Agencja mienia wojskowego oddział Terenowy w Olsztynie
Pobierz 76.61 Kb.
NazwaAgencja mienia wojskowego oddział Terenowy w Olsztynie
Data konwersji06.01.2013
Rozmiar76.61 Kb.
TypDokumentacja


..............................................................................................

Nazwa oferenta

.............................................................................................

............................................................................................

Dokładny adres

............................................................................................

Telefon/faks

...........................................................................................

NIP

...........................................................................................

REGON

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Oddział Terenowy w Olsztynie

ul. Artyleryjska 3b, 10-127 Olsztyn

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 26 stycznia 2012 r. o publicznym przetargu pisemnym na sprzedaż odpadów składamy ofertę zakupu asortymentu stanowiącego przedmiot przetargu za cenę:


netto ____________, _____zł, słownie:……………………………………………………… zł,

brutto ____________, _____zł, słownie:……………………………………………………… zł,

w tym:

Poz.

Wyszczególnienie

Wartość

netto

[zł]

Podatek

VAT

[%]

Wartość

brutto

[zł]Złom stalowy o masie 22.700,00 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Złom żeliwny o masie 22.400,00 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Złomy różne – pakiet o masie 25.516,10 kg zawierający:

- złom stalowy o masie 25.000,00 kg (kod odpadu 17 04 05);

- złom stalowy nierdzewny o masie 235,50 kg (kod odpadu 17 04 05);

- złom żeliwny o masie 280,60 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Złomy różne – pakiet o masie 9.909,80 kg zawierający:

- złom metali kolorowych (aluminium) o masie 82,66 kg (kod odpadu 16 01 18);

- złom stalowy o masie 4.975,14 kg (kod odpadu 16 01 17);

- zużyte akumulatory o masie 4.852,00 kg (kod odpadu 16 06 01*)
X


Zużyte ogumienie o masie 1.100,00 kg (kod odpadu 16 01 03)
23


Złom stalowy o masie 18.085,71 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Złomy różne – pakiet o masie 11.290,00 kg zawierający:

- złom stalowy o masie 11.210,00 kg (kod odpadu 17 04 05);

- złom żeliwny o masie 80,00 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Złom stalowy o masie 10.030,00 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Makulatura o masie 13.000,00 kg (kod odpadu 15 01 01)
23


Złomy różne – pakiet o masie 32.500,00 kg zawierający:

- złom stalowy o masie 30.000,00 kg (kod odpadu 16 01 17);

- złom metali nieżelaznych (większość aluminium) o masie 2.500,00 kg (kod odpadu 16 01 18)
X


Złomy różne – pakiet o masie 46.005,00 kg zawierający:

- złom mosiężny o masie 5,00 kg (kod odpadu 17 04 01);

- złom stalowy (obróbki blacharskie) o masie 2.000,00 kg (kod odpadu 17 04 05);

- złom stalowy o masie 44.000,00 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Złomy różne – pakiet o masie 35.030,00 kg zawierający:

- złom mosiężny o masie 30,00 kg (kod odpadu 17 04 01);

- złom stalowy (obróbki blacharskie) o masie 30.000,00 kg (kod odpadu 17 04 05);

- złom żeliwny o masie 5.000,00 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Złomy różne – pakiet o masie 28.109,60 kg zawierający:

- złom miedziany o masie 2.60 kg (kod odpadu 17 04 01);

- złom mosiężny o masie 7,00 kg (kod odpadu 17 04 01);

- złom stalowy (obróbki blacharskie) o masie 5.000,00 kg (kod odpadu 17 04 05);

- złom żeliwny o masie 100,00 kg (kod odpadu 17 04 05);

- złom stalowy (obróbki blacharskie, siatka, itp.) o masie 23.000,00 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Złom żeliwny (półczłony kotłów, grzejniki) masie 32.000,00 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Złomy różne – pakiet o masie 9.488,95 kg zawierający:

- złom stalowy (drobny) o masie 280,00 kg (kod odpadu 17 04 05);

- złom mosiężny o masie 8,95 kg (kod odpadu 17 04 01);

- złom stalowy mieszany (obróbki blacharskie, drzwi, itp.) o masie 9.000,00 kg (kod odpadu 17 04 05);

- złom żeliwny o masie 200,00 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Złomy różne – pakiet o masie 13.840,00 kg zawierający:

- złom aluminiowy (zanieczyszczony stalą) o masie 4.510,00 kg (kod odpadu 17 04 02);

- złom stalowy o masie 9.330,00 kg (kod odpadu 16 01 17)
X


Złomy różne – pakiet o masie 30.810 kg zawierający:

- złom aluminiowy (z demontażu przewodów elektrycznych) o masie 150,00 kg (kod odpadu 17 04 02);

- złom miedziany (z demontażu przewodów elektrycznych) o masie 90,00 kg (kod odpadu 17 04 01);

- złom mosiężny (z demontażu armatury sanitarnej) o masie 570,00 kg (kod odpadu 17 04 01);

- złom stalowy (obróbki blacharskie, rury, kształtowniki, itp.) o masie 30.000,00 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Złom żeliwny o masie 53.000,00 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Złomy różne – pakiet o masie 32.289,00 kg zawierający:

- złom aluminiowy (z demontażu, zawory, złączki, itp.) o masie 29,00 kg (kod odpadu 17 04 02);

- złom stalowy (obróbki blacharskie, bramy, ościeżnice, itp.) o masie 31.360,00 kg (kod odpadu 17 04 05);

- złom stalowy (z wybrakowania sprzętu kwaterunkowego, ościeżnice, itp.) o masie 900,00 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Złom żeliwny (półczłony, rury) o masie 36.860,00 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Złom żeliwny (półczłony, rury) o masie 30.000,00 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Złomy różne – pakiet o masie 29.857,00 kg zawierający:

- złom mosiężny (z demontażu zamki, śrubunki grzejnikowe) o masie 11,00 kg (kod odpadu 17 04 01);

- złom żeliwny (z demontażu grzejniki, ruszta, półczłony kotłów) o masie 3.776,00 kg (kod odpadu 17 04 05);

- złom stalowy mieszany (z demontażu obróbki blacharskie, maszty odgromowe, części kontenerowej oczyszczalni ścieków KOS) o masie 26.070,00 kg (kod odpadu 17 04 05)
X


Złom stalowy mieszany (z demontażu obróbki blacharskie, maszty odgromowe, części kontenerowej oczyszczalni ścieków KOS) o masie 30.000,00 kg (kod odpadu 17 04 05)
X
OGÓŁEMUwaga: ww. cenę brutto (wartość brutto ogółem) należy zaokrąglić do pełnych groszy dokonując jej wyliczenia wg następujących zasad:

 • końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się;

 • końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.


Oświadczamy, że:

 1. zapoznałem się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi,

 2. akceptuję warunki przetargu zawarte w ogłoszeniu,

 3. wadium w wysokości ……………… zostało wniesione dnia …..................……2012 r. w formie

........................................................................................................................................................;

 1. akceptuję zasadnicze warunki umowy sprzedaży i w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję się do jej podpisania w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty na warunkach określonych przez organizatora przetargu.


Do reprezentowania mnie (nas) w przetargu upoważniam(-y):

 1. ................................................................................................................................................. ,

 2. ................................................................................................................................................. .


Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. Poświadczone kopie:

 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie odbioru i obrotu odpadów, stanowiących przedmiot ww. pozycji przetargowych,

 • zezwoleń na transport i zbieranie odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych lub transport i odzysk albo transport i unieszkodliwianie odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych,

 • oświadczenia że prowadzi działalność gospodarczą w przypadku wyboru pozycji 1-4, 6-8 i 10-23,

 • dokumenty w sprawie nadania NIP oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

 1. ..................................................................................................................................................................

 2. ..................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................, dnia ..................2012 r.

.................................................

pieczęć firmowa i podpis oferenta

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Agencja mienia wojskowego oddział Terenowy w Olsztynie iconAgencja mienia wojskowego oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie

Agencja mienia wojskowego oddział Terenowy w Olsztynie iconDowództwo wojsk lądowych oddział szkolnictwa wojskowego

Agencja mienia wojskowego oddział Terenowy w Olsztynie iconStowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość”, Oddział Terenowy Gdańsk

Agencja mienia wojskowego oddział Terenowy w Olsztynie iconStowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”, Oddział Terenowy Gdańsk

Agencja mienia wojskowego oddział Terenowy w Olsztynie iconStowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość”, Oddział Terenowy Gdańsk

Agencja mienia wojskowego oddział Terenowy w Olsztynie iconStowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku

Agencja mienia wojskowego oddział Terenowy w Olsztynie iconStowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy Gdańsk

Agencja mienia wojskowego oddział Terenowy w Olsztynie iconStowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, parp

Agencja mienia wojskowego oddział Terenowy w Olsztynie iconStowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość”, Oddział Terenowy Gdańsk, parp

Agencja mienia wojskowego oddział Terenowy w Olsztynie iconStowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość”, Oddział Terenowy Gdańsk, parp

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom