Regionalna izba obrachunkowa w Gdańsku p r o t o k ó Ł
Pobierz 2.59 Mb.
NazwaRegionalna izba obrachunkowa w Gdańsku p r o t o k ó Ł
strona15/37
Data konwersji13.09.2012
Rozmiar2.59 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   37

3.1.2.12.2. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień.

  • Podatek od nieruchomości

W sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazano skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień, w tym:

  • w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)” w kwocie 10.333,01 zł

– na podstawie uchwały Rady Gminy Wejherowo z dnia 11 grudnia 2003 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wejherowo zwolniono od podatku od nieruchomości - nieruchomości lub ich części zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej, pod warunkiem realizowania celu na rzecz jednostek i organizacji, których statutowym zadaniem jest ochrona pożarowa; jednostki OSP zwolniono łącznie w wysokości 10.333,01 zł (obliczono na podstawie: 1.747,07m² powierzchni budynków ogółem x 5,80 zł za 1m² = 10.133,01 zł, oraz 1000m² powierzchni gruntów pozostałych x 0,20 zł za 1m²= 200,00 zł).

  • w kolumnie „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy” – umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 1.582,92 zł

– wykazano jedyne kwotę 1.582,92 zł dotyczy IV kwartału 2007 roku, ogółem w 2007 roku umorzono zaległości podatkowe w wysokości 4.360,72 zł.

  • w kolumnie „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy” – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 399,00 zł

– wykazano jedynie kwotę 399,00 zł, która dotyczy IV kwartału 2007 roku, ogółem w 2007 roku rozłożono na raty lub odroczono termin płatności w wysokości 17.164,71 zł.

Zasady dotyczące podawania do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo nr 64/2003 z dnia
30 czerwca 2003r. w sprawie określenia szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości kwot dokonanych umorzeń zaległości podatkowych. Zgodnie z §3 w/wym. zarządzenia wykaz umorzonych kwot dokonanych umorzeń zaległości podatkowych sporządzany jest przez Referat Finansowy raz miesiącu w terminie do 25 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Wykaz wywieszany jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na okres trzech miesięcy, ujmuje się w nim tylko należności podatkowe przekraczające kwotę 100,00 zł. Zasady są nieaktualne.

Kontrolującym przedstawiono Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków w 2006 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty – w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia (wskazano zastosowany artykuł Ordynacji Podatkowej). Wykaz sporządzony w dniu 16.05.2007r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach od 21.05.2007r. do 31.12.2007r.

W badanym okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Wójt Gminy Wejherowo wydał
10 decyzji dotyczących umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości:

  • W sprawie umorzenia zaległości podatkowej z urzędu wydano decyzje:

– nr RF 3131/2/2007 z dnia 31.12.2007r. umorzenie zaległości podatkowej, IV rata podatku od nieruchomości za 2001r. w kwocie 14,00 zł, I i II rata zaległości podatku od nieruchomości za 2002r. w kwocie 35,90 zł z należnymi odsetkami,

– nr RF 3131/3/2007 z dnia 31.12.2007r. zaległości podatku o nieruchomości za 2002 rok w kwocie 63,60 zł z należnymi odsetkami,

– nr RF 3131/4/2007 z dnia 31.12.2007r. zaległości podatku o nieruchomości za 2001, 2002 i 2003 rok w kwocie 137,80 zł z należnymi odsetkami,

– nr RF 3131/5/2007 z dnia 31.12.2007r. zaległości podatku o nieruchomości z 2002 i 2003 roku w kwocie 2,62 zł z należnymi odsetkami,

  • W sprawie umorzenia zaległości podatkowych na wniosek podatnika wydano decyzje:

– nr RF 3113/4/2/2007 z dnia 28.03.2007r., wniosek z dnia 19.03.2007r. - umorzenie
I raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok w kwocie 161,80 zł,

– nr RF 3110/2/1/07 z dnia 04.04.2007r., wniosek z dnia 19.03.2007r. - umorzenie
I raty podatku od nieruchomości za 2007 rok w kwocie 2.422,00 zł i odsetek 3,00 zł,

– nr RF 3113/4/4/2007 z dnia 07.08.2007r. - umorzenie odsetek od zaległości podatkowych w spłacie łącznych zobowiązań w kwocie 4.297,00 zł,

– nr RF 3110/2/3/2007 z dnia 25.09.2007r., wniosek z dnia 16.09.2007r. - umorzenie III raty podatku od nieruchomości za 2007 rok w kwocie 194,00 zł,

– nr RF 3110/2/4/2007 z dnia 03.10.2007r., wniosek z dnia 17.09.2007r. - umorzenie I, II, III raty podatku od nieruchomości za 2007 rok w kwocie 123,00 zł,

– nr RF 3110/2/7/2007 z dnia 28.12.2007r., wniosek z dnia 18.12.2007r. – umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości za 2007 rok w kwocie 1.206,00 zł.


3.1.2.13. Udzielanie ulg w zapłacie podatku i opłata prolongacyjna

Rada Gminy nie ustaliła opłaty prolongacyjnej przy rozłożeniu na raty podatku oraz przy odroczeniu terminu płatności podatku.

W 2007 roku Wójt Gminy wydał:

  • 16 decyzji dotyczących rozłożenia na raty oraz odroczenia płatności podatku od nieruchomości:

    • nr RF-3110/2/1/2007 z dnia 03.01.2007r. w kwocie 409,51 zł,

    • nr RF 3110/2/2/2007 z dnia 26.01.2007r. w kwocie 2.909,70 zł,

    • nr RF 3110/2/3/2007 z dnia 06.02.2007r. w kwocie 3.069,80 zł,

    • nr RF 3110/2/5/2007 z dnia 15.02.2007r. w kwocie 1.600,90 zł i 313,00 zł odsetek,

    • nr RF 3110/2/6/2007 z dnia 15.03.2007r. w kwocie 942,00 zł,

    • nr RF 3110/2/7/2007 z dnia 16.03.2007r. w kwocie 19.843,00 zł,

    • nr RF 3110/2/8/2007 z dnia 30.03.2007r. w kwocie 465,00 zł i 43,00 zł odsetek,

    • nr RF 3110/2/11/2007 z dnia 21.05.2007r. w kwocie 100,00 zł,

    • nr RF 3110/2/13/2007 z dnia 04.09.2007r. w kwocie 192,80 zł,

    • nr RF 3110/2/14/2007 z dnia 23.10.2007r. w kwocie 267,00 zł i 12,00 zł odsetek,

    • nr RF 3110/2/15/2007 z dnia 13.11.2007r. w kwocie 481,00 zł i 18,00 zł odsetek,

    • nr RF 3113/6/1/2007 z dnia 12.04.2007r. w kwocie 349,00 zł,

    • nr RF 3110/3/1/2007 z dnia 25.01.2007r. w kwocie 221,10 zł i 30,00 zł odsetek,

    • nr RF 3110/3/2/2007 z dnia 05.03.2007r. w kwocie 66.625,88 zł i 8.171,00 zł odsetek,

    • nr RF 3110/3/3/2007 z dnia 12.03.2007r. w kwocie 219,00 zł,

    • nr RF 3110/3/4/2007 z dnia 20.06.2007r. w kwocie 874,00 zł,

  • 6 decyzji dotyczących zwolnień w związku z nabyciem gruntów rolnych:

  • nr RF 3113/2/1/2007 z dnia 23.01.2007r. o zwolnieniu od podatku rolnego w okresie od 01.02.2007r. do 31.01.2012r. - zakup działki nr 95 o powierzchni 3,8600 ha i nr 96
    o powierzchni 0,8900 ha, akt notarialny Rep. A 80/2007/A z dnia 04.01.2007r.; po upływie okresu zwolnienia ulga w podatku rolnym zostanie obniżona w pierwszym roku o 75%,
    w drugim roku o 50%,

  • nr RF 3113/2/2/2007 z dnia 23.01.2007r. o zwolnieniu od podatku rolnego w okresie od 01.02.2007r. do 31.01.2012r. - zakup działki nr 72 o powierzchni 2,0900 ha, akt notarialny Rep. A 79/2007/K z dnia 08.01.2007r.; po upływie okresu zwolnienia ulga
    w podatku rolnym zostanie obniżona w pierwszym roku o 75%, w drugim roku o 50%,

  • nr RF 3113/2/3/2007 z dnia 30.01.2007r. o zwolnieniu od podatku rolnego w okresie od 01.02.2007r. do 31.07.2011r. - zakup działki nr 81/3 o powierzchni 0,5015ha, akt notarialny Rep. A 80/2007/A z dnia 07.07.2006r.; po upływie okresu zwolnienia ulga w podatku rolnym zostanie obniżona w pierwszym roku o 75%, w drugim roku o 50%,

  • nr RF 3113/2/4/2007 z dnia 23.04.2007r. o zwolnieniu od podatku rolnego w okresie od 01.04.2007r. do 31.03.2012r. - zakup działki nr 265 o powierzchni 1,0200ha, akt notarialny Rep. A 3092/2007 z dnia 02.03.2007r.; po upływie okresu zwolnienia ulga w podatku rolnym zostanie obniżona w pierwszym roku o 75%, w drugim roku o 50%, wniosek z dnia 28.03.2007r. wpłynął do urzędu w dniu złożono 29.03.2007r.,,

  • nr RF 3113/2/5/2007 z dnia 07.05.2007r. o zwolnieniu od podatku rolnego w okresie od 01.05.2007r. do 31.01.2012r. - zakup działki nr 12/7 o powierzchni 45,1960ha, akt notarialny Rep. A 127/2007 z dnia 05.01.2007r.; po upływie okresu zwolnienia ulga w podatku rolnym zostanie obniżona w pierwszym roku o 75%, w drugim roku o 50%, wniosek złożono 27.04.2007r. wpłynął do urzędu w dniu złożono 24.07.2007r.,,

  • nr RF 3113/2/6/2007 z dnia 06.08.2007r. o zwolnieniu od podatku rolnego w okresie od 01.06.2007r. do 30.04.2012r. - zakup działki nr 287/6 o powierzchni 1,0700ha, akt notarialny Rep. A 6082/2007 z dnia 18.04.2007r.; po upływie okresu zwolnienia ulga w podatku rolnym zostanie obniżona w pierwszym roku o 75%, w drugim roku o 50%, wniosek (brak daty) wpłynął do urzędu w dniu złożono 24.07.2007r.,

Ponadto w 2007 roku wydano:

– postanowienie z dnia 16.01.2007r. w sprawie umorzenia odsetek i rozłożenia na raty zaległości w spłacie łącznych zobowiązań pieniężnych za 2006 rok - organ podatkowy pozostawił wniosek bez rozpatrzenia, na wezwanie do uzupełnienia wniosku podatnik nie złożył wymaganych dokumentów,

– postanowienie z dnia 29.03.2007r. w sprawie umorzenia I, II, III, IV raty podatku od nieruchomości za 2007 rok - organ podatkowy odmówił umorzenia podatku nie będącego zaległością podatkową,

– postanowienie z dnia 05.06.2007r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2003-2006 - organ podatkowy pozostawił wniosek bez rozpatrzenia, na wezwanie do uzupełnienia wniosku podatnik nie złożył wymaganych dokumentów,

– decyzję nr Fn 3113/4/3/2007 z dnia 21.06.2007r. o odmowie umorzenia zaległości w spłacie łącznych zobowiązań pieniężnych za 2004, 2005 i 2006 rok - organ podatkowy uznał, że nie wystąpiły przesłanki do umorzenia zaległości,

– decyzję nr RF 3110/2/5/2007 z dnia 10.12.2007r. o umorzeniu postępowania
w sprawie wniosku o umorzenie odsetek od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na dokonanie wpłaty przez podatnika przed złożeniem wniosku o umorzenie,

– decyzję nr RF 3110/2/6/2007 z dnia 18.12.2007r. o odmowie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości za lata 1996-2004 wraz
z odsetkami – organ podatkowy uznał, że wniosek został uzasadniony błędnym naliczeniem zaległości podatkowej i podawaniem nieaktualnego zadłużenia do komornika oraz przedstawiona sytuacja materialna nie stanowi dostatecznej podstawy do udzielenia ulgi.

W wyniku kontroli ustalono, że:

  • organ podatkowy przestrzegał zasady umarzania wyłącznie zaległości podatkowych
    i odsetek za zwłokę,

  • ulgi w zapłacie podatku stosowano na wniosek podatnika,

  • decyzje w sprawie zastosowania ulgi w zapłacie podatku spełniają wymogi formalne decyzji.


3.1.2.14. Powszechność opodatkowania

Kontrolą objęto okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

3.1.2.13.1. Ewidencja działalności gospodarczej

Na podstawie rejestru ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonego w Referacie Finansowym, sprawdzono opodatkowanie nieruchomości w obrębie, których zgłoszono rozpoczęcie działalności gospodarczej. W badanym okresie w ewidencji działalności gospodarczej dokonano 288 wpisów od nr 3075 do nr 3362.

Na podstawie wpisów ujętych w księdze pod pozycjami: 3113, 3117, 3177, 3271, 3237, 3269 oraz w oparciu o informacje w sprawie podatku od nieruchomości i decyzje wymiarowe ustalono, że nieruchomości związane z wpisami zostały opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Ponadto w przypadku wpisu nr 3107 i 3296 ustalono, że wpisy dotyczyły działalności gospodarczej w terenie, natomiast wpis nr 3107 i 3273 dotyczyły działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Urzędu Miasta Wejherowa.

3.1.2.13.2. Budynki oddane do użytkowania

Urząd Gminy Wejherowo otrzymuje z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektów budowlanych oraz informacje
o pozwoleniach na użytkowanie obiektów budowlanych od roku 2008, natomiast w badanym okresie w 2007 roku Referat Finansowy wzywał podatników do złożenia informacji
w sprawie podatku od nieruchomości na podstawie zawiadomień o zmianach i nadaniu numerów porządkowych nieruchomości z Referatu Gospodarki Przestrzennej Nieruchomości i Ochrony Środowiska. Powyższe informacje znajdują się w dokumentacji podatkowej podatników.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   37

Powiązany:

Regionalna izba obrachunkowa w Gdańsku p r o t o k ó Ł iconRegionalna izba obrachunkowa w gdańsku

Regionalna izba obrachunkowa w Gdańsku p r o t o k ó Ł iconRegionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku protokóŁ

Regionalna izba obrachunkowa w Gdańsku p r o t o k ó Ł iconRegionalna izba obrachunkowa w zielonej górze

Regionalna izba obrachunkowa w Gdańsku p r o t o k ó Ł iconRegionalna Izba Obrachunkowa Wrocław, 30 sierpnia 2004 roku

Regionalna izba obrachunkowa w Gdańsku p r o t o k ó Ł iconSŁowacka izba pielęgniarek I połOŻnych regionalna Izba Pielęgniarek I Położnych Vysoké Tatry

Regionalna izba obrachunkowa w Gdańsku p r o t o k ó Ł iconSŁowacka izba pielęgniarek I połOŻnych regionalna Izba Pielęgniarek I Położnych Vysoké Tatry

Regionalna izba obrachunkowa w Gdańsku p r o t o k ó Ł iconRegionalna izba przemysłowo-handlowa w Lesznie

Regionalna izba obrachunkowa w Gdańsku p r o t o k ó Ł iconRegionalna Izba Psychologów Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Regionalna izba obrachunkowa w Gdańsku p r o t o k ó Ł iconNazwa: Izba Skarbowa w Gdańsku

Regionalna izba obrachunkowa w Gdańsku p r o t o k ó Ł iconWszyscy Wykonawcy so / 251-0007 / 11 izba skarbowa w gdańsku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom