Plan pracy zespołu szkóŁ szkoła podstawowa I gimnazjum w drobninie na rok szkolny 2012 / 2013
Pobierz 168.57 Kb.
NazwaPlan pracy zespołu szkóŁ szkoła podstawowa I gimnazjum w drobninie na rok szkolny 2012 / 2013
Data konwersji09.01.2013
Rozmiar168.57 Kb.
TypDokumentacja
PLAN PRACY

ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W DROBNINIE


NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013

I. ZADANIA DYDAKTYCZNE

1. Wdrożenie założeń nowej podstawy programowej w klasie IV szkoły podstawowej.

2. Systematyczne, równomiernie rozłożone w czasie kontrolowanie wiedzy uczniów różnymi metodami.

3. Systematyczne przygotowywanie uczniów szkoły podstawowej do sprawdzianu w klasie VI i uczniów gimnazjum do egzaminów w klasie III, sprawdzian kompetencji uczniów po klasie III szkoły podstawowej, przeprowadzenie próbnych sprawdzianów i egzaminów.

4. Rozwijanie twórczego myślenia uczniów poprzez nowatorskie formy organizacji kształcenia oraz metody pracy dydaktycznej.

5. Mobilizowanie uczniów zdolnych do twórczej, samodzielnej pracy poprzez indywidualizację zajęć lekcyjnych, zadawanie ciekawych prac domowych, nagradzanie dodatkowej pracy najwyższymi ocenami, przygotowywanie do udziału w konkursach przedmiotowych i udział w nich oraz pracę w ramach kół przedmiotowych.

6. Stosowanie nauczania wielopoziomowego według możliwości i uzdolnień uczniów; podział na grupy w nauce języka niemieckiego według stopnia zaawansowania, dostosowywanie wymagań zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lesznie (opinie, orzeczenia).

7. Zwracanie szczególnej uwagi na poprawność ortograficzną w pracach pisemnych i zeszytach przedmiotowych uczniów.

8. Poznawanie najbliższego środowiska poprzez organizowanie wycieczek i innych form zajęć.

9. Troska o kształcenie literacko – językowe poprzez organizowanie wycieczek do kina, teatru, muzeum, na wystawy oraz wystawianie szkolnych przedstawień, organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów recytatorskich, prowadzenie lekcji bibliotecznych; współpraca z Centrum Kultury w Krzemieniewie.

10. Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów poprzez aktywny udział w lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach szkolnych kół sportowych i zawodach sportowych oraz w kursie pływania dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej.

11. Prowadzenie strony internetowej szkoły.

12. Nadawanie audycji przez radiowęzeł.

13. Wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego.

14. Wymiana doświadczeń w ramach prac zespołów samokształceniowych i szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej.

II. ZADANIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE


1. Omówienie dokumentów prawnych obowiązujących w szkole (statut z WSO, PSO).

2. Uświadomienie uczniom ich podmiotowości i wynikających stąd obowiązków i praw.

3. Kształtowanie postawy tolerancji wobec różnych światopoglądów ludzi oraz poszanowania praw i dobrego imienia innych.

4. Budzenie wrażliwości na los ludzi niepełnosprawnych i starszych – współpraca z parafią.

5. Prowadzenie edukacji ekologicznej – właściwe traktowanie przyrody, ochrona środowiska.

6. Kształtowanie patriotycznej i obywatelskiej postawy wychowanków poprzez szacunek do symboli narodowych i hymnu państwowego oraz sztandaru szkoły, między innymi podczas uroczystości szkolnych.

7. Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów; dokonywanie systematycznej oceny zachowania uczniów w różnych sytuacjach; wyciąganie konsekwencji zgodnie z obowiązującym Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (prowadzenie klasowych zeszytów uwag pozytywnych i negatywnych); spotkania zespołu wychowawczego.

8. Zacieśnienie współpracy z rodzicami poprzez kontakty indywidualne, zebrania klasowe, wywiadówki, spotkania z Radą Rodziców oraz pedagogizację rodziców i zajęcia otwarte dla rodziców uczniów klas I – III i rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych.

9. Wdrażanie uczniów do pracy na rzecz środowiska poprzez prezentację dorobku artystycznego.

10. Wyrabianie odpowiedzialności za utrzymanie estetyki, ładu i porządku w budynku szkoły i na terenie szkolnym.

11. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez współpracę ze szkolną służbą zdrowia – higienistką i lekarzem oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Lesznie; realizacja programów prozdrowotnych.

12. Sprawowanie opieki socjalnej nad uczniami poprzez współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzemieniewie i prowadzenie działalności świetlicy szkolnej i socjoterapeutycznej.

13. Zapewnienie opieki świetlicowej dzieciom rodziców pracujących.

14. Prowadzenie doradztwa zawodowego – pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia.

15. Apele organizowane przez Samorząd Uczniowski – omawianie spraw bieżących.

16. Spotkania z ciekawymi ludźmi w świetlicy szkolnej.III. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

LP.

SPOSÓB

REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

TERMIN REALIZACJI

1.

Inauguracja roku szkolnego; (gazetka – samorząd uczniowski)

dyrekcja

nauczyciele

03

WRZESIEŃ

2.

Ostateczny termin składania planów wynikowych / kryteriów oceniania

nauczyciele
07/14

3

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie planu pracy.

dyrekcja

nauczyciele

10

4.

Spotkanie wychowawców z rodzicami

dyrekcja

wychowawcy

12

5.

Sprzątanie świata

M. Kozyra, T. Piotrowiak

wychowawcy klas VI

14 i 17

6.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego; (gazetka – samorząd uczniowski)

opiekun SU

wychowawcy klas

17

7.

Święto latawca.

opiekunki SU

wychowawcy „0”, I – III SP

28

8.

Opracowanie planów pracy przez zespoły samokształceniowe.

przewodniczący

członkowie

30

9.

Spotkanie uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej z policją

policja

wychowawcy klasy I

IX

10.

Prowadzenie SKO

opiekun SKO

wychowawcy

IX – VI

11.

Zbiórka baterii, nakrętek, puszek.

opiekunki SU

wychowawcy

IX – VI

12.

Program „Bocian”.

M. Gabler

A. Brodziak

IX – VIII

13.

Dzień Chłopca.

opiekunki SU

wychowawcy

01

PAŹDZIERNIK

14.

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

(gazetka – E. Janiszewska, E. Kownacka).

A. Jankowiak
15

15.

Pasowanie na ucznia (gazetka – wychowawcy oddziału „0” i klas I)

wychowawcy klas I

rodzice

25

16.

Pasowanie na starszaka

wychowawca „0”

rodzice

26

17.

Przedstawienie Halloween

M. Samol
31

18.

Światowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

nauczyciel bibliotekarz
X

19.

Konkurs języka angielskiego (VI b + G)

M. Samol
X

20.

Konkursy ogłoszone prze Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

dyrekcja

komisje

X – XII

21.

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

(gazetka – J. Kownacki, M. Pudli szewski).

A. Lubińska-Hofman

M. Rosik

12

L

ISTOPAD

22.

Konkurs na plakat o tematyce antynikotynowej – klasy IV – VI szkoły podstawowej (gazetka – E. Juskowiak)

pedagog szkolny

higienistka

15

23.

Wywiadówka – powiadomienie o ocenach śródsemestralnych

dyrekcja

wychowawcy

21

24.

Dzień Pluszowego Misia

SU
26

25.

Andrzejki – dyskoteka, akcja charytatywna – zbiórka produktów dla wychowanków Domu Dziecka we Wschowie

opiekunki SU

pedagog szkolny, wychowawcy, rodzice

29

26.

Konkurs na kartkę świąteczną

nauczyciele plastyki

opiekunki SU

3 – 7

GRUDZIEŃ

27.

Życzenia świąteczne do osób i instytucji współpracujących ze szkołą

dyrekcja
17 – 21

28.

Jasełka dla rodziców.

E. Cieśla
19

29.

Spotkanie wigilijne pracowników szkoły.

dyrekcja

pracownicy

20

30.

Spotkanie wigilijne w klasach.

wychowawcy
21

31.

Jasełka dla dzieci „0”, I – III SP

E. Cieśla

wychowawcy

21

32.

Program bożonarodzeniowy dla uczniów klas IV – VI SP i I – III G

(gazetka – I. Mizgalska, A. Ptaszyńska)

M Pudliszewski,

W Janiszewska

wychowawcy

21

33.

Konkurs wiedzy religijnej

W. Janiszewska

M Pudliszewski

XII

34.

Zimowa przerwa świąteczna.23 – 31

35.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja – półrocze

dyrekcja

wychowawcy

07

36.

Wywiadówka – powiadomienie o ocenach semestralnych

dyrekcja

wychowawcy

09

STYCZEŃ

37.

Spotkanie z wychowankami Domu Dziecka we Wschowie.

opiekunki SU

pedagog szkolny,

ZS Pawłowice

10

38.

Ferie zimowe14 – 27

39.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie półrocza

dyrekcja
30

40.

Spotkanie wigilijne osób starszych i samotnych.

Program (E. Cieśla)

A. Baryga, E. Cieśla, W. Janiszewska, E. Juskowiak

M Pudliszewski

ksiądz proboszcz

25

41.

Dzień Babci i Dziadka.

wychowawcy „0”
01

LUTY

42.

Zabawa karnawałowa

opiekunki SU

wychowawcy, rodzice

12

43.

Walentynki – gazetka A. Baryga, G. Pacholczyk14

44.

Akcja Samorządu Uczniowskiego (gazetka K. Wasiólka, S. Olejniczak)II

45.

Mistrz Szybkiego Czytania – konkurs szybkiego czytania dla uczniów szkoły podstawowej

nauczyciel bibliotekarz
II

46.

Konkurs mitologiczny dla uczniów gimnazjum

nauczyciel bibliotekarz

J. Muszyńska

II

47.

Pierwsza pomoc – konkurs – etap szkolny

M Piotrowiak- Kaczmarek

M. Rosik

II

48.

Dzień Kobiet – audycja – radiowęzeł (gazetka – A. Brodziak, M. Piotrowiak-Kaczmarek)

opiekunki SU
11

MARZEC

49.

Pierwszy dzień wiosny – oddział „0”, klasy I – III szkoły podstawowej

nauczyciele zespołu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego
21

50.

Pierwszy dzień wiosny – klasy IV – VI szkoły podstawowej

nauczyciele przedmiotów humanistycznych
21

51.

Pierwszy dzień wiosny – klasy I – III gimnazjum

nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
21

52.

Konkursy recytatorskie.

nauczyciele

j. polskiego
III

53.

Rekolekcje Wielkopostne

dyrekcja, ksiądz proboszcz

katecheci, wychowawcy

III

54.

Pierwsza pomoc – konkurs – etap gminny

M. Rosik

M Piotrowiak- Kaczmarek

III

55.

Zawody masowe klas I – III

nauczyciele wychowania fizycznego

wychowawcy klas I – III

III

56.

Wiosenna przerwa świąteczna.28 – 02 IV

57.

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – klasy VI.

dyrekcja

komisje

04

KWIECIEŃ

58.

Gminny konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej + gazetka

E. Cieśla

H. Kaczmarek

06

59.

Wywiadówka – powiadomienie o ocenach śródsemestralnych.

dyrekcja

wychowawcy

17

60.

Dzień Ziemi (gazetka – R. Kaczmarek, S. Stawińska)

T. Piotrowiak
22

61.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – klasy III.

dyrekcja

komisja

23,24,35

62.

Konkurs fotograficzny Dzień Ziemi

M. Gabler
IV

63.

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

M Pudliszewski
IV

64.

Konkurs – Dzień Zdrowia

M. Gabler
IV

65.

Uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja (gazetka – R. Jankowiak, T. Piotrowiak).

J. Muszyńska
06

MAJ

66.

Święto polskiej niezapominajki – gazetka – E. Buczek, M. Gabler

opiekun SU
15

67.

Dzień Matki.

wychowawca „0”
24

68.

Konkurs pięknego pisania – klasa I szkoły podstawowej.

H. Kaczmarek,

G. Pacholczyk
V

69.

Szkolny konkurs ortograficzny – klasy II – III szkoły podstawowej.

E. Cieśla
V

70.

Szkolny konkurs matematyczny – klasy II – III szkoły podstawowej.

A. Baryga
V

71.

Europa nasz wspólny dom – udział w konkursie organizowanym przez

Zespół Szkół w Nowym Belęcinie

J. Kownacki
V

72.

Myślenie w cenie – konkurs matematyczny

organizowany przez Zespół Szkół w Nowym Belęcinie

K. Wasiółka

nauczyciele matematyki

V

73.

Wymiana międzynarodowa z Holandią

I Mizgalska

M. Piotrowiak-Kaczmarek

V

74.

Dzień bociana

M. Gabler,

A. Brodziak

31

75.

Dzień Dziecka – dzień sportu

(gazetka)

nauczyciele wychowania fizycznego

wychowawcy

31

76.

Festyn z okazji Dnia Dziecka – impreza środowiskowa

rada pedagogiczna

rada rodziców

01

CZERWIEC

77.

Zielona szkoła, wycieczki

wychowawcy
03 – 19

78.

Lektury znane i lubiane konkurs czytelniczy dla klas I- III szkoły podstawowej

nauczyciel bibliotekarz
VI

79.

Pasowanie na czytelnika.

nauczyciel bibliotekarz

wychowawca klasy I

VI

80.

Posiedzenie rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna.

dyrekcja

wychowawcy

21

81.

Kiermasz podręczników.

nauczyciel bibliotekarz
26

82.

Uroczystość pożegnania dzieci z oddziału przedszkolnego

wychowawcy „0”AB
27

83.

Zakończenie roku szkolnego, pożegnanie uczniów klas III gimnazjum (gazetka – I. Mizgalska, A. Ptaszyńska).

dyrekcja

wychowawcy,

nauczyciele

28

84.

Komers – klasy III gimnazjum.

rodzice
VI

85.

Ferie letnie.29 – 31VIII

86.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego.

dyrekcja

nauczyciele

03

L

IPIEC

87.

Półkolonie.


88.

Egzaminy poprawkowe.

dyrekcja

komisje

26, 27

SIERPIEŃ

89.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja nowego roku szkolnego 2013/2014

dyrekcja

nauczyciele

29Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan pracy zespołu szkóŁ szkoła podstawowa I gimnazjum w drobninie na rok szkolny 2012 / 2013 iconProgram wychowawczy zespóŁu szkóŁ szkoła podstawowa I gimnazjum w drobninie

Plan pracy zespołu szkóŁ szkoła podstawowa I gimnazjum w drobninie na rok szkolny 2012 / 2013 iconPlan pracy Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy zespołu szkóŁ szkoła podstawowa I gimnazjum w drobninie na rok szkolny 2012 / 2013 iconWykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 w gimnazjum publicznym zespołu szkóŁ im jana pawła II w sławkowie

Plan pracy zespołu szkóŁ szkoła podstawowa I gimnazjum w drobninie na rok szkolny 2012 / 2013 iconSzkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2012/2013 szkoła podstawowa nr 1 w rajczy

Plan pracy zespołu szkóŁ szkoła podstawowa I gimnazjum w drobninie na rok szkolny 2012 / 2013 iconPlan pracy zespołu przedmiotowego – JĘzyki obce w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy zespołu szkóŁ szkoła podstawowa I gimnazjum w drobninie na rok szkolny 2012 / 2013 iconSzkoła podstawowa podręczniki rok szkolny 2012/2013 klasa I

Plan pracy zespołu szkóŁ szkoła podstawowa I gimnazjum w drobninie na rok szkolny 2012 / 2013 iconWykaz podręczników – Szkoła Podstawowa w Babinie na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy zespołu szkóŁ szkoła podstawowa I gimnazjum w drobninie na rok szkolny 2012 / 2013 iconSzkolny Zestaw Podręczników w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Rychwałdzie na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy zespołu szkóŁ szkoła podstawowa I gimnazjum w drobninie na rok szkolny 2012 / 2013 iconPlan wycieczek I plenerów Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy zespołu szkóŁ szkoła podstawowa I gimnazjum w drobninie na rok szkolny 2012 / 2013 iconRegulamin rekrutacji oraz kryteria przyjęĆ do klas pierwszych zespołu szkóŁ technicznych w olecku na rok szkolny 2012/ 2013

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom