Specyfikacje Techniczne spis specyfikacji technicznych
Pobierz 2.51 Mb.
NazwaSpecyfikacje Techniczne spis specyfikacji technicznych
strona15/61
Data konwersji06.01.2013
Rozmiar2.51 Mb.
TypWymagania
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   61

3. Sprzęt


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3


3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni betonowych


Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 • wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Dozowniki powinny mieć ważne świadectwa kontroli technicznej. Teren wytwórni musi być zabezpieczony po względem bhp i ppoż. Plac do składowania kruszyw powinien mieć utwardzoną powierzchnie i przegrody oddzielające różne kruszywa.

 • przewoźnych zbiorników na wodę

 • szalunków z gotowych segmentów metalowych długości 2,5-3,0 m,

 • mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej

 • (łat wibracyjnych, wibratorów pogrążalnych)

 • urządzenia do cięcia szczelin w betonie

 • urządzeń do pielęgnacji nawierzchni,

 • daszków ochronnych do ochrony betonu przed wpływem niekorzystnych czynników

 • atmosferycznych

 • inny ręczny sprzęt pomocniczy (młoty, osprzęt do wypierania szalunków, łopaty, szpadle, szczotki, pomosty, zacieraczki itp.)


4. Transport


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.


4.2. Transport materiałów


Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Środki transportu powinny być wyposażone w specjalne otwory załadowcze oraz odpowiednie urządzenia rozładowcze.

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Kruszywo należy składować na utwardzonym placu na wytwórni betonu w oddzielnych zasobnikach. Jeżeli Wykonawca chce zmieszać kruszywa z dwóch różnych źródeł powinien wcześniej uzyskać aprobatą Inżyniera.

Masy zalewowe i preparaty powłokowe należy przewozić zgodnie z warunkami podanymi w świadectwach dopuszczenia. Mieszankę betonową należy przewozić odpowiednio zabezpieczoną przed deszczem lub nadmiernym wysychaniem. Sposób transportu i wyładunku nie powinien powodować segregacji lub utraty składników mieszanki.

Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250


5. Wykonanie robót


5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00,, Wymagania ogólne " pkt 5.


5.2. Warunki przystąpienia do robót


Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 25°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyżej 25°C pod warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C.


5.3. Przygotowanie podłoża


Podłożem nawierzchni betonowej jest podbudowa z chudego betonu. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-04.06.01

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej


Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem.

Przed dodaniem cementu należy dokładnie wymieszać kruszywo. Wodę zarobową dodaje się przed upływem jednej czwartej wymaganego czasu mieszania. W celu zapewnienia jednorodności mieszanki pod względem zawartości powietrza, domieszki dodaje się do każdego zarobu jednocześnie z dodatkiem wody za pomocą urządzenia zapewniającego dokładne dozowanie.

Czas mieszania należy określać doświadczalnie, jednak czas ten od momentu dodania do betoniarki wszystkich składników nie powinien być krótszy niż 1,5 minuty. Czas ten może jednak zostać skrócony do 45 s, jeżeli Wykonawca przedstawi dostateczne wyniki badań jednorodności mieszanki pod względem zawartości powietrza, badań konsystencji i urabialności.

Dokładność dozowania składników powinna być jak niżej:

 • cement, domieszki ±0,5%

 • woda ±2%,

 • kruszywo ±3%.

Wszystkie bębny betoniarek lub pojemniki do mieszania, nie wykorzystywane przez czas dłuższy niż 30 minut należy oczyścić przed rozpoczęciem wykonywania następnego zarobu.


5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej


Wbudowanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie mieszanki całą szerokością zatoki jednym przejściem oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w szalunkach odbywa się za pomocą maszyn poruszających się po prowadnicach (łat wibracyjnych). Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Dolna powierzchnia szalunku powinna szczelnie przylegać do podłoża. Powierzchnie styku szalunków z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię wymaganej niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych.

W miejscach trudnodostępnych i w których nie można ustawić szalunku metalowego stosować należy szalunek drewniany z dwóch krawędziaków zbitych ze sobą pozwalających uzyskać wysokość do 22 cm. Krawędziaki powinny być przycięte na odpowiedni wymiar. Zespół wibratorów powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej było równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszankę betonową należy wbudować nie później niż 45 minut po jej wyprodukowaniu.

Mieszankę betonową wyładowaną w miejscu wbudowania należy wstępnie rozgarnąć mechanicznie i przy pomocy ręcznego sprzętu (łopaty, szpadle).

Przesuw łaty wibracyjnej powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. Wykonywanie przerw technologicznych w obrębie jednej zatoki autobusowej jest niedopuszczalne.

Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne.


5.6. Wykończenie powierzchni betonu.


Górną powierzchnię świeżo ułożonego betonu należy wykończyć na całej szerokości wykonywanej nawierzchni, pamiętając o ukształtowaniu ścieku. Profil ścieku uzyskujemy wprowadzając w nawierzchnię deskę o wymiarach ścieku (po lekkim stężeniu betonu deskę trzeba usunąć). Równocześnie wykonuje się wygładzanie powierzchni i formowanie krawędzi przy pomocy wygładzarek i pacek.

Następnie przeprowadzić należy zabiegi mające na celu nadanie nawierzchni odpowiedniej szorstkości.

Teksturowanie nawierzchni w celu uzyskania szorstkiej nawierzchni można przeprowadzić jedną z niżej podanych metod:

 • Przecieranie nawierzchni szczotką stalową lub ryżową o szerokości min. 50 cm.

 • Przecieranie szczotką należy wykonywać w kierunku poprzecznym (ściek zacieramy w kierunku wzdłużnym) - prostopadłym do jezdni, tak aby uzyskać jednorodną teksturę w kierunku poprzecznym i podłużnym jezdni.

 • Ręczne lub mechaniczne przeciąganie w kierunku wzdłuż jezdni tkaniny jutowej

 • Wymywanie świeżego betonu roztworem glukozy i zmycie powierzchni betonu wodą po 24 godzinach dojrzewania.

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do akceptacji propozycję metody wykończenia powierzchni betonu.


5.7. Pielęgnacja nawierzchni


Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy stosować preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną.

Preparat pielęgnacyjny należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie później niż 90 minut od zakończenia zagęszczania. Ilość natryskiwanego preparatu powinna być zaakceptowana przez Inżyniera. Preparatem pielęgnacyjnym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt.

W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego - dodatkowo pielęgnowana wodą.

Dla zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych należy stosować osłonięcie nawierzchni daszkami ochronnymi.


5.8. Wykonanie szczelin


Projekt wykonania szczelin opracowuje Wykonawca i uzyskuje akceptację Inżyniera. Szczelinę wzdłuż krawężnika oraz wokół studzienek wykonujemy dwuetapowo. Pierwszy etap polega na umieszczeniu przed rozłożeniem betonu wkładki z płyty pilśniowej miękkiej grubości około 1 cm (w zależności od opracowanego projektu) i wysokości 19 cm (17 przy ścieku). Wkładkę umieszcza się przy krawędzi krawężników i studzienek. Taką samą wkładkę umieszcza się na połączeniu z nawierzchnią asfaltową. Drugi etap polega na umieszczeniu powyżej wkładki miękkiej drugiej sztywnej o szerokości zgodnej z szerokością szczeliny. Etap ten wykonujemy po zawibrowaniu betonu.

Po skonsolidowaniu się betonu (przed całkowitym związaniem) należy wkładki sztywne usunąć nie powodując uszkodzeń w krawędzi nawierzchni.

Szczeliny skurczowe poprzeczne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość 1/3-1/4 grubości płyty. Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania szczelin powinna wynosić od 8 MPa do 10 MPa. Nacinanie szczelin powinno być wykonane w dwóch etapach:

- pierwsze cięcie - w zależności od temperatury otoczenia w okresie czasie od 8 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni wykonuje się tarczą grubości 3mm na głębokość 1/3-1/4 grubości nawierzchni-w dokumentacji projektowej przyjęto gł. 80 mm dla szczelin poprzecznych i gł. l00mm dla szczelin podłużnych

- drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny do szerokości 8mm na głębokość 30 mm dla szczelin poprzecznych oraz do szerokości 6 mm na głębokość 15 mm dla szczelin podłużnych wykonuje się w terminie późniejszym, po uzyskaniu przez beton wytrzymałości powyżej 12 MPa.

Wymiary wykonanych szczelin ( szerokość i głębokość) w stosunku do projektowanych, nie mogą się różnić więcej niż ±10%.


5.9. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi


Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych.

Wypełnianie szczelin masami na zimno, wolno wykonywać w temperaturze powyżej 10 °C przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości około 1m.

Wypełnianie szczelin masą zalewową na zimno (poliuretanową) lub masą na gorąco należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. Poziom masy w szczelinach powinien występować od 0 do 5 mm poniżej płyty betonowej (menisk wklęsły). Niedopuszczalne jest występowanie masy powyżej poziomu nawierzchni.

Przed wypełnieniem szczeliny poprzecznej należy na dnie umieścić podkład wypełniający ograniczający jej głębokość do głębokości wymaganej dla stosowanej masy uszczelniającej.


6. Kontrola jakości robót


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań inżynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w niniejszej specyfikacji.


6.3. Badania w czasie robót


6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w tablicy 7.


Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie nawierzchni betonowej


Lp.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań. Minimalna liczba na dziennej działce roboczej

1

Badanie właściwości kruszywa

Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa

2

Badanie wody

Dla każdego wątpliwego źródła

3

Badanie cementu

Dla każdej partii

4

Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej

3 próbki

5

Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej, pomiar temperatury powietrza i betonu

co 1 godzinę układania betonu

6

Oznaczenie gęstości (zagęszczenia) wbudowanego betonu

3 próbki

7

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach

3 próbki

8

Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu

3 próbki

9

Oznaczenie nasiąkliwości betonu

3 próbki

10

Oznaczenie mrozoodporności betonu

3 próbki


6.3.2. Badanie kruszywa

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.


6.3.3. Badanie wody

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250


6.3.4. Badanie cementu

Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić jego właściwości podane w pkt 2.2

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Zadanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badań powinny być zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Inżyniera.


6.3.6. Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-EN 12350-7:2001. Wyniki badań powinny być zgodne z receptą.


6.3.7. Wytrzymałość betonu na ściskanie

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06250 lub PN-EN 12390-3/2001. Wyniki tych badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 6.


6.3.8. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie należy wykonać zgodnie z PN-S-96015. Wyniki tych badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 6.


6.3.9. Nasiąkliwość betonu

Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 6.


6.3.10. Mrozoodporność betonu

Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. Wyniki tych badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 6.


6.3.11. Szczeliny w nawierzchniach

Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia szczelin należy przeprowadzić poprzez wykonanie oględzin i pomiarów. Sprawdzenie poziomu wypełnienia szczelin masą zalewową należy dokonać co najmniej w dwu miejscach na każdą zatokę. Poziom masy w szczelinach powinien się mieścić w przedziale od 0 do -5mm (menisk wklęsły) Nie dopuszcza się nadlewek i masy zalewowej w szczelinach powyżej poziomu nawierzchni. Sprawdzenie materiałów wypełniających i poprawności wypełnienia polega na oględzinachzewnętrznych i otwarciu na długości min. l0cm dwóch losowo wybranych fragmentów szczelin na l000m długości nawierzchni betonowej. W trakcie oględzin zewnętrznych i otwarcia szczeliny należy sprawdzić:

 • odrywana masa od ścianki szczeliny powinna się zerwać w masie a nie odspoić się od ścianki

 • wyjmowana ze szczeliny masa w każdym miejscu winna być elastyczna bez oznak kruchości czy zjawiska przegrzania zbyt wysoką temperaturą


6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej


6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

6.4.2. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe powinny być mierzone w wierzchołkach siatki o rozmiarach 10x10 m, wraz ze sprawdzeniem rzędnych obu krawędzi. Dopuszczalna odchyłka dla warstwy ścieralnej wynosi ± 1 cm.

6.4.3. Równość podłużna

Równość podłużną należy badać metodami profilometrycznymi z dokładnością do 1,0 mm lub inną równoważną z metodą łaty czterometrowej i klina Wskaźnik równości IRI obliczać nie rzadziej niż co 50 m. Maksymalna długość mierzonego odcinka l000m. Wskaźniki równości IRI [mm/m] dla warstwy ścierałanej
Zakres odcinka
50%

80%

100%

1,2(3,4*)

2(3,9*)

3,3(4,9*)

*dla drogi klasy Z

6.4.4. Równość poprzeczna

Równość poprzeczną należy mierzyć czterometrową łatą z dokładnością do 1,0 mm nie rzadziej niż co 5m. Maksymalna długość mierzonego odcinka 1000m.


Wartości odchyleń [mm]

dla warstwy ścieralnej

Procent liczby pomiarów

90%

100%

3(6*)

5(9*)

* dla drogi klasy Z


6.4.5. Ocena właściwości przeciwpoślizgowych

Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia, którego wartość powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 43 poz. 430 zał. 6) dla dróg kl. Gp.

Pomiar współczynnika tarcia przyczepką SRT na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczalny na wartość przy 100 % poślizgu opony bezbieżnikowej rozmiaru 5,60 S x 13. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E (µ) i odchylenia standardowego D:E(µ)-D.

Parametry miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane po dwóch miesiącach od oddania drogi do użytkowania określa tablica 6.


Tablica 6. Miarodajny współczynnik tarcia


Klasa drogi

Element nawierzchni

Miarodajny współczynnik tarcia przy prędkości zablokowanej opony względem nawierzchni

30 km/h

60 km/h

90 km/h

120 km/h

Gp

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe

0,48

0,39

0.32

0,30


6.4.6. Grubość nawierzchni

Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ±lcm Minimalna częstotliwość pomiarów - 1 raz na 2 km


6.4.7. Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu dwóch szczelin na długości l0cm. Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie powinno być zgodne z dokumentacją projektową.


6.4.8. Wytrzymałość na ściskanie

Sprawdzenie polega na wycięciu i przebadaniu próbek z wykonanej nawierzchni w sposób określony w normach PN-B-06250, PN-EN 480-11.


6.4.9. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni należy badać co 5m. Nie może się ona różnić od projektowanej o więcej niż 3cm


6.4.10. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni należy sprawdzać co 5m. Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i lukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,2%


6.4.11. Ukształtowanie krawędzi w planie

Ukształtowanie krawędzi w planie należy sprawdzać co l0m. Krawędzie nawierzchni w planie nie mogą być przesunięte w stosunku do projektowanych o więcej niż 3cm.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   61

Powiązany:

Specyfikacje Techniczne spis specyfikacji technicznych iconCZĘŚĆ II specyfikacje szczegóŁowe spis specyfikacji szczegóŁowych

Specyfikacje Techniczne spis specyfikacji technicznych iconSpecyfikacje techniczne na remont mostu na rzece wilga w m. Wilga w ciągu drogi powiatowej nr 36 512 wola celejowska wilga wkm 3+770 spis treśCI

Specyfikacje Techniczne spis specyfikacji technicznych iconOGÓlne specyfikacje techniczne

Specyfikacje Techniczne spis specyfikacji technicznych iconSzczegóŁowe specyfikacje techniczne

Specyfikacje Techniczne spis specyfikacji technicznych iconSpecyfikacje Techniczne st-03. 01. Przebudowa przepustów

Specyfikacje Techniczne spis specyfikacji technicznych iconSpecyfikacje techniczne wykonania I odbioru

Specyfikacje Techniczne spis specyfikacji technicznych iconZał. Nr. 22 do siwz. Specyfikacje techniczne

Specyfikacje Techniczne spis specyfikacji technicznych iconSpecyfikacje Techniczne st-01. 01. Roboty Ziemne

Specyfikacje Techniczne spis specyfikacji technicznych iconSpecyfikacje techniczne wykonania I odbioru robóT

Specyfikacje Techniczne spis specyfikacji technicznych iconSpecyfikacje techniczne wykonania I odbioru robóT

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom