Kod cpv
Pobierz 0.96 Mb.
NazwaKod cpv
strona1/19
Data konwersji08.01.2013
Rozmiar0.96 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


OBIEKT


MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU

Plac Jana III Sobieskiego 2


TYTUŁ OPRACOWANIA


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

(Kod CPV 45213351-8)


SPORZĄDZIŁ


mgr inż. Radosław SŁAWIŃSKI


INWESTOR


Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

41-902 Bytom, Plac Jana III Sobieskiego 2


WERSJA 06.2012

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JERZY DOMAŃSKI

40-578 KATOWICE UL. KOSSAK-SZCZUCKIEJ 27F tel./fax. 32 205-87-16ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:


Lp.

Temat

Kod CPV

Strona

I.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3

II..

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

II.1.

ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45213351-8

28

II.1.1. II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.1.5.

II.1.6.

II.1.7.

II.1.8.

II.1.9.

II.1.10.


.

SST 1

SST 2

SST 3

SST 4

SST 5

SST 6

SST 7

SST 8

SST 9

SST 10


ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

ROBOTY ZIEMNE

ZBROJENIE

KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

OKŁADZINY ELEWACYJNE

DOSTAWA I MONTAŻ DŻWIGU OSOBOWEGO

ŚLUSARKA

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

ROBOTY IZOLACYJNE


CPV 45100000-8

CPV 45111200-0

CPV 45262310-7

CPV 45262311-4

CPV 45223100-7

CPV 45443000-4 CPV 42416100-6

CPV 45421000-4

CPV 45450000-6

CPV 45320000-6

28

35

39

45

49

57

63

68

72

77

II.2.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CPV 45310000-3

84

II.2.1.

SST 11

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CPV 45310000-3

84
SKRÓTY I OZNACZENIA


OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY – DOSTOSOWANIA OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIM W BYTOMIU PL. JANA III

SST - szczegółowe specyfikacje techniczne

PZJ - program zapewnienia jakości


I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

1.2. Zakres stosowania OST

1.3. Zakres robót objętych OST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1. Przekazanie placu budowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

1.5.5. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

1.5.11. Utrzymanie robót

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów

2.3. Materiały miejscowe

2.3.1. Źródła materiałów miejscowych

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów


3. SPRZĘT


4. TRANSPORT


5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

5.2. Współpraca Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

6.2. Zasady kontroli jakości robót

6.3. Pobieranie próbek

6.4. Badania i pomiary

6.5. Raporty z badań

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

6.8. Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Zasady określania ilości robót materiałów

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

7.4. Wagi i zasady ważenia

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru


8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.3. Odbiór częściowy

8.4. Odbiór końcowy robót

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót

8.6. Odbiór ostateczny

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

9.2. Zaplecze zamawiającego


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


1. Wstęp

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych związanych z PRZEBUDOWĄ – DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIM W BYTOMIU
PL. JANA III SOBIESKIEGO 2


Podstawą opracowania są:

    • Zlecenie Inwestora – MUZEUM GÓRNOŚLASKIE W BYTOMIU

    • Projekt budowlany Przbudowy – dostosowania obiektu dla osób niepełnospranych

    • Normy i przepisy1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych
w pkt.1.3.


1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:


SST

Nazwa prac

Kod CPV

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45100000-8

2

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

45111200-0

3

ROBOTY ZIEMNE

45262310-7

4

ZBROJENIE

45262311-4

5

KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

45223100-7

6

OKŁADZINY ELEWACYJNE

45443000-4

7

DOSTAW A I MONTAŻ DŻWIGU OSOBOWEGO

42416100-6

8

ŚLUSARKA

45421000-4

9

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

45450000-6

10

ROBOTY IZOLACYJNE

45320000-6

11

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

45310000-31.3.1. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia

Opierając się na Rozporządzeniu WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.

Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:

a) pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y);

c) pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.


Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. Kod alfanumeryczny składa się z:

  • pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji;

  • drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują na poddział, a ostatnia służy do celów weryfikacji.


Działy, grupy, klasy i kategorie robót budowlanych

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień, można wyróżnić np. wyszczególnione poniżej działy, grupy i klasy.

- Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane

- Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę

- Klasa robót: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne


1.4. Określenia podstawowe

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:


Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.


Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa.


Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu.


Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.


Droga tymczasowa (montażowa) - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.


Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).


Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.


Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania
w imieniu inwestora.


Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań.


Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.


Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych
(np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej.


Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.


Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.


Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów;


Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.


Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem.


Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.


Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.


Kosztorys „ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.


Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkicowi ew. dodatkowych załączników. Wpisy
w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.


Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera.


Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.


Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.


Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.


Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.


Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.


Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno -użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.


Reper - Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.


Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych
i podziemnych.


Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom