Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych polegaj
Pobierz 91.92 Kb.
NazwaSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych polegaj
strona1/3
Data konwersji06.01.2013
Rozmiar91.92 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na dostawie i montażu zaplecza budynku socjalnego modułowego

przy ul. Kolejowej 7 w Bierutowie

w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.


CPV-45261100-5 Konstrukcje drewniane lub stalowe

CPV - 45261210-9 Pokrycia dachowe

CPV- 45442100-8 Malowanie

CPV-45432120-1 Posadzki

CPV- 45332000-3 Instalacje sanitarne wod-kan

CPV-45311000-0 Instalacje elektryczne 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania budynku zaplecza socjalnego modułowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

 1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową pozwoleniem na budowę, kosztorysem ofertowym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 1. Kolejność robót

I. Konstrukcja stalowa obudowana płytą warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej.

II Roboty dachowe.

III Roboty wykończeniowe.

IV. Instalacje elektryczne.

V Instalacje sanitarne.

 1. Zakres robót do wykonania i zastosowane materiały

4.1. Zakres prac w przypadku konstrukcji stalowej obudowanej płytą warstwowa z wełny mineralną

Dostawa i montaż kontenerów wg. zaakceptowanej dokumentacji przez Zamawiającego 1kpl.


4.2. Materiały zastosowane w obiekcie

Wszystkie materiały dostarczane na budowę powinny posiadać niezbędne dokumenty stwierdzające możliwość stosowania w budownictwie na terenie kraju odpowiadać Polskim lub Europejskim Normom branżowym.

Materiały nie wymienione w poniższej specyfikacji przed wbudowaniem należy uzgodnić z Inwestorem i Inspektorem nadzoru Inwestorskiego protokólarnie. Materiały powinny posiadać niezbędne dokumenty stwierdzające możliwość stosowania w budownictwie na terenie kraju odpowiadać Polskim lub Europejskim Normom branżowym.

 1. Konstrukcja w zależności od przyjętej wersji konstrukcyjnej

1.1. Konstrukcja stalowa

Spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych.

Stropodach płaski: blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna o grubości 150 mm i gęstości 80kg/m3, kasety z blachy lakierowanej.

Ściany zewnętrzne o warstwach: blacha lakierowana, wełna mineralna 150mm, blacha lakierowana.

Ściany wewnętrzne o warstwach: blacha lakierowana, wełna mineralna 80mm, blacha lakierowana lub z płyt gipsowo kartonowych pokrytych warstwami umożliwiającymi zmywanie wodą (np. farby olejne itd.)

Podłoga: ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 150 mm, –warstwa nośna spełniająca warunki wytrzymałości. Bezpośrednio na podłodze dopuszcza się wykładzinę PCW o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie gr. min 2,6mm klasa ścieralności 33 przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej. Łączenie wykonane przez spawanie.


 1. Pokrycie dachowe

Papa podkładowa asfaltowa na welonie szklanym 100/1200

Gont bitumiczny- papa samoprzylepna na osnowie poliestrowej modyfikowana SBS.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco Wymagania wg PNB- 24625:1998

Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Blacha stalowa powlekana w kolorze brązowym PN-EN 10203:1998

 1. Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe inne

Styropianu gr. 10cm z polistyrenu ekspandowanego EPS 037 o parametrach wytrzymałość na ściskanie:>=80 kPa, wytrzymałość na zginanie: >=125 kPa, współczynnik przewodzenia ciepła: lambda <=0,037 W/mK, Klasa reakcji na ogień: E.

Wełna mineralna gr. 15 i 20 cm współczynnik przewodzenia ciepła: lambda . 0,037 W/mK.

Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewlanej – papa podkładowa na osnowie poliestrowej modyfikowana SBS min gr 5mm.

Izolacja przeciwwilgociowa z folo polietylenowej gr. 0,2mm

Paroizolacja- folia o parametrach min Sd =105 m(±35m)

Izolacja przeciwiatrowa –folia o parametrach min Sd =0,004 m(±0,0015m)

 1. Materiały do instalacji elektrycznej

Można zastosować tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub - aprobatą techniczną.

Produkty przemysłowe muszą posiadać wydane przez producenta ww. dokumenty, które w razie potrzeby zostaną potwierdzone wynikami badań. Dokumenty te zostaną załączone do protokołów odbioru wykonanych robót.

Kable i przewody-kable wielożyłowe typu YKY, YKYżo, oraz YAKY na napięcie 0,6/1 kV. Rozdzielnice w obudowie plastykowej, o stopniu ochrony min. IP44, klasy ochronności II, z drzwiami pełnymi, kompletne, zmontowane, oszynowane i oprzewodowane. Parametry rozdzielnic: napięcie znamionowe izolacji: 500V,napięcie znamionowe: 230/400V, system szyn zbiorczych: w układzie TN-C w części rozdzielczej, a TN-S w części odbiorczej. Ochrona przepięciowa ograniczniki przepięć typu DEHNquard 275T klasy II produkcji DEHN lub dowolnego innego producenta ochronnych podobnych właściwościach ochronnych (np. firmy Legrand).

Instalacja odgromowa zwody poziomych naprężane, na dachu zaplecza sportowego, wykonana z przewodu FnZn08mm.Instalacja przewodów uziemiających wykonana z przewodu FnZn012mm

Instalacja uziemienia płaskownik stalowego ocynkowanego 25x4mm.

 1. Materiały do wykonania instalacji sanitarnych

  • Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

  • Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach:

a) woda zimna - PP lub PEX

b) woda ciepła - PP lub PEX

c) kanalizacja –PVC na uszczelki gumowe

Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać warunki określone w następujących normach: PN/M-75110÷11, PN/M- 75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

Izolacja termiczna:

 • Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 19 mm,

 • Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
 1. Technologia wykonania robót

5.1 Konstrukcja w zależności od przyjętej wersji konstrukcyjnej - konstrukcja stalowa

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji modułowej opartej na kontenerach o konstrukcji stalowej obudowanej płytą warstwową występujących w obiekcie zgodnie z dokumentacja projektową. W zakres tych robót wchodzą:

a) Dostawa i montaż gotowych kontenerów zatwierdzony przez Zamawiającego,

b) Montaż niezbędnego wyposażenie sanitarnego i elektrycznego.

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja oraz wiedzą techniczną. Kontenery wykonane w zakładzie prefabrykacji w zależności od stopnia sprefabrykowania mogą być dostarczone na budowę z niezbędnymi instalacjami lub bez i doposażone na placu.

Prace należy rozpocząć od sprawdzenia wykonania dokładności płyty fundamentowej.

Następnie należy przystąpić do ustawienia przy pomocy dźwigu w miejscu wbudowania poszczególnych segmentów kontenerowych. Po zakończeniu ustawiania kontenerów należy wykonać niezbędne połączenia w celu uszczelnienia w całego obiekt.

Każda partia kontenerów dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontenery dostarczone na plac budowy podlegają odbiorowi częściowemu jako roboty zanikające. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu równości i płaskości powstałych powierzchni i zastosowanych materiałów.

5.2 Roboty dachowe.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót dachowych zgodnie z dokumentacją projektowe. W zakres tych robót wchodzą:

a) Pokrycie dachu papą podkładową i dachówka bitumiczną,

b) Wykonanie obróbek blacharskich wraz z montażem wywiewek,

c)Montaż rynien i rur spustowych.

Wymagania ogólne dla podłoży -podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN- 80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.

Pokrycie dachowe należy wykonać jako dwuwarstwowe. Pierwsza warstwa wykonana z papy podkładowej asfaltowej na welonie szklanym P/100/1200 mocowana za pomocą lepiku asfaltowego na zimno oraz gwoździami do deskowania. Na warstwie podkładowej zostanie ułożona warstwa gontu bitumicznego wykonanego z papy modyfikowanych SBS samoprzylepnej mocowanej dodatkowo zszywakami do deskowania. Roboty dachowe można prowadzić do temperatury + 5 C° .

Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach polskich. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-89/B-27617.

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brązowym od 0,55 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

Rynny dachowe i rury spustowe w kolorze brązowym z PCV winny spełniać wymagania podane w PN-EN 612:1999, uchwyty do rynien i rur spustowych wymagania PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Odbiór podłoża należy przeprowadzać podczas suchej pogody przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. Sprawdzeniu podlega równości powierzchni podłoża (deskowania) za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

Odbiór robót pokrywczych jako robót zanikających wymaga odbioru częściowego polegającego na sprawdzeniu:

– podłoża (deskowania i łat),

– jakości zastosowanych materiałów,

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

– dokumentacja techniczna,

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

–zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Odbiór pokrycia z papy

-sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

-sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,

-sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

-sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

-sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

-sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

-sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

5.3 Roboty wykończeniowe.

Stolarka okienna -przewiduje się montaż okien połaciowych drewnianych w przestrzeni między krokwiowej. Stolarka dostarczana z zakładu produkcyjnego powinna posiadać niezbędna dokumentację potwierdzającą możliwość stosowania w budownictwie. Wymiary zewnętrzne ościeżnicy ±5 mm, min. współczynnik przenikania ciepła 1,0 (W/m2)*K. Montaż stolarki okiennej może odbyć się po zakończeniu pracy konstrukcyjnych oraz izolacyjnych. Okna winny być zamontowane wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi. W przypadku okien dachowych obróbki systemowe, w ściennych wykonane z blachy powlekanej w kolorze brązowym min. gr.

0,55m.

Odbiór częściowy stolarki okiennej będzie polegał na sprawdzeniu dokumentacji producenta, poprawności montażu, dopuszczalne odchyłki ±5mm, rozmieszczeniu elementów mocujących do konstrukcji budynku.

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych polegaj iconSpecyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych w zakresie robót elektrycznych I akpiA

Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych polegaj iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych polegaj iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych polegaj iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych polegaj iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych polegaj iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych polegaj iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych polegaj iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych polegaj iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych polegaj iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom