Ewa Dybowska rozkład treści nauczania do podręcznika Roberta Śniegockiego
Pobierz 245.44 Kb.
NazwaEwa Dybowska rozkład treści nauczania do podręcznika Roberta Śniegockiego
strona5/6
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar245.44 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

Ziemie polskie na przełomie XIX i XX w.


Treści:

– gospodarka i społeczeństwo polskie w Prusach

– polityka niemiecka wobec ludności polskiej

– postawy Polaków wobec władz pruskich

– sytuacja gospodarczo-społeczna w zaborze rosyjskim

– polityka rosyjska wobec Polaków

– Polacy w zaborze rosyjskim

– gospodarka i społeczeństwo w zaborze austriackim

– polityka władz austriackich wobec Galicji

– Polacy w Galicji wobec zaborcy

– objaśnia pojęcia:

(P) Kulturkampf, prowincja poznańska, germanizacja, Komisja Kolonizacyjna, hakata, praca organiczna, ruch spółdzielczy, solidaryzm narodowy, inteligencja, rusyfikacja, Kraj Przywiślański, lojaliści, pozytywiści warszawscy, praca u podstaw, emancypacja kobiet, asymilacja Żydów, emigracja zarobkowa, autonomia, trójlojalizm

(PP) repolonizacja, rugi pruskie, ustawa kagańcowa, nowela osadnicza, ustawa wywłaszczeniowa, Centralne Towarzystwo Gospodarcze, czytelnie ludowe, depolonizacja, Sejm Krajowy, Wydział Krajowy, Teka Stańczyka, krakowska szkoła historyczna

– omawia działalność:

(P) Otto von Bismarcka, Wojciecha Drzymały, Hipolita Cegielskiego, Piotra Wawrzyniaka, Aleksandra Apuchtina, Aleksandra Świętochowskiego, Bolesława Prusa, Franciszka Józefa, Agenora Gołuchowskiego, Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego

(PP) Mieczysława Ledóchowskiego, Bernharda von Büllowa, Ferdinanda Hansemanna, Hermanna Kennemanna, Heinricha von Tiedemanna, Maksymiliana Jackowskiego, Augustyna Szamarzewskiego, Tytusa Działyńskiego, Elizy Orzeszkowej, Leopolda Kronenberga, Hipolita Wawelberga, Józefa Chełmońskiego, Józefa Kossaka, Wojciecha Kossaka, Stanisława Przybyszewskiego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Andrzeja Potockiego, Pawła Popiela, Józefa Szujskiego, Stanisława Koźmiana, Stanisława Tarnowskiego, Ludwika Wodzickiego, Michała Bobrzyńskiego, Waleriana Kalinki

– objaśnia znaczenie dat:

(P) 1866, 1872-1878, 1901

(PP) 1869, 1885, 1886, 1894, 1904, 1908

– wskazuje na mapie:

(P) ziemie polskie pod zaborami, państwa zaborcze

– (P) przedstawia sytuację ekonomiczną na ziemiach polskich we wszystkich zaborach

– (PP) wyjaśnia przyczyny gospodarczego zróżnicowania ziem polskich pod zaborami

– (P) objaśnia politykę każdego z państw zaborczych wobec Polaków

– (PP) porównuje oraz ocenia politykę każdego
z państw zaborczych wobec Polaków

– (P) objaśnia postawy Polaków wobec polityki poszczególnych państw zaborczych

– (PP) porównuje sytuację Polaków
w poszczególnych zaborach

– (P) pracuje ze źródłami historycznymi


k s z t a ł c e n i e u m i e j ę t n o ś c i:

– (P) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień

– (P) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm

– (P) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz doświadczeń i nawyków

– (P) rozwiązywania problemów w twórczy sposób

– (P) poszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

2

* 3

– podręcznik, mapa ścienna „Europa
w latach 1871-1914”

– praca w grupie, praca
z podręcznikiem,
praca ze źródłami historycznymi, dyskusja, metaplan

Kulturkampf, prowincja poznańska, germanizacja, repolonizacja, rugi pruskie, Komisja Kolonizacyjna, nowela osadnicza, ustawa kagańcowa, ustawa wywłaszczeniowa, hakata, praca organiczna, Centralne Towarzystwo Gospodarcze, ruch spółdzielczy, czytelnie ludowe, solidaryzm narodowy, inteligencja, rusyfikacja, Kraj Przywiślański, lojaliści, pozytywiści warszawscy, praca u podstaw, emancypacja kobiet, asymilacja Żydów, depolonizacja, emigracja zarobkowa, autonomia, Sejm Krajowy, Wydział Krajowy, Teka Stańczyka, trójlojalizm, krakowska szkoła historyczna


1866, 1869, 1872-1878, 1885, 1886, 1894, 1901, 1904, 1908


Otto von Bismarck, Mieczysław Ledóchowski, Wojciech Drzymała, Bernhard von Büllow, Hipolit Cegielski, Maksymilian Jackowski,

Piotr Wawrzyniak, Augustyn Szamarzewski, Tytus Działyński, Ferdinand Hansemann, Hermann Kennemann, Heinrich von Tiedemann, Aleksandr Apuchtin, Aleksander Świętochowski, Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Leopold Kronenberg, Hipolit Wawelberg, Franciszek Józef, Agenor Gołuchowski, Jan Matejko, Józef Chełmoński, Józef Kossak, Wojciech Kossak, Stanisław Wyspiański, Stanisław Przybyszewski, Tadeusz Boy-Żeleński, Andrzej Potocki, Paweł Popiel, Józef Szujski, Stanisław Koźmian, Stanisław Tarnowski, Ludwik Wodzicki, Michał Bobrzyński, Walerian Kalinka

Europa
i świat
w drugiej połowie XIX w.

20

Polskie partie polityczne
w drugiej połowie XIX w.
(*)


Treści:

– powstanie partii masowych

– ruch robotniczy w zaborze rosyjskim

– * socjaliści w innych zaborach

– ruch narodowy

– ruch ludowy

– objaśnia pojęcia:

(P) Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat (Wielki Proletariat,
I Proletariat), Polska Partia Socjalistyczna (PPS), program paryski, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego (SDKP), Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL), Liga Polska, Liga Narodowa, endecja, Stronnictwo Ludowe, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), PSL-Lewica,
PSL „Piast”

* (P) II Proletariat, Polska Partia Socjalno-
-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego (PPSD)

(PP) kasy oporu, program brukselski, Związek Młodzieży Polskiej „Zet”, ruch wszechpolski, egoizm narodowy

* (PP) Związek Robotników Polskich, Partia Socjaldemokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego, Polska Partia Socjalistyczna zaboru pruskiego (PPS zaboru pruskiego), Narodowy Związek Chłopski, „Zaranie”

– omawia działalność:

(P) Ludwika Waryńskiego, Józefa Piłsudskiego, Róży Luksemburg, Feliksa Dzierżyńskiego, Zygmunta Miłkowskiego, Zygmunta Balickiego, Romana Dmowskiego, Stanisława Stojałowskiego, Marii i Bolesława Wysłouchów, Wincentego Witosa

* (P) Marcina Kasprzaka, Juliana Marchlewskiego, Ignacego Daszyńskiego

(PP) Stanisława Kunickiego, Bolesława Limanowskiego, Stanisława Wojciechowskiego, Adolfa Warszawskiego, Jana Stapińskiego

* (PP) Ludwika Kulczyckiego

– objaśnia znaczenie dat:

(P) 1882-1886, 1887, 1892, 1893, 1895, 1913

(PP) 1903

* (PP) 1888, 1889, 1897

– wskazuje na mapie:

(P) ziemie polskie pod zaborami, państwa zaborcze

– (P) wyjaśnia przyczyny pojawienia się nowych idei politycznych na ziemiach polskich

– (P) przedstawia okoliczności powstania i omawia działalność Wielkiego Proletariatu

– (PP) porównuje oraz ocenia założenia nurtu niepodległościowego i internacjonalistycznego
w polskim ruchu robotniczym

– * (P) przedstawia rozwój ruchu socjalistycznego poza zaborem rosyjskim

– (P) przedstawia okoliczności powstania, założenia i działalność ruchu narodowego na ziemiach polskich

– (P) przedstawia okoliczności powstania, założenia i działalność ruchu ludowego na ziemiach polskich

– (PP) wskazuje związki między sytuacją ekonomiczno-społeczną i polityczną a rozwojem różnych nurtów politycznych na ziemiach polskich pod zaborami

– (P) pracuje ze źródłami historycznymi


k s z t a ł c e n i e u m i e j ę t n o ś c i:

– (P) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień

– (P) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm

– (P) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz doświadczeń i nawyków

– (P) rozwiązywania problemów w twórczy sposób

– (P) poszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

1

*2

– podręcznik, mapa ścienna „Europa
w latach 1871-1914”

– praca w grupie, praca
z podręcznikiem,
praca ze źródłami historycznymi, debata „za i przeciw”

kasy oporu, program brukselski, Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat (Wielki Proletariat, I Proletariat), Polska Partia Socjalistyczna (PPS), program paryski, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego (SDKP), Socjaldemokracja Królestwa Polskiego
i Litwy (SDKPiL), Liga Polska, Związek Młodzieży Polskiej „Zet”, Liga Narodowa, endecja, ruch wszechpolski, egoizm narodowy, Stronnictwo Ludowe, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), PSL-Lewica,
PSL „Piast”


* II Proletariat, Związek Robotników Polskich, Partia Socjaldemokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego, Polska Partia Socjalno-
-Demokratyczna Galicji
i Śląska Cieszyńskiego

(PPSD), Polska Partia Socjalistyczna zaboru pruskiego (PPS zaboru pruskiego), Narodowy Związek Chłopski, „Zaranie”


1882-1886, 1887, 1892, 1893, 1895, 1903, 1913


* 1888, 1889, 1897


Ludwik Waryński, Stanisław Kunicki, Bolesław Limanowski, Stanisław Wojciechowski, Józef Piłsudski, Róża Luksemburg, Adolf Warszawski, Feliks Dzierżyński, Zygmunt Miłkowski, Zygmunt Balicki, Roman Dmowski, Stanisław Stojałowski, Maria i Bolesław Wysłouchowie, Jan Stapiński, Wincenty Witos


* Marcin Kasprzak, Ludwik Kulczycki, Julian Marchlewski, Ignacy Daszyński

Europa
i świat
w drugiej połowie XIX w.

21

Świat przełomu XIX
i XX w.
(*)


Treści:

– rozwój cywilizacyjny a życie codzienne

– rozwój medycyny i higieny

– oświata

– * emancypacja kobiet

– * sport

– la belle époque

– * międzynarodowe prawo wojenne

– koniec epoki

– * literatura i sztuka

– *secesja

– objaśnia pojęcia:

(P) analfabetyzm, powszechny obowiązek szkolny, filozofia pozytywistyczna, la belle époque, fin de siècle

* (P) emancypacja, skauting, realizm, impresjonizm, secesja

(PP) agencja prasowa

* (PP) sufrażystki, Społeczno-Polityczna Unia Kobiet, deklaracja paryska, konwencja genewska, I i II konferencja haska, naturalizm, symbolizm, dekadenci

– omawia działalność:

(P) Ludwika Pasteura, Wilhelma Roentgena, Jules Verne’a, Augusta Comte’a, Friedricha Nietzsche

* (P) Emmeline Pankhurst, Marii Skłodowskiej-
-Curie, Pierre’a de Coubertin, Roberta Baden-
-Powella, Auguste’a i Louis Lumière, Wiktora Hugo, Karola Dickensa, Lwa Tołstoja, Emila Zoli, Gustave’a Courbeta, Henryka Ibsena, Stanisława Wyspiańskiego, Claude’a Moneta, Paula Cézanne’a, Vincenta van Gogha, Aleksandra Gierymskiego, Artura Strindberga, Stanisława Przybyszewskiego, Antonio Gaudiego

(PP) Josepha Listera, Herberta Spencera, Johna Stuarta Milla, Rowlanda Hilla, Karola Maya, Oswalda Spenglera, Arthura Schopenhauera,

* (PP) Olympe de Gouges, Louis Daguerre’a, Iwana Turgieniewa, Jeana François Milleta, Maurice’a Maeterlincka, Auguste’a Renoira, Edwarda Maneta, Paula Gauguina, Józefa Pankiewicza, Władysława Podkowińskiego, Charlesa Baudelaire’a, Oskara Wilde’a, Alfonsa Muchy, Józefa Mehofera

– objaśnia znaczenie dat:

* (P) 1896

– (P) przedstawia najważniejsze zmiany cywilizacyjne w drugiej połowie XIX w. i ich wpływ na życie codzienne ludności

– (PP) wyjaśnia przyczyny dominacji cywilizacyjnej Europy i Ameryki Północnej nad resztą świata w XIX w.

– * (P) omawia przyczyny powstania i główne założenia ruchu emancypacyjnego

– * (P) omawia ideę nowożytnych igrzysk olimpijskich

– * (P) przedstawia założenia ruchu skautowego

– * (P) wskazuje przykłady regulacji międzynarodowych normujących zasady prowadzenia wojen

– (P) objaśnia główne kierunki filozoficzne drugiej połowy XIX i początków XX w.

– * (P) przedstawia najważniejsze nurty artystyczne w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

– (P) pracuje ze źródłami historycznymi


k s z t a ł c e n i e u m i e j ę t n o ś c i:

– (P) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi,

poprawnego posługiwania się językiem ojczys-tym, przygotowania do publicznych wystąpień

– (P) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm

– (P) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz doświadczeń i nawyków

– (P) rozwiązywania problemów w twórczy sposób

– (P) poszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

1

– podręcznik, mapa ścienna „Świat
w latach 1871-1914”

– praca w grupie, praca
z podręcznikiem,
praca ze źródłami historycznymi,
* projekt

agencja prasowa, analfabetyzm, powszechny obowiązek szkolny, filozofia pozytywistyczna, la belle époque, fin de siècle,


* emancypacja, sufrażystki, Społeczno-Polityczna Unia Kobiet, deklaracja paryska, konwencja genewska,
I i II konferencja haska, skauting, realizm, naturalizm, impresjonizm, symbolizm, dekadenci, secesja


* 1896


Ludwik Pasteur, Joseph Lister, Wilhelm Roentgen, Jules Verne, August Comte, Herbert Spencer,

John Stuart Mill, Oswald Spengler, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Rowland Hill, Karol May


* Olympe de Gouges, Emmeline Pankhurst, Maria Skłodowska-Curie, Pierre de Coubertin, Robert Baden-Powell, Louis Daguerre, Auguste i Louis Lumière, Wiktor Hugo, Karol Dickens, Lew Tołstoj, Iwan Turgieniew, Emil Zola, Gustave Courbet, Jean François Millet, Maurice Maeterlinck, Henryk Ibsen, Stanisław Wyspiański, Claude Monet, Auguste Renoir, Edward Manet, Paul Gauguin, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Aleksander Gierymski, Józef Pankiewicz, Władysław Podkowiński, Charles Baudelaire, Oskar Wilde, Artur Strindberg, Stanisław Przybyszewski, Antonio Gaudi, Alfons Mucha, Józef Mehofer

Europa
i świat
w drugiej połowie XIX w.

22

Problemy narodowe
i społeczne w drugiej połowie XIX w. – powtórzenieTreści:

– problemy polityczne, ekonomiczne i społeczne świata w drugiej połowie XIX w.

– sytuacja narodu polskiego pod zaborami w drugiej połowie XIX w.

– przemiany cywilizacyjne
w drugiej połowie XIX w.

– (P i PP) objaśnia pojęcia, omawia działalność osób, wymienia daty i wskazuje na mapie tereny omawiane na poprzednich zajęciach
(tematy 11-21)

– (PP) porównuje sposoby osiągania narodowych celów przez Niemców, Włochów i Polaków, wyjaśnia przyczyny ich sukcesów i niepowodzeń

– (PP) wskazuje powiązania i zależności między rozwojem naukowym i ekonomicznym
a wzrostem poziomu życia społeczeństwa

– (PP) przedstawia przyczyny wzrostu znaczenia USA, Niemiec i Japonii na arenie międzynarodowej

– (P) wskazuje przykłady polskiej działalności gospodarczej, oświatowej i kulturalnej w drugiej połowie XIX w.

– (P) przedstawia najważniejsze przemiany polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

– (P) pracuje ze źródłami historycznymi


k s z t a ł c e n i e u m i e j ę t n o ś c i:

– (P) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień

– (P) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm

– (P) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz doświadczeń i nawyków

– (P) rozwiązywania problemów w twórczy sposób

– (P) poszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

1

– podręcznik, mapa ścienna „Świat
w latach 1871-1914”

– praca w grupie,
praca ze źródłami historycznymi, mapa mentalna

pojęcia, daty i postaci
z tematów 11-21

Europa
i świat w przededniu
i podczas
I wojny światowej

23
1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Ewa Dybowska rozkład treści nauczania do podręcznika Roberta Śniegockiego iconRozkład treści nauczania

Ewa Dybowska rozkład treści nauczania do podręcznika Roberta Śniegockiego iconRozkład treści nauczania

Ewa Dybowska rozkład treści nauczania do podręcznika Roberta Śniegockiego iconRozkład treści nauczania

Ewa Dybowska rozkład treści nauczania do podręcznika Roberta Śniegockiego iconIii. Rozkład Treści nauczania

Ewa Dybowska rozkład treści nauczania do podręcznika Roberta Śniegockiego iconRozkład treści nauczania klasa 3

Ewa Dybowska rozkład treści nauczania do podręcznika Roberta Śniegockiego iconRozkład treści nauczania klasa 2

Ewa Dybowska rozkład treści nauczania do podręcznika Roberta Śniegockiego iconTechnika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika „Technika. Część techniczna

Ewa Dybowska rozkład treści nauczania do podręcznika Roberta Śniegockiego iconPod redakcją: Roberta K. Leśniakiewicza © j o r d a n ó w 2 0 0 1 Spis treści: częŚĆ I a. I. Wojciechowskij co to byłO? Tajemnica podkamiennej tunguski

Ewa Dybowska rozkład treści nauczania do podręcznika Roberta Śniegockiego iconRozkład materiału do podręcznika

Ewa Dybowska rozkład treści nauczania do podręcznika Roberta Śniegockiego iconRozkład materiału do podręcznika

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom