Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia
Pobierz 18.3 Kb.
NazwaWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia
Data konwersji08.01.2013
Rozmiar18.3 Kb.
TypDokumentacja


……………………………………………………… (pracodawca: firma, imię nazwisko )

………………………………………………………

(adres firmy)

Stryszawa, dnia .........................................


………………………………………………………

(nr telefon kontaktowego )
Nr rachunku bankowego pracodawcy (w standardzie NRB), na który należy przelać przyznane środki finansowe:


………………………………………………………

Wójt Gminy Stryszawa

Stryszawa 17

34-205 StryszawaWNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

MŁODODCIANYCH PRACOWNIKÓW


W oparciu o art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U .Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) proszę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia: nauki zawodu (24 miesięcy/36 miesięcy*) / przyuczenia do wykonywania określonej pracy* po zdaniu egzaminu zawodowego: 1. Imię i nazwisko młodocianego pracownika ………………………………………………………
 1. Adres zameldowania młodocianego pracownika ………………………………………………………
  na pobyt stały
 1. Data zawarcia umowy ………………………………………………………
 1. Okres na jaki umowa została zawarta
  w celu przygotowania zawodowego ………………………………………………………
 1. Data ukończenia przez młodocianego pracownika
  nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej
  pracy* - data zdania egzaminu zawodowego ………………………………………………………
 1. W przypadku krótszego okresu kształcenia ………………………………………………………
  młodocianego pracownika niż cykl kształcenia
  w danym zawodzie tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy, ………………………………………………………
  należy wypisać poprzednie zaliczone okresy umów
  o pracę wg świadectw pracy. ………………………………………………………
 1. Urząd Skarbowy właściwy dla pracodawcy: ………………………………………………………


Załączniki:

 1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do kształcenia zawodowego przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę (** - na odwrocie informacja kto może prowadzić zajęcia praktyczne: dla umów zawartych przed 28.04.2010 i po tym terminie),

Proszę przedłożyć kserokopie z potwierdzeniem za zgodność. Pracodawca, który stara się pierwszy raz o dofinansowanie w Myszkowie powinien przedstawić oryginały dokumentów kwalifikacyjnych do wglądu.

 1. umowa o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

 2. świadectwa pracy od poprzednich pracodawców młodocianego- jeśli była zmiana,

 3. dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu przez młodocianego z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie pkt 5 wniosku),...............................................................

(podpis i pieczęć właściciela zakładu lub osób uprawnionych)

* - niepotrzebne skreślić

** - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) - §10 ust. 4 i 5


/ obowiązuje do umów z młodocianymi zawartymi przed 28.04.2010 r. /


§ 10 ust. 4 - nie uległ zmianie

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez Kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 roku kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.


§ 10 ust. 5

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu nie mający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny o którym mowa w ustępie 4, oraz :

 1. świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać lub

 2. świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędnym zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej 4 letni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego lub

 3. świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej 6 letni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

 4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej 3 letni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innych kierunkach ( specjalności) oraz co najmniej 6 letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.


/ obowiązuje do umów z młodocianymi zawartymi po 28.04.2010 r. /


§ 10 ust.5 - nowe brzmienie:

 1. świadectwa ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu , którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

 2. świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

 3. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego lub,

 4. nie uległ zmianie / j.w. /

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia iconWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia iconPrzykładowa kalkulacja kosztów do wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia iconZałącznik nr 1 do Wniosku – o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu „student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia iconZasady I tryb składania I rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia I

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia iconWysokośĆ kosztów kształcenia

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia iconFormularz b-4 wniosek o dofinansowanie działalności biblioteki

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia iconDo Burmistrza Mikołowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na (częściowy zwrot) dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego z budynku użytkowego

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia iconWniosek o ustalenie prawa do obniżenia kosztów rekolekcji

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia iconWniosek o dofinansowanie zespołowego projektu badawczego w roku

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia iconWniosek o dofinansowanie projektu program operacyjny kapitał ludzki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom