Przewodnik po Biurach I Wydziałach Urzędu Miasta Poznania
Pobierz 0.84 Mb.
NazwaPrzewodnik po Biurach I Wydziałach Urzędu Miasta Poznania
strona3/19
Data konwersji04.01.2013
Rozmiar0.84 Mb.
TypPrzewodnik
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

4. BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW

Plac Kolegiacki 17, 61 - 841 Poznań
dyr Piotr Wiśniewski - Pełnomocnik Prezydenta ds. Funduszy Europejskich
pok. 34, tel. 61878-50-10, fax 878-50-15


 1. Biuro inicjuje i koordynuje działania w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na realizację zadań Miasta we współpracy z wydziałami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Koordynuje kontakty z administracją rządową i samorządową oraz
  z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie funduszy europejskich, opracowuje standardy działania w obszarze zarządzania projektami, prowadzi doradztwo w tym zakresie oraz monitoruje realizację projektów i wspiera zarządzanie nimi. Biuro zapewnia kompleksowe programowanie i zarządzanie projektami rewitalizacji na terenie Miasta.

 2. Do zadań Biura należy w szczególności:

 1. w zakresie funduszy europejskich:

 1. pozyskiwanie informacji z instytucji krajowych i zagranicznych na temat zewnętrznych źródeł finansowania, w tym pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

 2. analiza dostępnych programów i źródeł finansowania pod kątem oceny uwarunkowań związanych z możliwością realizacji przez Miasto przedsięwzięć ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

 3. opiniowanie dokumentów programowych tworzonych na poziomie krajowym
  i regionalnym pod kątem zapewnienia możliwości realizacji przez Miasto działań rozwojowych ze środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

 4. monitorowanie ustawodawstwa w zakresie warunków i kryteriów pozyskiwania środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

 5. analiza i ocena poszczególnych projektów Miasta na etapie programowania pod kątem zgodności z wymogami i kryteriami aplikacji do poszczególnych programów Unii Europejskiej w celu weryfikacji możliwości ubiegania się o dofinansowanie;

 6. przygotowywanie informacji i zestawień, dotyczących planowanych
  i realizowanych przedsięwzięć Miasta, finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

 7. prowadzenie działań doradczych i informacyjnych w zakresie podnoszenia zdolności administracyjnych w wydziałach Urzędu i miejskich jednostkach organizacyjnych w zakresie funduszy europejskich;

 1. w zakresie zarządzania projektami:

 1. wdrożenie procesów dotyczących zarządzania projektami regulujących współpracę między Biurem Koordynacji Projektów, a wydziałami Urzędy i miejskimi jednostkami organizacyjnymi;

 2. wsparcie wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych
  w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów;

 3. wsparcie wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w realizacji projektów;

 4. wsparcie wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych przy rozliczaniu i sprawozdawczości projektów;

 5. współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi przy wspólnej realizacji projektów;

 1. w zakresie monitorowania projektów:

 1. monitorowanie etapów realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i/lub budżetu miasta w celu zbadania zgodności postępów z harmonogramem projektu;

 2. sporządzanie okresowych, zbiorczych sprawozdań z postępu realizacji projektów na potrzeby wydziałów Urzędu w celach informacyjnych i statystycznych

 3. prowadzenie bazy zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji projektów, w tym kierowników projektów, osób wspomagających realizację projektów;

 4. prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów, w tym projektów dofinansowanych z funduszy europejskich na potrzeby podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych
  w celach informacyjnych i statystycznych;

 5. przeprowadzanie wizyt monitorujących w wydziałach Urzędu i miejskich jednostkach organizacyjnych realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych i/lub budżetu miasta w zakresie zapisów umowy o dofinansowanie; zasady i tryb przeprowadzania wizyt monitorujących określa odrębne zarządzenie Dyrektora Biura Koordynacji Projektów;

 1. w zakresie zarządzania projektami rewitalizacji:

 1. kompleksowe programowanie i zarządzanie projektami rewitalizacji na terenie Miasta;

 2. prowadzenie obsługi zlecania zadań wraz z udzieleniem dotacji w obszarze „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych” w trybie ustawy
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 1. Do zadań Oddziału Projektów Inwestycyjnych należy:

 1. współpraca z wydziałami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – uczestniczącymi w planowaniu, realizowaniu i monitorowaniu projektów inwestycyjnych;

 2. wsparcie przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków
  o dofinansowanie projektów inwestycyjnych poprzez informowanie o wymogach Instytucji Grantodawczych, procedurach wewnętrznych Urzędu, oraz sporządzanie lub weryfikację dokumentów;

 3. wsparcie przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umów i aneksów do umów o dofinansowanie, poprzez ich sporządzenie lub weryfikację;

 4. wsparcie realizacji projektów inwestycyjnych poprzez doradztwo i pomoc przy sporządzaniu dokumentacji, w tym wniosków o płatność, sprawozdań okresowych, końcowych lub weryfikację jej poprawności zgodnie z wymogami Instytucji Grantodawczych;

 5. przeprowadzanie wizyt monitorujących w wydziałach Urzędu i miejskich jednostkach organizacyjnych realizujących projekty inwestycyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych i/lub budżetu miasta w zakresie zapisów umowy o dofinansowanie; zasady i tryb przeprowadzania wizyt monitorujących określa odrębne zarządzenie Dyrektora Biura Koordynacji Projektów;

 6. prowadzenie doradztwa dla wydziałów Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie korzystania z funduszy europejskich oraz w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi;

 7. współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta w zakresie opracowywania i realizacji planów strategicznych Miasta oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

 1. Do zadań Oddziałów Obsługi Projektów Społecznych należy:

 1. współpraca z wydziałami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – uczestniczącymi w planowaniu, realizowaniu i monitorowaniu projektów społecznych;

 2. wsparcie przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków
  o dofinansowanie projektów społecznych poprzez informowanie o wymogach Instytucji Grantodawczych, procedurach wewnętrznych Urzędu, oraz sporządzanie lub weryfikację dokumentów;

 3. wsparcie przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umów i aneksów do umów o dofinansowanie, poprzez ich sporządzenie lub weryfikację;

 4. wsparcie realizacji projektów społecznych poprzez doradztwo i pomoc przy sporządzaniu dokumentacji, w tym wniosków o płatność, sprawozdań okresowych, końcowych lub weryfikację jej poprawności zgodnie z wymogami Instytucji Grantodawczych;

 5. przeprowadzanie wizyt monitorujących w wydziałach Urzędu i miejskich jednostkach organizacyjnych realizujących projekty społeczne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych i/lub budżetu miasta ; w zakresie zapisów umowy o dofinansowanie; zasady i tryb przeprowadzania wizyt monitorujących określa odrębne zarządzenie Dyrektora Biura Koordynacji Projektów;

 6. prowadzenie doradztwa dla wydziałów Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie korzystania z funduszy europejskich oraz w zakresie zarządzania projektami społecznymi;

  1. Do zadań stanowiska ds. projektów międzynarodowych należy:

 1. współpraca z wydziałami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi – uczestniczącymi w planowaniu, realizowaniu i monitorowaniu projektów międzynarodowych;

 2. wsparcie przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków
  o dofinansowanie projektów międzynarodowych poprzez informowanie o wymogach Instytucji Grantodawczych, procedurach wewnętrznych Urzędu, oraz sporządzanie lub weryfikację dokumentów;

 3. wsparcie przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umów i aneksów do umów o dofinansowanie, poprzez ich sporządzenie lub weryfikację;

 4. wsparcie realizacji projektów międzynarodych poprzez doradztwo i pomoc przy sporządzaniu dokumentacji, w tym wniosków o płatność, sprawozdań okresowych, końcowych lub weryfikację jej poprawności zgodnie z wymogami Instytucji Grantodawczych;

 5. przeprowadzanie wizyt monitorujących w wydziałach Urzędu i miejskich jednostkach organizacyjnych realizujących projekty międzynarodowe współfinansowane ze źródeł zewnętrznych i/lub budżetu miasta w zakresie zapisów umowy o dofinansowanie; zasady i tryb przeprowadzania wizyt monitorujących określa odrębne zarządzenie Dyrektora Biura Koordynacji Projektów;

 6. prowadzenie doradztwa dla wydziałów Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie korzystania z funduszy europejskich oraz w zakresie zarządzania projektami międzynarodowmi.

 1. Do zadań stanowiska ds. monitoringu projektów należy:

 1. prowadzenie systemu monitoringu realizacji projektów za pomocą kart projektu
  i aplikacji MS Project;

 2. monitorowanie etapów realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i/lub budżetu miasta w celu zbadania zgodności postępów
  z harmonogramem projektu;

 3. przygotowywanie informacji i zestawień, dotyczących projektów planowanych , sporządzanie okresowych, zbiorczych sprawozdań z postępu realizacji projektów na potrzeby Urzędu i podmiotów zewnętrznych w celach informacyjnych
  i statystycznych;

 4. prowadzenie bazy zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji projektów, w tym kierowników projektów, osób wspomagających realizację projektów;

 5. prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów, w tym projektów dofinansowanych z funduszy europejskich na potrzeby Urzędu i podmiotów zewnętrznych
  w celach informacyjnych i statystycznych;

 6. przeprowadzanie wizyt monitorujących w wydziałach Urzędu i miejskich jednostkach organizacyjnych realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych i/lub budżetu miasta w zakresie zapisów umowy o dofinansowanie; zasady i tryb przeprowadzania wizyt monitorujących określa odrębne zarządzenie Dyrektora Biura Koordynacji Projektów;

 7. prowadzenie działań doradczych i informacyjnych w zakresie podnoszenia zdolności administracyjnych wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zarządzania projektami;

 8. utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania w Biurze, zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009, w tym prowadzenie dokumentów związanych z systemem zarządzania;

 9. prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych;

 10. opracowywanie budżetu zadaniowego Biura w zakresie zadań powierzonych;

 11. opracowywanie zmian planów finansowych oraz aktualizowanie zawartych
  w nich danych w odniesieniu do Biura;

 12. opracowywanie rocznych i okresowych analiz z realizacji budżetu Biura;

 13. przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji projektów unijnych
  z udziałem środków europejskich;

 14. opracowywanie, monitorowanie zmian nad realizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań Biura;

 15. przygotowywanie sprawozdań z zakresu wydatków majątkowych Biura zapisanych
  w WPI;

 16. sporządzanie planu zamówień publicznych zgodnie z budżetem zadaniowym Biura;

 1. Do zadań Oddziału Rewitalizacji należy:

 1. dokonywanie wieloaspektowych analiz Miasta pod kątem identyfikacji zjawisk kryzysowych i ich przyczyn (m.in. w sferze przestrzennej, infrastrukturalnej, ekonomicznej, socjalnej, kulturowej);

 2. opracowywanie projektu polityki rewitalizacji Miasta;

 3. wyznaczanie potencjalnych obszarów rewitalizacji i ich kwalifikacja (według uprzednio zdefiniowanych kryteriów);

 4. inicjowanie, prowadzenie i koordynacja opracowań studialnych związanych z tematyką rewitalizacji Miasta;

 5. sporządzanie Programów Rewitalizacji oraz ich okresowe aktualizowanie i modyfikowanie;

 6. inicjowanie i sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów objętych Programem Rewitalizacji lub koordynowanie ich opracowania przez jednostkę zewnętrzną;

 7. koordynowanie, organizowanie i obsługa prac międzywydziałowego zespołu ds. rewitalizacji oraz innych gremiów społecznych zaangażowanych w procesie rewitalizacji;

 8. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych
  i negocjacji dotyczących planowanych zamierzeń rewitalizacyjnych oraz uczestniczenie w procesach konsultacji społecznych, w tym organizowanie i obsługa spotkań, konsultacji i konferencji dotyczących działań rewitalizacyjnych w Mieście;

 9. inicjowanie przygotowywania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze źródeł zewnętrznych, w tym w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

 10. poszukiwanie i organizowanie innych źródeł i możliwości finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych (np.: partnerstwo publiczno-prywatne, inwestorzy prywatni i inne);

 11. inicjowanie i koordynowanie programowania oraz kosztorysowania działań realizacyjnych, dotyczących zarówno pojedynczych obiektów, jak i przestrzeni Miasta na obszarach rewitalizowanych;

 12. stała współpraca z wydziałami Urzędu i zainteresowanymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi – w tym w szczególności Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, Wydziałem Rozwoju Miasta, Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Biurem Kształtowania Relacji Społecznych, Biurem Zamówień Publicznych, Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”, Miejską Pracownią Urbanistyczną, Zarządem Dróg Miejskich, Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz”, Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych, Zarządem Zieleni Miejskiej – przy programowaniu, planowaniu i realizacji projektów rewitalizacji;

 13. monitorowanie i ewaluacja efektów realizacji poszczególnych projektów rewitalizacji.

 1. Do zadań stanowiska ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu należy:

 1. opracowywanie zbiorczych planów pracy Biura i sprawozdań z realizacji zadań w nich ujętych;

 2. opracowywanie zbiorczych planów i harmonogramów kontroli Biura i sprawozdań
  z ich realizacji;

 3. przygotowywanie okresowych sprawozdań z realizacji: uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta i ustaleń Prezydenta dotyczących zakresu działalności Biura;

 4. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz sporządzanie okresowych sprawozdań ze sposobu ich rozpatrzenia;

 5. nadzorowanie przestrzegania zasad Instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Biurze;

 6. przygotowywanie i rozliczanie delegacji służbowych dyrektora;

 7. wykonywanie czynności kancelaryjnych;

 8. ewidencjonowanie korespondencji wpływającej, przedkładanie dyrektorowi Biura oraz zapewnienie doręczenia korespondencji na stanowiska pracy;

 9. prowadzenie spraw osobowych pracowników Biura, a w szczególności prowadzenie listy obecności, ewidencji wyjść służbowych i prywatnych, rozliczanie czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich;

 10. prowadzenie rozliczeń kilometrów za korzystanie z prywatnych samochodów do wykonywania zadań służbowych oraz składanie zapotrzebowań na samochód służbowy;

 11. prowadzenie spraw zaopatrzenia w artykuły biurowe stanowisk pracy w Biurze;

 12. prowadzenie i utrzymywanie w stałej aktualności zbioru informacji adresowych i telefonicznych niezbędnych do pracy stanowisk w Biurze;

 13. bieżące sprawdzanie poczty elektronicznej kierowanej na oficjalną skrzynkę internetową Biura, przekazywanie jej do właściwych adresatów i monitorowanie udzielania odpowiedzi w tym zakresie.

 1. Do zadań stanowiska ds. realizacji projektu unijnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu” należy: realizacja projektu zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków, Umową o dofinansowanie wraz z aneksami, zapisami wniosku aplikacyjnego oraz regulacjami wewnętrznymi.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Powiązany:

Przewodnik po Biurach I Wydziałach Urzędu Miasta Poznania iconWykaz wydziałÓw urzędu miasta poznania objętych

Przewodnik po Biurach I Wydziałach Urzędu Miasta Poznania iconKierownik Referatu Budżetu Urzędu Miasta w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Przewodnik po Biurach I Wydziałach Urzędu Miasta Poznania iconStanowisko ds obsługi służbowych delegacji zagranicznych pracowników Urzędu Miasta oraz obsługi wizyt gości zagranicznych Urzędu Miasta

Przewodnik po Biurach I Wydziałach Urzędu Miasta Poznania iconAdam Morton, Przewodnik po teorii poznania, Spacja, Warszawa 2002, s. 324. Przełożył Jerzy Baszniak z

Przewodnik po Biurach I Wydziałach Urzędu Miasta Poznania iconOR. I. 0230-1/09 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta I Urzędu Miasta w okresie

Przewodnik po Biurach I Wydziałach Urzędu Miasta Poznania iconPrezydent Miasta Wrocławia przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta

Przewodnik po Biurach I Wydziałach Urzędu Miasta Poznania iconPrezydent Miasta Wrocławia przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta

Przewodnik po Biurach I Wydziałach Urzędu Miasta Poznania iconOR. I. 0230-2/08 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta I Urzędu Miasta w okresie

Przewodnik po Biurach I Wydziałach Urzędu Miasta Poznania iconPrezydent Miasta Wrocławia przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta

Przewodnik po Biurach I Wydziałach Urzędu Miasta Poznania iconPodinspektor w Referacie Polityki Informacyjnej I Promocji Miasta Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom