Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych
Pobierz 1.43 Mb.
NazwaProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych
strona5/18
Data konwersji13.09.2012
Rozmiar1.43 Mb.
TypProgram nauczania
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

5.2. Treści nauczania
PROGRAM NAUCZANIA

PODSTAWA PROGRAMOWA

Lp.

Przykładowe jednostki tematyczne – lekcje lub grupy lekcji

Materiał nauczania

Zakres podstawy programowej.

Uczeń:

1.

Kobieta, mężczyzna i rodzina w Biblii

 • podział ról we wspólnocie pierwotnej i plemiennej;

 • spory o matriarchat;

 • kontekst społeczno-kulturowy powstania Starego i Nowego Testamentu;

 • koncepcja miłości, rodziny i życia seksualnego w judaizmie;

 • dwie wersje stworzenia mężczyzny i kobiety – Rdz 1,26–30 oraz Rdz 2,8–25;

 • status kobiety i mężczyzny w społeczeństwie izraelskim;

 • rodzina starotestamentowa (wielopokoleniowa, patriarchalna, dopuszczalna poligamia);

 • kobiece bohaterki Starym i Nowym Testamencie: Estera, Judyta, prorokinie Miriam, Chulda, Debora; kobiety w otoczeniu Jezusa: Marta, Maria z Magdali;

 • stosunek Jezusa do cudzołóstwa i rozwodu; podkreślenie godności istoty ludzkiej, niezależnie od statusu społecznego czy płci;

 • przeniesienie tradycji starotestamentowej do chrześcijaństwa przez Pawła z Tarsu i jego wpływ na pozycję kobiety;

 • pojęcia: patriarchat, matriarchat, rodzina, pokrewieństwo, matrylinearność, patrylinearność.

A.3.1. na wybranych przykładach analizuje obrazy miłości, role kobiety i mężczyzny oraz model rodziny w Biblii

2.

Kobieta, mężczyzna i rodzina w starożytnej Grecji i w starożytnym Rzymie

 • poglądy filozofów greckich (Platona, Arystotelesa, stoików) na rolę kobiety i mężczyzny oraz zadania małżeństwa;

 • pozycja kobiety i mężczyzny w polis;

 • małżeństwo jako obowiązek wobec państwa; kary za bezżenność;

 • wartości i ideały w życiu rodzinnym – monogamia, patriarchat, patria potestas – władza ojcowska;

 • funkcje rodziny greckiej i rzymskiej – funkcje prokreacyjne, obowiązek wobec rodu i państwa; rola i zadania kobiety oraz mężczyzny w rodzinie rzymskiej;

 • obyczaje związane z narodzinami dziecka, przyjęcie do rodziny, nadanie imienia, porzucanie dzieci;

 • edukacja dzieci;

 • zmiany pozycji kobiet w społeczeństwie rzymskim;

 • możliwości przeprowadzenia rozwodu.

A.3.2. na wybranych przykładach analizuje obrazy miłości, role kobiety i mężczyzny oraz model rodziny w kulturze starożytnej Grecji i Rzymu

3.

Wpływ kultury arabskiej i prowansalskiej na europejski model miłości dworskiej.

Trwałość tego modelu

 • cechy miłości dworskiej;

 • wizerunek kobiety w romansach rycerskich;

 • ośrodki kultury dworskiej; literatura prowansalska i jej geneza;

 • działalność trubadurów, truwerów i minnesingerów;

 • kultura arabska i jej wpływ na ideał miłości dworskiej.

B.3.1. wyjaśnia wpływ kultury arabskiej i prowansalskiej na europejski model miłości dworskiej w średniowieczu i ocenia trwałość tego modelu

4.

Dziecko na przestrzeni wieków

 • średniowieczna rodzina wielopokoleniowa; rola kobiet i mężczyzn, rodziny w społeczeństwie i gospodarce średniowiecza;

 • fazy życia człowieka – narodziny, lata sprawne, lata roztropne;

 • ciąża i narodziny dziecka;

 • chrzest i nadanie imienia;

 • władza ojcowska nad dziećmi, rola matki w opiece i wychowaniu dzieci;

 • edukacja domowa;

 • ideały wychowawcze XIX i XX wieku;

 • praca dzieci;

 • los dzieci niechcianych i porzuconych;

 • prawna ochrona dzieci – Deklaracja Praw Dziecka (1923 i 1959 rok).

B.3.2. opisuje i porównuje miejsce dziecka w życiu społecznym w średniowieczu, w epoce nowożytnej oraz w XIX i XX wieku

5.

Obyczajowość sarmacka

 • geneza sarmackich wzorów zachowań i ideologii;

 • ideologia sarmatyzmu;

 • podział stanu szlacheckiego;

 • hierarchia wewnętrzna staropolskiej rodziny szlacheckiej i zasady polityki koligacyjnej;

 • dzień powszedni i świąteczny w staropolskiej rodzinie szlacheckiej;

 • ubiór szlachecki;

 • ceremoniały sarmackie: śluby, chrzty, pogrzeby,

 • pojęcia: sarmatyzm, przedmurze chrześcijaństwa, demokracja szlachecka, oligarchia magnacka.

C.3.1. charakteryzuje polską obyczajowość w epoce nowożytnej; analizuje na przy kładach ikonograficznych, pamiętnikarskich i epistolograficznych sarmackie wzorce zachowań oraz ocenia trwałość tych wzorców

6.

Edukacja szlachecka w epoce nowożytnej


 • wychowanie i edukacja w epoce nowożytnej – poglądy najważniejszych pisarzy pedagogicznych (na przykład Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Sebastiana Petrycy z Pilzna); wpływ reformacji i kontrreformacji na edukację;

 • edukacja męskiej młodzieży szlacheckiej okresu staropolskiego;

 • podróże edukacyjne;

 • edukacja dziewcząt – edukacja domowa i klasztorna;

 • reformy edukacyjne w epoce oświecenia.

C.3.2. analizuje model kształcenia polskiego szlachcica w epoce nowożytnej

7.

Miłość romantyczna – analiza przypadku

 • miłość w literaturze romantycznej;

 • cechy miłości romantycznej;

 • krytyka miłości romantycznej;

 • miłość małżeńska w XIX wieku;

 • trwałość wzorca miłości romantycznej.

D.3.1. na wybranych przykładach opisuje wzory miłości romantycznej i analizuje trwałość tego wzorca kulturowego

8.

Przyczyny oraz przebieg procesu emancypacji kobiet w XIX wieku

 • rozwój społeczeństwa mieszczańskiego i jego cechy; ideały rodzinne w XIX wieku;

 • pozycja społeczno-prawna kobiet w XIX wieku;

 • przemiany w życiu społecznym sprzyjające emancypacji;

 • stanowiska w kwestii emancypacji kobiet;

 • stowarzyszenia i organizacje kobiece;

 • sufrażystki i formy ich działalności;

 • proces uzyskiwania praw politycznych przez kobiety na przełomie XIX i XX wieku;

 • ruch kobiecy na ziemiach polskich;

 • konsekwencje emancypacji;

 • znaczenie I wojny światowej w procesie politycznego równouprawnienia;

 • zmiany w dostępie do edukacji

 • pojęcia: emancypacja, równouprawnienie, sufrażystki, feminizm.

D.3.2. wyjaśnia przemiany życia społecznego sprzyjające emancypacji kobiet i przejawy tego procesu

9.

Przemiany społeczno-obyczajowe w XX wieku

 • geneza przemian – czynniki polityczne, ekonomiczne, kulturowe;

 • rewolty studenckie z 1968 roku;

 • ruch hippisowski;

 • rewolucja seksualna;

 • feminizm drugiej fali;

 • konsekwencje przemian społeczno-obyczajowych w XX wieku.

E.3.1. na wybranych przykładach analizuje przemiany obyczajowe w świecie zachodnim w XX wieku (z uwzględnieniem tak zwanej rewolucji obyczajowej w latach sześćdziesiątych)

10.

Model rodziny w XX wieku

 • przemiany demograficzne po I i II wojnie światowej;

 • zmiany zapatrywania na role kobiet i mężczyzn w społeczeństwie;

 • wpływ I wojny światowej na model rodziny;

 • zmiany modelu rodziny w Europie Zachodniej po II wojnie światowej;

 • zmiany modelu rodziny w Europie Wschodniej po II wojnie światowej;

 • zmiany modelu rodziny w Polsce po II wojnie światowej;

 • konsekwencje społeczne, polityczne, prawne i kulturowe zmiany modelu rodziny, wzrost akceptacji dla samotnego macierzyństwa, bezdzietności, związków partnerskich;

 • pojęcia: rodzina nuklearna; rodzina partnerska, płeć biologiczna; płeć społeczno-kulturowa (gender).

E.3.2. analizuje zmiany modelu rodziny w XX wieku z uwzględnieniem przemian zaistniałych w społeczeństwie polskim
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Powiązany:

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom