Specyfikacje techniczne na remont mostu na rzece wilga w m. Wilga w ciągu drogi powiatowej nr 36 512 wola celejowska wilga wkm 3+770 spis treśCI
Pobierz 1.25 Mb.
NazwaSpecyfikacje techniczne na remont mostu na rzece wilga w m. Wilga w ciągu drogi powiatowej nr 36 512 wola celejowska wilga wkm 3+770 spis treśCI
strona18/23
Data konwersji08.01.2013
Rozmiar1.25 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych powinno być wykonane zgodnie z:

- rozwiązaniami materiałowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentów,

- wymaganiami dotyczącymi szczelin dylatacyjnych, maksymalnych, minimalnych i montażowych, geometrii

układu podanymi na rysunkach roboczych,

- wstępnymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru przekryć dylatacyjnych w nawierzchni,

wydanymi przez IBDiM - TW 01092/W-33,

- Aprobatą Techniczną, wydaną przez IBDiM dla danego typu dylatacji.


7. OBMIAR ROBÓR.


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7.

Jednostką obmiaru jest 1 m długości dylatacji o określonych w dokumentacji projektowej parametrach geometrycznych poprzeczych i jakościowych.


8. ODBIÓR ROBÓT.


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8.

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.

Należy sprawdzić wymiary gabarytowe koryta ( szerokość, głębokość ) oraz jego stan techniczny. W trakcie odbioru ostatecznego należy sprawdzić równość przekrycia.

Powierzchnia tego przekrycia powinna być równoległa do powierzchni jezdni i znajdować się

ponad nią o 0 - 3 mm. Powierzchnia wykończeniowa powinna zachodzić na powierzchnię

nawierzchni o 2 - 5 cm. Wypełnienie powinno mieć regularny kształt.


9. PŁATNOŚĆ.


Płatność za 1 m długości zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Inżyniera wykonanych robót, potwierdzone w protokole odbioru ostatecznego.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów i wyrobów potrzebnych do wykonania robót,

- wykonanie robót podstawowych i wszystkich towarzyszących, wynikających z warunków

realizacji rozwiązania konstrukcji w/g projektu i atestów producenta,

- niezbędne badania i pomiary,

- ubytki materiałowe.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE.


1. PN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni

drogowych.

2. BN-78/B-06714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miaż-

dżenie.

3. PN-78/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczenie zawartości ziarn słabych.

4. PN-85/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów.

5. PN-73/C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mięknienia asfaltów

metodą "Pierścienia i kuli".

6. PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów.

7. PN-90/C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gęstości.

8. Tymczasowe Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie Drogowym

i Mostowym nr 136/91, Dylatacja bitumiczna typu TARCO, IBDiM, Warszawa 1991.

9. Katalog rozwiązań konstrukcyjnych mostowych przykryć dylatacyjnych typu TARCO,

IBDiM, Wrocław 1992.


M.19.01.03. BARIEROPORĘCZ NA OBIEKTACH MOSTOWYCH.


1. WSTĘP.


1.1. Przedmiot SST.


Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych barieroporęczy na remontowanym moście na rzece Wilga w m. Wilga w km 3 + 770 drogi powiatowej nr 36 512.


2. Zakres stosowania SST.


SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST.


Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem barieroporęczy podatnej bezprzekładkowej, z rozstawem słupków co 1,00 m i wysokości 1,10 m na budowanym obiekcie.


1.4. Określenia podstawowe.


Barieroporęcz ochronna mostowa - bariera ochronna stalowa mostowa z elementem rurowym pochwytu.


Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".


2. MATERIAŁY.


2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "wymagania ogólne".


2.2. Materiały do wykonania bariery ochronnej.


Materiałami do wykonania barieroporęczy są:

- prowadnica typu B ( profilowana taśma stalowa o czynnej długości 4000 mm ),

- wsporniki,

- elementy połączeniowe,

- pas profilowy o czynnej długości 4000 mm,

- słupki o wysokości 113 cm z dwuteownika 140 mm,

- kotwy na 4 szt śrub  20 mm,

- pochwyt rurowy  60 mm,


2.2.1. Prowadnica.


Profilowana ocynkowana taśma stalowa na prowadnice powinna odpowiadać normie PN-78/H-93461/15. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów prowadnic:

- dla długości całkowitej  5 mm,

- dla długości czynnej  2 mm,

- dla szerokości  4 mm,

- dla głębokości tłoczeń  3 mm.


2.2.2. Elementy montażowe i połączeniowe.


Elementy montażowe taśmy - wsporniki oraz elementy połączeniowe - śruby, nakrętki i podkładki ocynkowane.


2.2.3. Słupki.


Słupki wykonane ze stali 18G2 wg PN-88/H-84020 i są ocynkowane.


2.2.3. Pozostałe elementy.


Wszystkie pozostałe elementy wykonane są ze stali St3SX wg PN-88/H-84020 i są ocynkowane z wyjątkiem kotew, które nie muszą być ocynkowane.


Do spawania należy używać elektrod gatunku ER146 (E432R11) wg PN-88/M-69433.


3. SPRZĘT.


3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.


Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Montaż barier wykonuje się ręcznie.


4. TRANSPORT.


4.1. Warunki ogólne transportu.


Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".


4.2. Transport elementów barieroporęczy.


Transport elementów barieroporęczy stalowej może się odbywać dowolnymi środkami transportu. Elementy te nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Pasy profilowe

należy przewozić na paletach w wiązkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta.


5. WYKONANIE ROBÓT.


5.1. Ogólne warunki wykonania robót.


Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Kierunki montażu prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej w zależności od kierunku ruchu podano w "Katalogu drogowych barier ochronnych", karta nr 04.01.


5.2. Sposób kotwienia do konstrukcji.


Kotwy, do których mocowane są słupki barieroporęczy zabetonowane są we wspornikach mostu. Przed zabetonowaniem należy zwrócić uwagę na właściwe położenie kotew, jej rzędną oraz pochylenie. Powierzchnia betonu chodnika lub gzymsu powinna tworzyć jedną płaszczyznę ze stopą słupka oraz kątownikami kotwy tak, aby było możliwe ułożenie masy nawierzchnio-izolacyjnej wokół prętów kotwy.

Po ułożeniu nawierzchnio-izolacji na śruby kotew nakładamy słupki barieroporęczy, zwracając szczególną uwagę na to, aby jej nie uszkodzić, i przykręcamy do podłoża, a następnie kolejno mocujemy całą barieroporęcz.

Sposób łączenia segmentów prowadnicy barieroporęczy należy wykonać w ten sposób, aby nieprzetłoczony koniec prowadnicy zwrócony był w kierunku ruchu pojazdów.


5.3. Zabezpieczenie przed korozją.


Elementy barieroporęczy są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe cynkowanie w wytwórni przez co nie jest wymagane zabezpieczenie barier na placu budowy. Należy jedynie zwrócić uwagę na to aby nie uszkodzić powłoki cynkowej podczas montażu bariery. Ubytki powłoki cynkowej należy naprawić przez cynkowanie elektrolityczne lub natryskowe względnie sposobem zapewniającym nie mniejszą trwałość antykorozyjną. Wszystkie łączniki używane do montażu muszą być nierdzewne lub cynkowane.

Po zmontowaniu barieroporęczy i wykonaniu nawierzchni wokół kotew należy podstawy słupków i śruby z nakrętkami pokryć powłoką antykorozyjną w celu ochrony przed korozją śrub i nakrętek.

Grubość powłoki cynkowej nie powinna być mniejsza niż 75 m.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Odbiorowi podlegają: zamocowanie i ustawienie kotew do mocowania słupków barieroporęczy, ustawienie słupków barieroporęczy wraz montażem wszystkich pozostałych elementów oraz odbiór wszystkich elementów barieroporęczy wraz z odbiorem powłoki cynkowej zabezpieczenia antykorozyjnego.


7. OBMIAR ROBÓT.


Jednostką obmiaru jest 1 mb wykonanej i zainstalowanej barieroporęczy o określonych w projekcie parametrach.


8. ODBIÓR ROBÓT.


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Na podstawie wyników odbiorów wg pkt. 6 należy sporządzić protokół odbioru ostatecznego.

Jeśli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie barieroporęczy należy uznać za zgodne SST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z SST i zgłosić je do ponownego odbioru.


9. PŁATNOŚĆ.


Płatność za 1 m zmontowanej bariery ochronnej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, zakup i dostarczenie na obiekt, wykonanie i montaż barieroporęczy, uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego, dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne śrub i nakrętek oraz oczyszczenie tereny budowy po zakończeniu roboty.

Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE.


1. PN-88/H-84020. Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki.

2. PN-88/M-69433. Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i

stali o podwyższonej wytrzymałości.

3. PN-81/H-84023. Stal określonego zastosowania. Gatunki.

4. BN-89/1076-02. Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 5. "Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych" wydane przez GDDP, Warszawa, maj 1994 r.

6. "Katalog drogowych barier ochronnych" - opracowanie "Transprojektu" Warszawa, styczeń 1993 r.


M.20.01.05. UMOCNIENIE SKARP NASYPÓW BETONOWYMI ELEMENTAMI.

1. WSTĘP.


1.1. Przedmiot SST.


Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia skarp stożków nasypów przy przyczółkach remontowanego mostu na rzece Wilga w m. Wilga w km 3 + 770 drogi powiatowej nr 36 512.


1.2. Zakres stosowania SST.


SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST.


Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem umocnienia skarp stożków nasypów trylinką wklęsłą na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm.


1.4. Określenia podstawowe.


Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.


2. MATERIAŁY.


2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2.


2.2. Materiały stosowane do umocnienia.


  • trylinka wklęsła gr. 10 cm z betonu kl. B 25,

  • piasek wg BN-87/6774-04,

  • podsypka cem.-piask. 1 : 4,

  • zaprawa cementowo-piaskowa do spoinowania 1 : 2.


2.3. Elementy betonowe.


Trylinka powinna spełniać wymagania jak niżej:

- wytrzymałość na ściskanie odpowiadająca klasie betonu B 25,

- nasiąkliwość nie większa niż 5 %,

- mrozoodporność > 100 cykli,

- właściwą geometrię elementu.

Powinny posiadać atest producenta.


3. SPRZĘT.


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 3.

Do zagęszczenia podłoża i podsypki piaskowej należy użyć lekkich spalinowych zagęszczarek.

Pozostałe roboty wykonane będą ręcznie.


4. TRANSPORT.


Warunki ogólne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4.

Materiał może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi przez Inżyniera.

Przewożone elementy betonowe powinny być w czasie transportu ułożone na płask i zabezpieczone przed przesuwaniem się.


5. WYKONANIE ROBÓT.


5.1. Warunki ogólne wykonania robót.


Warunki ogólne wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5.


5.2. Przygotowanie podłoża pod umocnienie.


Podłoże pod wykonanie podsypki powinno być wyrównane i wyprofilowane oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia Is nie powinien być mniejszy niż 0,97.


5.3. Wykonanie podsypki.


Warstwa podsypki powinna mieć grubość 5 cm i być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97.


5.4. Wykonanie umocnienia.


Umocnienie elementami betonowymi należy rozpocząć od dołu opierając pierwsze elementy na oporniku betonowym. Szerokość spoin pomiędzy elementami nie powinna byc większa niż 10 mm. Elementy po ułożeniu należy dobić ubijakiem najlepiej drewnianym o wadze 10 - 12 kg.

Elementy pęknięte lub uszkodzone powinny być wymienione na nowe.

Spoiny pomiędzy elementami powinny być wypełnione ciekłą zaprawą cementowo - piaskową 1: 2.

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego oczyszczenia nawierzchni z wszelkich zanieczyszczeń.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.


6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości.


Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6.


6.2. Prowadzenie kontroli jakości.


Należy wykonać następujące badania i sprawdzenia:


- prawidłowość zagęszczenia podłoża Is >- 0,97,

- zgodność pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- grubość wykonanej podsypki piaskowej i piaskowo-cementowej,

- zagęszczenie podsypki piaskowej Is >- 0,97

- równość powierzchni umocnienia,

- dokładność ubicia nawierzchni,

- prawidłowość wypełnienia spoin zaprawa cementowo - piaskową,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Powiązany:

Specyfikacje techniczne na remont mostu na rzece wilga w m. Wilga w ciągu drogi powiatowej nr 36 512 wola celejowska wilga wkm 3+770 spis treśCI iconSpecyfikacje techniczne odbudowa mostu na kanale Starej Odry leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1027 w km 0+900

Specyfikacje techniczne na remont mostu na rzece wilga w m. Wilga w ciągu drogi powiatowej nr 36 512 wola celejowska wilga wkm 3+770 spis treśCI icon[sst] Remont mostu przez rzekę Jabłonka w miejscowości Wdziękoń Drugi w ciągu drogi powiatowej Nr 2017B w lokalizacji 0+718

Specyfikacje techniczne na remont mostu na rzece wilga w m. Wilga w ciągu drogi powiatowej nr 36 512 wola celejowska wilga wkm 3+770 spis treśCI iconCennik wydawnictwa Wilga

Specyfikacje techniczne na remont mostu na rzece wilga w m. Wilga w ciągu drogi powiatowej nr 36 512 wola celejowska wilga wkm 3+770 spis treśCI iconRemont mostu przez rz. Wkrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 563 w miejscowości Poniatowo

Specyfikacje techniczne na remont mostu na rzece wilga w m. Wilga w ciągu drogi powiatowej nr 36 512 wola celejowska wilga wkm 3+770 spis treśCI iconDo projektu wykonawczego remontu mostu przez rzekę Lega w miejsc. Starosty w ciągu drogi powiatowej nr 1828n nowy Młyn(dr nr1909N)- starosty

Specyfikacje techniczne na remont mostu na rzece wilga w m. Wilga w ciągu drogi powiatowej nr 36 512 wola celejowska wilga wkm 3+770 spis treśCI iconOpis techniczny do projektu technicznego – wykonawczego „Przebudowa mostu przez potok Gwoźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1917 Czudec – Wyżne w km 3+606 w miejscowości Wyżne”

Specyfikacje techniczne na remont mostu na rzece wilga w m. Wilga w ciągu drogi powiatowej nr 36 512 wola celejowska wilga wkm 3+770 spis treśCI iconRemont drogi powiatowej Nr 1616 o ul. Dąbrowskiego w m. Prudnik

Specyfikacje techniczne na remont mostu na rzece wilga w m. Wilga w ciągu drogi powiatowej nr 36 512 wola celejowska wilga wkm 3+770 spis treśCI iconSpecyfikacje Techniczne spis specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne na remont mostu na rzece wilga w m. Wilga w ciągu drogi powiatowej nr 36 512 wola celejowska wilga wkm 3+770 spis treśCI iconRaport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1318e makóW – DĘbowa góra – trzcianna – kamion – ruda oraz drogi powiatowej nr 5103e na odcinku makóW – mokra lewa

Specyfikacje techniczne na remont mostu na rzece wilga w m. Wilga w ciągu drogi powiatowej nr 36 512 wola celejowska wilga wkm 3+770 spis treśCI iconŚrodowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 I drogi ekspresowej s 61

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom