Opis techniczny
Pobierz 41.66 Kb.
NazwaOpis techniczny
Data konwersji08.01.2013
Rozmiar41.66 Kb.
TypDokumentacja

OPIS TECHNICZNY
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO

„Przebudowy pasa drogowego ulicy równoległej do drogi powiatowej w Głębinowie”

 1. Podstawa opracowania

  • zlecenie Inwestora,

  • aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,

  • aktualna mapa ewidencyjna w skali 1:500,

  • wizja lokalna w terenie,

  • ustalenia ustne ze zleceniodawcą,

  • uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,

  • wytyczne inwestora,

  • aktualne wytyczne i rozporządzenia dotyczące projektowania dróg i ulic,

  • katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic,

  • polskie normy branżowe,

  • rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.),

  • rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000 r.
   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie
   i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
   Nr 63 z dnia 03 sierpnia 2000 r.),

  • ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

 2. Przedmiot inwestycji

Wymienione w tytule zadanie realizowane będzie w miejscowości Głębinów na terenie gminy Nysa. Przedmiotowy pas drogowy położony jest równolegle do biegnącej w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Nyskiego drogi powiatowej. W obrębie rejonu opracowania zlokalizowane są obiekty budowlane o charakterze wypoczynkowo – hotelarsko – rekreacyjnym. W obiektach tych prowadzona jest działalność gospodarcza wymagająca dojazdu samochodem.

W ramach zagospodarowania terenu projektuje się:

 1. przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni z uwzględnieniem ruchu kat. KR2,

 2. wykonanie części utwardzonej w formie ciągu pieszo – jezdnego na całej długości zadania,

 3. odwodnienie projektowanych elementów infrastruktury komunikacyjnej ciekiem odwadniającym zlokalizowanym osiowo na odcinku nr 1 i z boku jezdni na odcinkach nr 1 i 2,

 4. budowę nowej kanalizacji deszczowej wyposażonej w nowe wpusty uliczne i studnie rewizyjne,

 5. wymianę lub budowę nowych przyłączy wodociągowych i sanitarnych wskazanych w piśmie określającym warunki techniczne,

 6. docelową organizację ruchu,

 7. nowe oświetlenie uliczne w rejonie objętym opracowaniem,

 8. zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami typu A 110 PS,

 1. Opis istniejącego stanu zagospodarowania

W obecnym stanie w obrębie przedmiotowego pasa drogowego zlokalizowane są drogi gminne o nawierzchni gruntowej. Pas drogowy nie jest wyposażony w kanalizację deszczową, ani żaden inny system odwodnienia. W obrębie włączeń do drogi powiatowej zostały jedynie przygotowane włączenia dla nowobudowanej kanalizacji deszczowej. W rejonie opracowania nie występuje oświetlenie uliczne. Z elementów infrastruktury podziemnej zlokalizowano kanalizację sanitarną, instalację wodociągową oraz uzbrojenie elektroenergetyczne. Zabudowa w przedmiotowym rejonie jest typową zabudową rekreacyjno – noclegową.

 1. Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej dróg w formie ciągu pieszo - jezdnego. Zadanie zostanie wykonane w formie trzech odcinków. Odcinek nr 1 będzie miał długość 646,80 m i będzie biegł równolegle do drogi powiatowej oraz linii brzegowej Jeziora Nyskiego. Dwa pozostałe odcinki nr 2 i 3 odpowiednio będą miały długość: 83,89 m oraz 93,77 m. Odcinki te usytuowane są prostopadle do drogi powiatowej i łączą ją z nowoprojektowanym odcinkiem nr 1 drogi gminnej. W osi odcinka nr 1 projektuje się ciek odwadniający o szerokości 30 cm wykonany z kostki betonowej takiego samego koloru jak jezdnia. Ciek w stosunku do powierzchni jezdni zostanie obniżony o 2 cm. Odcinki nr 2 i 3 ciek będą mały usytuowany jednostronnie przy krawężniku. Szerokość cieku zaprojektowano równą 20 cm.

W ramach opracowania projektowego planuje się również budowę nowej kanalizacji deszczowej wyposażonej we wpusty uliczne klasy D-400 oraz studnie rewizyjne o średnicy  1000. Ponadto w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie nowego oświetlenia ulicznego. Lampy uliczne wykonane zostaną na słupach typu SAL o wys. 7,5 m oraz zostaną wyposażone w oprawy typu OUS-b ELGOLUNA.

 1. Zestawienie parametrów technicznych

   • Droga dojazdowa – ciąg pieszo - jezdny,

   • Prędkość projektowa: 30 km/h,

   • Układ jezdny: 11, pasy (na drogach wewnętrznych),

   • Szerokość pasa ruchu: min. 3,5 m.


Parametry geometryczne projektowanych rozwiązań:

długości dróg dojazdowych:

odcinek nr 1: 646,80 m

odcinek nr 2: 83,89 m

odcinek nr 3: 93,77 m

suma: 824,46 m

powierzchnie jezdni:

odcinek nr 1: 2837,55 m2

odcinek nr 2: 293,96 m2

odcinek nr 3: 394,18 m2

suma: 3525,69 m2

kanalizacja deszczowa:

odcinek nr 1:

wpusty uliczne: 18 szt.

studnie 1000: 24 szt.

studnie 425: 20 szt.

dł. kolektora 400: 583,85 m

odcinek nr 2:

wpusty uliczne: 3 szt.

studnie 1000: 4 szt.

studnie 425: 3 szt.

dł. kolektora 400: 64,67 m

odcinek nr 3:

wpusty uliczne: 3 szt.

studnie 1000: 4 szt.

studnie 425: 3 szt.

dł. kolektora 400: 95,63 m

oświetlenie uliczne:

odcinek nr 1:

lampy uliczne: 17 szt.

linia kablowa: 441,79 m + 196,78 m

odcinek nr 2:

lampy uliczne: 2 szt.

linia kablowa: 305,00 m


odcinek nr 3:

lampy uliczne: 2 szt.

linia kablowa: 124,00 m


 1. Dane informacyjne dotyczące terenu inwestycji:

 • Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków.

 • Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

 1. Ochrona środowiska, higieny i zdrowia użytkowników

Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zastosowanie najnowszych urządzeń i technologii zgodnych z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska eliminuje powstanie takich zagrożeń. Ponadto inwestycja nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych.

 1. Inne dane wynikające ze specyfiki obiektu

Nie dotyczy.

 1. Korzyści płynące z inwestycji

Planowana inwestycja spowoduje radykalną poprawę komfortu jazdy pojazdów poruszających się po w/w ulicach. Wyeliminowanie ubytków i załomów w nawierzchni jezdni przyczyni się do zmniejszenia zużycia części mechanicznych zawieszenia pojazdów korzystających z przebudowywanej jezdni.

Dobre odprowadzenie wód opadowych przyczyni się również do znacznie dłuższej żywotności konstrukcji nawierzchni jezdni. Ponadto nowa nawierzchnia poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w obrębie przedmiotowego pasa drogowego.

 1. Uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych

Przy projektowaniu dróg i chodników uwzględniono minimalne, wymagane szerokości ciągów pieszych. Ponadto nie zastosowano nigdzie spadków podłużnych przekraczających wartość ± 6,00 %. Oprócz tego wysokości krawężników w obrębie przejść dla pieszych oraz przy wjazdach na posesję będzie równa max 1 cm ponad powierzchnię nawierzchni jezdni.


 1. Podstawowe dane technologiczne (obiekty usługowe, produkcyjne
  i techniczne)

Nie dotyczy.

 1. Przyjęte rozwiązania budowlane

Na całej powierzchni pasa drogowego objętego opracowaniem przyjęto ciągi pieszo – jezdne o minimalnej szerokości pasa ruch równej 3,5 m. Ciągi wykonane zostaną z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym. Kostka na warstwach podbudowy zostanie ułożona za pomocą podsypki cementowo – piaskowej. Krawędzie nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych zostaną zabezpieczone przy pomocy krawężników betonowych o wymiarach przekroju 15x30 cm. Wysokość krawężnika nad powierzchnią jezdni przyjęto równą 6 cm. W obrębie wjazdów na posesje krawężnik wystawać będzie nad jezdnię drogi około 1 cm. Krawężniki ułożone zostaną na ławie betonowej z oporem wykonanej na miejscu z betonu klasy C12/15.

Jako podbudowę zasadniczą przyjęto warstwę tłucznia kamiennego o gr. 20 cm. Warstwa podbudowy ułożona zostanie na warstwie odsączającej z piasku o gr. 15 cm. W obrębie skrzyżowania odcinków nr 1 i 2 w związku z niekorzystnymi warunkami gruntowymi przewidziano wymianą gruntu rodzimego na pospółkę. Łączna powierzchnia wymienianego gruntu jest równa 830,90 m2.


 1. Przyjęte rozwiązania budowlano - instalacyjne

Kanalizacja deszczowa:

Wody opadowe z powierzchni ciągów pieszo - jezdnych zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej za pomocą odpowiednich spadków nawierzchni jezdni oraz urządzeń odwadniających. Projektuje się całkiem nowe elementy kanalizacji deszczowej. Zadaniem kanalizacji będzie odprowadzenie wód deszczowych z jezdni oraz posesji przyległych.

Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0% . Woda kierowana jest do cieku przykrawężnikowego lub osiowego wykonanego z kostki betonowej o szerokości 20 cm lub 30 cm, a stamtąd do wpustu ulicznego z żeliwną kratą 300500 oraz osadnikiem. Projektuje się wpusty żeliwne (klasyczne) klasy D 400. Każdy zaprojektowany wpust uliczny można zasyfonować. Żeliwne kraty wpustów należy osadzić za pomocą płyty wspornikowej na studni (wpuście) z osadnikiem wiadrowym o średnicy  450. Nowoprojektowane wpusty połączone są za pomocą rur z polietylenu średnicy 200 mm z nowoprojektowanymi studniami kanalizacyjnymi o średnicy 1000 z włazami żeliwnymi klasy D 400 ustawionymi na nowoprojektowanym kolektorze kanalizacji deszczowej. Włazy żeliwne należy montować na betonowych płytach odciążających. Kolektor należy wykonać z rur z polietylenu lub polipropylenu o średnicy  i połączyć z istniejącą kanalizacją deszczową zgodnie z PZP.

Nowoprojektowane rury z polipropylenu lub polietylenu należy układać na podsypce
z piasku grubości co najmniej 5 cm. Istniejący grunt nad projektowanymi rurami po instalacji przewodów rurowych należy wymienić na piasek gruby lub pospółkę. Pod nowymi studniami kanalizacyjnymi o średnicy wewnętrznej  1000 mm projektuje się podkład kamienny grubości co najmniej 10 cm lub alternatywnie pospółkę zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Pod płytami odciążającymi należy zastosować podsypkę z pospółki gr. 10 cm stabilizowaną spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,50 MPa lub podkład z chudego betonu.


Instalacja energetyczna:

W pasie projektowanych ulic przewiduje się nowe punkty oświetleniowe. Jako maszty latarni przyjęto słupy oświetlenia ulicznego o wysokości 7,5 m z wmontowanym wysięgnikiem osadzone na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Na słupach zamontowane zostaną oprawy typu OUS-b ELGOLUNA przystosowane do montażu żarówki o mocydo 150 W.

Nowe punkty oświetleniowe zasilane będą za pomocą linii kablowej ze złącza kablowego nr 311 zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zakład energetyczny. Linia kablowa w miejscach narażonych na przejazd pojazdów zostanie zabezpieczona rurami z polietylenu typu A 110 PS.

Istniejące uzbrojenie energetyczne w miejscach narażonych na obciążenia związane z ruchem pojazdów zabezpieczone zostanie również rurami z polietylenu typu A 110 PS. Konieczne będzie także przesunięcie słupów w/w infrastruktury z pasa drogowego.

Instalacja telekomunikacyjna:

Istniejące uzbrojenie telekomunikacyjne w miejscach narażonych na obciążenia związane z ruchem pojazdów zabezpieczone zostanie rurami z polietylenu typu A 110 PS. Ponadto studzienki telekomunikacyjne zostaną poddane regulacji pionowej. Możliwe, że konieczne będzie także przesunięcie słupów w/w infrastruktury z pasa drogowego.

Instalacja gazociągowa:

Nie dotyczy.

Instalacja wodociągowa:

W obrębie opracowania występuje nawa instalacja wodociągowa.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

W obrębie opracowania występuje nowa kanalizacja sanitarna.

Organizacja ruchu

Docelowa organizacji ruchu zostanie opracowana jako odrębne opracowanie.

 1. Rozwiązania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych

Nie dotyczy.

 1. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

a) Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii

Nie dotyczy.

b) Właściwości cieplne przegród budowlanych

Nie dotyczy.

c) Parametry sprawności energetycznej instalacji

Nie dotyczy.

d) Wymagania dotyczące oszczędności energii

Nie dotyczy.

 1. Wpływ obiektu na środowisko i zdrowie ludzi

a) Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków

Na powierzchni nowoprojektowanych dróg gromadzić się będą jedynie wody deszczowe, które zostaną odprowadzone z obiektu za pomocą kanalizacji deszczowej ( pkt. 14)

Zapotrzebowanie na wodę nie występuje.

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych

Do atmosfery przedostawać się będą jedynie spaliny wytwarzane przez pojazdy poruszające się po nowoprojektowanej nawierzchni ulic. Ich ilość i jakość zależna będzie od modelu pojazdu a w szczególności od jego wieku. Duży wpływ na emisję spalin będzie miał rodzaj paliwa używany do napędu pojazdów.

W obrębie nowoprojektowanych dróg gminnych emisja spalin zostanie wyeliminowana do minimum ponieważ nowe nawierzchnie dróg, brak wybojów i załomów spowodują mniejszy pobór mocy silników, a co za tym idzie mniejsze zużycie paliwa.

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Obiekt budowlany, którym w tym przypadku jest droga sam z siebie nie będzie wytwarzał odpadów. Odpady, które powstaną w wyniku eksploatacji drogi zostaną usunięte przez wyspecjalizowane ekipy techniczne.

d) Emisja hałasu oraz wibracji

Emisja hałasu zależna będzie od rodzaju pojazdu poruszającego się po drogach wewnętrznych. W związku z brakiem nierówności, załomów i wybojów zarówno hałas jak i wibracje zostaną wyeliminowane do minimum.

e) Emisja promieniowania

Nie dotyczy.

f) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, glebę i wody

Budowa nowych powierzchni drogowych może spowodować wpływ na istniejący drzewostan. Prawdopodobnie konieczna będzie wycinka niektórych drzew. Nowoprojektowane drogi nie wpłyną niekorzystnie na stan gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Zapewni to zastosowanie szczelnych instalacji sanitarnych.

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Zastosowane szerokości jezdni oraz zapewnienie dojazdu do każdego obiektu budowlanego zapewnia swobodę działań jednostkom straży pożarnej w wypadku zagrożenia.


Uwaga:

Pełne uszczegółowienie rozwiązań konstrukcyjnych oraz rozwiązań dotyczących uzbrojenia podziemnego zostanie opracowane po uzyskaniu niezbędnych warunków technicznych oraz uzgodnień z zainteresowanymi stronami!!!


Nysa, grudzień 2007 r. Sporządził:


.............................................


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Opis techniczny iconWersja gb – gulliver z szybem samonośnym opis techniczny opis ogólny

Opis techniczny iconI opis techniczny

Opis techniczny iconOpis techniczny

Opis techniczny iconI. opis techniczny

Opis techniczny iconOpis techniczny

Opis techniczny iconOpis techniczny

Opis techniczny icon1 Opis techniczny

Opis techniczny iconOpis techniczny

Opis techniczny iconOpis techniczny

Opis techniczny icon1 Opis techniczny

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom