Comenius –akcja 1 sprawozdanie merytoryczne dotyczące realizacji językowego programu comeniusa
Pobierz 73.07 Kb.
NazwaComenius –akcja 1 sprawozdanie merytoryczne dotyczące realizacji językowego programu comeniusa
Data konwersji08.01.2013
Rozmiar73.07 Kb.
TypSprawozdanie
COMENIUS –AKCJA 1


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI JĘZYKOWEGO PROGRAMU COMENIUSA

Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Socrates-Comenius


UMOWA NR P001-1/2001/JPC


Tytuł projektu:


WPŁYW LOKALIZACJI GEOGRAFICZNEJ NA EKONOMICZNĄ INFRASTRUKRURĘ REGIONÓW WARMII I MAZUR I SARDYNII


Data rozpoczęcia: 1 sierpnia 2001.

Okres realizacji: 14 miesięcy (uzgodniono telefonicznie z AN, we wrześniu 2002r. odbędzie się przyjęcie grupy włoskiej w Olsztynie)


Tematyka – DZIEDZINY TEMATYCZNE PARTNERSKICH PROJEKTÓW SZKÓŁ


Dziedzictwo

Tożsamość regionalna

Kultura

Folklor i tradycje

Historia danego miejsca lub regionu

Muzyka,

Literatura

Podróże i turystyka

Nauki ścisłe

Nowe technologie

Przemysł i gospodarka

Problematyka społeczna w Europie

Środowisko i ekologia

Język ojczysty i języki obcePARTNERZY PROJEKTU:


Zespół Szkół Ogólnokształcącyh Nr 1

II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego

Ul. K. R. Małłków 3, 10-113 Olsztyn, tel. (089)-527-24-55

fax. (089)-527-45-91

e-mail szkola@lo2.olsztyn.pl


Instituto Tecnico Commerciale Statale

Salvatore Satta

LOC. BISCOLLAI

08100 - Nuoro Sardynia

tel.: 0784/202029, fax. :0784/205105


I. Cele projektu.

Cele uczniów.

 • Zapoznanie się ze specyfiką regionów Warmii Mazur i Sardynii

 • Doskonalenie znajomości języka angielskiego

 • Zebranie informacji na wskazany temat przy wykorzystaniu nowoczesnych środków technologii komputerowej

 • Doskonalenie umiejętności stosowania nowoczesnych środków technologii komputerowej

 • Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, również w zespołach międzynarodowych

 • Zapoznanie i zbliżenie się z przedstawicielami innych narodowości i ich kultur

 • Promowanie równości płci

 • Umożliwienie uczniom z mniej zamożnych rodzin uczestnictwa w projekcie

 • Uczenie się analizowania danych i wyciągania wniosków w celu promocji wyżej wspomnianych regionów

 • Umocnienie poczucia przynależności do grupy poprzez pracę nad wielodyscyplinarnym projektem

 • Rozwój świadomości społecznej i środowiskowej

 • Rozwój wrażliwości artystycznej

 • Rozwój poczucia odpowiedzialności obywatelskiej za środowisko

 • Rozwój poczucia odpowiedzialności za własne dziedzictwo kulturowe

 • Podkreślenie roli kobiet we współczesnym świecie.Cele nauczycieli

 • Doskonalenie zawodowe

 • Kontakt i wymiana doświadczenia w grupie międzynarodowej

 • Wymiana doświadczenia w zespole międzyprzedmiotowym

 • Doskonalenie relacji uczeń-nauczyciel

 • Doskonalenie i urozmaicenie metodyki nauczania i strategii wychowania uczniów
 • Poszukiwanie nowych sposobów współpracy z rodzicami


 • Wprowadzenie nowych technik i metod nauczaniaCele szkoły i społeczności lokalnej


 • Zachęcanie uczniów do udziału w innych projektach jako wynik nagłośnienia projektu w szkole i środowisku lokalnym.

 • Zaangażowanie rodziców uczniów do udziału w promowaniu projektu i integracja środowiska szkolnego i lokalnego

 • Zwiększenie atrakcyjności szkoły w środowisku

 • Przybliżenie młodzieży tematyki związanej z integracją europejską, za i przeciw wstąpienia Polski do Unii.II. Zrealizowane działania
Rok szkolny 2000/2001

 • Nawiązano kontakt z pomysłodawcą projektu. (załącznik nr 1)

 • Nawiązano kontakt z partnerami włoskimi. (załącznik nr 1)

 • Uzgodniono temat i terminy realizacji (załącznik nr 1)

 • Rozpropagowano ideę projektu w społeczności szkolnej i lokalnej (załącznik nr 2)

 • Wyłoniono grupę uczestników projektu

 • Przeprowadzono kampanię reklamową projektu i dokonano oceny wyników(załącznik nr 9)

 • Przeprowadzono ankietę mającą na celu rozpoznanie motywacji uczniów biorących udział w projekcie (załącznik nr 9)

 • Rozmawiano z uczniami na temat walki z rasizmem i ksenofobią.

 • Zapoznano uczniów z Deklaracją praw człowieka i przeprowadzono analizę powyższego dokumentu w języku angielskim ( załącznik nr 3 )

 • Przydzielono zadania poszczególnym uczestnikom projektu

 • Każdy uczestnik projektu został zobowiązany do samodzielnego zdobywania materiałów dotyczących naszego regionu i Sardynii i gromadzenia materiałów piśmienniczych w teczkach.

 • Zawartość teczek była regularnie sprawdzana przez realizatorów programu.

 • Uczestnicy projektu byli zobligowani do gromadzenia niezbędnych informacji na dyskietkach (porównywanie regionów pod kątem różnych kryteriów – tabela ) (załącznik nr 4 )

 • Wyłoniono grupę nauczycieli realizatorów projektu i grupę nauczycieli przedmiotów współpracujących przy tworzeniu projektu

 • Nawiązano kontakt z przedstawicielami społeczności lokalnej, biznesu i mediów (załącznik nr 1 )

 • Przedstawiono sylwetki ludzi sukcesu naszego regionu (załącznik nr 3 )

 • Nagrano film na kasetę wideo przedstawiający uczestników projektu i ich oczekiwania dotyczące przebiegu realizacji projektu i współpracy z Włochami.

 • Prowadzono dodatkowe lekcje języka angielskiego mające na celu wyrównanie poziomu kompetencji językowej uczniów

 • Powadzono sporadyczne lekcje języka włoskiego w wykonaniu uczniów (podstawowe słownictwo).

 • Zapoznano rodziców z celami i przebiegiem realizacji projektu

 • Opracowano i złożono wniosek do Narodowej Agencji

 • Młodzież brała udział w spotkaniach z ekspertami, dotyczącymi tematyki projektu.

 • Utrzymywano regularne kontakty z partnerami włoskimi za pośrednictwem Internetu. ( załącznik nr 1 )

 • Odbyły się próby zorganizowania Net -meetingów (nieudane). ( załącznik nr 1 )

 • Prowadzono ocenę wkładu pracy uczniów , nauczycieli, rodziców, rodziców(załącznik nr 9).

 • Opracowano stronę internetowa projektu. ( www.lo2.olsztyn.pl )

 • Dokonano zmiany terminów realizacji wymiany z powodów obiektywnych.

 • Brano udział w kampanii na rzecz Unii Europejskiej. - listopad 2001. ( załącznik nr 2)

Rok szkolny 2001/2002

 • Przygotowano materiały do realizacji projektu. Wykorzystano zbiory biblioteczne, zasoby internetowe, wykłady ekspertów. ( załącznik nr 7)

 • Korzystano z fachowej pomocy nauczycieli uczących w klasie 2D, stanowiącej trzon grupy pracującej nad projektem. ( załączniki nr 3 i 4)

 • W trakcie realizacji programu powstały materiały dydaktyczne będące wynikiem pracy uczniów na lekcjach przedmiotowych. - Analiza danych statystycznych realizowana na lekcjach matematyki, geografii i języka angielskiego .

 • Młodzież zapoznała się z literaturą naszego regionu na lekcjach języka polskiego i angielskiego. W wyniku tego powstały tłumaczenia bajek i legend warmińskich w przekładzie uczniowskim oraz album o naszym regionie. Młodzież pracowała nad referatami z dziedziny ochrony środowiska na lekcjach biologii i języka angielskiego, poznawała zasoby naturalne i ludzkie regionu, infrastrukturę i geografię Warmii, Mazur i Sardynii – na lekcjach geografii i języka angielskiego, analizowała dane statystyczne na lekcjach matematyki, geografii i języka angielskiego . ( załącznik nr 4)

 • Na lekcjach języka angielskiego uczniowie pracowali nad bazą turystyczną naszego regionu, zapoznawali się ze strategią rozwoju, sytuacją rolnictwa w Polsce i na Warmii i Mazurach. Na lekcjach historii młodzież poznawała historię miasta i regionu, a później doskonaliła wiedzę w tym zakresie na lekcjach języka angielskiego. Uczniowie realizowali zagadnienia, dotyczące roli kobiety we współczesnym świecie na lekcjach wychowawczych i na lekcjach języka angielskiego. Na lekcjach informatyki poznawano i ćwiczono umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikowania się. W wyniku tego powstała nowa udoskonalona wersja strony internetowej projektu.

 • Ponieważ Comenius przede wszystkim jest programem językowym, nauczyciele języka angielskiego, zaangażowani w powyższy projekt realizowali treści nauczania ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i konstrukcji gramatycznych niezbędnych do realizacji projektu. Zaowocowało to w nowe zestawy testów i materiałów leksykalno – gramatycznych przystosowanych do realizacji programu nauczania języka angielskiego w klasach o profilu ekonomicznym. ( załączniki nr 3 i 4)

 • Zgodnie z założeniami projektu młodzież zapoznawała się z podstawami języka włoskiego na lekcjach języka angielskiego. Część lekcji była przygotowana i przeprowadzona przez młodzież samodzielnie.

 • Przez cały czas realizacji projektu miała miejsce regularna wymiana informacji za pośrednictwem Internetu z naszymi partnerami na Sardynii wstępnie przez nauczycieli, później również przez uczniów . ( załącznik nr 1)

 • Prowadzono regularne spotkania uczestników projektu : uczniów, nauczycieli, rodziców.

 • Dokonywano regularnej ewaluacji realizacji poszczególnych etapów projektu.

 • Młodzież przygotowała prezentację w języku angielskim i ulotki na temat zasad projektu Comenius. ( załącznik nr 2)

 • Na lekcjach wychowawczych i języka angielskiego rozmawialiśmy o odrębności kulturowej i tolerancji wobec przedstawicieli innych narodów i kultur.

 • Młodzież uczyła się na lekcjach języka angielskiego jak poprawnie przygotować i przeprowadzić prezentację na określony temat. ( załącznik nr 4)

 • Każdy uczestnik projektu otrzymał teczkę w której gromadzi niezbędne informacje. Zawartość teczek jest regularnie sprawdzana przez nauczycieli języka angielskiego.

 • Przygotowano wymianę.

 1. Strona organizacyjno - finansowa wymiany była przygotowana przez Beatę Kossakowską-Szwałek oraz Beatę Frączak ,

 2. strona merytoryczna – Eugenię Klimek i Joannę Zubel.

 3. Każdy uczestnik wymiany otrzymał materiały opracowane pod kątem zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Włoch (mitologią), aktywnego uczestnictwa w realizacji projektu podczas pobytu w postaci codziennych notatek, zdjęć i opisu w języku angielskim, oceny pobytu i programu przygotowanego przez włoskich kolegów . ( załącznik nr 5)

 4. Przygotowano ankiety dla każdego uczestnika według której młodzież wypowiadała się o swoich oczekiwaniach, dotyczących wymiany i partnerów, jak również po powrocie - wrażeniach. ( załącznik nr 9)

 5. Przygotowano ankiety dla rodziców włoskich uczniów goszczących Polaków. Celem ankiety była ocena zachowania naszej młodzieży w trakcie pobytu na Sardynii. ( załącznik nr 9)

 6. Wymiana miała miejsce w dniach 14-28 kwietnia 2002. Pobyt na Sardynii miał ogromne walory poznawczo-wychowawcze. Młodzież i nauczyciele mogli skonfrontować dotychczasową wiedzę z realiami, poznać nowe środowisko, kulturę, nauczyć się współpracować z partnerami z Europy. Dla uczniów to była lekcja radzenia sobie w nowej ,czasami trudnej sytuacji, umiejętności znajdowania wspólnego języka (nie zawsze angielskiego) z ludźmi z odmiennego kręgu kultury. Dla nauczycieli była to lekcja konieczności bardziej precyzyjnego doboru uczestników międzynarodowych projektów. W trakcie pobytu młodzież odbyła szereg wycieczek krajoznawczych, zapoznała się z funkcjonowaniem niektórych przedsiębiorstw ( produkcja korka, produkcja serów , wydobycie i obróbka granitu). Poznaliśmy bardzo bogatą ofertę turystyczną regionu (kurort Costa Smeralda, hotel Su Gologone). Przeprowadziliśmy rozmowę z właścicielką hotelu podczas której podkreślono trafność i fachowość zadawanych przez nas pytań, dotyczących polityki marketingowej właścicieli hotelu. ( załącznik nr 5)

 7. Młodzież uczestniczyła w wykładach dotyczących tematyki regionalnej, bazy turystycznej, infrastruktury ekonomicznej, flory i fauny regionu, jak również na temat problematyki związanej ze środowiskiem naturalnym Sardynii .

 8. Przeprowadzono wspólną pracę zespołów polsko-włoskich nad planami podróży po Sardynii. Naszemu pobytowi w Nuoro nadano wysoką rangę zorganizowano spotkanie z władzami lokalnymi podejmowano nas w sposób szczególnie uroczysty Dyrektor szkoły osobiście się zaangażował w realizację projektu i wyraził chęć przyjazdu do Polski,

 9. Podczas pobytu na Sardynii zgromadzono następujące materiały: zdjęcia, film-wideo, dzienniki pobytu, notatki, ulotki ,prospekty, mapki. Materiały posłużą do realizacji końcowych produktów projektu – prezentacji w języku angielskim podczas pobytu młodzieży włoskiej we wrześniu 2002, filmu na CD i wspólnego planu podróży po regionach Warmii , Mazur i Sardynii. Dzięki funduszom finansowym przyznanym na realizację projektu szkoła miała możliwość zakupu znacznej ilości materiałów dydaktycznych .

 • Przygotowano plan pobytu młodzieży włoskiej we wrześniu 2002. Trwają czynności organizacyjno-przygotowawcze. ( załącznik nr 6)

 • Dokonano oceny dotychczasowej realizacji projektu i wymiany.

 • Zorganizowano spotkanie z rodzicami uczestników projektu

 • Dokonano przydziału obowiązków w związku z realizacją wymiany wrześniowej. (załącznik nr 6)

 • Dokonano wstępnego podsumowania zrealizowanych etapów projektu i rozliczenia finansówIII. Osiągnięte rezultatyW wyniku realizacji projektu otrzymano produkty końcowe, którymi są:

 • płyty CD ROM przedstawiające przebieg pobytu na Sardynii i walory

tego regionu w formie prezentacji oraz filmu (załączniki nr 5 )

 • film video przedstawiającego grupę uczestników – wysłany do Włoch

 • kronika opracowana przez młodzież opisująca realizację programu ( załącznik nr 5 )

 • kaseta z audycją radiową , informującą o projekcie (załącznik nr 2 )

 • strona internetowa projektu ( adres www.lo2.olsztyn.pl )

 • przekłady bajek warmińskich na język angielski w wykonaniu uczniów

( załącznik nr 4 )

 • referaty młodzieży (również w wersji angielskiej) na temat problemów środowiska w regionie Warmii i Mazur ( załącznik nr 4)

 • album opracowany przez młodzież przedstawiający Olsztyn ( załącznik nr 4 )

 • materiały promujące inne miasta Warmii i Mazur ( załącznik nr 4 )

 • zestawy materiałów szkoleniowych w języku angielskim do dokumentowania pobytu na Sardynii oraz prowadzenia warsztatów i wykładów podczas pobytu partnerów włoskich w Polsce we wrześniu 2002. ( załącznik nr 6)

 • Plan pobytu młodzieży włoskiej w Olsztynie wraz z materiałami w języku angielskim – (młodzież oprowadza po mieście , pełni funkcje przewodników po regionie )

( załącznik nr 6 )

 • Konferencja z udziałem społeczności szkolnej, lokalnej, rodziców – podsumowanie pracy młodzieży polsko-włoskiej , przedstawienie wyników wspólnych działań . Prezentacja komputerowa wyników analizy porównawczej regionów.

 • Zestawy materiałów zebranych i wykorzystanych podczas realizacji projektu

( załącznik nr 7 )

 • Bibliografia literatury fachowej wykorzystanej przez nauczycieli i uczniów do realizacji projektu. ( załącznik nr 7 )

 • Przykładowe konspekty lekcji prowadzonych przez nauczycieli realizujących program. ( załącznik nr 3 )

 • Dzienniki podróży na Sardynię uczestników projektu w języku angielskim (załącznik nr 5 )


Kolorem zielonym zaznaczono elementy, które będą zrealizowane we wrześniu.


IV. Podejście metodologiczne
Projektem były objęte następujące dziedziny:


Geografia, infrastruktura ekonomiczna regionów, flora, fauna, historia i dziedzictwo kulturowe, problemy ekologiczne, rolnictwo, baza turystyczna,

struktura administracyjna, problemy socjalne.

Praca związana z realizacją projektu była wkomponowana w program nauczania poszczególnych przedmiotów , miała miejsce korelacja treści nauczania.

Na przykład : na lekcjach języka polskiego młodzież poznawała twórczość pisarzy Warmii i Mazur oraz dialekty regionalne, na lekcjach angielskiego zapoznawano się z literaturą Sardyńską ( na podstawie materiałów uzyskanych przez młodzież ze źródeł internetowych).

Na lekcjach geografii młodzież poznawała geografię Warmii i Mazur, na lekcjach angielskiego uczyła się słownictwa z dziedziny geografii i pracowała nad materiałami dotyczącymi geografii Sardynii uzyskanymi przez młodzież z internetu.

Na lekcjach matematyki poznawała zasady analizy statystycznej, na lekcjach angielskiego uczyła się pojęć matematycznych, porównywania danych, a na

lekcjach informatyki pracowała nad prezentacjami komputerowymi etc.

Prowadzono również dodatkowe lekcje języka angielskiego dla uczestników

projektu o niższym stopniu zaawansowania językowego.

W trakcie realizacji projektu młodzież porozumiewała się listownie ( załącznik nr 1 )

i przez internet.

Techniki informacyjne wykorzystano do poszukiwania danych, obróbki , gromadzenia, utrzymania kontaktów i przygotowania produktów końcowych.


V. Wyjazdy realizowane w projekcieW trakcie realizacji projektu miał miejsce wyjazd na Sardynię 31-osobowej grupy młodzieży i 4-ch nauczycieli w dniach 14 – 28 kwietnia 2002. ( załącznik nr 8)

W dniach 16 - 30 września grupa młodzieży włoskiej wraz z 4 nauczycielami przyjedzie do Olsztyna.

Wyjazd na Sardynię był dotychczas kulminacyjny punktem naszego projektu. Wyjazd młodzieży był solidnie przygotowany przez opiekunów.

Na lekcjach wychowawczych, języka angielskiego rozmawialiśmy o tolerancji, poszanowaniu odmienności kulturowej, o zachowaniu w miejscach publicznych. Na przykład jedna lekcja angielskiego była poświęcona tematowi „At the airport”. Dla wielu uczestników projektu lot samolotem był bardzo emocjonującym nowym doświadczeniem. Każdy uczestnik wyjazdu otrzymał zeszyt zadań(załącznik nr 3 ), w którym miał opisać w języku angielskim cały wyjazd. Zadbano też o zagospodarowanie czasu ucznia podczas lotu – uczniowie mieli zapoznać się z legendami na temat historii Rzymu, zwiedzanie którego w ciągu kilku godzin było dodatkową atrakcją wyjazdu.

Przed wyjazdem opracowano i przeprowadzono ankietę w języku angielskim na temat oczekiwań związanych z wyjazdem.( załącznik nr 9). Przygotowano i przeprowadzono ankietę oceniającą zaangażowanie rodziców w projekt.( załącznik nr 9 ) Przygotowano i przeprowadzono ankietę wśród rodzin włoskich goszczących naszą młodzież oceniającą postawę i zaangażowanie naszej młodzieży. ( załącznik nr 9 )


Podczas pobytu na Sardynii młodzież miała możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z realiami, komunikowania się w języku angielskim, zapoznania się z podstawami języka włoskiego, pracy w zespole międzynarodowym nad wspólnym projektem ( plany podróży po Sardynii), brała udział w spotkaniach z ekspertami w języku angielskim. Zawiązały się trwałe przyjaźnie. Młodzież nie tylko miała możliwość zobaczenia pięknych krajobrazów Sardynii , ale również poznała florę i faunę regionu , historię , tradycje i tańce, infrastrukturę ekonomiczną, problemy ekologiczne i socjalne, bazę turystyczną Sardynii, jak również życie codzienne swoich rówieśników i ich rodzin, doceniła gościnność i odpowiedzialność Sardyńczyków, dowiedziała się o tradycyjnym modelu rodziny sardyńskiej ,roli kobiet i zmianach zachodzących w świadomości kobiet na przestrzeni ostatnich lat , jak również zapoznała się z funkcjonowaniem szkoły i odmiennym modelem edukacyjnym.

Młodzież zbierała wszystkie niezbędne do realizacji projektu materiały w postaci zdjęć, notatek, ulotek, nagrano film, relacjonujący nasz pobyt na Sardynii

Ranga, którą nadano naszemu pobytowi - spotkanie z władzami lokalnymi, przyjęcia zorganizowane dla nas przez właścicielkę hotelu Su Gologone. oraz naszych włoskich partnerów, konferencja sumująca nasz pobyt w Nuoro - to wszystko utwierdziło naszą młodzież w przekonaniu o wadze wykonywanej przez nich pracy nad realizacją projektu. Młodzież miała okazję zapoznać się z realiami kraju należącego do Unii Europejskiej, z dynamiką rozwoju regionu umiejętnie wykorzystującego własne walory krajobrazowe i zasoby surowcowe.

Zadbano o kondycję fizyczną naszej młodzieży ,która brała udział w zajęciach sportowych razem z młodzieżą włoską.

Nauczyciele – opiekunowie mieli możliwość wspólnej pracy z kolegami włoskimi , korzystania z ich bogatych doświadczeń w realizacji projektów tego typu. Od kolegów włoskich dowiedziałyśmy się o wysokiej randze zawodu nauczycielskiego w krajach Unii Europejskiej


VI. Wpływ projektu na uczniów
W projekcie uczestniczyło 13 chłopców i 18 dziewcząt.

W trakcie realizacji projektu głównie posługiwano się językiem angielskim (język roboczy), polskim - młodzież włoska utrwalała podstawowe zwroty, włoskim - młodzież polska utrwalała podstawy włoskiego.

Zapoznanie się z inną kulturą odbywało się poprzez codzienny kontakt z młodzieżą, rodzinami włoskimi, udział w warsztatach, lekcjach tematycznych,

dyskusjach młodzieży, spotkaniach pozalekcyjnych, zwiedzanie muzeów, zabytków kultury.

Młodzież nabyła lub rozwinęła umiejętności komunikacyjne, poznawcze, współpracy w zespole międzynarodowym, adaptacji w nowym środowisku,

rozwinęła umiejętności posługiwania się techniką komputerową.

Projekt wpłynął na kształtowanie aktywnej postawy poznawczej uczniów , rozwinięcie umiejętności analizy danych i wnioskowania, na kształtowanie poczucia przynależności do grupy, szkoły, odpowiedzialności za własny region i kolegów, jak również troskę o kolegów włoskich. (Wypadek samochodowy włoskiego kolegi spowodował wielkie poruszenie i chęć niesienia pomocy wśród naszych uczniów ). Po powrocie do Polski uczniowie zaangażowali się w przygotowanie pobytu Włochów we wrześniu 2002.

Motywacja do udziału w projekcie była zróżnicowana. (załącznik nr 9 ).

W trakcie realizacji miały miejsce osłabienie motywacji (kiedy młodzież dowiedziała się o problemach mogących doprowadzić do braku dofinansowania projektu z tytułu opóźnienia opłacenia składki przez Polskę), jak również wzmożenie, kiedy wymiana nabrała realnego kształtu .


VII. Wpływ projektu na szkołęW projekcie brali udział następujący nauczyciele :


Eugenia Klimek - autor i koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego.

Joanna Zubel. - realizator projektu, nauczyciel języka angielskiego.

Beata Kossakowska – Szwałek - odpowiedzialna za sprawy finansowe projektu,

wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki.

Beata Fronczak – realizator projektu – nauczyciel historii ,wychowawca klasy IID stanowiącej 75% uczestników projektu.


W trakcie realizacji współpracowano z :


Andrzejem Ciesielskim – nauczycielem geografii i ekonomii stosowanej

Tomaszem Otrębą – wicedyrektorem, nauczycielem biologii.

Markiem Sadowskim – dyrektorem szkoły, nauczycielem matematyki i informatyki

Zofią Ratkiewicz – nauczycielem języka polskiego.

Praca nad projektem odbywała się w ścisłej współpracy między :

 • nauczycielami – uczestnikami projektu. Odbywały się regularne spotkania, narady robocze.( co dwa tygodnie),

 • nauczycielami uczestnikami - nauczycielami współpracującymi-sporadyczne spotkania mające na celu korelację treści nauczania w poszczególnych przedmiotach.

 • nauczycielami – partnerami (Polska - Włochy). Regularna wymiana korespondencji za pośrednictwem Internetu.

Współpracę z naszymi partnerami oceniamy bardzo wysoko.

Korzystaliśmy z doświadczenia naszych partnerów ,dla których ten projekt był kolejnym tego rodzaju, dla nas – pierwszym. Żadne z naszych pytań nie zostało bez odpowiedzi. Wszystkie nasze sugestie wzięto pod uwagę. Podczas wymiany stworzono nam bardzo dobre warunki do pracy, wypoczynku, przygotowano bardzo atrakcyjny pod względem edukacyjnym i rekreacyjnym program pobytu. Pracowaliśmy w kreatywnej atmosferze ze wzajemnym zrozumieniem i poszanowaniem. Udało nam się wspólnie rozwiązać drobne problemy wychowawcze, nieuniknione w trakcie pracy z młodzieżą.

Ta atmosfera życzliwości i otwartości w rozwiązywaniu wspólnych zadań przyczyniła się do podjęcia decyzji przez Dyrektora szkoły partnerskiej do przyjazdu do naszej szkoły we wrześniu 2002 w celu nawiązania dalszych kontaktów.

W trakcie realizacji programu zarówno młodzież jak i nauczyciele w dużym stopniu korzystali z nowoczesnych technik komputerowych. Nauczyciele języka angielskiego korzystali z licznej literatury fachowej w języku angielskim (załącznik nr 7 ). Opracowali konspekty lekcji przygotowujących młodzież do posługiwania się językiem jako narzędziem.

( załącznik nr 3 ) Praca nad projektem zainspirowała nauczycieli języka angielskiego do opracowania nowych technik nauczania, jak na przykład pomoc w przygotowaniu prezentacji uczniowskich, przygotowano dziennik podróży w języku angielskim ( załączniki nr 3 i 5), przekłady legend Warmii i Mazur ( załącznik nr 4 ), młodzież przygotowała swoje prace na nośnikach komputerowych ( załącznik nr 5 ). Głównym celem działań nauczycieli było maksymalne uaktywnienie młodzieży w poszukiwaniu niezbędnych informacji, dokonaniu selekcji materiału i umiejętnej prezentacji danych. ( załącznik nr 4 )

W celu utrwalania wiedzy i szerzenia kompetencji językowej były prowadzone okresowe sprawdziany słownictwa, konstrukcji gramatycznych, rozumienia ze słuchu.

Jako nowe doświadczenie w procesie edukacyjnym należy odnotować wspólną naukę uczniów i nauczycieli podstaw języka włoskiego, kiedy czasami uczeń występował w charakterze nauczyciela. .Powyższa praktyka przyczyniła się do polepszenia relacji pomiędzy nauczycielami i uczniami.

Będąc pierwszym realizowanym przez naszą szkołę w ramach programu SOCRATES-COMENIUS 1 ten projekt stał się urzeczywistnieniem naszych dążeń do pracy nad projektem na miarę kształcenia europejskiego, dającego młodzieży możliwość wypromowania własnego regionu jak również zapoznania się z rzeczywistością naszych europejskich partnerów.

W celu ułatwienia realizacji projektu szkoła zapewniła dostęp do komputerów, do kserokopiarek, faksu, telefonu, umożliwiła nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu wyjazd na Sardynię . Dwukrotnie miałyśmy dostęp do wideo w celu obejrzenia filmów nagranych przez naszą i włoską młodzież.


VIII. Udział w projekcie społeczności lokalnejUdział rodziców w realizację projektu był zróżnicowany : część rodziców zaangażowała się dopiero po otrzymaniu zapewnień o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską,. część rodziców w ogóle nie wierzyła w możliwość realizacji tego projektu i krytykowała sam pomysł , ale była również duża grupa entuzjastów od samego początku zaangażowanych w realizację i służących pomocą i radą na miarę możliwości. Została przeprowadzona ankieta oceniająca zaangażowanie rodziców( załącznik nr 9 ). Rodzice wyrazili chęć większego zaangażowania i współpracy w trakcie pobytu młodzieży włoskiej we wrześniu 2002.

W trakcie realizacji projektu zwróciliśmy się do władz lokalnych naszego województwa. Ze strony władz ( Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, Biura Promocji Regionu)

( załącznik nr 1 )otrzymaliśmy ofertę pomocy w trakcie pobytu młodzieży włoskiej we wrześniu 2002, jak również materiały poglądowe, które zostały przekazane stronie włoskiej podczas naszego pobytu w kwietniu 2002.

Dotychczasowy udział przedsiębiorstw lokalnych sprowadził się do dostarczenia materiałów poglądowych , ulotek i ofert głębszej współpracy w trakcie pobytu grupy włoskiej.

W chwili obecnej trwa przygotowanie pobytu grupy włoskiej i są prowadzone rozmowy z miejscowymi zakładami pracy, biurami turystycznymi, właścicielami hoteli. (załącznik nr 1 )


Wiedza o projekcie w naszym regionie była przekazywana za pośrednictwem artykułów w gazecie, programu radiowego. Przewidujemy zaproszenie przedstawicieli szkół zainteresowanych w realizacji podobnych projektów na konferencję podsumowującą realizację projektu .


IX. Przeszkody napotkane w realizacji projektu
W trakcie realizacji projektu napotkano następujące przeszkody :


Najważniejszą przeszkodą było wydłużone oczekiwanie na decyzję w sprawie dofinansowania naszego projektu spowodowane nieopłaceniem przez Polskę wymaganej składki. Fakt ten wyraźnie zgasił entuzjazm młodzieży, umocnił krytyków i wzbudził odczucie porażki spotęgowane świadomością ogromu niepotrzebnie wykonanej pracy.

Przeszkody o znacznie mniejszym zasięgu zostały spowodowane trudnościami technicznymi( okresowe problemy komunikacyjne z Sardynią, nieudane próby zorganizowania Net-meetingów ),miałyśmy problem z realizacją karty kredytowej Visa-Electron na Sardynii. Karta nie została uaktywniona przez Bank Gdański S.A, co postawiło nas w trudnej sytuacji w trakcie regulowania rachunku za hotel. Niezrozumienie odmienności kulturowej Sardyńczyków przez część naszych uczniów jak również przypadki braku zdyscyplinowania naszej młodzieży okresowo utrudniały realizację projektu ale nie wpłynęły na jego ostateczny kształt i wartość edukacyjno-wychowawczą.


X. Sposób oceny projektu
W trakcie realizacji projekt został oceniony kilkakrotnie.

Wewnętrzna ocena projektu została dokonana na podstawie okresowej ewaluacji dokonanej przez młodzież, nauczycieli, dyrekcję ( załącznik nr 9 ).

Osobno została przeprowadzona ewaluacja pobytu na Sardynii. Przeprowadzono ocenę zachowania naszej młodzieży w trakcie pobytu u rodzin włoskich. ( załącznik nr 9 ).


Metody i narzędzia oceny wewnętrznej: ankieta, ocena opisowa , ocena ustna (program radiowy - ( załącznik nr 2 )).

Ocena była przeprowadzona na poszczególnych etapach realizacji projektu, często na zajęciach przedmiotowych dotyczących realizacji projektu.

Ocena zewnętrzna projektu była dokonana przez naszych partnerów ( załącznik nr 9 ), przez rodziców włoskich goszczących naszą młodzież. Planujemy opracowanie i przeprowadzenie obszernej ankiety dotyczącej oceny realizacji projektu podczas pobytu Włochów u nas we wrześniu 2002 przez czynniki zewnętrzne.


XI. Sposoby rozpowszechniania informacji o pracach

realizowanych w projekcie.
Informacje o pracach realizowanych w projekcie były rozpowszechniane przez:


1.kampanię reklamową projektu – plakaty informujące o nawiązaniu współpracy

2. za pośrednictwem strony internetowej projektu ( www.lo2.olsztyn.pl)

3. poprzez media - audycja radiowa, artykuły w prasie ( załącznik nr 2 )

4. prezentację młodzieży na temat programu Comenius 1.

5. przygotowanych przez młodzież ulotek informacyjnych ( załącznik nr 2 )

6. konkurs na logo projektu ( załącznik nr 2 )

7.kontakty z władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, przedsiębiorstwami i

przedsiębiorcami ( załącznik nr 1 )

8. informowanie nauczycieli i uczniów innych szkół o naszym projekcie

9. informowanie rodziców o postępach w realizacji projektu

10.Konferencję, która będzie zorganizowana we wrześniu w trakcie pobytu Włoskich partnerów w Olsztynie, z szerokim udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej.


XII. Przyszłość projektu
Jest to pierwszy projekt naszej szkoły w ramach programu Unii Europejskiej Sokrates Comenius 1. Jego realizacja przyczyni się do pogłębienia współpracy z naszymi Włoskimi partnerami w przyszłości. We wrześniu 2002 r. spodziewamy się wizyty Dyrektora Szkoły naszych partnerów, który wykazał zainteresowanie naszym projektem i naszą szkołą, jak również wyraził chęć dalszej współpracy z nami.

W chwili obecnej jesteśmy w trakcie negocjacji ze szkołą z Portugalii (niedaleko Oporto) w sprawie realizacji projektu Rozwoju Szkoły. Przewidywany termin złożenia wniosku – w lutym 2003 r.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Comenius –akcja 1 sprawozdanie merytoryczne dotyczące realizacji językowego programu comeniusa iconSprawozdanie merytoryczne z realizacji programu

Comenius –akcja 1 sprawozdanie merytoryczne dotyczące realizacji językowego programu comeniusa iconSprawozdanie merytoryczne z realizacji programu dydaktyczno wychowawczego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem

Comenius –akcja 1 sprawozdanie merytoryczne dotyczące realizacji językowego programu comeniusa iconSprawozdanie merytoryczne z realizacji

Comenius –akcja 1 sprawozdanie merytoryczne dotyczące realizacji językowego programu comeniusa iconSprawozdanie merytoryczne z realizacji

Comenius –akcja 1 sprawozdanie merytoryczne dotyczące realizacji językowego programu comeniusa iconSprawozdanie merytoryczne z realizacji wykonanych zadań badawczych

Comenius –akcja 1 sprawozdanie merytoryczne dotyczące realizacji językowego programu comeniusa iconSprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania wdrożeniowego załącznik

Comenius –akcja 1 sprawozdanie merytoryczne dotyczące realizacji językowego programu comeniusa iconSprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań w ramach projektu badawczego 8T11C01011

Comenius –akcja 1 sprawozdanie merytoryczne dotyczące realizacji językowego programu comeniusa iconSprawozdanie merytoryczno finansowe z realizacji programu wynikającego z miejskiego programu profilaktyki

Comenius –akcja 1 sprawozdanie merytoryczne dotyczące realizacji językowego programu comeniusa iconSprawozdanie z przeprowadzenia Programu, nie później niż 14 dni po dniu realizacji Programu

Comenius –akcja 1 sprawozdanie merytoryczne dotyczące realizacji językowego programu comeniusa iconSprawozdanie z realizacji programu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom