Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
Pobierz 125.62 Kb.
NazwaPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
Data konwersji08.01.2013
Rozmiar125.62 Kb.
TypDokumentacja

Małachowo, 1 września 2008 roku
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego


ubiegającego się o awans

na stopień nauczyciela dyplomowanego.


I. INFORMACJE PERSONALNE
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Arleta Szymaniak

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku - Filia w Małachowie

Nauczane przedmioty: nauczanie zintegrowane, informatyka

Kompetencje przedmiotowo metodyczne:

  • Studia magisterskie o kierunku nauczanie początkowe - WSP w Zielonej Górze

  • Studia podyplomowe informatyki- AE w Poznaniu

Czas stażu: od 01.09.2008 do 31.05.2011


§ 8 ust. 2 pkt 1


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1- 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.


Lp.

Zadania/działania

Formy realizacji zadań

Informacje

o realizacji zadań

Termin

realizacjiPoznanie procedury awansu zawodowego.

Udział w kursach, warsztatach dotyczących doskonalenia zawodowego.

Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,

Zapoznanie z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN

Udział w kursach, szkoleniach.

Samodzielne pogłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego.

Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.

Zaświadczenia, materiały metodyczne, notatka o udziale w kursie.


Wykaz stron dotyczących awansu zawodowego.

IX – X 2008r.


W czasie stażu


IX – X 2008r.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat 

prawa oświatowego,

organizacji placówek oświatowo - wychowawczych a także reformy oświaty.

Zapoznanie z dokumentami szkoły: plan dydaktyczny, plan wychowawczy szkoły, statut, WSO.

Samodzielne i twórcze układanie planu wychowawczego klasy, planu współpracy z rodzicami i planów wynikowych na podstawie planu wychowawczego szkoły.

Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego, 

regularna lektura publikacji w Internecie.Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły.


Plan wychowawczy klasy, plan współpracy z rodzicami, notatki.

Plany wynikowe.

IX – X 2008


W czasie stażuDzielenie się uzyskanymi informacjami

 z nauczycielami swojej szkoły

 oraz innych szkół i  placówek oświatowych.

Dyskusje na tematy związane z awansem, 

wymiana dokumentów i przygotowanych projektów, 

planów rozwoju.


Forum dyskusyjne w Internecie.


W czasie stażuObserwacja i analiza możliwości dzieci.

Badanie opanowanych w klasie zerowej przez dzieci umiejętności i wiadomości. Dostosowanie planów pracy do indywidualnych potrzeb, możliwości i umiejętności uczniów.

Test, arkusz obserwacji

test „Diagnoza umiejętności uczniów u progu pierwszej klasy” pobrany

ze stronie: www.wsip.pl


IX 2008

W czasie stażuWstępna ocena własnych umiejętności

Podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy.

Przeanalizowanie lekcji lub uroczystości. Hospitacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.


Scenariusz lekcji.


IX 2008


w czasie stażuWspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.

Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w organizowa­nych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Wybór uczniów, pomoc w przygotowaniu i zbieraniu materiałów, rozmowy z dziećmi, włączenie do pomocy rodziców, ćwiczenia.

Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów.

Karty pracy, scenariusze lekcji, zdjęcia, dyplomy.w czasie stażuOpieka nad klasą, przygotowanie pomocy dydaktycznych .

Dbanie o estetyczny wygląd klasy.

Zaświadczenie dyrektora szkoły, zdjęcia.

w czasie stażuCykliczna organizacja imprez, wyjazdów.

Organizacja wycieczek, wyjść do kina, teatru, muzeum.

Karty wycieczek, zdjęcia, notatki w gazetce szkolnej, zaświadczenia.

w czasie stażuProwadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców.

Przygotowanie referatów na zebrania z rodzicami.

Umieszczenie ich na stronie internetowej.

Notatki z zebrań rodziców, ksero dziennika szkolnego, opinia dyrektora.

w czasie stażuProwadzenie lekcji poza klasą szkolną- muzeum, biblioteka, las, zakłady pracy, gospodarstwo rolne.

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

Zaświadczenia, zdjęcia, zaświadczenia od osób współpracujących.

w czasie stażuDoskonalenie własnego warsztatu pracy, pogłębianie własnej wiedzy, umiejętności oraz wykorzystanie ich w pracy dydaktycznej.

Samokształcenie i samodoskonalenie, aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.

Dokumentowanie efektów własnej pracy, analiza i ewaluacja.

Lektura książek i czasopism. Założenie i aktualizowanie księgozbioru – słowniki, atlasy, programy edukacyjne, gazety.

Zbieranie informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Notatki z czytanych lektur.

Notatki, dzienniczek lektur.


w czasie stażuDokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zbieranie informacji o realizacji zadań.

Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań, scenariuszy, opinii itp.

w czasie stażuPrzygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

Sprawozdanie

V 2011


§ 8 ust. 2 pkt 2


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Lp.

Zadania/działania

Formy realizacji zadań

Informacje

o realizacji zadań

Termin

realizacjiWykorzystywanie komputera do wykonywania dyplomów, zaproszeń, sprawozdań, ogłoszeń, kart pracy, scenariuszy, referatów, materiałów metodycznych, podziękowań, zaproszeń., ankiet, ogłoszeń.

Korzystanie z komputera, drukarki, skanera, Internetu- korzystanie z dostępnych stron internetowych.

Opracowanie materiałów wykorzystywanych w pracy na komputerze.Przykładowe dokumenty.

Zdjęcia, filmy video, dvd, prezentacje.

Adresy stron internetowych.


na bieżąco


Zaprojektowanie podziękowań - „PRZYJACIEL SZKOŁY” wręczanych osobom współpracującym ze szkołą.

Opracowywanie materiałów dla rodziców, podziękowań, dyplomów.podziękowanie –

PRZYJACIEL SZKOŁY.


okres stażu
Pełnienie funkcji opiekuna pracowni komputerowej.

Wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, plakaty,

dbanie o poprawne funkcjonowanie pracowni komputerowej.

Zaświadczenie, zdjęcia.

okres stażu
Systematyczna dbałość o należyta jakość sprzętu elektroakustycznego, obsługa techniczna tego sprzętu.

Przygotowanie sprzętu do wykorzystania podczas uroczystości szkolnych, pokazów, dyskotek.

Zaświadczenia dyrektora szkoły.

okres stażuProwadzenie lekcji w pracowni komputerowej.


Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

Wykorzystanie komputera do powtarzania, utrwalania wiedzy.

Wykorzystanie w procesie edukacyjnym animacji komputerowych, słowników, encyklopedii, dostępu do Internetu.

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.

Konspekty lekcji.

okres stażuPełnienie opieki nad zespołem redakcyjnym gazetki szkolnej „ Szkolne echo”.

Wykonywanie zdjęć podczas różnych uroczystości szkolnych, ważnych wydarzeń z życia szkoły, podczas wycieczek, apelów, wydarzeń sportowych.

Wykorzystanie skanera, ksero, drukarki, aparatu cyfrowego.

plan pracy kółka redakcyjnego, egzemplarze gazetki szkolnej.

Zaświadczenia dyrektora szkoły.

okres stażuKorzystanie z ofert portali edukacyjnych oferujących wnikliwą diagnozę osiągnięć szkolnych po ukończeniu każdej klasy.

Wykorzystanie gotowych testów.

wysłanie prac do analizy, porównanie wyników na tle rówieśników z polskich szkół.

strona www.wsip.pl

IX, V każdego rokuSamodzielne opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

Opublikowanie ich na stronie internetowej.

Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Umieszczenie opracowanych w Internecie.

adresy stron w Internecie.

Potwierdzenia.

okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Lp.

Zadania/działania

Formy realizacji zadań

Informacje

o realizacji zadań

Termin

realizacjiOrganizowanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia.

Pomoc innym pracownikom szkoły, przygotowywanie testów

i sprawdzianów na komputerze, wykonywanie wydruków, dyplomów, zaproszeń, skanowanie dokumentów konsultacje dla nauczycieli w zakresie obsługi komputera i Internetu .

Systematyczna obserwacja stron internatowych pod kątem pojawiania się nowych przepisów prawnych i informacji dotyczących działalności szkoły oraz przekazywanie ich zainteresowanym osobom.

Komputerowe opracowywanie materiałów związanych z pracą szkoły.

Potwierdzenie nauczycieli i dyrektora szkoły, przykładowe prace.

na bieżącoOpracowywanie i udostępnienie materiałów dla innych nauczycieli na własnej stronie internetowej i portalach edukacyjnych.

Opracowywanie i przekazywanie własnych opracowań, scenariuszy lekcji, referatów, kart pracy.

Opracowanie materiałów, scenariuszy zajęć dla

innych nauczycieli oraz umieszczenie ich na własnej stronie internetowej.


Udostępnianie innym nauczycielom swoich opracowań i referatów.

Scenariuszy imprez, konkursów

Adres własnej strony internetowej.


Opracowane materiały, scenariusze zajęć.


Okres stażu
Zajęcia otwarte dla nauczycieli i rodziców.

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych.

Scenariusze lekcji, potwierdzenia .

Okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4a


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.Lp.

Zadania/działania

Formy realizacji zadań

Informacje

o realizacji zadań

Termin

realizacjiOpracowanie i wdrożenie programu działań wychowawczych „Kółka redakcyjnego”

szkolnej gazetki „Echo szkolne.


Opracowanie i wdrożenie programu. Realizacja programu. Ewaluacja

Dokumentacja programu.

Okres stażuOpracowanie regulaminu wewnątrz szkolnego konkursu przyrodniczego

„Witaj wiosno”.


Udział i przeprowadzenie konkursuScenariusz konkursu, zdjęcia, poświadczenia.

III 2009r.8 ust.2 pkt 4c


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Lp.

Zadania/działania

Formy realizacji zadań

Informacje

o realizacji zadań

Termin

realizacjiIntegracja społeczności –uczniowie, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne.

Nawiązywanie do tradycji ludowych i ich kultywowanie.

Przygotowanie imprezy środowiskowej z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy.


Poświadczenia, zdjęcia.

Scenariusze imprez środowiskowych.

Prezentacja i filmy na CD.

wg kalendarzaWdrażanie uczniów i rodziców do prac na rzecz szkoły oraz pozyskiwanie funduszy.

Pomoc rodziców w drobnych naprawach oraz odnawianiu

sprzętu i pomocy.

Zdobywanie środków finansowych lub rzeczowych na finansowanie nagród w konkursach, zakup pomocy.

Poświadczenia, zdjęcia.

w czasie stażuObjęcie uczniów klasy III wnikliwą

i systematyczną diagnozą kontrolującą umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Opracowanie zbioru testów sprawdzających poziom czytania ze zrozumieniem.

Testy, wyniki diagnozy.


2011 r.Przeprowadzenie testów

sprawdzających wiedzę uczniów kl. III.


Opracowanie testów dla uczniów kl. III.


Testy, analiza testów, ewaluacja.


maj 2011r.Zorganizowanie wolontariatu dla uczniów potrzebujących pomocy w odrabianiu lekcji.

Wybór wolontariuszy wśród starszych uczniów.

zdjęcia, potwierdzenie dyrektora szkoły.

w czasie stażu§ 8 ust. 2 pkt 4e


Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;


Lp.

Zadania/działania

Formy realizacji zadań

Informacje

o realizacji zadań

Termin

realizacjiWspółpraca z rodzicami.

Zapewnienie warunków sprzyjających pozytywnemu postrzeganiu szkoły przez uczniów i rodziców. Organizacja imprez szkolnych .

Przygotowanie wycieczek pieszych, autobusowych, spotkań środowiskowych, apelów, rajdów, podchodów, zabaw szkolnych, dyskotek z udziałem rodziców i mieszkańców lokalnego środowiska. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

Zapisy w dzienniku,

Zdjęcia, notatki.


w czasie stażuZorganizowanie „Biblioteczki dla pierwszaka”.

Przeprowadzenie „Pasowania na czytelnika”.


Prowadzenie serii zajęć pod hasłem

” Dzieci czytają dzieciom”.

Rozwijanie u dzieci zainteresowań literaturą dziecięcą.


Zebranie książek i utworzenie biblioteki z ciekawymi książkami.

Współpraca z biblioteką szkolną, Biblioteką w Dolsku i Gostyniu.

Nawiązanie współpracy z nauczycielami i uczniami klas młodszych i przedszkola.

Wybranie literatury dziecięcej, artystyczne czytanie dla kolegów i koleżanek.

Wzbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą.


Scenariusze lekcji, zdjęcia, podziękowania.

Karty wycieczki,

potwierdzenie współpracy,

zdjęcia.


w czasie stażuWspółpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Śremie.

Nawiązywanie współpracy z pedagogiem szkolnym.

Wnikliwa obserwacja uczniów.

Redagowanie opinii.

Konsultacje z pedagogiem, psychologiem i logopedą.

Realizowanie zaleceń.

Opis działań

Potwierdzenia. Opinie.


Okres stażuNawiązywanie współpracy z innymi szkołami i przedszkolami, itp.


Prowadzenie akcji:„Podaj dalej” propagującą czytelnictwo dziecięcych czasopism.

Podjęcie współpracy.


Kontakty z osobami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy.

Zapraszanie przedstawicieli na spotkania do szkoły,

organizowanie wycieczek w celu poznania zakresu zadań instytucji wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy.

Notatki, sprawozdania, zaświadczenia.


w czasie stażuWspółpraca z Policją i Strażą Pożarną.

Zapraszanie przedstawicieli policji i straży pożarnej na pogadanki do szkoły. Wycieczki. Wykonanie prac pamiątkowych.


Notatki, sprawozdania, zaświadczenia.


w czasie stażuOrganizowanie spotkań dzieci z przedszkola a w szczególności uczniów klasy O

z młodszymi uczniami szkoły .

Przygotowanie lekcji, zaproszenie na zabawę integracyjną.

Notatki, sprawozdania, zaświadczenia.


w czasie stażuOrganizowanie spotkań z uczniami naszej szkoły z Dolska


Przygotowanie zabaw integracyjnych.

Notatki, zdjęcia, zaświadczenia.

w czasie stażuWspółpraca ze Służbą Zdrowia, Sanepidem.

Zapraszanie pielęgniarki szkolnej na pogadanki dla dzieci. Przeprowadzenie przez pielęgniarkę okresowych przeglądów czystości. Promocja zdrowia poprzez udział w konkursach. Propagowanie zdrowego stylu życia, samodzielne przygotowanie posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego odżywiania się.

Notatki, sprawozdania, zaświadczenia.


w czasie stażuCzynny udział w organizacji różnorodnych akcji. Współpraca z nadleśnictwem Miranowo. Współudział w organizowaniu spotkań przyrodniczych na terenie rezerwatu.

Działania na rzecz ochrony środowiska.


spotkania na terenie rezerwatu w Miranowie.

„ Sprzątanie Świata”,

Rajd Ekologiczny organizowany przez SP w Masłowie.

Notatki, dyplomy, zdjęcia, zaświadczenia.

Prezentacja na CD- udział klasy w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

w czasie stażu§ 8 ust. 2 pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.


Lp.

Zadania/działania

Formy realizacji zadań

Informacje

o realizacji zadań

Termin

realizacjiUkończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej.

Uzyskanie dodatkowych umiejętności
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.


2009r.
Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności ucznia.

Udział w warsztatach

Zaświadczenia.

okres stażuZaprojektowanie i zarządzanie szkolną witryną internetową.

Przygotowywanie materiałów do publikacji w sieci; wykorzystanie znajomości programu „Zajączek” i języka HTML.

Promocja szkoły, łatwy dostęp do informacji na temat placówki,

Stworzenie strony, jej aktualizacja.


Adres strony, zaświadczenie.

okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły , której nauczyciel jest zatrudniony.


Lp.

Zadania/działania

Formy realizacji zadań

Informacje

o realizacji zadań

Termin

realizacjiOpracowanie studium przypadku (dwóch uczniów).

Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozwiązywania problemów.

Charakterystyka, diagnoza problemu, geneza i dynamika zjawiska, znaczenie problemu, prognoza i propozycja rozwiązania, wdrażanie i ewaluacja.

Opracowane materiały.


Okres stażuPlan Rozwoju Zawodowego jest otwarty i może ulec modyfikacji w trakcie realizacji.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego iconPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom