Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy I rozbudowy budynku biblioteki głÓwnej p. Cz
Pobierz 62.23 Kb.
NazwaOpis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy I rozbudowy budynku biblioteki głÓwnej p. Cz
Data konwersji06.01.2013
Rozmiar62.23 Kb.
TypDokumentacja

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA 42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. DĄBROWSKIEGO 69

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ


OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ P. CZ.


 1. PODSTAWA OPRACOWANIA
  1. Mapa do celów projektowych Woj.śląskie, Gmina Miasto Częstochowa Aleja Armii Krajowej 36 dz. Ew. 111/3, 111/4, 111/5, 111/9, 113/2, 103/7 km. 43. Sekcja 5111.424.1131,1132,1133,1134. wyd. przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Częstochowie w dn. 03.08.2007r

  2. Decyzja nr 30 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 27.05.2004r

  3. „Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana budynku oraz opinia techniczna dotycząca możliwości przebudowy i rozbudowy budynku Biblioteki Politechniki Częstochowskiej zlokalizowanego w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 36” opr. przez zespół pracowników Wydziału Budownictwa P.Cz. w czerwcu 2007r

  4. „Warunki ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 36” opr. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych st. bryg. Mgr Eugeniusz Andryszkiewicz

  5. Polskie normy i literatura techniczna
 1. INFORMACJE OGÓLNE


Podstawowym celem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej umożliwiająca zwiększenie liczby osób korzystających z czytelni ogólnej oraz czytelni czasopism, udostępnienie biblioteki niepełnosprawnym, poprawa wskaźników energetycznych budynku, wprowadzenie nowoczesnej ochrony zbiorów.

Zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Częstochowy nr 30 z dn. 27.05.2004r dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego należy dokonać zmiany istniejącego zagospodarowania terenu dla zapewnienia minimum 30 miejsc parkingowych bez zajęcia istniejącej przestrzeni pasa drogowego. Decyzja określa ponadto maksymalną powierzchnię zabudowy nie więcej niż 50% w stosunku do powierzchni terenu inwestycji oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 20%.

Podstawowe założenia przebudowy i rozbudowy budynku biblioteki są następujące:

 • wzmocnienie stropów w pomieszczeniach przeznaczonych na magazyny zbiorów, usunięcie uszkodzeń wynikłych z ich przeciążenia (ugięcie i spękanie belek nośnych i pól stropowych wypełniających), usunięcie przyczyn i skutków zawilgocenia kondygnacji piwnicznej,

 • zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku oraz dostosowanie ich do obecnie obowiązujących warunków technicznych jakim muszą odpowiadać budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi,

 • dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowa ciągów komunikacyjnych,

 • docieplenie budynku, remont pokrycia dachowego,

 • modernizacja wejścia do budynku z dobudową segmentu do klatki schodowej od strony wschodniej (likwidacja wejścia od strony ul. Armii Krajowej), zmiana układu komunikacyjnego w klatce schodowej połączona z montażem windy,

 • przebudowa sanitariatów połączona z wymianą pionów instalacji wodno - kanalizacyjnej,

 • modernizacja instalacji c.o. , wentylacji i klimatyzacji,

 • wymiana instalacji oświetleniowej (dodatkowo montaż obwodu awaryjnego), sygnalizacji pożarowej, oświetlenia zewnętrznego,

 • wykonanie instalacji komputerowej logicznej i elektrycznej, przebudowa czytelni,

 • roboty remontowe w całym budynku w celu podniesienia standardu wykończenia i poprawy warunków użytkowania pomieszczeń biblioteki.
 1. DANE METRYKALNE
  1. Stan istniejący

 • powierzchnia zabudowy: 817 m2

 • powierzchnia użytkowa : 3163.8 m2

 • powierzchnia całkowita : 4085.0 m2

 • kubatura : 14706.0 m3
  1. Stan projektowany po przebudowie i rozbudowie

- powierzchnia zabudowy: 885 m2

  • budynek biblioteki: 837 m2

  • dobudowany segment hollu komunikacyjnego: 48 m2

 • powierzchnia użytkowa: 3607.9 m2

  • parter: 710.1 m2

  • I pietro: 725.2 m2

  • II piętro: 728.2 m2

  • III piętro: 722.2 m2

  • IV piętro: 722.2 m2

 • powierzchnia całkowita: 4237 m2

 • kubatura: 15 704 m3

  • budynek biblioteki 14 706,0 m2

  • dobudowany segment hollu komunikacyjnego: 998,0 m2
 1. INFORMACJE OGÓLNE O MODERNIZOWANYM BUDYNKU BIBLIOTEKI
  1. Lokalizacja budynku i obecny stan zagospodarowania działek budowlanych


Budynek Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej zlokalizowany jest po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej na działkach nr ew. 111/4 i 111/3, k.m. 43b. Teren, na którym znajduje się budynek należy do strefy miasta Częstochowy o dominującej funkcji mieszkalno – usługowej określonej wskaźnikiem zabudowy 0.8 – 1.5. Od strony północnej budynku w odległości 25m zlokalizowany jest jedenastokondygnacyjny budynek mieszkalny, od strony południowej w odległości 10m znajduje się kompleks budynków Zespołu Szkół Gastronomicznych im. M.Skłodowskiej – Curie. Od strony wschodniej, na działkach własności Politechniki Częstochowskiej o nr 111/9 i 111/5 zlokalizowany jest parking samochodowy. Budynek zlokalizowany jest w odległości około 22m od krawędzi jezdni ulicy Armii Krajowej. Wzdłuż linii zabudowy ul. Armii Krajowej biegnie linia tramwajowa w odległości 15 m od budynku.

Budynek biblioteki jest wolnostojący, podpiwniczony, posiada w planie zabudowy kształt prostokąta o wymiarach 50.2 x 14.1 m. Oś główna budynku jest zbliżona do kierunku północ – południe. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Armii Krajowej w połowie długości budynku. Wejście awaryjne od strony wschodniej poprzez klatkę schodową usytuowaną w południowej części budynku.


  1. Dane techniczne budynku i opis układu funkcjonalnego


Obiekt został zrealizowany w latach 50-tych z przeznaczeniem na Dom Studenta jako budynek III piętrowy. W połowie lat 60-tych został nadbudowany o IV piętro i zaadaptowany dla potrzeb Biblioteki Głównej i Przychodni Akademickiej.

Obecny układ funkcjonalny budynku jest następujący:

 • piwnica: w części północnej magazyny zbiorów i pomieszczenia piwnic, w części południowej wymiennikownia i pomieszczenia magazynowe,

 • parter: magazyny zbiorów w części północnej, szatnia, sanitariaty oraz pomieszczenia przychodni w części południowej,

 • I piętro: magazyny zbiorów w części południowej budynku oraz niewykorzystywane pomieszczenia po przychodni lekarskiej,

 • II piętro: czytelnia ogólna, czytelnia czasopism, oddział wydawnictw ciągłych, wypożyczalnia, katalogi, oddział informacji naukowej, czytelnia zbiorów specjalnych z magazynem, pokoje pracowników, sanitariaty,

 • III piętro: pokoje pracowników biblioteki i dyrekcji, pomieszczenia socjalne i pomocnicze, ośrodek wynalazczości i badań patentowych, pokój konferencyjny,

 • IV piętro: sale dydaktyczne i pokoje pracowników Katedry Inżynierii Komputerowej.4.3. Opis konstrukcji i stanu technicznego elementów budynku


Budynek posiada schemat konstrukcyjny podłużny, w którym stropy rozpięte są na ścianach zewnętrznych podłużnych i wewnętrznych nośnych wzdłuż korytarza biegnącego na całej długości budynku. Ściany piwnic i kondygnacji nadziemnych murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Stropy międzykondygnacyjne typu DMS o rozstawie osiowym belek 65 cm, zamocowanych poprzez częściowe utwierdzenie w wieńcach żelbetowych. Wypełnienie stropów stanowią pustaki żużlobetonowe o wysokości 26.5 cm i płyty nadbetonu 4 cm. Rzeczywista nośność stropów określona w ekspertyzie rzeczoznawcy budowlanego wynosi 2.0 KN/m2 i nie spełnia warunków nośności określonych normą dla stropów magazynów bibliotek. Strop nad piwnicą grubości około 50 cm, konstrukcji żelbetowej (projektowany w latach 50-tych z zachowaniem warunków jak dla stropu schronu).

Schody wewnętrzne zabiegowe, konstrukcji żelbetowej.

Stropodach typu wentylowanego, kryty papą asfaltową, obróbki blacharskiej, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Stan techniczny elementów konstrukcji budynku ocenia się jako dobry, za wyjątkiem stropów w pomieszczeniach magazynowych wykazujące spękania i ugięcia oraz ścian zewnętrznych piwnic zawilgoconych wskutek uszkodzenia izolacji pionowej .

Budynek posiada kategorię zagrożenia pożarowego dla ludzi ZLIII.

Budynek posiada wentylację grawitacyjną, instalację wodno – kanalizacyjną, c.o., elektryczną, 1. ZAKRES PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ P.CZ.
  1. Opis projektowanych zmian układu funkcjonalnego
 • adaptacja piwnic na magazyny zbiorów (za wyjątkiem części południowej przeznaczonej dla przychodni),

 • w miejscu likwidowanego wejścia do budynku od strony ulicy Armii Krajowej wykonanie szatni, czytelni i łazienki dla osób niepełnosprawnych,

 • adaptacja pomieszczeń parteru w część środkowej na bufet (bez potraw ciepłych),

 • adaptacja pomieszczeń I piętra na czytelnię ogólną

Na II piętrze budynku wykonana będzie czytelnia czasopism, wypożyczalnia, pomieszczenie katalogów, czytelnia zbiorów specjalnych, ośrodek wynalazczości i badań patentowych. Na III piętrze przewiduje się remont pomieszczeń w celu ich adaptacji na pokoje dyrekcji i pracowników, pomieszczenia socjalne i pomocnicze, sanitariaty. Nie przewiduje się zmian funkcji IV piętra budynku.


  1. Opis technologii wzmocnienia stropów DMS w pomieszczeniach magazynowych


Ponieważ wskutek wykonanej oceny technicznej ustalono, że maksymalne obciążenie użytkowe stropów DMS w budynku biblioteki nie może przekraczać 2.0 KN/m2, należy wykonać prace remontowe w budynku zwiększające nośność tych stropów oraz usunąć istniejące ich uszkodzenia.

Przyjęto metodę wzmacniania stropów poprzez zmianę ich schematu statycznego i zastosowanie dodatkowego ich podparcia skutkującego zmniejszeniem ich rozpiętości obliczeniowej oraz zmianą rozkładu sił wewnętrznych w konstrukcji. Założono konieczność zastosowania dodatkowych żeber w kierunku poprzecznym, podpierających strop w rozstawie nie większym niż 3.0m. Żebra te będą oparte na zewnętrznych ścianach podłużnych oraz wewnętrznych podłużnych ścianach nośnych. W środku rozpiętości żeber będą one połączone z dodatkowym podłużnym ryglem przekazującym część obciążenia na ściany poprzeczne. Przewidziano wykonanie żeber z dwuteownika szerokostopowego HEB 220, rygla z dwuteownika 220 obudowanych płytami g-k lub wykonanie stropu podwieszanego.


  1. Opis przebudowy ciągów komunikacyjnych i dobudowy segmentu holu komunikacyjnego z dźwigiem osobowym w celu dostosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych


W celu poprawy funkcjonalności ciągów komunikacyjnych w budynku biblioteki oraz likwidacji tzw. „barier architektonicznych” uniemożliwiających praktycznie korzystanie z biblioteki przez niepełnosprawnych zaprojektowano powiększenie strefy wejściowej oraz dobudowę holu wejściowego z szybem windowym. W tym celu projektowana jest likwidacja istniejącego wejścia do budynku od strony ul. Armii Krajowej oraz dobudowa segmentu holu komunikacyjnego od strony wschodniej budynku. Do holu komunikacyjnego przewiduje się dobudowanie rampy wjazdowej dla niepełnosprawnych mającej połączenie z chodnikiem wzdłuż elewacji wschodniej budynku.

Likwidacja wejścia do budynku od strony ulicy Armii Krajowej wymusza konieczność wykonania nowego stropu na poziomie 0.0 nad obecnymi schodami i fragmentami pomieszczeń szatni i wiatrołapu. Strop ten ma być wykonany w formie płyty monolitycznej wylanej na szalunku traconym z blachy trapezowej T55 opartej na ściankach wymurowanych z cegły gr. 25 cm.

Szyb windowy zaprojektowano w bocznym sektorze dobudowywanego holu co pozwala na pozostawienie schodów w głównej klatce schodowej w obecnym kształcie. Dobudowany hol oraz szyb windowy wykonany będzie na całej wysokości budynku, a nadszybie windy wysokości 360 cm znajdować się będzie ponad poziomem dachu budynku, (ukryte za ozdobną ścianką „attykową” dobudówki).

Dźwig o napędzie hydraulicznym przeznaczony do zabudowy w holu komunikacyjnym musi posiadać Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Urząd Dozoru Technicznego oraz spełniać wymagania normy europejskiej PN/EN 81.2 w zakresie wyposażenia dźwigów w urządzenia bezpieczeństwa, a w szczególności :

 • posiadać urządzenie zapewniające zjazd kabiny na najniższy przystanek i otwarcie drzwi w przypadku awarii zasilania,

 • interkom do bezpośredniej łączności między kabiną, a maszynownią lub innym wskazanym miejscem,

 • oświetlenie awaryjne w razie zaniku napięcia,

 • przycisk alarmu oraz przycisk otwarcia drzwi w kabinie.

Winda o udźwigu 1000 kg, dostosowana dla osób niepełnosprawnych będzie zamontowana w szybie o wymiarach 2600x2970 mm. Kabina o wymiarach 1100 x 2100 mm i wysokości 2200 mm wyposażona będzie w drzwi automatyczne, teleskopowe otwierane z dwóch stron kabiny (na przelot).


  1. Opis zakresu prac remontowych dotyczących poprawy komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku i zmniejszenia zapotrzebowania mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewania budynku


W ramach przeprowadzonej oceny technicznej budynku biblioteki ustalono, że ściany zewnętrzne budynku nie spełniają warunków ochrony cieplnej budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, tzn.: wyznaczona dla nich wartość współczynnika przenikania ciepła przekracza wartość dopuszczalną, podobnie jak wartość wskaźnika sezonowego Eo zapotrzebowania na ciepło (wyrażanego w kWh/(m3rok)) dla całego budynku.

Określając założenia do wyboru metody ocieplenia budynku przyjęto, że ściana zewnętrzna budynku poddawanego termo-modernizacji, powinna osiągnąć opór cieplny RT, m2K/W, co najmniej 4 m2K/W, co daje wartość dopuszczalną współczynnika przenikania ciepła równą 0,25 W/(m2K). Wartość taką dla istniejącego przekroju ściany zewnętrznej osiągnie się przy przyjęciu warstwy styropianu równej minimum 10 cm. Ocieplenie budynku przyjęto metodą lekką mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną z następujących warstw:

 • styropianu przyklejanego za pomocą masy klejącej tj. izolacji termicznej,

 • siatki z włókna szkalnego przyklejonej do styropianu,

 • zewnętrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczającej przed przenikaniem wód.

Przyjęto następujące warstwy ocieplenia poszczególnych przegród:

 • ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych – styropian gr, 10 cm,

 • ściany piwnic – styropian 8 cm,

 • stropodach wentylowany – granulat wełny szklanej gr.10cm,

 • ścianki wiatrołapu wejścia do przychodni – styropian 5 cm,

 • boczne, dolne i górne powierzchnie ościeży okiennych i drzwiowych – styropian gr. 2-3 cm

Na docieplenie budynku bez względu na wybór systemu metody lekkiej należy stosować następujące materiały:

 • styropian w płytach gr. 5 cm o wymiarach 50x100 cm, samogasnący, sezonowany co najmniej 2 miesiące, gęstości 16-20 kg/m3 (min. FS15),

 • masa klejąca jednoskładnikowa w postaci proszku do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer – cement z dodatkiem ok. 3% wapna.

 • Kołki mocujące – łączniki typu Łi1 oraz Łi2 grzybkowe. Zastosować łączniki z grupy łączników przeznaczonych do styropianu w ilości min. 4 sztuki na 1m2 w strefie środkowej elewacji oraz min. 6 sztuk / m2 strefy narożnikowej. Wymagane ilości łączników wyznaczono w wyniku sprawdzania warunku wytrzymałości warstwy styropianu na przeciągnięcie główki kołka przez płytę w wypadku działania sił ssania wiatru.

 • Siatka z włókna szklanego o oczkach 4x4 mm należycie zaimpregnowana dyspersją tworzywa sztucznego,

 • Masa tynkarska – cienka ok. 2mm ciekła akrylowa masa tynkarska w postaci gotowej bezpośredniego nakładania, zawierająca plomier akrylowe nadające dobrą odporność na działanie warunków atmosferycznych, zapewniająca dużą trwałość, elastyczność, nietoksyczność, mrozoodporność, odporność na spaliny i związki alkaiczne.

Dla zapewnienia właściwej trwałości układu ociepleniowego, a szczególnie jego właściwej przyczepności do powierzchni ścian zewnętrznych przed przystąpieniem do ocieplenia budynku należy zbić odpojony tynk zewnętrzny i starannie oczyścić powierzchnię ścian z resztek zaprawy, kurzu. Ocieplenie stropodachu wentylowanego zaprojektowano w postaci granulowanego materiału izolacyjnego z wełny szklanej nadmuchiwanego pod ciśnieniem poprzez wykonane otwory w płytach korytkowych dachu lub otwory wentylacyjne stropodachu znajdujące się w ścianach.  1. Opis sposobu wykonania robót wyburzeniowych fragmentów ścian nośnych budynku Biblioteki w związku z zakładaną zmianą układu funkcjonalnego


Z uwagi na konieczność wykonania w ścianach nośnych korytarza I piętra otworów o znacznej powierzchni (pomieszczenie czytelni) zaprojektowano wsporcze konstrukcji nośne z słupów i rygli stalowych. Przyjęto cztery modułowe szerokości otworów 2.7m, 2.4m, 2.1m, 1.8m o wysokości 2.4 m. Słupy stalowe dla wszystkich otworów są identyczne, a nadproża dla otwórów 2.7m i 2.4 m. są wykonane z dwóch ceowników 180, a dla otworów 2.1 i 1.8m z dwóch ceowników 160mm. W celu zainstalowania nadproży należy wykonać odpowiednie wyburzenia przelotowe i nieprzelotowe w ścianie. Założono następującą kolejność prac montażowych:

 • ustawienie słupów na czterech podkładkach stalowych za pomocą śrub napinających M20,

 • ustawienie na głowicy słupa ceowników 180 lub 160 po obu stronach ściany i spawanie ich do głowicy słupa,

 • spawanie blach węzłowych belki nadproża,

 • ułożenie parkietu blach między belką nadproża, a ścianą,

 • wykonanie naprężenia belki nadproża przez wkręcenie śrub M20 w stopie słupa,

 • zabetonowanie słupa i belki nadproża betonem drobnożwirowym przez wibrowanie,

 • wyburzenie ściany pod konstrukcją wsporczą po około 10 dniach,

 • wykonanie obudowy konstrukcji wsporczej płytami g-k.
  1. Opis konstrukcji stropu na poziomie 0.0 nad schodami wewnętrznymi wejścia od ulicy Armii Krajowej


Likwidacja wejścia do budynku od strony ulicy Armii Krajowej wymusza konieczność wykonania nowego stropu na poziomie 0.0 nad obecnymi schodami i fragmentami pomieszczeń szatni i wiatrołapu. Z uwagi na przewidywane niewielkie obciążenia tego stropu (pomieszczenie szatni) przyjęto założenie wykonanie tego stropu o lekkiej konstrukcji.

Zaprojektowano wykonanie murków z cegły grubości 25 cm wokół ścian i na biegu schodowym. Na murkach tych oparta zostanie blacha fałdowa T55x1888x750x1.0 oraz zbrojenie w postaci prętów średnicy 8mm podwieszanych na strzemiączkach w każdej fałdzie. Strop zostanie wykonany z betonu B15 grubości 35 ponad górną fałdę blachy. Izolacja cieplna – styropian grubości 60mm ułożony na papie asfaltowej. Wylewka cementowa grubości 40mm.


  1. Opis elementów wykończenia budynku


Nowe ściany działowe w budynku wykonane będą w technologii płyt gipsowo – kartonowych. W pomieszczeniach czytelni stropy podwieszane z płyt g-k.

Malowanie emulsyjne w kolorach pastelowych, w czytelni i korytarzach ściany wyłożone do wys. 1.5m kasetonami z płyt drewnopodobnych. W sanitariatach ściany i posadzki wyłożone glazurą. W pomieszczeniach biurowych i gabinetach podłogi z wykładzin dywanowych, w czytelni i korytarzach – wykładziny PCV lub kauczukowe. 1. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH I MATERIAŁOWYCH
  1. Elewacja budynku, pokrycia dachowe i obróbki blacharskie


Przyjęto wymianę pokrycia dachowego z dwóch papy asfaltowej na lepiku na pokrycie dachowe projektowane z papy polimerowo – asfaltowej, na tkaninie „WOLBIT” w kolorze szarozielonym. Elewacja budynku z tynku akrylowego w kolorystyce nawiązującej do kolorystyki otaczających budynków mieszkalnych XI kondygnacyjnych. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze ciemnozielonym. Cokół wyłożony płytkami elewacyjnymi mrozoodpornymi w kolorze ciemnozielonym.  1. Konstrukcja dobudowywanego segmentu


Projekt zakłada dobudowę segmentu o wymiarach 5.16 x 91.4 m. W segmencie tym zaprojektowany jest zewnętrzny szyb windowy oraz powierzchnia komunikacyjna zapewniająca wejście na każde piętro również dla osób niepełnosprawnych.

Konstrukcja dobudowy zaprojektowano jako szkielet żelbetowy ze stropami w postaci płyt żelbetowych pełniących jednocześnie funkcję tarcz usztywniających. Płyta żelbetowa krzyżowa zbrojona prętami śr. 10mm w rozstawie co 15cm.

Ławy fundamentowe żelbetowe szerokości 70 cm, zbrojone 8 prętami średnicy 14 mm. Poziom posadowienia –3.3m odpowiadający poziomowi posadowienia ław budynku Biblioteki.

Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 29 cm ocieplonej dodatkowo metodą lekką, mokrą z zastosowaniem styropianu gr. 10 cm. Stropy dobudowy w postaci płyt żelbetowych, dach kryty papą termozgrzewalną. Stolarka okienna PCV z oszkleniem szkłem barwionym. Konstrukcja dobudowywanego segmentu jest oddylatowana od ściany zewnętrznej budynku na całej jej wysokości z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej szerokości 3 cm, wypełnionej styropianem.

Szyb windy wykonany w formie konstrukcji żelbetowej ze ścianami gr. 25 cm oddylatowanej od pozostałych elementów budynku szczeliną grubości 2 cm.


  1. Stolarka okienna i drzwiowa, elementy wyposażenia budynku


W dobudowywanym segmencie okna o wymiarach 220x250, trójdzielne, typu FIX i uchylne, wykonane na zamówienie z profili PVC, szklone szkłem barwionym. W holu wejściowym dobudowy drzwi przesuwne sterowane automatycznie, z kurtyną powietrzną.

W budynku stolarka drzwiowa – drewniana typu PORTA.  1. Wentylacja i klimatyzacja


W zakresie wentylacji przewiduje się montaż 31 jednofazowych urządzeń wentylacyjnych typu EBB-250. Wydajność tych urządzeń wynosi 200 m3/h.

W zakresie klimatyzacji przewiduje się montaż 9 urządzeń w postaci klimatyzatorów mieszkaniowych, system potrójnie dzielony tylko do chłodzenia: jednostka wewnętrzna, typ MCW 509F z pompką z kroplin, moc chłodzenia 2,5KW, wydajność powietrza 365 m3/h. Dodatkowo 3 jednostki zewnętrzne jednofazowe do montowania na dachu TK 530 NB, moc chłodnicza 9,9 Kw, wydajność powietrza 1800 m3/h.


 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA


Występujące zagrożenia;

  • zagrożenie upadkiem z wysokości,

  • zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,

  • zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,

  • zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,

  • zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania wymogów technologicznych,

  • zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,

  • zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,

  • zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,

  • wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww.

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną – nie dający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy. Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy.

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony.

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności.

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 1. UWAGI KOŃCOWE
 1. Niniejszy projekt został opracowany celem zatwierdzenia Projektu Budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt nie zawiera wystarczających informacji do prowadzenia prac budowlanych obejmujących prowadzoną inwestycje. Na podstawie zatwierdzonego Projektu Budowlanego należy opracować projekt wykonawczy konstrukcji stanowiący uszczegółowienie niniejszego opracowania, który będzie podstawą wykonania prac budowlanych.

 2. Do realizacji niniejszego projektu można przystąpić po uzyskaniu zgody administracji budowlanej.

 3. Przy wykonywaniu poszczególnych elementów robót należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, warunków BHP oraz warunków wykonania i odbioru poszczególnych elementów robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami „Prawa budowlanego” oraz normami wymienionymi w pkt.IV.4 niniejszego projektu.

 4. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogą być tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

 5. Do realizacji budynku należy używać materiałów budowlanych posiadających niezbędne atesty.

 6. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy I rozbudowy budynku biblioteki głÓwnej p. Cz iconOpis techniczny do projektu budowlanego termomodernizacja budynku szkoły podstawowej

Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy I rozbudowy budynku biblioteki głÓwnej p. Cz iconProjekt przebudowy I rozbudowy Budynku Wielofunkcyjnego w Niezdarze przy ul. Pl. Floriana 10

Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy I rozbudowy budynku biblioteki głÓwnej p. Cz iconOpis techniczny do projektu budowlanego obudowy I oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3

Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy I rozbudowy budynku biblioteki głÓwnej p. Cz iconKoncepcja architektoniczno budowlana przebudowy / modernizacji wraz z aranżacją, wystrojem I wyposażeniem wnętrz w pomieszczeniach budynku ministerstwa spraw zagranicznych przy al. Szucha 23 w warszawie

Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy I rozbudowy budynku biblioteki głÓwnej p. Cz iconOpis techniczny do projektu modernizowanej kotłowni w budynku admininstracyjnym dla Strażnicy Straży Granicznej w Lelkowie

Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy I rozbudowy budynku biblioteki głÓwnej p. Cz iconWarunki ochrony przeciwpożarowej dla projektu: architektoniczno – budowlanego w zakresie : „

Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy I rozbudowy budynku biblioteki głÓwnej p. Cz iconOpis techniczny do projektu "Termomodernizacja budynku zs centrum Kształcenia Ustawicznego, budynek "D" w Koninie ul. Wodna 1- wytyczne do przedmiaru robót I

Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy I rozbudowy budynku biblioteki głÓwnej p. Cz iconOpis techniczny częŚĆ architektoniczno-budowlana I. Dane ewidencyjne

Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy I rozbudowy budynku biblioteki głÓwnej p. Cz iconSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót do projektu architektoniczno-budowlanego (branża: elektryczna)

Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy I rozbudowy budynku biblioteki głÓwnej p. Cz iconOpis techniczny budynku wielorodzinnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom