Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty oferta
Pobierz 142.12 Kb.
NazwaZałącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty oferta
Data konwersji06.01.2013
Rozmiar142.12 Kb.
TypDokumentacja

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
OFERTA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Rozbudowa i przebudowa

obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy

opracowanie projektu wykonawczego.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

BZP.341-31/08

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Dębica, 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2.


2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)


 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail 1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  3. składam niniejszą ofertę i oferuję realizację zamówienia za cenę:


razem wartość oferty netto .............................................. zł

podatek VAT (....%) .............................................. zł

razem wartość oferty brutto .............................................. zł

słownie: ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ zł

  1. oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi 31.03.2009r.

  2. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

  3. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

  4. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

  5. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie

(wyrażone cyfrą)

od

do


  1. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]:
l.p.

Nazwa części zamówienia


Kwota
   1. Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)

Miejscowość

i data


Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

BZP.341-31/08


ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Dębica, 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2.


WYKONAWCA:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:


Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 ze zm.):


spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Rozbudowa i przebudowa

obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy

opracowanie projektu wykonawczego.

 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

 3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

 4. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 ze zm..)


PODPIS(Y):


l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

Miejscowość

i data


Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych usług.


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

BZP.341-31/08ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Dębica, 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2.


WYKONAWCA:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUGOŚWIADCZAM(Y), ŻE:


wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi/roboty:


L.p.

Nazwa usługi/roboty

Wartość

w PLN

Przedmiot usługi/roboty

Data wykonania/wykonywania

Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

Nazwa Wykonawcy

początek (data)

zakończenie (data)

1.


2.


3.UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług/robót. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej usługi/roboty skutkuje nie uznaniem danej usługi/roboty za należycie wykonaną


PODPIS:


l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)

Miejscowość

i data


Załącznik nr 4 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

BZP.341-31/08ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Dębica, 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2.


WYKONAWCA:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:


Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby/podmioty:

l.p.

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych czynności

Doświadczenie

Wykształcenie


Kwalifikacje

Inne

informacjePODPIS(Y):


l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)

Miejscowość

i data

Załącznik nr 5 – Wykaz cen


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

BZP.341-31/08


ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Dębica, 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2.


WYKONAWCA:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)
Elementy ceny:

I ETAP : Pływalnia rekreacyjna + brodzik + lądowisko zjeżdżalni + wieża zjeżdżalni + zjeżdżalnia wodna

- z robotami niezbędnymi do wcześniejszego funkcjonowania przed wykonaniem pływalni


L.p.

Nazwa

Cena netto

VAT

Cena brutto

1.

Architektura + konstrukcja


2.

Instalacje sanitarne, ciepła technologicznego, technologia basu


3.

Instalacje elektryczne i teletechniczne


4.

Wentylacja mechaniczna


5.

Przedmiar robot , kosztorys inwestorski


6.

Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robót


7.

Analiza i ocena istniejącej obecnie instalacji technologicznej całego basenu


8.

Inne elementy: (proszę podać jakie)


RAZEM:II ETAP: Pływalnia sportowa długości - 25m


L.p.

Nazwa

Cena netto

VAT

Cena brutto

1.

Architektura + konstrukcja


2.

Instalacje sanitarne, ciepła technologicznego, technologia basu


3.

Instalacje elektryczne i teletechniczne


4.

Wentylacja mechaniczna


5.

Przedmiar robot , kosztorys inwestorski


6.

Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robót


RAZEM:
PODPIS(Y):


l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

Miejscowość

i dataCZEŚĆ II – WZÓR UMOWY


UMOWA

zawarta w dniu .............................. w Dębicy pomiędzy Gminą Miasto Dębica reprezentowaną przez:

 1. mgr inż. Krzysztof Krawczyk – Z-ca Burmistrza Miasta Dębica

 2. mgr inż. Jan Warzecha – Sekretarz Miasta


zwanym dalej Zamawiającym, a

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

( nazwa podmiotu będącego wykonawcą )

mającym swą siedzibę w .....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:


 1. ......................................................................................

 2. ......................................................................................

zwanym dalej Wykonawcąi


w rezultacie przeprowadzonego w dniu .............................. postępowania przetargowego o następującej treści:

1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Rozbudowa i przebudowa

obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy

opracowanie projektu wykonawczego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Projekt Wykonawczy – kompletny z uwzględnieniem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego:

 • Podziału projektu wykonawczego na dwa etapy:

ETAP I: Pływalnia rekreacyjna + brodzik + lądowisko zjeżdżalni + wieża zjeżdżalni + zjeżdżalnia wodna - z robotami niezbędnymi do wcześniejszego funkcjonowania przed wykonaniem pływalni

ETAP II: Pływalnia sportowa dl.25m

Minimalny zakres projektu wykonawczego:

 • Architektura + konstrukcja

 • Rozwiązania konstrukcyjno – budowlane ( fundament + ściany fundamentowe +ściany zewnętrzne + nadproża + stropy+ schody+ podciągi+ niecki basenu + stropodachy + ścianki działowe + ścianki wewnętrzne konstrukcyjne + izolacje.

 • Materiały wykończeniowe wewnętrzne ( płytki ceramiczne + tynki + malowanie + sufity podwieszane + okna i drzwi wewnętrzne + parapety + elewacje z dociepleniem + stolarka zewnętrzna)

 • Wyposażenie w sprzęt ruchomy

 • Instalacje sanitarne , instalacja ciepła technologicznego

 • Instalacje elektryczne

 • Technologia basenu – instalacja uzdatniania wody

 • Uzupełnienie warunków geotechnicznych w przypadku konieczności dodatkowych badań niezbędnych dla wykonania projektu wykonawczego

 • Instalacja teletechniczna

 • Wentylacja mechaniczna

 • Inne nie wymienione elementy niezbędne dla wykonania projektu wykonawczego
 1. Przedmiar robot , kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, uwzględniające wykonanie robót w czynnym obiekcie.

 2. Analiza i ocena istniejącej obecnie instalacji technologicznej w zakresie spełnienia niezbędnych wymogów dla prawidłowego funkcjonowania obiektu po podłączeniu dodatkowego basenu z częścią rekreacyjną oraz przedstawienie propozycji wskazania zastosowania nowszych urządzeń w celu sprawniejszej i bardziej opłacalnej eksploatacji .

 3. Opis technologii wykonania z uwzględnieniem istniejącej funkcjonującej części obiektu.

 4. Niezbędne wykazy np. stolarki, wyposażenia technologicznego, wyposażenia w sprzęt ruchomy.

 5. Po wybraniu oferty zostaną spisane w formie protokołu uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące między innymi rodzaju materiałów wykończeniowych, kolorystyki.

 6. Całość dokumentacji wykonać w 5 egz. wersji papierowej oraz wersji elektronicznej, kosztorys inwestorski w 2 egz.

2

 1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień ......................................

 2. Termin zakończenia całego zakresu prac objętego umową ustala się na dzień 31.03.2009r.

3

Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: ............................................... zł (brutto)

słownie: .............................................................................................................................. zł.

4

 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu części przedmiotu zamówienia, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.

 2. Części zamówienia podzielone zostały wg Wykazu Cen stanowiącego załącznik Nr 1 niniejszej umowy.

 3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia faktury wraz z podpisanym protokołem przekazania i odbioru części dokumentacji.

 4. Osobą upoważnioną do odbioru prac w imieniu Zamawiającego jest ........................................................

 5. Osobą kierującą pracami ze strony Wykonawcy jest ..................................................................................

 6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr ident. NIP ...................................................

 7. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej

5

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny NIP - 872-10-00-477, jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu.

6

 1. W przypadku podzlecania części prac Podwykonawcom - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, jak za własne działanie.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy i bieżącego informowania Zamawiającego o stanie zaawansowania prac, rozwiązaniach projektowych.

7

 1. Odbiór końcowy dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji jej zgodności z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz że została wydana kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

 2. Zamawiający ma prawo wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji w terminie 31 dni od daty podpisania protokołu odbioru prac.

 3. Termin uzupełnienia dokumentacji zgodnie z wniesionymi uwagami wynosi 31 dni od daty ich otrzymania przez Wykonawcę.

8

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na oznaczony cel w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami, przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami ruchu drogowego.

 2. Wykonawca oświadcza, że w czasie przygotowywania oferty i podpisywania niniejszej umowy uwzględnił dane udostępnione przez Zamawiającego oraz warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie, dotyczące realizacji zamówienia.

9

 1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

 3. za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

 4. za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek

10

 1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody

 2. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471)

11

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

 1. Wykonawcy, gdy:

 2. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót

 3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy

 4. Zamawiającemu, gdy:

 5. Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 7 dni

 6. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

12

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

 1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia od umowy.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wykonany zakres prac wg. protokołu inwentaryzacji.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłacenia za wykonany zakres robót.


13

 1. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i wykorzystywanie przez Zamawiającego opracowania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

 2. Z dniem przekazania dokumentacji, zgodnie z 4 ust. 1 niniejszej umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe w polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, a w szczególności, kopiowania, powielania, fotografowania i skanowania.

  2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, w tym użyczenia i najmu.

  3. w zakresie rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnianie, publikowanie w internecie.

 3. Przekazanie praw autorskich i majątkowych dotyczy również udostępniania wszelkim instytucjom zgodnie z odpowiednimi, odrębnymi przepisami.

 4. Wynagrodzenie z tytułu praw wynikających z niniejszego paragrafu zawarte jest w kwocie zapłaty za całość opracowania ujętej w 3 niniejszej umowy.

14

 1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków z niniejszej umowy na osoby trzecie.

 2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie w tej sprawie winno być przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji

 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy ustawy o Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

15

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron.


W Y K O N A W C A : Z A M A W I A J Ą C Y :


i W przypadku kiedy Wykonawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą opis powinien mieć kształt:

Imie Nazwisko

Zam. w ……………, ul. …………………… – zarejestrowanym w ………………………… w ewid. działalności gospodarczej pod nr ……………………………..jako prowadzącym firmę ……………………………………………, adres …………………………

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty oferta iconZałącznik nr 1 do siwz – Wzór Formularza Oferty formularz oferty dla przetargu nieograniczonego

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty oferta iconZałącznik nr 1 do idw – Wzór Formularza Oferty formularz oferty

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty oferta iconZałącznik nr 1 do idw – Wzór Formularza Oferty formularz oferty

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty oferta iconZałącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty formularz oferty

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty oferta iconZałącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty formularz oferty

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty oferta iconZałącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty formularz oferty

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty oferta iconZałącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty formularz oferty

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty oferta iconZałącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty formularz oferty

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty oferta iconZałącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty formularz oferty

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty oferta iconZałącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty formularz oferty

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom