu iconAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Wychowania Fizycznego I Turystyki

Wydział wychowania fizycznego w poznaniu iconAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Wychowania Fizycznego I Turystyki

Wydział wychowania fizycznego w poznaniu iconAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Wychowania Fizycznego

Wydział wychowania fizycznego w poznaniu iconAkademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Wydział wychowania fizycznego w poznaniu iconAkademia wychowania fizycznego im. E. Piaseckiego w poznaniu

Wydział wychowania fizycznego w poznaniu iconAkademia wychowania fizycznego im. E. Piaseckiego w poznaniu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom