Ramowy plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy
Pobierz 68.59 Kb.
NazwaRamowy plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy
Data konwersji04.01.2013
Rozmiar68.59 Kb.
TypDokumentacja
Ramowy plan pracy

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy

na rok szkolny 2010/11.


Lp.

Zadania główne i szczegółowe

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizację zadań

Uwagi

o realizacji

1.

Ustalenie terminarza pracy Ośrodka na podstawie „Kalendarza roku szkolnego 2010/11” ogłoszonego przez MEN oraz rozporządzenia MENiS

z dn.18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego :

 • daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

 • odpracowanie 12 XI 2010 r.

 • przerwa świąteczno-noworoczna

 • ferie zimowe

 • przerwa wiosenna

 • dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ( obow. zaj. opiek.-wych.)

- dzień wolny od pracy

 • ferie letnie1.09.10 r. – 22.06.11 r.

4 IX 2010 r.

23 –31 XII 2010 r.

17 - 30 I 2010 r.

21 - 26 IV 2010 r.

15 X 2010 r. , 13 I 2011 r.*

2 V 2011 r.

23 VI – 31 VIII 2011 r.Dyr. W.Hanuszewicz

oraz wicedyrektorzy i kierownicy filii*w filiach może być ewent. 14.01.

2.

Opracowanie i zatwierdzenie:

-/ Koncepcja pracy i rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy na lata 2010 -2015

-/ Program Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy na okres 2010 – 2015 r.

-/Planu nadzoru pedagogicznego

-/Planów pracy obowiązujących nauczycieli na poszczególnych stanowiskach w Ośrodku

-/Planu doskonalenia wewnątrzszkolnego nauczycieli na rok 2011 na podstawie indywidualnych planów rozwoju zawodowego na rok 2011


15 września 2010 r.


15 września 2010 r.


15 września 2010 r.

15 września 2010 r.


30 listopada 2010 r. 30 X 2010 r.


Dyr. W.Hanuszewicz


Dyr. W.Hanuszewicz


Dyr. Hanuszewicz ( wicedyr M.Sawicka, E.Szczypek, M.Michalska, A.Jankowska)


Zespół kierowniczy wg kompetencji


Dyr. W. Hanuszewicz wszyscy n-le / zes. kierow. wg kompetencji.


3.

Przygotowania związane z systemem egzaminów zewnętrznych w Ośrodku:

 • ustalenie dat gimnazjalnego egzaminu zewnętrznego, w tym prób wewnątrzszkolnych

 • powołanie komisji egzaminacyjnych i osób odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie egzaminów.


30 września 2010 r.


styczeń 2011 r.


Wicedyr. M. Sawicka

Dyr. W. Hanuszewicz
4.

Monitorowanie i kontrola realizacji zadań nauczycieli, w tym związanych z: -/ wewnętrznym systemem oceniania zgodnie ze Statutem Ośrodka

-/ realizacja podstaw programowych oraz ramowych planów nauczania

-/ realizacja indywidualnych (zesp.) programów pracy opiekuńczo-wychowawczej, rewalidacyjno-wychowawczej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

-/ realizacją dodatkowej godziny dla nauczycieli (art.42 ust.2b KN) oraz sposobu dokumentowania

-/ zatwierdzanie i kontrola dokumentacji wycieczek


cały rok

na bieżąco

na bieżąco


na bieżąco


II i VI 2011 r.,


na bieżąco


Wicedyr. M. Sawicka i kier. filii

Wicedyr. M. Sawicka i kier. filii


Wicedyr E. Szczypek i kier. filii


Dyr. W.Hanuszewicz i zesp. kierown


zesp. kier. wg kompetencji.
5.

Opracowanie, przyjęcie i realizacja harmonogramu posiedzeń RP.

15 września 2010 r.

- na bieżąco

Dyr. W. Hanuszewicz
6.

Opracowanie, przyjęcie i realizacja harmonogramu spotkań z rodzicami

oraz Radą Rodziców.


4 września 2010 r.

na bieżąco – cały rok

Wicedyr. M. Sawicka i E. Szczypek oraz wychowawcy klas/grup wych.

Dyr. W. Hanuszewicz
7.

Monitorowanie i kontrola realizacji planów awansu zawodowego nauczycieli:

 • składanie wniosków o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

 • analiza i zatwierdzanie planów rozwoju zawodowego nauczycieli

 • analiza sprawozdań cząstkowych z realizacji stażu

 • kontrola pełnienia funkcji opiekuna stażu

 • kontrola realizacji zadań w planie rozwoju nauczyciela mianowanego – na stopień nauczyciela dyplomowanego

cały rok


1 września 2010 r.

30 września 2010 r.

III, VI, VII 2011 r.

XI, 2010 r, III 2011 r.

XII 2010 r, V 2011 r.Dyr. W. Hanuszewicz przy pomocy zespołu kierowniczego - wg kompetencji
9.

Opracowanie, przyjęcie i realizacja:

A/ „Kalendarza imprez i uroczystości w roku szkolnym 2010/11”

B/ „Harmonogramu konkursów przedmiotowych w roku ....”15 września 2010 r.

na bieżąco – cały rok


Wicedyr. M. Sawicka oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania
10.

Opracowanie, przyjęcie i realizacja „Przydziału zadań statutowych dla nauczycieli na rok szkolny 2010/11”.

15 września 2010 r.

na bieżąco – cały rok

M. Sawicka, Dyr. W. Hanuszewicz i zesp. kier. wg kompetencji
11.

Opracowanie i zatwierdzenie „Planu Finansowego Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli na rok 2011”.


30 XI 2010 r.

Dyr. W. Hanuszewicz
12.

Współpraca zagraniczna:

A/ projekty Comenius i inne - poszukiwanie partnerów

B/ z Herzogtum Lauenburg (Niemcy) – wg potrzeb.Cały rok


wg potrzeb

Dyr. W. Hanuszewicz

D.Nowak / St. Szczałba


I.Błażewicz /St.Szczałba


Współpr. z SPN

13.

Wybory nowej Rady Rodziców i całoroczna współpraca


17 IX 10 r. /30 IX 10 r.

na bieżąco


Dyr. W. Hanuszewicz, M. Sawicka oraz A.Garbicz,H.Osińska
14.

Organizacja wywiadówek, dni otwartych Ośrodka oraz in. spotkań informacyjnych z rodzicami.

wg harmonogramu

zatw. 15 IX 2010 r.

Wychowawcy klas/grup
15.

Monitorowanie i kontrola w zakresie przestrzegania BHP oraz zapewnienia właściwych warunków nauki i pracy – przeglądy obiektu, zarządzenia, stan techniczny pomocy dydaktycznych w pracowni

Monitorowanie pracy nauczycieli podczas dyżurów międzylekcyjnych.


cały rok

min. 1 x w roku


na bieżąco

Dyr. W.Hanuszewicz / B.Kowalko


W.Hanuszewicz/M. Sawicka

16.

Promocja placówki, w tym:

 • uaktualnianie strony internetowej Ośrodka

 • prowadzenie strony BIP.

Na bieżąco

Dyr. W.Hanuszewicz

G. Misan

K.Schulz

17.

Zadania związane z polityką kadrową.


Na bieżąco

Dyr. W.Hanuszewicz/Z.Kędra
18.

Sprawozdawczość finansowa oraz wprowadzanie zasad kontroli zarzadczej.


Na bieżąco

Dyr. W.Hanuszewicz/St.Szczałba
19.

Sprawozdawczość dla SIO, GUS, Starosty Powiatu Słupskiego.

Na bieżąco

Dyr. W.Hanuszewicz (Jarosiewicz J., Kędra Z.,)
20.

Współpraca ze Związkami Zawodowymi : ZNP, Solidarność.

Na bieżąco

Dyr. W.Hanuszewicz /Z.Kędra

21.

Współpraca z różnorodnymi placówkami środowiska lokalnego:

A/ GOKiS w Damnicy,

B/ Urzędy Gminy, w szczególności UG oraz Nadleśnictwo w Damnicy,

C/ szkoły gm. Damnica i m. Słupsk,

D/ gminne ośrodki pomocy społecznej,

E/ Centrum Charytatywno – Społeczne CARITAS Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. Bł. Ks. kmdr Władysława Miegonia w Ustce,

F/ SPN „Dajmy im radość” w Słupsku,”

G/ Stowarzyszenie „Promyk” w Damnicy,

H/ „Kiwanis” – Koło w Słupsku,

I/ Akademia Pomorska w Słupsku,

J/ placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli (ODN, ATENA)

K/ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku, ul. Fabryczna 1,

L/ placówki służby zdrowia.

Wg potrzeb

Dyr. W.Hanuszewicz

(B.Kowalko, K.Gnatońska, E.Szczypek, D.Hinc, pielegniarki)
22.

Systematyczna współpraca

a/ z zespołem kierowniczym


b/ z dyrektorami DPS w: Przytocku, w Machowinku

c/ z pracownikami PPP w Słupsku (ul. Fabryczna 1)


Spotkania w każdy 1-szy piątek miesiąca

Cały rok - na bieżąco

Cały rok - na bieżąco


Dyr. W.Hanuszewicz


zespół kierow. wg kompetencji.

zespół kierow. wg kompetencji.


Damnica - SOSW, 6 września 2010 r.

Plan przyjęty do realizacji Dyrektor SOSW

na posiedzeniu plenarnym

Rady Pedagogicznej SOSW Władysława Hanuszewicz

dnia 15.09.2010 r.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ramowy plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy iconKoncepcja pracy I rozwoju* Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Ramowy plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy iconProfilaktyczno-zdrowotny specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy na rok szkolny 2010/ 11

Ramowy plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy iconProgram Rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Damnicy

Ramowy plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy iconProgram wychowawczy specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy na rok szkolny 2010/ 2011

Ramowy plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy iconProcedury postępowania nauczycieli / wychowawców ośrodka szkolno wychowawczego w damnicy

Ramowy plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy iconProgram Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Ramowy plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy iconSpecjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Ramowy plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy iconProgram wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

Ramowy plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy iconO przyjęcie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie

Ramowy plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy iconProgram wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom