Plan gospodarki odpadami dla miasta I gminy
Pobierz 1.56 Mb.
NazwaPlan gospodarki odpadami dla miasta I gminy
strona2/30
Data konwersji08.01.2013
Rozmiar1.56 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

1WSTĘP

1.1Założenia i koncepcja opracowania.Podstawą wykonania Planu Gospodarki Odpadami (PGO) dla gminy Drezdenko jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Drezdenko, a firmą AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie przy ul. Ostrowskiej 42.


Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o odpadach, gminne plany gospodarki odpadami powinny być zgodne z planami wyższego szczebla. Dokumentem bezpośrednio nadrzędnym dla PGO dla gminy Drezdenko jest Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami (PPGO) dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego opracowany przez ROT Gliwice. PGO dla gminy Drezdenko określa sposób realizacji celów i zadań zawartych w PPGO dla Powiatu oraz WPGO dla województwa lubuskiego zgodnie z § 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620).


W celu ujednolicenia opracowań przyjęto nazewnictwo oraz układ opracowania zgodny z § 6 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620). Dodatkowo wzięto pod uwagę układ i nazewnictwo WPGO dla województwa lubuskiego, który jest zgodny z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Dzięki temu zapewniono przejrzystość w przypadku analizy planów gospodarki odpadami na coraz wyższym poziomie szczegółowości.


Schemat sporządzania planów gospodarki odpadami przedstawiono poniżej.

  1. Schemat wykonywania planów gospodarki odpadami.T
Krajowy Plan

Gospodarki Odpadami


ermin
Wojewódzki Plan

Gospodarki Odpadami

(woj. lubuskie)

Wojewódzki Plan

Gospodarki Odpadami

(pozostałe województwa)

30.06.2003.
Powiatowy Plan

Gospodarki Odpadami

(powiat strzelecko-drezdenecki)

Powiatowy Plan

Gospodarki Odpadami

(pozostałe powiaty)

31.12.2003.
Gminny Plan

Gospodarki Odpadami

(gmina Drezdenko)

Gminny Plan

Gospodarki Odpadami

(pozostałe gminy)

30.06.2004.


Wzorem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) oraz WPGO dla województwa lubuskiego dokonano podziału odpadów na dwie grupy:

  • Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, opakowaniowe, komunalne osady ściekowe

  • Odpady powstające w sektorze gospodarczym

    • w tym odpady niebezpieczne


Zgodnie z ustawą o odpadach (art. 14 ust.2) gminny plan gospodarki odpadami określa:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,

d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów;

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

W rozdziale niniejszym omówiono aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami oraz przedstawiono charakterystykę gminy Drezdenko, a w kolejnym rozdziale aktualny stan gospodarki odpadami na terenie gminy.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Powiązany:

Plan gospodarki odpadami dla miasta I gminy iconPlan Gospodarki Odpadami dla Miasta I Gminy Kisielice

Plan gospodarki odpadami dla miasta I gminy iconPlan gospodarki odpadami dla miasta I gminy gryfóW ŚLĄski

Plan gospodarki odpadami dla miasta I gminy iconGminny plan gospodarki odpadami dla gminy miasta lipno

Plan gospodarki odpadami dla miasta I gminy iconBurmistrz Gminy I Miasta Ulanów plan gospodarki odpadami dla

Plan gospodarki odpadami dla miasta I gminy iconPlan gospodarki odpadami dla gminy miasta brzegu na lata 2008-2011

Plan gospodarki odpadami dla miasta I gminy iconProgram Ochrony Środowiska I Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta I Gminy Białobrzegi

Plan gospodarki odpadami dla miasta I gminy iconBurmistrz miasta I gminy stary sącz plan gospodarki odpadami

Plan gospodarki odpadami dla miasta I gminy iconPlan Gospodarki Odpadami Dla gminy radzymin

Plan gospodarki odpadami dla miasta I gminy iconPlan gospodarki odpadami dla gminy pępowo

Plan gospodarki odpadami dla miasta I gminy iconPlan gospodarki odpadami dla gminy andrespol

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom