Wymogi dla pomieszczeń pracy
Pobierz 26.25 Kb.
NazwaWymogi dla pomieszczeń pracy
Data konwersji06.01.2013
Rozmiar26.25 Kb.
TypDokumentacja
Wymogi dla pomieszczeń pracy.

 1. Ściany, stropy, dachy budynków powinny szczelnie ochraniać pracowników od chłodu, gorąca, wiatru i opadów atmosferycznych (chyba, że rodzaj produkcji na to nie pozwala) oraz powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem czynników związanych z wykonywaniem robót.

 2. Na dachu o spadku ponad 10% powinny być zamocowane stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu. Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy zastosować lekki dach, wykonany z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych.

 3. W budynku produkcyjnym i magazynowym, w którym mogą wystąpić zmienne obciążenia użytkowe stropów, schodów lub pomostów roboczych, należy w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną, określającą dopuszczalną wielkość obciążenia tych elementów.
  Ważne : Obciążenie stropów ponad ich wytrzymałość jest zabronione.

 4. Ściany - gdy w pomieszczeniach występują znaczne ilości pyłu albo substancje trujące, zakaźne lub ulegające gniciu, które powstają podczas wykonywanych w nich robót, należy ściany pokryć do wysokości, do jakiej może sięgnąć zanieczyszczenie materiałem nie nasiąkliwym i nie ulegającym uszkodzeniu przy oczyszczaniu ścian na mokro.

 5. Podłogi w pomieszczeniach pracy powinny spełniać następujące warunki:

 • podłoga powinna być równa, z materiału nie wytwarzającego pyłu i będącego złym przewodnikiem ciepła,

 • w budynku produkcyjnym, magazynowym i użyteczności publicznej, w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi, należy zastosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę,

 • podłogi nie mogą być śliskie,

 • w pomieszczeniach, w których produkcja powoduje zamoczenie podłogi, należy wykonać podłogę z materiału nienasiąkliwego, a powierzchnię odpowiednio nachyloną w kierunku kanałów odpływowych (pracownika należy zabezpieczyć przed zamoczeniem za pomocą kratek, obuwia ochronnego itp., bądź innych odpowiednich środków).

 1. Schody i pochylnie w budynkach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny spełniać następujące warunki:

 1. graniczne wymiary schodów stałych w budynkach produkcyjnych, magazynowo-składowych oraz użyteczności publicznej:

minimalna szerokość użytkowa biegu – 1,2 m,

minimalna szerokość użytkowa spocznika – 1,5 m,

maksymalna wysokość stopni – 0,175 m,

liczba stopni w jednym biegu schodów – max. 17 stopni,

szerokość stopni stałych schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych powinna wynosić 0,25-0,3 m,

 1. nawierzchnia schodów i pochylni zew. i wew., a także podłóg w pomieszczeniu przeznaczonym do ruchu ogólnego, powinna być wykonana z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu,

 2. schody wew. i zew. w budynkach użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne,

 3. w pomieszczeniach, w których ze względu na rodzaj wykonywanej pracy może zachodzić niebezpieczeństwo zapalenia się podłogi, należy wykonać podłogę z materiału niepalnego lub ogniotrwałego,

 4. w pomieszczeniach, w których może zachodzić niebezpieczeństwo wybuchu od iskier wywołanych uderzeniem w podłogę, należy podłogę wykonać z materiału nie dającego iskier.


Pomieszczenia higieniczno – sanitarne.

Do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zalicz się: łaźnie, sauny, natryski, łazienki, ustępy, umywalnie, szatnie, przebieralnie, pralnie, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jak też pomieszczenia służące do odkażania, oczyszczania oraz suszenia odzieży i obuwia.

 1. pomieszczenia higieniczno – sanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2,5 m, z wyjątkiem łaźni ogólnodostępnej, której wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m;

 2. dopuszcza się pomniejszenie wysokości pomieszczenia higieniczno – sanitarnego, z wyjątkiem ogólnodostępnych ustępów i łaźni, do 2,2 m w świetle, w wypadku usytuowania w suterenie, podpiwniczeniu lub na poddaszu budynku;

 3. ściany pomieszczenia higieniczno – sanitarnego powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci;

 4. posadzka pralni, łazienki, umywalni, kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska;

 5. drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zew. pomieszczenia, mieć szerokość co najmniej 0,8 m;

 6. w budynku użyteczności publicznej i zakładu pracy należy urządzić ustępy ogólnodostępne. Jeżeli liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza niż 10, dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliższej, wyższej lub niższej kondygnacji;

 7. w ustępach ogólnodostępnych powinna przypadać co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 35 mężczyzn oraz jedna miska ustępowa na 25 kobiet, jeżeli przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie stanowią inaczej. W wypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osób jest mniejsza niż 5, dopuszcza się umieszczenie wspólnego ustępu dla kobiet i mężczyzn;

 8. w budynkach, o których mowa powyżej, odległość od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najbliższego ustępu nie może być większa niż 75 m, a od stanowiska pracy chronionej- niż 50 m;

 9. w budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób.Warunki zabezpieczenia budynków przed pożarem i wybuchem


 1. Warunki zabezpieczenia budynków przed pożarem i wybuchem związane są ściśle z klasa odporności pożarowej budynku.

 2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku (lub jego części) zaliczanego do kategorii zagrożenia ludzi zależą od:

 • kategorii zagrożenia ludzi (ZLI do ZLV),

 • przeznaczenia budynku,

 • wysokości budynku.

Natomiast wymagania dotyczące budynku produkcyjnego i magazynowego zależą od:

 • obciążenia ogniowego,

 • wysokości budynku,

 • zagrożenia wybuchem.

 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

 • nośność konstrukcji przez założony czas (odporność pożarowa budynku),

 • ewakuację ludzi,

 • prowadzenie akcji ratowniczej i ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie i na sąsiednie obiekty (strefy pożarowe).

Kategorie zagrożenia ludzi:

 • ZLI –budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób (domy towarowe, kina, restauracje itp.)

 • ZLII –budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (szpitale, żłobki, zakłady pracy zatrudniające inwalidów itp.);

 • ZLIII –budynki biurowe, szkoły, hotele, koszary, budynki socjalne w zakładach pracy itp.);

 • ZLIV –budynki mieszkalne;

 • ZLV –archiwa, muzea, biblioteki.

Ewakuacja ludzi z pomieszczeń i budynków

 1. zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynków polega na:

 • zapewnieniu odpowiedniej ilości i szerokości wyjść,

 • zachowaniu dopuszczalnych długości dróg ewakuacyjnych,

 • zapewnieniu odpowiedniej, bezpiecznej pożarowo obudowy wydzieleń dróg ewakuacyjnych,

 • zapewnieniu urządzeń do usuwania dymów i gazów pożarowych.

 1. Z pomieszczenia, w którym mogą przebywać ludzie, należy zapewnić bezpieczne wyjście, prowadzące bezpośrednio lub pośrednio na przestrzeń otwartą, do innej strefy pożarowej bądź na poziome lub pionowe drogi komunikacji ogólnej, zwane dalej drogami ewakuacyjnymi.

 2. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. Długość przejścia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną nie powinna przekraczać w pomieszczeniach:

  1. zagrożonych wybuchem –40 m;

  2. produkcyjnych i magazynowych o obciążeniu ogniowym przekraczającym 500MJ/m2 w budynkach wielokondygnacyjnych –75 m;

  3. produkcyjnych i magazynowych o obciążeniu ogniowym przekraczającym 500MJ/m2 w budynkach jednokondygnacyjnych –100m;

  4. zaliczanych do kategorii ZL I, ZL II, ZL III, ZL IV –40 m.

 1. Nie ogranicza się długości przejść, o których mowa powyżej, w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych o obciążeniu ogniowym do 500MJ/m2, w pomieszczeniach ZL IV i w pomieszczeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi. Przejścia do drogi ewakuacyjnej nie mogą prowadzić przez sąsiednie pomieszczenia, jeśli są one zagrożone wybuchem i nie oddzielone od siebie przedsionkiem.

 2. Z pomieszczenia należy zapewnić ci najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne ,jeśli:

 1. powierzchnia pomieszczenia zagrożonego wybuchem przekracza 100 m2,

 2. powierzchnia pomieszczenia produkcyjnego lub magazynowego o obciążeniu ogniowym do 500MJ/m2 przekracza 1000 m2 bądź gdy długość przejścia w nich jest większa niż 50 m, bez względu , na której kondygnacji pomieszczenie jest usytuowane,

 3. powierzchnia pomieszczenia produkcyjnego lub magazynowego o obciążeniu ogniowym powyżej 500MJ/m2 lub kategorii ZL I, ZL II, ZL III i ZLV, przekracza 300 m2,

 4. liczba osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu przekracza 50, a w pomieszczeniu zaliczonym do kategorii ZL II –30.

 1. Wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia zagrożonego wybuchem, prowadzące na drogę ewakuacyjną, powinny być zamknięte przedsionkami.
WAŻNE: szerokość wyjścia ewakuacyjnego (drzwi) należy dostosować do liczby osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu, przyjmując 0,6 m szerokości wyjścia na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 w świetle.
 1. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń:

 1. do zagrożonych wybuchem,

 2. których jest możliwe niespodziewane przedostanie się mieszanin wybuchowych lub substancji trujących, duszących bądź innych mogących utrudnić ewakuację,

 3. w których może przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób,

 4. magazynowych o powierzchni ponad 200 m2,

 5. przeznaczonych dla więcej niż 6 0sób o ograniczonej zdolności poruszania się.
 1. Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest:

 • stosowanie drzwi obrotowych i podnoszonych,

 • stosowanie drzwi rozsuwanych, jeśli służą one wyłącznie do ewakuacji,

 • stosowanie schodów ze stopniami zabiegowymi oraz spoczników ze stopniami,

 • ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,

 • zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,

 • ograniczenie dostępu do wyjść ewakuacyjnych, uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego i głównych zaworów gazu.
WAŻNE: jako wyjścia ewakuacyjne z sal widowiskowych i innych, o podobnym przeznaczeniu, w których następuje jednoczesna wymiana publiczności (użytkowników), nie mogą służyć wejścia do tych sal, a drogi ewakuacyjne dla wychodzących nie mogą stykać się ani krzyżować z drogami dla wchodzących.
 1. Jeśli na drodze ewakuacyjnej stosuje się w jednym przejściu mniej niż 3 stopnie, różnica poziomów powinna być wyraźnie oznakowana. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych oblicza się przyjmując 0,6 m na 100 osób mogących przebywać na danej kondygnacji budynku, jednak szerokość ta nie może być mniejsza niż 1,4 m. Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej może być zmniejszona do 1,2 jeśli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. Wysokość dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż 2,2 m, natomiast wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia –2 m.
WAŻNE: korytarze w budynku zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi należy dzieli na odcinki nie dłuższe niż 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu.

Wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczyObiekty powinny być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy w zależności od zagrożenia wybuchem, kategorii zagrożenia ludzi, wielkości obciążenia ogniowego oraz powierzchni.

Zasady rozmieszczania sprzętu:

 • sprzęt powinien być rozmieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,

 • w obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeśli warunki techniczne na to pozwalają,

 • oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami,

 • do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m,

 • sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),

 • odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wymogi dla pomieszczeń pracy iconWymagania z zakresu bezpieczeństwa I ochrony zdrowia dotyczące budynków, pomieszczeń pracy I pomieszczeń higienicznosanitarnych. Określa w szczególności obowiązki dotyczące zapewnienia

Wymogi dla pomieszczeń pracy iconSzczególne środki ochrony pracowników dla procesów przemysłowych, laboratoriów oraz pomieszczeń dla zwierząt oraz pomieszczeń izolacyjnych

Wymogi dla pomieszczeń pracy iconPrzebudowy I remontu pomieszczeń po byłej kotłowni I pomieszczeń dla zatrzymanych w budynku sądu okręgowego w katowicach

Wymogi dla pomieszczeń pracy iconWymagania dla pomieszczeń pracy (ścian, drzwi, okien, oświetlenia, wentylacji) normy powierzchni I objętości

Wymogi dla pomieszczeń pracy iconWymogi stawiane co do układu pracy dyplomowej

Wymogi dla pomieszczeń pracy iconWymogi szczegóŁowe I. Układ pracy promocyjnej

Wymogi dla pomieszczeń pracy iconWymogi dotyczące egzemplarza pracy przeznaczonej do archiwum

Wymogi dla pomieszczeń pracy iconZałącznik nr 2 Wymogi edytorskie pracy składanej promotorowi I recenzentowi

Wymogi dla pomieszczeń pracy iconWymogi stawiane pracy dyplomowej na Wydziale Biologii I Biotechnologii

Wymogi dla pomieszczeń pracy iconAldona Pobojewska wymogi stawiane akademickiej pracy pisemnej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom