Plan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum
Pobierz 208.07 Kb.
NazwaPlan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum
strona1/3
Data konwersji09.01.2013
Rozmiar208.07 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI

W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH, ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH

I STANDARDÓW WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH


OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR DKW 4014-139/99


OBOWIĄZUJĄCY PODRĘCZNIK:

 • Matematyka 3 - podręcznik do gimnazjum - praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 • Matematyka 3 - zeszyt ćwiczeń - M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

KSIĄŻKI POMOCNICZE:

 • Matematyka 3. Zbiór zadań - M. Braun, J. Lech - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 • Matematyka 3. Książka dla nauczyciela – praca zbiorowa - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 • Matematyka 3. Sprawdziany - M. Grochowalska - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 • Matematyka 3. Sprawdziany – druga wersja- praca zbiorowa - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 • Matematyka 3. Lekcje powtórzeniowe - M. Grochowalska - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe


4 GODZ. TYGODNIOWO 140 GODZ. W CIĄGU ROKU


POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:

K - konieczny ocena dopuszczająca (2) D – dopełniający ocena bardzo dobra (5)

P - podstawowy ocena dostateczna (3) W - wykraczający ocena celująca (6)

R - rozszerzający ocena dobra (4)

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH:


I – Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu.

II – Wyszukiwanie i stosowanie informacji.

III – Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych.

IV – Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

Tematy nieobowiązkowe oznaczono szarym paskiem. Zagadnienia z nowej podstawy programowej, których nie było w starej oznaczono kursywą.

KLASA III

DZIAŁ I: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (18 h)


TEMAT ZAJĘĆ

CELE PODSTAWOWE

CELE PONADPODSTAWOWE

UWAGI (REALIZACJA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH I STANDARDÓW WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH)

1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSO.

Uczeń:

 • zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki (K)

 • zna PSO (K)

Uczeń:

2-3. Różne sposoby zapisywania liczb.

 • zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej (K)

 • zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej (K)

 • zna sposób zaokrąglania liczb (K)

 • zna pojęcie wartości bezwzględnej (K)

 • zna pojęcie notacji wykładniczej (P)

 • zna pojęcie potęgi o wykładniku: naturalnym (K), całkowitym ujemnym (P)

 1. zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z dowolnej liczby (K)

 • rozumie różnicę pomiędzy rozwinięciem dziesiętnym liczby wymiernej i niewymiernej (P)

 • rozumie potrzebę zaokrąglania liczb (K)

 • rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce (P)

 • umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego (K-P)

 • umie odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej, zaznaczyć liczbę na osi liczbowej (K-P)

 • umie obliczyć potęgę o wykładniku: naturalnym(K), całkowitym ujemnym (P)

 • umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej (P)

 • umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z dowolnej liczby (K)

 • umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki (P-R)

 • umie obliczyć: wartość bezwzględną liczby (K), wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego wartość bezwzględną (P)

 • umie porównać liczby przedstawione na różne sposoby (K-P)

 • umie odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej, zaznaczyć liczbę na osi liczbowej (R)

 • umie obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym (R)

 • umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej (R)

 • umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki (P-R)

 • umie obliczyć: wartość bezwzględną liczby (K), wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego wartość bezwzględną (R)

 • umie porównać liczby przedstawione na różne sposoby (R-D)

 • umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące różnych sposobów zapisywania liczb (R-D)

edukacja ekologiczna

edukacja regionalna

I, II

4-7. Działania na liczbach

 • zna kolejność wykonywania działań (K)

 • zna wzory dotyczące potęgowanie i pierwiastkowania (K)

 • umie wykonać działania łączne na liczbach (K-P)

 • umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka (P)

 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach (P)

 • umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków (P)

 • umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań (R-D)

 • umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka (R)

 • umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka (R-D)

 • umie dokonać porównań, szacując w zadaniach tekstowych (R-D)

 • umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków (R)

 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach (R-D)

edukacja prozdrowotna

edukacja europejska

I, II, IV

8-10. Obliczenia procentowe.

 • zna pojęcie procentu (K)

 • rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym (K)

 • umie zamienić procent na ułamek i odwrotnie (K-P)

 • umie obliczyć procent danej liczby (K-P)

 • umie odczytać diagram procentowy (K-P)

 • umie rozwiązać zadanie związane z procentami (P)

 • umie przedstawić dane w postaci diagramu (P)

 • umie obliczyć liczbę na podstawie danego procentu (P)

 • umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (P)

 • umie obliczyć liczbę na podstawie danego procentu (R)

 • umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (R)

 • umie przedstawić dane w postaci diagramu (R)

 • umie rozwiązać zadanie związane z procentami (R-W)

edukacja prozdrowotna

obrona cywilna

I, II, IV

11-13. Przekształcenia algebraiczne.

 • zna pojęcia: wyrażenie algebraiczne, jednomian, suma algebraiczna, wyrazy podobne (K)

 • zna wzór na iloczyn sumy algebraicznej przez jednomian (K)

 • zna wzory skróconego mnożenia (K)

 • rozumie zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych (K)

 • rozumie zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych (K)

 • umie budować proste wyrażenia algebraiczne (K)

 • umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcania (K-P), po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (P)

 • umie przekształcać wyrażenia algebraiczne (P)

 • umie przekształcać wyrażenia algebraiczne stosując wzory skróconego mnożenia (P)

 • umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych (P)

 • umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias (P)

 • umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (R-D)

 • umie przekształcać wyrażenia algebraiczne (R-D)

 • umie przekształcać wyrażenia algebraiczne stosując wzory skróconego mnożenia (R-D)

 • umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias (R-D)

 • umie usunąć niewymierność z mianownika stosując wzory skróconego mnożenia (R-D)

 • umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych (R-W)

edukacja prozdrowotna

I, II, III, IV
14-16. Równania, nierówności, układy równań.

 • zna pojęcie równania (K)

 • zna pojęcie nierówności i jej rozwiązania (K)

 • zna pojęcia: równania równoważne, tożsamościowe, sprzeczne (P)

 • zna metodę równań równoważnych (K)

 • zna pojęcie układu równań (K)

 • zna pojęcie rozwiązania układu równań (K)

 • zna pojęcia: układ oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny (P)

 • zna metodę podstawiania (K)

 • zna metodę przeciwnych współczynników (K)

 • rozumie pojęcie rozwiązania równania (K)

 • rozumie pojęcie rozwiązania układu równań (K)

 • rozumie pojęcie rozwiązania nierówności (K)

 • umie rozwiązać równanie (K-P)

 • umie rozwiązać nierówność (K-P)

 • umie rozwiązać układ liniowych metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników (K-P)

 • umie rozwiązać równanie sprzeczne lub tożsamościowe (P)

 • umie rozwiązać układ sprzeczny lub nieoznaczony (P)

 • umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji (K-P)

 • umie przekształcić wzór (P)

 • umie rozwiązać równanie (R-D)

 • umie rozwiązać nierówność (R-D)

 • umie rozwiązać układ liniowych metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników (R-D)

 • umie rozwiązać równanie sprzeczne lub tożsamościowe (R-D)

 • umie rozwiązać układ sprzeczny lub nieoznaczony (R-D)

 • umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji (R-D)

 • umie przekształcić wzór (R-D)

 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zastosowaniem równań lub układów równań (R-W)

I, II, III, IV

17. Powtórzenie wiadomości o liczbach i wyrażeniach algebraicznych.I, II, III, IV

18-19. Praca klasowa i jej omówienie.I, II, III, IV


DZIAŁ II: FUNKCJE (21 h)


20-21. Odczytywanie wykresów

 • rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji (K)

 • umie odczytać informacje z wykresu (K)

 • umie interpretować informacje odczytane z wykresu (P)

 • umie interpretować informacje odczytane z wykresu (R-W)
edukacja ekologiczna

I, II
22-24. Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne.

 • zna pojęcie funkcji (K)

 • zna pojęcia: dziedzina, argument, wartość funkcji, zmienna zależna i niezależna (K)

 • zna pojęcie miejsca zerowego (K)

 • rozumie pojęcie przyporządkowania (K)

 • umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki (K-P)

 • umie odczytać wartość funkcji dla danego argumentu lub argument dla danej wartości z:
  - tabelki (K)
  - wykresu (K)
  - grafu (K)

 • umie wskazać miejsce zerowe funkcji (P)

 • umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki (R)

 • umie wskazać miejsce zerowe funkcji (R-W)

 • umie przedstawić wykres funkcji spełniającej warunki (R-D)

 • umie podać argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne (R-D)

edukacja prozdrowotna

I, II, III

25-28. Funkcja liniowa.

 • zna pojęcie funkcji liniowej (K)

 • umie sporządzić wykres funkcji y=ax+b, jeśli
  - dziedzina jest zbiorem R (K-P)
  - dziedzina jest innym zbiorem liczbowym (P)


 • umie sprawdzić rachunkowo i na wykresie, czy punkt należy do wykresu funkcji (K)

 • umie wyznaczyć argument dla danej wartości funkcji i odwrotnie (K-P)

 • umie obliczyć miejsce zerowe funkcji liniowej (K-P)

 • umie odczytać z wykresu miejsce zerowe (K)

 • umie sporządzić wykres funkcji y=ax+b, jeśli dziedzina nie jest zbiorem R (R)

 • umie graficznie rozwiązać nierówność (R-D)

 • umie stosować funkcję liniową w zadaniach tekstowych (R-W)
edukacja ekologiczna

edukacja europejska

I, II, III, IV

29-30. Wartości dodatnie i ujemne funkcji liniowej.

 • umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne (P)

 • umie obliczyć, dla jakich argumentów funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie i ujemne (P)

 • umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne (R)

 • umie obliczyć, dla jakich argumentów funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie i ujemne (R)

 • umie obliczyć, dla jakich argumentów funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie i ujemne (D)

 • umie podać argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne (W)

 • umie odczytać z wykresów, dla jakich argumentów obie funkcje liniowe przyjmują wartości dodatnie lub ujemne (D)

 • umie odczytać z wykresów, dla jakich argumentów jedna funkcja liniowa ma wartości większe od drugiej (D)

I, II, III, IV

31-33. O czym mówią współczynniki funkcji liniowej?

 • zna pojęcie funkcji rosnącej, malejącej i stałej (K)

 • rozumie pojęcie funkcji rosnącej, malejącej i stałej (K)

 • umie określić monotoniczność funkcji na podstawie:
  - współczynnika kierunkowego (K)
  - numerów ćwiartek, przez które przechodzi (P)


 • umie podać punkt przecięcia się funkcji liniowej z osią oy (K)

 • umie podać wzór funkcji, której wykres jest równoległy do danej i przechodzi przez dany punkt osi oy (P)

 • umie podać własności funkcji liniowej (R-D)

 • umie podać wzór funkcji, której wykres jest równoległy do danej i przechodzi przez dany punkt osi oy (R)

 • umie obliczyć pole figury ograniczonej wykresami funkcji oraz osiami układu współrzędnych (D-W)

I, II, III

34-35. Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej.
 • umie wyznaczyć wzór funkcji liniowej, znając:
  - punkt i punkt na osi oy, które należą do jej wykresu (R-D)
  - punkty na osiach ox i oy (R-D)
  - punkt na osi oy i miejsce zerowe (R-D)
  - wzór funkcji, której wykres jest równoległy do szukanej oraz punkt leżący na szukanej prostej (R-D)
  - punkty należące do wykresu (D)


 • umie podać wzór funkcji liniowej spełniającej nietypowy warunek (D-W)

I, II, III

36-37. Przykłady innych funkcji.

 • zna pojęcie paraboli (P)

 • zna pojęcie hiperboli (P)

 • rozumie pojęcie funkcji kwadratowej , podaje przykłady (P)

 • rozumie pojęcie funkcji postaci , podaje przykłady (P)

 • umie szkicować wykresy funkcji postaci y=ax2+c (P) oraz (P)

 • umie odczytać z wykresu paraboli lub hiperboli:
  - miejsca zerowe lub stwierdzić ich brak (P)
  - wartości funkcji dla podanych argumentów i odwrotnie (P)


 • umie szkicować wykresy funkcji postaci y=ax2+c (R) oraz (R)

 • umie odczytać z wykresu paraboli lub hiperboli:
  - wartości funkcji dla podanych argumentów i odwrotnie (R)
  - zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje określone wartości (R-D)
  - wartość minimalną lub maksymalną (R)


 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z parabolą lub hiperbolą (D-W)

edukacja prozdrowotna

edukacja czytelnicza i medialna

I, II, III

38. Powtórzenie wiadomości o funkcjach.I, II, III

39-40. Praca klasowa i jej omówienie.I, II, III
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum iconPlan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum

Plan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum iconMatematyka z plusem dla gimnazjum plan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie drugiej gimnazjum

Plan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum iconRozkład materiału I plan wynikowy nauczania historii w klasie trzeciej gimnazjum

Plan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum iconPlan realizacji materiału z historii w klasie trzeciej Liceum Ogólnokształcącego

Plan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum iconPlan realizacji materiału z historii w klasie trzeciej Liceum Ogólnokształcącego

Plan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum iconPrzykładowy plan realizacji materiału z matematyki w klasie IV

Plan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum icon2. plan dydaktyczny nauczania geografii – propozycja rozkładu materiału nauczania w III klasie gimnazjum

Plan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum iconPropozycja rozkładu materiału nauczania matematyki w klasie drugiej gimnazjum wraz z sugerowanym planem wynikowym

Plan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum iconWymagania edukacyjne w klasie trzeciej gimnazjum z matematyki poziomy wymagań edukacyjnych

Plan realizacji materiału nauczania z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum iconPlan realizacji materiału nauczania plastyki w gimnazjum do podręcznika „sztuka w zasięgu ręKI”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom