Wymagania edukacyjne ocenianiu podlegają




Pobierz 61.68 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne ocenianiu podlegają
Data konwersji09.01.2013
Rozmiar61.68 Kb.
TypWymagania
MATEMATYKA

KLASA V


SPOSOBY OCENIANIA

I

WYMAGANIA EDUKACYJNE


Ocenianiu podlegają:


 • prace pisemne uczniów (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki)

 • odpowiedzi ustne

 • zadania domowe

 • aktywność podczas lekcji

 • praca w grupach

 • wykonanie zadań dodatkowych zaproponowanych przez nauczyciela

 • opanowanie zagadnień poprzez samodzielną pracę z tekstem wskazanym przez nauczyciela ( zastosowanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu zadań )


Wymagania na poszczególne oceny

( wymagania na daną ocenę obejmują również wymagania na oceny niższe )

Dział

Oczekiwane wiadomości i osiągnięcia ucznia

Stopień dopuszczający

Liczby naturalne

 • wskazywanie rzędów: jedności, dziesiątek, setek

 • zapisywanie i odczytywanie rzymskich znaków w zakresie 100

 • stosowanie algorytmów dodawania i odejmowania liczb sposobem pisemnym w zakresie 1000 z przekroczeniem jednego progu

 • stosowanie algorytmu mnożenia sposobem pisemnym przez liczby jedno- i dwucyfrowe z przekroczeniem progu

 • stosowanie algorytmu dzielenia sposobem pisemnym w zakresie 1000 przez liczby jedno- i dwucyfrowe (bez zer w ilorazie)

 • obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby naturalne z wykorzystaniem reguł kolejności dwóch działań

 • rozstrzyganie, czy liczba naturalna dzieli się przez: 2, 10

 • znajdowanie NWD i NWW dwóch liczb w prostych przypadkach (np. w zakresie 20)

 • odczytywanie i zaznaczanie liczb naturalnych na osi liczbowej

Ułamki zwykłe

 • wskazywanie licznika, mianownika, kreski ułamkowej

 • wskazywanie przykładów ilustrujących podany ułamek

 • rozszerzanie ułamków (np. przez 2, 3, 5)

 • wskazywanie ułamków właściwych i niewłaściwych

 • odczytywanie ułamków i liczb mieszanych zaznaczonych na osi liczbowej

 • porównywanie ułamków o tym samym mianowniku

 • dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach

 • obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki o jednakowych mianownikach

 • mnożenie ułamka przez liczbę naturalną

 • obliczanie odwrotności liczb różnych od zera

 • pamięciowe dzielenie ułamków typu:

Ułamki dziesiętne

 • zapisywanie ułamków o mianownikach 10, 100, 1000 w postaci dziesiętnej

 • zapisywanie w postaci dziesiętnej ułamków zwykłych o mianownikach 2, 5, 10

 • stosowanie algorytmu dodawania i odejmowania sposobem pisemnym ułamków dziesiętnych o tej samej liczbie cyfr po przecinku

 • mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...

 • stosowanie algorytmu pisemnego mnożenia ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną

 • stosowanie algorytmu pisemnego dzielenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne i ułamki dziesiętne (np. 4,8 : 2,4)

Liczby całkowite

 • wyróżnianie liczb dodatnich i ujemnych

 • podawanie przykładów zastosowania liczb ujemnych w życiu codziennym

 • wskazywanie liczby przeciwnej do danej liczby

 • dodawanie liczb ujemnych

 • odczytywanie współrzędnych całkowitych punktów na osi

Figury płaskie

 • wyróżnianie figur płaskich i przestrzennych

 • symboliczne zapisywanie punktów, odcinków, prostych

 • rozpoznawanie elementów kąta (ramiona, wierzchołek)

 • wskazywanie na rysunkach kątów wierzchołkowych, przyległych

 • kreślenie prostych prostopadłych i równoległych

 • rozpoznawanie na rysunku łamanej; wskazywanie jej boków i wierzchołków

 • obliczanie długości łamanej

 • rozpoznawanie na rysunkach wielokątów; wskazywanie boków, wierzchołków i przekątnych

 • obliczanie obwodu czworokąta (długości boków dane są w tej samej jednostce)

 • obliczanie pola kwadratu i pola prostokąta

 • rozpoznawanie trójkątów ostrokątnych, prostokątnych, rozwartokątnych oraz równoramiennych i równobocznych

 • obliczanie obwodów trójkątów (długości boków dane są w tej samej jednostce)

 • znajomość twierdzenia o sumie miar kątów trójkąta w prostych zadaniach

Figury przestrzenne

 • rozpoznawanie na rysunkach figur przestrzennych: graniastosłupa prostego o podstawie np. trójkąta

 • rozpoznawanie nietrudnych siatek graniastosłupów prostych

 • wskazywanie na modelu graniastosłupa prostego ścian, podstaw oraz odcinków prostopadłych i równoległych

 • obliczanie pola powierzchni prostopadłościanów na podstawie rysunku siatki (długości wszystkich krawędzi są podane w tych samych jednostkach)

 • obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu

Stopień dostateczny

Liczby naturalne

 • zapisywanie liczb wielocyfrowych w dziesiątkowym systemie pozycyjnym

 • zapisywanie i odczytywanie znaków rzymskich w zakresie 1000, gdy dodajemy i odejmujemy wartości

 • bezbłędne wykonywanie w pamięci dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie 100

 • stosowanie algorytmów dodawania i odejmowania liczb sposobem pisemnym w zakresie 100000 z przekroczeniem progów

 • stosowanie algorytmu mnożenia sposobem pisemnym przez wielokrotności liczby 100

 • stosowanie praw działań (przemienności, łączności) w celu usprawnienia obliczeń

 • stosowanie algorytmu dzielenia sposobem pisemnym w zakresie 10000 przez liczby dwucyfrowe (z zerami w ilorazie)

 • używanie kalkulatora do obliczeń na liczbach naturalnych

 • obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby naturalne z wykorzystaniem reguł kolejności trzech i więcej działań

 • wyodrębnianie danych z treści zadania tekstowego, poprawna analiza

 • rozstrzyganie, czy liczba naturalna dzieli się przez: 5, 25

 • wyróżnianie liczb pierwszych i złożonych

 • rozkładanie liczb dwucyfrowych na czynniki pierwsze

 • znajdowanie NWD i NWW dwóch liczb, gdy jedna liczba jest wielokrotnością drugiej

Ułamki zwykłe

 • wyjaśnianie znaczenia licznika, mianownika, kreski ułamkowej

 • opisywanie części figury lub części zbioru skończonego za pomocą ułamka

 • zapisywanie ułamka w postaci ilorazu liczb

 • rozszerzanie ułamków do ułamka o podanym liczniku lub mianowniku

 • zapisywanie liczby mieszanej jako sumy odpowiedniej liczby naturalnej i ułamka właściwego

 • zaznaczanie na osi liczbowej ułamków i liczb mieszanych

 • sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika, aby je dodać, odjąć lub porównać

 • porównywanie ułamków o tym samym liczniku

 • przedstawianie dodawania i odejmowania ułamków na osi liczbowej

 • obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby wymierne, w których występują dwa lub trzy działania

 • mnożenie ułamka przez liczbę naturalną ze skracaniem

 • mnożenie liczby mieszanej przez liczbę naturalną

 • mnożenie ułamka przez ułamek

 • obliczanie kwadratów i sześcianów ułamków zwykłych

 • rozwiązywanie prostych równań, korzystając z określenia odwrotności liczby

 • dzielenie ułamków przez liczbę naturalną

 • zapisywanie odwrotności ułamków

 • dzielenie ułamka przez ułamek

 • ułożenie zadania tekstowego do podanego równania

Ułamki dziesiętne

 • rozpoznawanie ułamków dziesiętnych zapisanych w postaci zwykłej

 • zapisywanie ułamków dziesiętnych w postaci ułamka zwykłego

 • porównywanie ułamków dziesiętnych (o tej samej oraz różnej liczbie cyfr po przecinku)

 • odczytywanie współrzędnej punktu na osi liczbowej (będącej ułamkiem)

 • dodawanie i odejmowanie elementarnych ułamków dziesiętnych w pamięci

 • mnożenie i dzielenie ułamka dziesiętnego przez liczbę naturalną w pamięci np. 5,2 ∙ 3; 6,8 : 2

 • zapisywanie w postaci dziesiętnej ułamków zwykłych o mianownikach np. 4, 20 ,25

 • podawanie przykładów zastosowania procentów w życiu

 • stosowanie algorytmu dodawania i odejmowania sposobem pisemnym ułamków dziesiętnych o różnej liczbie cyfr po przecinku

 • wykorzystanie kalkulatora do dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych

 • stosowanie algorytmu mnożenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym przez ułamek dziesiętny (np. 0,3)

 • stosowanie algorytmu dzielenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym przez ułamek dziesiętny (np. 9,2 : 2,5 ; 6 : 2,4)

 • szacowanie wyników mnożenia

 • obliczanie ułamka danej liczby

 • obliczanie 50%, 25%, 10%

Liczby całkowite

 • wskazywanie liczby przeciwnej do liczby zero

 • zaznaczanie liczb przeciwnych na osi liczbowej

 • porządkowanie liczb całkowitych

 • dodawanie dwóch liczb dodatnich (ujemnych)

 • porównywanie dwóch liczb całkowitych (różnicowe)

Figury płaskie

 • symboliczne zapisywanie kątów

 • znajomość zależności miarowych między kątami wierzchołkowymi i przyległymi

 • rozpoznawanie wielokątów, w tym wypukłych i wklęsłych

 • kreślenie trójkątów równoramiennych i równobocznych z użyciem cyrkla

 • klasyfikowanie czworokątów

 • rysowanie czworokątów, oznaczanie wierzchołków, wskazywanie wysokości, kątów wewnętrznych

 • znajomość twierdzenia o sumie miar kątów wewnętrznych czworokąta oraz zastosowanie w prostych zadaniach

 • znajomość wzoru na pole trójkąta oraz jego interpretacja

 • obliczanie pola trójkąta z zastosowaniem wzoru

 • obliczanie pola równoległoboku i rombu z zastosowaniem wzoru

 • obliczanie pola trapezu z wykorzystaniem poznanego wzoru

Figury przestrzenne

 • obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu (bez pomocy siatki) oraz pola powierzchni graniastosłupa

 • wskazywanie na modelach prostopadłościanów ścian prostopadłych i równoległych

 • wyróżnianie graniastosłupów prostych, pochyłych i prawidłowych

Stopień dobry

Liczby naturalne

 • uzasadnianie sposobu zapisu liczby w dziesiątkowym systemie pozycyjnym

 • zapisywanie i odczytywanie rzymskich znaków w zakresie 1 – 3999

 • wykonywanie dzielenia z resztą

 • sprawne stosowanie algorytmów dodawania i odejmowania w zakresie 1000000 i sprawdzanie poprawności działań

 • stosowanie algorytmu mnożenia sposobem pisemnym przez liczby trzycyfrowe

 • uzasadnianie stosowania przemienności i łączności dodawania oraz mnożenia w celu usprawnienia obliczeń

 • stosowanie prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania i odejmowania

 • obliczanie kwadratów liczb naturalnych

 • stosowanie algorytmu dzielenia sposobem pisemnym liczb większych od 10000 przez liczby trzy- i czterocyfrowe ; sprawdzanie poprawności obliczeń

 • obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z wykorzystaniem reguł kolejności działań i z uwzględnieniem nawiasów

 • rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem poznanych algorytmów działań

 • rozstrzyganie, czy liczba naturalna dzieli się przez: 3, 4, 9

 • sprawne rozkładanie liczb na czynniki pierwsze

 • sprawne znajdowanie dzielników i wielokrotności liczb naturalnych

 • sprawne znajdowanie NWD i NWW dwóch liczb

Ułamki zwykłe

 • rozumienie pojęcia ułamka jako części całości

 • zapisywanie ilorazu liczb w postaci ułamka

 • zapisywanie liczby naturalnej w postaci ułamka

 • dodawanie i odejmowanie w pamięci elementarnych ułamków

 • określanie wspólnego dzielnika licznika i mianownika

 • sprowadzanie ułamka do postaci nieskracalnej

 • rozszerzanie ułamków do mianownika 10, 100, 1000 (o ile to możliwe)

 • zamienianie ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną posługując się dzieleniem z resztą

 • zamienianie liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

 • porównywanie ułamka z liczbą mieszaną

 • porównywanie, porządkowanie i zaznaczanie liczb (ułamków) na osi liczbowej

 • dodawanie i odejmowanie w pamięci liczb mieszanych o tych samych mianownikach

 • rozwiązywanie prostych równań za pomocą grafów lub działań wzajemnie odwrotnych

 • ułożenie równania do zadania tekstowego

 • dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych i liczb mieszanych z wykorzystaniem poznanych praw działań

 • obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających dodatnie liczby wymierne, w których występuje kilka działań

 • obliczanie ułamka danej liczby

 • mnożenie ułamka przez ułamek ze skracaniem

 • mnożenie ułamka przez liczbę mieszaną

 • obliczanie kwadratów i sześcianów liczb mieszanych

 • przedstawianie graficzne danej sytuacji dotyczącej dzielenia ułamka przez liczbę

 • zapisywanie odwrotności liczb mieszanych

 • dzielenie ułamka przez liczbę mieszaną

 • prowadzenie rozumowań dotyczących dzielenia ułamków w oparciu o konkret lub rysunek

Ułamki dziesiętne

 • wyjaśnianie znaczenia poszczególnych cyfr w zapisie ułamka w postaci dziesiętnej

 • zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci ułamków dziesiętnych np. 1800 m = 1,8 km; 28 dag = 0,28 kg

 • ustawianie ułamków dziesiętnych w określonym porządku

 • zaznaczanie punktów (ułamkow dziesiętnych) na osi przy zadanej jednostce

 • przedstawianie ułamka dziesiętnego w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego

 • rozwiązywanie typowych zadań tekstowych z zastosowaniem algorytmu dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych

 • rozwiązywanie równań z zastosowaniem działań wzajemnie odwrotnych

 • posługiwanie się liczbami dziesiętnymi do opisu różnorodnych sytuacji konkretnych

 • zamienianie procentów na ułamki dziesiętne

 • stosowanie algorytmu mnożenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym przez ułamek dziesiętny np. 0,28 ∙ 5,678

 • stosowanie algorytmu dzielenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym przez ułamek dziesiętny np. 9,2 : 0,22; 13,5 : 37,25

 • obliczanie kwadratów i sześcianów ułamków dziesiętnych

 • stosowanie ułamków dziesiętnych w obliczeniach związanych z sytuacją rzeczywistą

 • zamienianie ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne skończone lub okresowe

Liczby całkowite

 • zapisywanie zależności między liczbami przeciwnymi

 • odejmowanie liczb ujemnych

 • odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych

Figury płaskie

 • wyróżnianie i nazywanie wielokątów ze względu na liczbę boków oraz wypukłość

 • rysowanie wielokątów w skali, wskazywanie boków, wierzchołków i przekątnych

 • wskazywanie i oznaczanie wysokości w trójkącie prostokątnym, równoramiennym (ostrokątnym) i równobocznym

 • znajomość własności przekątnych rombu, kwadratu, prostokąta

 • obliczanie pola rombu z zastosowaniem długości przekątnych

 • obliczanie pól wielokątów, gdy wielkości dane są w różnych jednostkach

 • zamiana jednostek pola

 • obliczanie długości boku trójkąta, czy równoległoboku przy danym polu oraz długości wysokości

Figury przestrzenne

 • znajomość wzoru na pole powierzchni i objętość graniastosłupa

 • obliczanie pola powierzchni i objętości prostopadłościanu, gdy długości krawędzi są wyrażone w różnych jednostkach

 • obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych (o podstawie trójkąta)

 • zamiana jednostek objętości

 • rozwiązywanie prostych zadań praktycznych np. obliczanie ile farby potrzeba na pomalowanie pudełka lub ile soku mieści karton o zadanych wymiarach

 • interpretacja definicji graniastosłupów

Stopień bardzo dobry

Liczby naturalne

 • obliczanie sześcianów liczb naturalnych

 • sprawne stosowanie algorytmu dzielenia z resztą i sprawdzanie wykonania

 • sprawne obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują duże liczby z wykorzystaniem reguł kolejności działań i praw działań

 • rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych

 • układanie zadań tekstowych do podanego równania, danych lub grafu

 • stosowanie wiadomości dotyczących podzielności liczb w praktyce i zadaniach tekstowych

Ułamki zwykłe

 • rozumienie pojęcia ułamka jako ilorazu dwóch liczb

 • szukanie jednostki, gdy dane są liczby (ułamki) na osi

 • porządkowanie ułamków i liczb mieszanych rosnąco lub malejąco

 • rozwiązywanie zadań tekstowych na zastosowanie dodawania i odejmowania ułamków

 • dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

 • sprawdzanie poprawności wykonywanych działań

 • obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego dodatnie liczby wymierne, w których występuje kilka działań i nawiasy

 • rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczaniem ułamka danej liczby

 • przedstawianie iloczynu ułamków w postaci nieskracalnej

 • stosowanie prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania i odejmowania ułamków

 • stosowanie interpretacji geometrycznej mnożenia ułamków właściwych

 • sprawdzenie poprawności rozwiązania równania

Ułamki dziesiętne

 • dobieranie dogodnej jednostki do zaznaczania ułamków np.; 0,01

 • zapisywanie w postaci dziesiętnej ułamków zwykłych o mianownikach 8, 40, 125

 • układanie równań do zadań tekstowych

 • obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki dziesiętne, w których występują więcej niż dwa działania i nawiasy

 • pamięciowe dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie ułamków dziesiętnych np. 4,8 + 1,25; 9,3 – 2,41; 6,1 ∙ 0,2; 2,8 : 0,4

 • stosowanie algorytmu dzielenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym przez ułamek dziesiętny np. 8 : 0,125; 2,325 : 1,5

 • sprawne wykonywanie działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

 • zamienianie ułamków dziesiętnych na procenty

Liczby całkowite

 • porównywanie kilku liczb ujemnych oraz dodatnich i ujemnych

 • interpretowanie działań na liczbach ujemnych

Figury płaskie

 • znajomość dowodów twierdzeń o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta i czworokąta

 • zastosowanie poznanych twierdzeń w zadaniach praktycznych

 • kreślenie wysokości w trójkącie rozwartokątnym oraz równoległoboku

 • uzasadnianie wzoru na pole rombu z zastosowaniem długości przekątnych

 • obliczanie pól figur, będących sumą czy różnicą poznanych figur

Figury przestrzenne

 • porównywanie różnicowe i ilorazowe objętości prostopadłościanu i sześcianu

 • obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupów o podstawie np. równoległoboku, trapezu, sześciokąta foremnego

 • projektowanie siatek niektórych graniastosłupów w skali

Stopień celujący

Liczby naturalne

 • stosowanie symboli literowych do zapisu prawa łączności, przemienności i rozdzielności

 • wnioskowanie o czynnikach, gdy iloczyn jest równy zeru oraz gdy iloczyn jest różny od zera

 • przykłady obliczania potęg o wyższych wykładnikach

 • wykonywanie operacji na potęgach (np.)

 • stosowanie symboli literowych do zapisu działań (np. )

 • rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań lub zapisu algebraicznego

 • rozpoznawanie liczb względem siebie pierwszych

 • odkrywanie własności dotyczących dzielników i wielokrotności liczb (np. dzielnik dzielnika danej liczby jest dzielnikiem tej liczby)

 • odkrywanie innych cech podzielności (np. przez 6, 8)

 • sprawne znajdowanie NWD i NWW trzech i większej ilości liczb

Ułamki zwykłe

 • stosowanie zapisu literowego do przedstawiania algorytmów dodawania i odejmowania ułamków

 • odkrywanie zależności i prawidłowości dotyczących operacji działań na ułamkach ( )

 • stosowanie zapisu literowego do zapisu praw działań

 • tworzenie regularności liczbowych (z użyciem ułamków) według podanych warunków

 • formułowanie wzoru dotyczącego liczb odwrotnych

Ułamki dziesiętne

 • wykorzystanie kalkulatora do szacowania wyników

 • rozwiązywanie równania korzystając z własności ułamków

 • podawanie przykładów zastosowania obliczeń procentowych

Liczby całkowite

 • dodawanie i odejmowanie kilku liczb całkowitych

 • obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby całkowite

Figury płaskie

 • formułowanie twierdzeń oraz praktyczne stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych

 • rysowanie figur na podstawie definicji (z oznaczeniami)

 • formułowanie i ewentualne dowodzenie nowych twierdzeń np. o sumie miar kątów pięciokąta, o ilości przekątnych w n-kącie wypukłym

Figury przestrzenne

 • objaśnianie sposobu obliczania pól powierzchni oraz objętości graniastosłupów prostych (np. o podstawie trójkąta, czy rombu)

 • rozwiązywanie zadań złożonych łączących kilka umiejętności np. obliczanie objętości prostopadłościanu, gdy wymiary podane są w liczbach wymiernych, w różnych jednostkach

 • wyznaczanie wszystkich możliwych siatek graniastosłupów (określanie ich ilości)



Opracowanie:

Włodzimierz Pustuła


sierpień 2012

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wymagania edukacyjne ocenianiu podlegają iconWymagania edukacyjne ocenianiu podlegają

Wymagania edukacyjne ocenianiu podlegają iconPoziomu ukształtowanych umiejętności. Ocenianiu podlegają

Wymagania edukacyjne ocenianiu podlegają iconWymagania edukacyjne dla klasy 1 liceum Rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenianiu

Wymagania edukacyjne ocenianiu podlegają iconDelf / dalf wymagania, egzaminy w czasie każdego egzaminu ewaluacji podlegają cztery kompetencje

Wymagania edukacyjne ocenianiu podlegają iconWymagania edukacyjne z chemii. Przedmiotowy system oceniania I wymagania edukacyjne (pso) z chemii są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (wso)

Wymagania edukacyjne ocenianiu podlegają iconPodstawa programowa wymagania edukacyjne cele edukacyjne

Wymagania edukacyjne ocenianiu podlegają iconWymagania edukacyjne z biologii szczegóŁowe wymagania – zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne ocenianiu podlegają iconWymagania edukacyjne z podziałem na wymagania podstawowe I ponadpodstawowe dla zespołu klasowego oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej

Wymagania edukacyjne ocenianiu podlegają iconReferat o ocenianiu

Wymagania edukacyjne ocenianiu podlegają iconWymagania edukacyjne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom