Domaniów: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów
Pobierz 37.18 Kb.
NazwaDomaniów: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów
Data konwersji06.01.2013
Rozmiar37.18 Kb.
TypDokumentacja
Domaniów: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów
Numer ogłoszenia: 336296 - 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Domaniów , Domaniów 56, 55-216 Domaniów, woj. dolnośląskie, tel. 071 3017726, faks 071 3017870.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Domaniów: -uchwała nr XLVIII/228/10 Rady Gminy Domaniów z dnia 22 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego FARMA WIATROWA - DOMANIÓW 1 (powierzchnia objęta planem to ok. 1283 ha ), -uchwała nr XLVIII/229/10 Rady Gminy Domaniów z dnia 22 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego FARMA WIATROWA - DOMANIÓW 2, (powierzchnia objęta planem to ok. 1511 ha), -uchwała nr XLVIII/230/10 Rady Gminy Domaniów z dnia 22 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego FARMA WIATROWA - DOMANIÓW 3, (powierzchnia objęta planem to ok. 417 ha). w oparciu o posiadane dokumenty i opracowania: -studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniów, -wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę. -ocena wstępna - screening ornitologiczny dla planowanego zespołu elektrowni wiatrowych Domaniów - grudzień 2008 r., -Raport końcowy z przedrealizacyjnego monitoringu ornitologicznego planowanego parku elektrowni wiatrowych Domaniów, prowadzonego w okresie styczeń - grudzień 2009, -Monitoring Chiropterologiczny dla terenu projektowanej farmy wiatrowej Domaniów raport końcowy z badań prowadzonych w okresie III-XI 2009. Usługa obejmuje sporządzenie i przeprowadzenie procedury uchwalania sześciu miejscowych planów. Ilości wymaganych przez zamawiającego egzemplarzy zawsze odnoszą się do jednego opracowania. [przykład: 3 egz. projektu planu - zatem dla trzech planów - łącznie 9 egz.] Projekty planów powinny być sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zamówienia powinna składać się z niżej wymienionych punktów: -wykonania analiz udostępnionych przez Zamawiającego posiadanych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium i wniesionych wniosków. -opracowania koncepcji projektu planu w skali, zgodnie z wymaganiami art. 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwzględniając wyniki z dokonanej analizy i przedstawienia jej Wójtowi, -sporządzenia w 3 egzemplarzach opracowania ekofizjograficznego, uwzględniającego wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.), -opracowania projektu planu, składającego się z projektu uchwały zawierającej część tekstową tj.: ustalenia planu, rysunku planu w skali zgodnie z wymaganiami art. 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (mapy zostaną pozyskane na koszt Zamawiającego, na nośnikach elektronicznych, w formacie SWDE i w wersji papierowej, przy udziale merytorycznym Wykonawcy, ze Starostwa Powiatowego w Oławie). (pozyskane zostaną mapy zasadnicze, a w przypadku ich braku mapy ewidencji gruntów). -Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwagi na szczególny charakter przeznaczenia terenów należy uwzględnić możliwość wystąpienia protestów społecznych i organizacji ekologicznych. -sporządzenia w 3 egzemplarzach prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów, uwzględniającej wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz przepisy o gospodarce nieruchomościami - w odniesieniu do zasad i do osób uprawnionych do określenia tych skutków, -uzyskania opinii o projekcie do planu komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz naniesienia korekt z niej wynikających, -uzyskania opinii oraz uzgodnienia projektu planu z właściwymi organami, wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi przepisami szczególnymi, -uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w trybie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, -naniesienia korekt wynikających z opinii do projektu planu, wniesionych przez organy opiniujące, -wprowadzenia do projektu planu korekt wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, -przekazania projektów uchwał gotowych planów w skali zgodnie z wymaganiami art. 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w formie tekstowej i graficznej oraz w 4 egzemplarzach w formie elektronicznej na cyfrowym nośniku danych (CD DVD), -udziału w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planu do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia planu. -przygotowania prezentacji multimedialnej przygotowanego projektu planu, -Zapewnienia udziału głównego projektanta planu we wszystkich spotkaniach z mieszkańcami, posiedzeniach Komisji Rady oraz sesjach Rady Gminy na żądanie Zamawiającego. Dyspozycyjności przez cały okres wyłożenia planu do publicznego wglądu - należy przez to rozumieć, iż przez cały okres wyłożenia planu do publicznego wglądu wykonawca powinien pozostawać do dyspozycji Zamawiającego pod telefonem, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach stawić się w siedzibie Zamawiającego, jednakże nie częściej niż dwa razy w tygodniu w godzinach pracy urzędu, lub w godzinach ustalonych wcześniej spotkań (np. sesje Rady Gminy Domaniów, spotkania z mieszkańcami, itp.), -Przygotowanie projektów wszystkich zawiadomień i innych pism, które Zamawiający zobowiązany będzie wystosowywać w związku z opracowaniem projektu. (Zamawiający ponosi koszty ogłoszeń w prasie oraz korespondencji, w tym przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień. Wyjątek stanowią koszty korespondencji kierowanej przez Wykonawcę do Zamawiającego, którą ponosi Wykonawca). Zamówienie musi spełniać poniższe warunki techniczne: -Projekt planu przed zaopiniowaniem należy dostarczyć Zamawiającemu w ilości niezbędnej do przeprowadzenia uzgodnień i opinii (w wersji elektronicznej i papierowej), -Projekt planu po dokonanych zmianach wynikających z uzgodnień, opinii i uwag po wyłożeniu (przed uchwaleniem) należy dostarczyć: -3 egzemplarze rysunku planu w kolorze, w skali zgodnie z wymaganiami art. 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, -3 egzemplarze rysunku planu pomniejszony do formatu A4, -tekst uchwały z załącznikami tekstowymi - w formacie A4. -Wersja elektroniczna (rysunek planu, dane opisowe, tekst MPZP, legendy) w formacie Cześć opisowa: MS Word 2003, PDF oraz po uchwaleniu w formacie XML, część graficzna: w formacie grafiki wektorowej - DWG oraz w formacie grafiki rastrowej: JPEG. -Wersje papierowa i elektroniczna planu muszą być tożsame. -Ostateczną wersję planu po uchwaleniu należy dostarczyć: -część graficzna - wydruk w technice barwnej- 3 egz, w odpowiedniej skali. -rysunek planu kolorowy w formie zapisu elektronicznego na CD/DVD - 3 szt. -ustalenia planu w formie tradycyjnej i w formie zapisu elektronicznego na CD/DVD - po 3 egz. -ustalenia i rysunek planu (w pomniejszeniu) w formie elektronicznej - przygotowane do druku w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, -opracowanie ekofizjograficzne - 3 egz. -prognoza oddziaływania na środowisko - 3 egz. -prognoza skutków finansowych planu - 3 egz. -materiały do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne - 3 egz. -materiały formalno-prawne (dokumentacja planistyczna) - 1 egz. -przekazanie płyt CD DVD zawierających następujące materiały: tekst planu, rysunki, legenda, prognozę oddziaływania na środowisko, prognozę skutków finansowych oraz opracowanie ekofizjograficzne. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia rocznej gwarancji na wykonane prace. W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie wykazane przez Zamawiającego niezgodności lub rozbieżności niewykryte w trakcie odbioru przedmiotu umowy, obejmujące w szczególności: -różnice pomiędzy zapisami w tekście planu a jego postacią graficzną, -wszelkie ustalenia w tekście planu i jego postaci graficznej niezgodne z przepisami regulującymi wykonywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dzień jego uchwalenia, -wszelkie niezgodności z podanymi warunkami technicznymi. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat za prace realizowane w ramach gwarancji (łącznie z kosztami dojazdu, delegacji, noclegów itp). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia określonego w pkt. VI.1.1. SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie opracował: -co najmniej dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym jeden miejscowy plan o powierzchni nie mniejszej niż 500 ha) sporządzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa, -minimum jedną prognozę oddziaływania na środowisko, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać ww. warunek. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentu określonego w pkt. VI.1.2. SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia określonego w pkt. VI.1.1. SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował min. 2 osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentu określonego w części w pkt. VI.1.3. SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia określonego w pkt. VI.1.1. SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

-formularz oferty -zakres usług powierzonych podwykonawcom (w przypadku udziału podwykonawców) - informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku składania oferty wspólnej) -wzór-projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany terminów realizacji umowy w szczególności, gdy zaistnieją niżej wymienione okoliczności: 1. Nastąpi zmiana obowiązujących przepisów w trakcie realizacji umowy, z których wynikałyby inne wymagania w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniów Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy z uwzględnieniem zmienionych przepisów. 2. Gdy rozpatrzenie sprawy zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia przez inny organ. 3. Zaistnieje konieczność ponownego uzgadniania i opiniowania projektów planów oraz ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. 4. Zaistnieją okoliczności mające wpływ na wysokość otrzymanego dofinansowania z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. 5. Działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ug_domaniow.bipgmina.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Domaniowie, Domaniów 56, 55-216 Domaniów, pokój nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Domaniowie, Domaniów 56, 55-216 Domaniów, sekretariat - pokój nr 8..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Domaniów: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów iconOpracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Domaniów: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów iconStrategia rozwoju lokalnego gminy domanióW

Domaniów: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów iconDomaniów: Wykonanie robót remontowo budowlanych świetlicy wiejskiej w Swojkowie na dz. Nr 84/1

Domaniów: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów iconXV. propozycje z planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego do uwzględnienia w koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju

Domaniów: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów iconDoświadczenia mieszkańców okolic farm wiatrowych w usa

Domaniów: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów iconSchneider Electric zaprasza na techniczne seminaria dotyczące obniżenia kosztów oraz poprawy niezawodności farm wiatrowych

Domaniów: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów icon„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”

Domaniów: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów iconKorelacja między studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a planem urządzeniowo – rolnym gminy

Domaniów: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów iconWyciąg z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Smoczka C” dla terenu położonego w Mielcu w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Św. Kingi

Domaniów: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów icon„Opracowanie planów zadań

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom