I zakres ograniczonej wytrzymaości zmęczeniowej ( zmiana naprężenia w zależności od cykli ) II
Pobierz 140.08 Kb.
NazwaI zakres ograniczonej wytrzymaości zmęczeniowej ( zmiana naprężenia w zależności od cykli ) II
strona2/3
Data konwersji08.01.2013
Rozmiar140.08 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3

6. Zasady doboru naprężeń dopuszczalnych dla spoin czołowych i pachwinowych
- warunek wytrzymałości płaskownika rozciąganego siłą P.


=0,8 w spoinie jest mniejsza wytrzymałość niż w innym miejscu o około 20%. Poddanie spoiny obróbce może doprowadzić do stanu takiego jak by tej spoiny nie było.

- przekrój obliczeniowy spoiny


Przeciętne wartości służące do wyznaczania naprężeń dopuszczalnych dla spoin:

Współczynnik jakości spoiny:


y – zależy od rodzaju obróbki

- przekrój obliczeniowy spoiny

Warunek wytrzymałości na rozciąganie dla spoiny czołowej:
Obliczenia wytrzymałości spoin na zginanie:


- wskaźnik wytrzymałości na zginanie

O
bliczenia wymiarów obliczeniowych spoin pachwinowych


- naprężenia tnące


Założenie B>>g

Spoina pachwinowa cały czas podlega ścinaniu. Naprężenia tnące dla spoiny pachwinowej () są równe z naprężeniami tnącymi dla spoiny pachwinowej ().

Przy spoinie czołowej jeśli mamy ścinanie i zginanie to należy wyznaczyć naprężenia styczne.


wzór Hubera


W przypadku zginania spoin pachwinowych będą występowały następujące rodzaje naprężeń:7. Obliczanie momentu zakręcania i odkręcania połączenia śrubowego

we wzorze: „+” to zakręcanie „-„odkręcanie, - pozorny kąt tarcia, - pozorny współczynnik tarcia z powodu pochylenia powierzchni gwintu


8. Warunek samohamowności złącza


warunek


9. Sprawność połączenia śrubowego

- praca zyskana


- praca włożona

sprawność:dla połączeń spoczynkowych:


10. Obliczanie wysokości nakrętki w złączu śrubowym z warunku na docisk

ilość zwojów, W- wysokość nakrętki, h – skok


siła normalna działająca na jeden zwój (nacisk) do pola stożka
Wysokość nakrętki z warunku nacisku na powierzchnię styku:

z – parametr krotności zwojów (najczęściej =1)


Dopuszczalne wartości nacisku ():

Połączenie spoczynkowe

Połączenie pólruchowe

Połączenie ruchowe

3

2

1


11. Klasyfikacja przypadków obciążenia śrub. (4)

 1. Śruba jest zakręcona, a następnie obciążana siłą osiową (np. wisząca lampa). Wtedy śruba jest rozciągana (ściskana).

 2. Śruba zakręcana pod obciążeniem (np. auto na podnośniku). Śruba jest wtedy narażona na ściskanie (rozciąganie) i na skręcanie.

 3. Złącze śrubowe skręcane z napięciem wstępnym (siłą osiową) i następnie obciążone siłą roboczą (np. śruba szpilkowa w silniku spalinowym lub połączenie kołnierzowe 2 rur).

 4. Połączenie śrubowe narażone na działanie sił poprzecznych.


12. Obliczanie średnicy rdzenia śruby dla:

- 1 przypadku (śruba jest zakręcona, a następnie obciążana siłą osiową)dr – średnica rdzenia śruby,

Q – siła działająca na śrubę,

w – współczynnik jakości wykonania złącza (zawsze w<1)

w=0,51 (0,5 – dla niepewnych złączeń; 1 – dla pewnych złączeń),

kr - naprężenie dopuszczalne na rozciąganie.


- 2 przypadku (Śruba zakręcana pod obciążeniem)dr – średnica rdzenia śruby,

Q – siła działająca na śrubę,

w – współczynnik jakości wykonania złącza (zawsze w<1)

w=0,51 (0,5 – dla niepewnych złączeń; 1 – dla pewnych złączeń),

kr - naprężenie dopuszczalne na rozciąganie.


- 3 przypadku (Złącze śrubowe skręcane z napięciem wstępnym)dr – średnica rdzenia śruby,

Qśr – siła napięcia w każdej śrubie,

w – współczynnik jakości wykonania złącza (zawsze w<1)

w=0,51 (0,5 – dla niepewnych złączeń; 1 – dla pewnych złączeń),

kr - naprężenie dopuszczalne na rozciąganie.


 • 4 przypadku (obciążenie poprzeczne)

Tutaj obciążenie działa prostopadle do osi śruby.


 1. (śruba pasowana w otworach obciążona poprzecznie)

Muszą tu być spełnione 2 warunki:

 1. warunek wytrzymałości rdzenia śruby na ścinanie:

 - naprężenia styczne,

QT – siła powodująca ścinanie (obciążenie poprzeczne),

d – średnica rdzenia śruby,

m – liczba powierzchni ścinanych,

i – liczba śrub,

kt – naprężenie dopuszczalne na ścinanie,


kt=0,42Re - dla naprężeń statycznych,

kt=0,3Re - dla naprężeń pulsujących,

kt=0,16Re - dla naprężeń wahadłowo zmiennych,

Re – granica plastyczności.


 1. warunek nacisków powierzchniowych p

pdop=2,2kt


p – nacisk powierzchniowy,

QT - siła powodująca ścinanie (obciążenie poprzeczne),

gd – rzut powierzchni walcowej (śruby) na płaszczyznę,

i – liczba śrub,

pdop – dopuszczalne naciski powierzchniowe,

kt – naprężenie dopuszczalne na ścinanie, 1. (śruba luźna w otworach obciążona poprzecznie)

Wielkość luzu jest znormalizowana.

N
ie należy projektować połączeń śrubowych, by były narażone na zginanie.

dr – średnica rdzenia śruby,

QT - siła powodująca ścinanie (obciążenie poprzeczne),

m – liczba powierzchni ścinanych,

kr - naprężenie dopuszczalne na rozciąganie.

i – liczba śrub,

 - współczynnik tarcia.


W śrubie występują więc tylko naprężenia rozciągające, pod warunkiem QTmT , czyli jeśli spełnione jest, że obciążenie poprzeczne mniejsze lub równe od siły tarcia.


T – siła tarcia.


13. Narysuj przykładową charakterystykę odkształceniową złącza śrubowego kołnierzowego. Wyznaczyć na wykresie, obciążenia i odkształcenia śruby i kołnierza pod wpływem obciążenia roboczego.


C
harakterystyka odkształcenia od obciążenia śruby i kołnierza.

w – względne wydłużenie śruby,

W – odkształcenie kołnierza.

Cśr – sztywność śruby,

Ck – sztywność kołnierza.

F – przekrój śruby (lub kołnierza),

E – moduł Younga dla materiału śruby (lub kołnierza),

l – długość śruby (lub kołnierza).


W
ykres obciążenia i odkształcenia śruby i kołnierza pod wpływem obciążenia roboczego.


Qr=Qśr+Qkol

Qw – siła napięcia wstępnego,

Qr – siła robocza (obciążenie robocze),

Qśr – przyrost siły w śrubie,

Qkol – przyrost siły w kołnierzu,

Q1 – siła rozciągająca śrubę,

Q2 – siła ściskająca kołnierz,

w – względne wydłużenie śruby,

W – odkształcenie kołnierza.


1
4. Wyznaczyć na podstawie znanej charakterystyki odkształceniowej złącza, pulsację śrub i kołnierzy pod wpływem wahadłowo zmiennego obciążenia zewnętrznego.


1
5. Na wykresie przedstawiającym charakterystykę złącza objaśnić szczelność połączenia kołnierzowego.

Qw – siła napięcia wstępnego,

Qr – siła robocza (obciążenie robocze),

Qrmax – siła robocza maksymalna,

Q1 – siła rozciągająca śrubę,

Q2 – siła ściskająca kołnierz,


Nie jest dopuszczalne, aby siła ściskająca kołnierza (Q2) była równa 0. Przyjmuje się, aby minimalna wartość siły Q2 wynosiła:


Q2=0,2Qw


Jest to warunek szczelności złącza.


16. Wyznaczyć średnicę wału pędnianego


Warunek wytrzymałości na skręcanie:


N – moc [kW], n – prędkość obrotowa [obr/min] - współ. wytrzymałości na skręcanie


Warunek sztywności:

17. Definicja momentu zastępczego dla wału skręcanego i zginanego


Moment zastępczy jest sumą geometryczną momentu gnącego i pewnej części momentu obrotowego.

Przykład:


- moment gnący, - moment obrotowy(moment obrotowy niezmienny w czasie)


(moment jednostronnie zmienny)


> (moment wahadłowo zmienny)


18. Podaj przykład wyznaczania zarysu teoretycznego wału.


Wał pośredni przekładni zębatej dwustopniowej:


R


ozpatrujemy wał w dwóch prostopadłych płaszczyznach ( - płaszczyzna rysunku,- płaszczyzna prostopadła do i przechodząca przez oś wału).

moment wypadkowy


moment zastępczy

19. Klasyfikacja łożysk tocznych.


Łożyska toczne dzielą się ze względu na :

a) rodzaj elementu tocznego

-kulkowe

-walcowe

-stożkowe

-igiełkowe

-baryłkowe

b)rodzaj sił jakie przenoszą

-promieniowe

-osiowe

-skośne


20. Definicja trwałości łożyska tocznego i zależności trwałości od obciążenia.


- liczba godzin pracy łożyska, n – prędkość obrotowa


Q- obciążenie


Dwukrotny wzrost obciążenia powoduje około 8 do 10 krotny pomniejszenie trwałości łożyska.


21. Definicja obciążenia zastępczego łożyska.


Obciążenie zastępcze łożyska wyraża się wzorem:


Q = (R + m ·A) · K1 · K2 · K3 · K4 ......


Gdzie:

R – obciążenie promieniowe

A – składowa osiowa

m – współczynnik zmiany obciążenia osiowego na równoważne mu obciążenie promieniowe

K1 K2 K3........... – współczynniki zwiększające

K1 – zależy od tego który pierścień łożyska się obraca

Gdy obraca się pierścień zewnętrzny to K1 dochodzi do 1,4

Gdy obraca się pierścień wewnętrzny to K1 wynosi 1

K2 – współczynnik temperaturowy

Gdy temperatura łożyska przekracza 100°C to trwałość maleje

K2 > 1 gdy T > 100°C

K - współczynnik przeciążeń

K4 – współczynnik warunków atmosferycznych


22. Co to jest statyczna 10 % trwałość łożyska określona w katalogach łożysk.

Brak odpowiedzi zarówno w zeszycie jak i w książce PKM (autorzy Osiński, Bajon,Szucki).


23.Geometryczny warunek powstawania tarcia płynnego w łożyskach.


h min ≥ h c + h p

gdzie:

h min – grubość filmu olejowego

h c - chropowatość czopa

h p - chropowatość panewki


Z geometrycznego warunku powstawania tarcia płynnego wynika że czop i panewka powinny być bardzo dokładnie wykonane.


24.Kryterium podobieństwa hydrodynamicznego łożyska ślizgowego (liczba Sommerfelda).


Tarcie w łożyskach ślizgowych zachodzi w obecności smaru. Przy skąpej ilości smaru o dobrych właściwościach tworzy on cienką warstwę, o grubości kilku drobin , ściśle przylegającą do powierzchni. Warstwę tą nazywamy warstwą graniczną, a tarcie nazywamy wtedy granicznym. Występuje tu kontakt czopa i panewki wynikający z nierówności powierzchni obu elementów . Następuje wtedy zużywanie stykających się powierzchni. Tarcie to nie jest tarciem typowym dla pracy łożyska.(może wystąpić przy rozruchu).Lepkość smaru powoduje że jest on pociągany przez powierzchnię ruchomą i zmuszany do przepływania przez szczelinę między czopem a panewką. Istnieje możliwość powstania ciśnienia w smarze. Ciśnienie to powstaje w szczelinie między czopem a panewką na skutek istnienia klina smarnego. Siła wyporu smaru podnosi czop i częściowo lub całkowicie równoważy jego obciążenie. Czop i panewka są wtedy oddzielone całkowicie lub częściowo znacznie grubszą od granicznej warstwą smaru przepływającego przez szczelinę .Zużycie wtedy nie występuje. Nominalny nacisk średni wynosi:

η · ω

p śr = ——— · S0

Ψ 2

Gdzie:

P śr – nacisk nominalny średni

Ψ - względny luz łożyska

η - lepkość oleju

ω - prędkość kątowa czopa

S 0 – liczba Sommerfelda

S 0 jest funkcją luzu względnego kąta doprowadzenia smaru oraz stosunku długości do średnicy czopa l/d .

P · ψ2

S0 = —————

l · d · η t· ω

gdzie:

ω – prędkość kątowa czopa

η t – lepkość oleju smarującego w temperaturze pracy

l – długość czopa

d – średnica czopa

P – obciążenie łożyska


25.Podaj warunki jakie musi spełniać łożysko przy tarciu płynnym.


 1. warunek powstania tarcia ślizgowego


P · ψ2

S0 = ————— ≤ f (χ, φ)

l · d · η t· ω

oznaczenia jak wyżej.

Wartości funkcji f dane są w postaci tablic, monogramu lub wykresu.

Grubość filmu olejowego będzie rosła gdy:

 • rośnie prędkość kątowa

 • rośnie lepkość oleju w temperaturze pracy

 • maleje obciążenie

 • maleje luz względny
 1. warunek rozgrzewania się łożyska ślizgowego.


W miarę pracy maszyny łożysko się grzeje wskutek tarcia. Jednak temperatura ustala się na jednym poziomie i nie wzrasta w nieskończoność. Ilość odprowadzonego ciepła wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Temperatura ustala się w chwili gdy ilość ciepła odprowadzonego jest równa ilości ciepła wytworzonej w łożysku. Wnioski te wysuwamy z bilansu cieplnego i możemy wyodrębnić wtedy temperaturę ustaloną. Temperatura jest limitowana przez olej i materiał panewki. 1. warunek zginania czopal

M g = P · —— ≤ 0,1 d 3 · k g0

2


P · l

—— ≤0,2 · d 2 · k g0

d


wiemy że l

— = φ

d

więc


√5 P

d ≥ ——— · √φ

√k g0

26. Warunki jakie musi spełniać łożysko ślizgowe pracujące przy tarciu półpłynnym.

1) warunek wytrzymałości czopa na zginanie.p -obciążenie łożyska

l -długość czopa

d -średnica czopa

kgo –naprężenia dopuszczalne przy zginaniu

2) warunek nacisków powierzchniowych.pdop -nacisk dopuszczalny

1   2   3

Powiązany:

I zakres ograniczonej wytrzymaości zmęczeniowej ( zmiana naprężenia w zależności od cykli ) II iconZakres wiedzy teoretycznej I praktycznej w zależności od rodzaju I zakresu kwalifikacji szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o

I zakres ograniczonej wytrzymaości zmęczeniowej ( zmiana naprężenia w zależności od cykli ) II icon1. Pierwotny stan naprężenia w górotworze

I zakres ograniczonej wytrzymaości zmęczeniowej ( zmiana naprężenia w zależności od cykli ) II iconProcesów cieplnych zachodzących podczas kolejnych cykli

I zakres ograniczonej wytrzymaości zmęczeniowej ( zmiana naprężenia w zależności od cykli ) II iconW praktyce sanitarnej zakres badania wody ustala się w zależności od jej przeznaczenia. Rozróżnia się trzy podstawowe zakresy badania wody: skrócony

I zakres ograniczonej wytrzymaości zmęczeniowej ( zmiana naprężenia w zależności od cykli ) II iconMetodologicznego statusu poszczególnych dyscyplin filozoficznych, stosowanych metod filozofowania oraz typów argumentacji, a także ich filozoficznych założeń oraz używanej aparatury pojęciowej. W zakres omawianych zagadnień wchodzą, w zależności od wybranego w danym roku szczegółowego tematu, zarówn

I zakres ograniczonej wytrzymaości zmęczeniowej ( zmiana naprężenia w zależności od cykli ) II iconWyjście z trybu ograniczonej funkcjonalności bez rejestracji Visty

I zakres ograniczonej wytrzymaości zmęczeniowej ( zmiana naprężenia w zależności od cykli ) II iconWiedza usytuowana. Kwestia nauki w feminizmie I przywilej ograniczonej perspektywy

I zakres ograniczonej wytrzymaości zmęczeniowej ( zmiana naprężenia w zależności od cykli ) II iconPraca a zmiana energii. Czy zmiana energii jest miarą pracy?

I zakres ograniczonej wytrzymaości zmęczeniowej ( zmiana naprężenia w zależności od cykli ) II iconDziałanie 1 „Obszary wiejskie” – odrębny nabór na drogi gminne I powiatowe o ograniczonej skali finansowej

I zakres ograniczonej wytrzymaości zmęczeniowej ( zmiana naprężenia w zależności od cykli ) II iconSzybka prezentacja ewangelii oznacza bardzo niewiele dla ludzi o ograniczonej znajomości chrześcijaństwa I to dotyczy większości współczesnych Europejczyków

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom