Regulamin dostarczania wody I odprowadzania ściekóW
Pobierz 149.02 Kb.
NazwaRegulamin dostarczania wody I odprowadzania ściekóW
strona3/3
Data konwersji07.01.2013
Rozmiar149.02 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3
§ 42.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą nr ................ z dnia ...................... Rady Miasta Nowego Targu i obowiązuje od dnia ........................................


§ 43.

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosowane są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz kodeks cywilny.


Załącznik nr 1 do Regulaminu


Nowy Targ, dnia………………………………


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul.Polna 51

34-400 Nowy Targ


W N I O S E K

o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej *


Nazwisko i imię / Nazwa:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania /Siedziba:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej dla nieruchomości o adresie: ……………………………………………………………… (działka nr: ………, obręb: ………).


 1. Przeznaczenie wody na cele:

………………………………………………………………………………………

 1. Szacunkowe , maksymalne dobowe (godzinowe) zapotrzebowanie na pobór wody :

………………………………………………………………………………………

 1. Ilość odprowadzanych ścieków

  • ścieki bytowe: …………………… m3/miesiąc

  • ścieki przemysłowe: …………………… m3/miesiąc

skład ścieków (dotyczy zakładów produkujących ścieki inne niż bytowe):

BZT5 …………

ChZT …………

zawiesina ogólna …………

substancje ekstrahujące się eterem naftowym …………

azot ogólny …………

metale ciężkie …………

pH …………

temperatura ………… 1. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzana będzie woda, z którego odprowadzane będą ścieki (właściwe uzupełnić/podkreślić):

 1. gospodarstwo domowe:

  • WC, łazienka

  • źródło ciepłej wody: węglowe, elektryczne, gazowe, olejowe

  • ilość zamieszkałych osób: ……………………

 2. biura:

  • ilość zatrudnionych osób: ……………………

 3. sklepy:

  • branża: ……………………

  • ilość zatrudnionych osób: ……………………

 4. zakłady rzemieślnicze:

  • rodzaj działalności: ……………………

  • ilość zatrudnionych osób: ……………………

 5. kawiarnie, bary, restauracje:

  • ilość miejsc siedzących: ……………………

 6. budowa:

  • stan zaawansowania robót na dzień wykonania podłączenia wod. – kan.: ……

 7. inne:

  • ……………………………………………………
 1. Własne ujęcie wody – jest , nie ma
 1. Powierzchnia działki ogółem: ……… m2

w tym: powierzchnia zabudowy: ……… m2

powierzchnia terenów zielonych: ……… m2


 1. Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania MZWiK – Dział Zbytu o wszelkich zmianach zaistniałych w punkcie 3 i 4, a zwłaszcza o zakończeniu budowy i rozpoczęciu korzystania z kanalizacji.Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu informuje, że zamieszczone we wniosku dane nie mają cech osobowych o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Powyższe dane wykorzystane będą w celu: zawarcia umowy, prawidłowego rozliczenia za zużytą wodę i odprowadzone ścieki oraz do sporządzenia zbiorowych sprawozdań dla potrzeb GUS – ustawa z dnia 29.06.1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88, poz. 439 z 1995r.).

Stwierdzam prawidłowość powyższych danych pod rygorem skutków prawnych z art. 233 § 1 kk.


………………………………………

podpis


Załączniki:


 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa.

 3. …………………………………

Załącznik nr 2 do Regulaminu


Tab. 1Kryteria i standardy dotyczące poziomu obsługi klienta

Nr

Kryteria

Docelowe standardy

1

2

3

1. Parametry charakteryzujące jakość i ciśnienie w przyłączu

1

jakość wody w przyłączu i jakość odprowadzanych ścieków

normy i przepisy prawne Unii Europejskiej i Polskie

2

ciśnienie na przyłączu przy wodomierzu

0,05 MPa – 0,6 MPa

2a. Niezawodność i pewność działania wodociągu

3

czas od zgłoszenia awarii do rozpoczęcia naprawy3 godziny

4

czas niezbędny do naprawy sieci:

200 mm

200 mm4 godziny

8 godzin

2b. Niezawodność i pewność działania kanalizacji

5

czas pomiędzy zgłoszeniem awarii a rozpoczęciem naprawy

2 godziny

6

czas naprawy rur. kanalizacyjnych

300 mm:

300 mm6 godzin

8 godzin

3. Obsługa klienta

7

okres rozliczeniowy

jeden, dwa lub trzy miesiące

8

odpowiedzi na pisemne zapytania i zażalenia dotyczące rachunków

14 dni roboczych

9

korekta błędnie wystawionych faktur

14 dni roboczych

10

czas rozpatrywania reklamacji dotyczących jakości wody

7 dni roboczych

11

czas rozpatrywania innych zapytań i zażaleń

14 dni roboczych

12

czas zainstalowania wodomierza na nowym przyłączu

7 dni roboczych po pisemnym zawiadomieniu Usługobiorcę

13

okresowe odczyty wskazań wodomierzy

Co dwa miesiące lub co miesiąc

14

wymiana wodomierza po awarii

7 dni roboczych od zgłoszenia przez Usługobiorcę

15

przerwanie dostaw wody z powodu niepłacenia rachunków

nie wcześniej niż 20 dni od dnia poinformowania ,Usługobiorcy, Burmistrza Miasta i Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1   2   3

Powiązany:

Regulamin dostarczania wody I odprowadzania ściekóW iconRegulamin dostarczania wody I odprowadzania ścieków Rozdział I

Regulamin dostarczania wody I odprowadzania ściekóW iconRegulamin dostarczania wody I odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pelplin

Regulamin dostarczania wody I odprowadzania ściekóW iconRegulamin rozliczania kosztów dostawy wody I odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych I użytkowych sm "jas-mos"

Regulamin dostarczania wody I odprowadzania ściekóW iconRegulamin dostarczania wody na terenie gminy krasnystaw

Regulamin dostarczania wody I odprowadzania ściekóW iconTaryfy dla zbiorowego odprowadzania ściekóW

Regulamin dostarczania wody I odprowadzania ściekóW iconZaopatrzenie w Wodę, Usuwanie I Unieszkodliwianie Ścieków oraz Metody Analitycznej Oceny Jakości Wody I Ścieków

Regulamin dostarczania wody I odprowadzania ściekóW iconTaryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę I zbiorowego odprowadzania ściekóW

Regulamin dostarczania wody I odprowadzania ściekóW iconZakład Gospodarki Komunalnej w Samborcu Taryfy Dla Zbiorowego Zaopatrzenia w wodę I zbiorowego odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody I odprowadzania ściekóW iconKod cpv: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów I rurociągów do odprowadzania ścieków Nazwa budowy

Regulamin dostarczania wody I odprowadzania ściekóW iconCel I zakres badania wody I ścieków

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom