Zakres treści do egzaminu licencjackiego na kierunku „turystyka I rekreacja” obowiązujących w roku akademickim 2010/2011
Pobierz 21.67 Kb.
NazwaZakres treści do egzaminu licencjackiego na kierunku „turystyka I rekreacja” obowiązujących w roku akademickim 2010/2011
Data konwersji04.01.2013
Rozmiar21.67 Kb.
TypCharakterystyka


Zakres treści do egzaminu licencjackiego na kierunku „turystyka i rekreacja” obowiązujących w roku akademickim 2010/2011


Część wspólna


Podstawy turystyki

Prekursorzy turystyki w Polsce. Rodzaje turystyki – charakterystyka podstawowych form. Krajowy i międzynarodowy ruch turystyczny (liderzy ruchu turystycznego na świecie). Pojęcie walorów turystycznych. Eufunkcje i dysfunkcje turystyki. Czynniki rozwoju ruchu turystycznego na świecie.


Podstawy rekreacji

Aktualne kierunki, perspektywy i bariery rozwoju rekreacji w Polsce i na świecie. Podstawy rekreacyjnego treningu zdrowotnego: zalecane rodzaje i formy wysiłku, struktura jednostki treningowej, zalecane obciążenia wysiłkowe, sposoby oceny skuteczności treningu, ocena tolerancji wysiłku fizycznego, aktywność fizyczna w prewencji choroby niedokrwiennej serca, w nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy i otyłości. Proces motorycznego uczenia się: fazy procesu uczenia się, metody nauczania oraz kryteria ich doboru. Planowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych w stałym zespole ćwiczebnym: typy jednostek zajęć ruchowych, ich konstrukcja metodyczna, metody i formy prowadzenia zajęć ruchowych, wskazówki do prowadzenia zajęć ruchowych w różnych grupach wiekowych.


Geografia turystyczna

Charakterystyka najważniejszych regionów turystycznych Europy – region bałtycki i środkowoeuropejski. Małopolska jako region turystyczny. Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO (ze szczególnym uwzględnieniem obiektów w Polsce i Europie) oraz lista 7 „nowych cudów świata” i 7 cudów Polski. Główne szlaki turystyczne w Polsce – piesze, tematyczne oraz europejskie szlaki kulturowe na terenie Polski.


Krajoznawstwo

Historia działalności krajoznawczej w Polsce (najważniejsze daty i wydarzenia). Formy i kierunki działalności krajoznawczej. Metoda inwentaryzacji krajoznawczej. Definicje, wartości i interpretacja dziedzictwa.


Obsługa ruchu turystycznego

Działalność biur podróży w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego. Największe biura podróży w Polsce i Europie (geneza, funkcjonowanie, struktura świadczonych usług). Cele, zadania, podział i kategoryzacja obiektów noclegowych. Obsługa turystów w transporcie autokarowym, kolejowym i lotniczym.


Ekonomika turystyki i rekreacji

Określenie i cechy popytu i podaży turystycznej. Określenie, cechy i formy polityki turystycznej. Rodzaje i podział usług turystycznych. Pojęcie przedsiębiorstwa turystycznego. Typy przedsiębiorstw turystycznych. Charakterystyka „podmiotów” i „przedmiotów” rynku turystycznego.


Hotelarstwo

Znajomość terminologii hotelarskiej (check-in, check-out, apartament, służba pięter, mini bar, all inclusive, made in room, sejf hotelowy, łańcuch hotelowy). Rozwój hotelarstwa po 1990 roku w Polsce. Podział i charakterystyka usług hotelarskich, standardy jakości w hotelarstwie. Podstawy marketingu w hotelarstwie.


Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody

Elementy składowe systemu ochrony przyrody w Polsce (tzw. obiekty przyrodnicze prawnie chronione) – umiejętność ich określenia i rozróżnienia. „Ruszt ekologiczny” jako ideologiczna podstawa systemu ochrony przyrody. „Mechaniczne” i „inwestycyjne” oddziaływanie turystyki i rekreacji na środowisko naturalne. Cechy „turystyki zrównoważonej”.


Część dla specjalności „obsługa ruchu turystycznego i zarządzanie w turystyce”


Zarządzanie jednostkami obsługi ruchu turystycznego

Tematyka planowania – aspekt strategiczny (możliwe i stosowane strategie w jednostkach obsługi ruchu turystycznego; identyfikacja i charakterystyka czynników zewnętrznych i wewnętrznych; określenie barier, szans, zagrożeń stosowanych strategii). Formalizowanie struktur organizacyjnych obsługi ruchu turystycznego (charakterystyka podstawowych typów struktur organizacyjnych, dokumenty struktury organizacyjnej; znaczenie stosowania struktur organizacyjnych, czynniki kształtujące struktury organizacyjne w ruchu turystycznym; regulaminy organizacyjne). Globalizacja oraz wirtualizacja organizacji jako wyzwanie w zarządzaniu jednostkami obsługi ruchu turystycznego (przyczyny i czynniki globalizacji rynków i sektorów ze szczególnym uwzględnieniem jednostek obsługi ruchu turystycznego; problemy strategii globalnych przedsiębiorstw działających w sektorze obsługi ruchu turystycznego, szanse i zagrożenia; czym jest organizacja wirtualna, jakie są jej cechy, elementy organizacji wirtualnej i możliwość wykorzystania tej formy w sektorze obsługi ruchu turystycznego).


Obsługa klienta i techniki negocjacji

Strategia doskonałej obsługi klienta. Nawiązanie kontaktów z klientem – podstawowe pojęcia, zasady, reguły. Komunikacja z klientem. Niezadowolony klient. Reklamacje w Ustawie o Usługach Turystycznych. Fazy procesu negocjowania. Style negocjowania.


Marketing usług turystycznych

Formy promocji usług turystycznych. Kształtowanie produktu turystycznego. Istota strategii rozwoju turystyki (na przykładzie np. gminy, województwa). Rodzaje marketingu w turystyce (np. terytorialny, skoncentrowany itp.).


Tworzenie produktów turystycznych

Rodzaje i cechy produktów turystycznych. Postrzeganie produktów turystycznych. Cykl życia produktu turystycznego. Promocja produktów turystycznych.


Rynki turystyczne

Charakterystyka różnych międzynarodowych organizacji turystycznych. Centralne organizacje turystyczne w Polsce. Rola, zadania i cele POT. Rola, zadania i cele MSiT. Natężenie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Polsce. Charakterystyka zjawiska sezonowości w turystyce.


Biznesplan usług turystycznych

Biznesplan – istota i charakterystyka (co to jest biznesplan; cele pisania biznesplanów; charakterystyka typów biznesplanów; kiedy istnieje konieczność sporządzenia biznesplanu). Planowanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego (charakterystyka zasad planowania; dlaczego planowanie jest czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego; korzyści wynikające z planowania przedsięwzięcia turystycznego). Struktura biznesplanu (czy istnieje uniwersalna struktura biznesplanu – podaj uzasadnienie; charakterystyka podstawowych elementów składowych biznesplanu). Misja i cele przedsiębiorstwa turystycznego (co to jest misja przedsiębiorstwa i w jakim celu się ją tworzy; jakie cele ma do osiągnięcia każde przedsiębiorstwo turystyczne).


Promocja i informacja turystyczna

Charakterystyka metod informacyjnych związanych z ruchem turystycznym. Praktyczne zasady oznakowania turystycznego miast i regionów. Zasady wyboru kanałów promocyjnych oraz podstawy konstrukcji reklam, folderów, plakatów i ich kreatywność. Historia tworzenia marki oraz zasady tworzenia wizerunku firmy. Organizacja giełd i targów turystycznych ze wskazaniem zróżnicowanych cech regionalnych i możliwości promocyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Podhala.


Część dla specjalności „rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną”


Fizjologia pracy i wypoczynku

Wysiłek i wydolność fizyczna oraz metody jej testowania. Dostosowanie się funkcjonowania poszczególnych układów organizmu człowieka do wysiłku fizycznego (układu: oddechowo-krążeniowego, mięśniowego i neurohormonalnego). Definicja treningu fizycznego i jego zasady. Zmęczenie i wypoczynek w aspekcie zmian fizjologicznych.


Socjologia czasu wolnego

Czas jako kategoria społeczna. Definicje i funkcje czasu wolnego. Czynniki determinujące formy spędzania czasu wolnego.


Odnowa psychiczna i ćwiczenia psychofizyczne

Teorie stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacyjne. Norma a patologia (zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia psychiczne). Zaburzenia w odżywianiu: anorexia psychiczna i bulimia psychiczna a problematyka prawidłowego odchudzania się. Komunikacja werbalna i niewerbalna.


Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Organizacja rekreacji w Polsce: struktura, rodzaje organizacji rządowych, pozarządowych i prywatnych działających w dziedzinie rekreacji ruchowej. Imprezy sportowo-rekreacyjne: rodzaje, zasady programowania i organizowania, regulamin. Zasady zachowania bezpieczeństwa na zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych. Programowanie zajęć rekreacyjnych w różnych środowiskach społeczno-zawodowych: miejscu zamieszkania, miejscu pracy i nauki, ośrodku wypoczynku weekendowego i urlopowego.


Odnowa biologiczna z elementami fizykoterapii

Problematyka zmęczenia i wypoczynku – definicja zmęczenia, rodzaje zmęczenia, wyczerpanie fizyczne, znużenie, monotonia, determinanty warunkujące wydolność fizyczną, wypoczynek, prawa decydujące o tempie wypoczynku. Elementy fizykoterapii – rodzaje bodźców wykorzystywane w fizykoterapii: ciepło, zimno, promieniowanie elektromagnetyczne o różnych długościach fali (podczerwień, nadfiolet). Zabiegi termiczne, prawo Deastre-Morata, sauna fińska, sauna rzymska, sauna na podczerwień, zabieg parafiny, zabiegi w środowisku wodnym (kąpiele, natryski). Wody mineralne – rodzaje, wykorzystanie, wskazania do zabiegów i przeciwwskazania. Podstawowa i całkowita przemiana materii, składniki diety, dieta w odnowie biologicznej, przegrzanie i odwodnienie, strategia walki organizmu z wyziębieniem.


Trening zdrowotny

Pojęcia: „zdrowie pozytywne”, „zdrowie negatywne”, „trening zdrowotny” oraz cele treningu zdrowotnego. Identyfikacja czynników zagrażających zdrowiu, profil optymalnej adaptacji psychofizycznej (ocena subiektywna; kryteria i metody diagnozowania zdrowia pozytywnego – somatycznego, psychicznego, społecznego). Komplementarny trening zdrowotny – główny cel i elementy alternatywne wobec tradycyjnie rozumianego „treningu zdrowotnego”; „bezpieczeństwo motoryczne” i „bezpieczeństwo wysiłkowe” jako najtrwalsze efekty treningu zdrowotnego. Ogólny podział i kryteria identyfikacji wysiłków fizycznych; ogólne zasady programowania ćwiczeń zdrowotnych; przydatność skali Borga w treningu zdrowotnym; uniwersalny sposób rejestrowania obciążenia organizmu wysiłkiem fizycznym. Podział i klasyfikacja metod treningu fizycznego; formy treningu fizycznego.


Masaż klasyczny i punktowy

Anatomiczne i fizjologiczne podstawy masażu – rodzaje masażu, podział ze względu na cel i przeznaczenie, środowisko wykonywania oraz stosowane techniki. Parametry masażu. Wskazania i przeciwwskazania do masażu. Metodyka masażu oraz stosowane techniki w poszczególnych rodzajach masażu. Podstawy anatomiczno-fizjologiczne oraz zasady wykonywania masażu punktowego. Warunki wykonywania masażu – masażysta, gabinet masażu, zabiegi przygotowujące do masażu oraz wspierające efekty masażu, materiały pomocnicze do masażu.


Refleksoterapia

Anatomiczne i fizjologiczne podstawy refleksoterapii. Strefy anatomiczne stopy. Analiza diagnostyczna stóp. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania refleksoterapii.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zakres treści do egzaminu licencjackiego na kierunku „turystyka I rekreacja” obowiązujących w roku akademickim 2010/2011 iconZakres treści do egzaminu licencjackiego na kierunku „turystyka I rekreacja” obowiązujących w roku akademickim 2011/2012

Zakres treści do egzaminu licencjackiego na kierunku „turystyka I rekreacja” obowiązujących w roku akademickim 2010/2011 iconTreści egzaminu licencjackiego na kierunku turystyka I rekreacja w roku akademickim 2009/2010

Zakres treści do egzaminu licencjackiego na kierunku „turystyka I rekreacja” obowiązujących w roku akademickim 2010/2011 iconTreści egzaminu licencjackiego na kierunku turystyka I rekreacja w roku akademickim 2009/2010

Zakres treści do egzaminu licencjackiego na kierunku „turystyka I rekreacja” obowiązujących w roku akademickim 2010/2011 icon[pytania do egzaminu licencjackiego na kierunku turystyka I rekreacja]

Zakres treści do egzaminu licencjackiego na kierunku „turystyka I rekreacja” obowiązujących w roku akademickim 2010/2011 iconTygodniowy plan zajęć dla II roku I stopnia Turystyka I Rekreacja w roku akademickim 2011/12 semestr 4

Zakres treści do egzaminu licencjackiego na kierunku „turystyka I rekreacja” obowiązujących w roku akademickim 2010/2011 iconZagadnienia do egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2011/12

Zakres treści do egzaminu licencjackiego na kierunku „turystyka I rekreacja” obowiązujących w roku akademickim 2010/2011 iconZagadnienia do egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2011/12

Zakres treści do egzaminu licencjackiego na kierunku „turystyka I rekreacja” obowiązujących w roku akademickim 2010/2011 iconPytania do egzaminu magisterskiego na kierunku Turystyka I Rekreacja

Zakres treści do egzaminu licencjackiego na kierunku „turystyka I rekreacja” obowiązujących w roku akademickim 2010/2011 iconZakres zagadnień z mikroekonomii obowiązujących do egzaminu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2008/2009

Zakres treści do egzaminu licencjackiego na kierunku „turystyka I rekreacja” obowiązujących w roku akademickim 2010/2011 iconZakres zagadnień z zarządzania obowiązujących do egzaminu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2008/2009

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom