Rozkład materiału nauczania języka polskiego w klasie czwartej technikum
Pobierz 230.63 Kb.
NazwaRozkład materiału nauczania języka polskiego w klasie czwartej technikum
strona2/2
Data konwersji13.09.2012
Rozmiar230.63 Kb.
TypDokumentacja
1   2LITERATURA WOJNY I OKUPACJI


LITERATURA WSPÓŁCZESNAWprowadzenie do literatury wojny i okupacji.

1-

2

- II wojna światowa jako kryzys cywilizacji

- Apokalipsa spełniona – los zbiorowości i losy jednostek

- życie kulturalne w czasie II wojny światowej

- kultura jako pamięć zbiorowości (utrwalanie i przechowywanie mitów)

- katastrofizm historiozoficzny

- pojęcia: apokalipsa spełniona, kultura walcząca

- wykorzystuje wiedzę z historii na temat II wojny światowej do wskazywania i omawiania zjawisk literackich i kulturowych

- wskazuje toposy, konteksty kulturowe (Baczyński – Apokalipsa spełniona)

- dokonuje selekcji informacji

- sporządza wyciągi, komentarze

- zna pojęcia: apokalipsa spełniona, kultura walcząca

- wypowiada się na temat: kultura jako pamięć zbiorowości

- analizuje język wiersza

- interpretuje utwór

Poeci starszej generacji wobec września i okupacji.

2

- reakcja pisarzy na wybuch wojny i klęskę kampanii wrześniowej

- poetycki zapis zbiorowych doświadczeń wojennych

- kreacje podmiotu lirycznego

- rola poety

- określa postawy twórców wobec wojny

- interpretuje problemy zawarte w utworach

- analizuje budowę i język utworów

- teksty utworów Słonimskiego, Staffa, Broniewskiego, Przybosia, Gałczyńskiego

Żołnierz, poeta, czasu kurz - sylwetka K.K. Baczyńskiego.

1

- pokolenie Kolumbów

- katastrofizm generacyjny i historiozoficzny

- poeta apokalipsy spełnionej

- tragizm pokolenia Kolumbów

- wypowiada się na temat wspólnoty pokoleniowej

- formułuje wypowiedź w imieniu własnego pokolenia

- wymienia twórców pokolenia Kolumbów

- wskazuje i omawia środki ekspresji w utworze Baczyńskiego

- wyjaśnia funkcję podmiotu zbiorowego

- zna pojęcia: pokolenie Kolumbów, pokolenie literackie i posługuje się nimi

- uzasadnia twierdzenie o tragizmie pokolenia Kolumbów

- interpretuje wiersze

- prowadzi analizę i interpretację porównawczą wierszy K. K. Baczyńskiego Pokolenie i T. Różewicza Zostawcie nas

Taki to mroczny czas - specyfika obrazu lat wojny

i okupacji w twórczości


K.K. Baczyńskiego.

2

- Arkadia i Apokalipsa, Eros i Thanatos – słowa - klucze, powtarzające się obrazy i motywy

- historia i historiozofia w utworach

- wizyjność i symbolizm wierszy

- nowy romantyzm w erotykach

- legenda największego poety straconego pokolenia

- zna wybrane wiersze K. K. Baczyńskiego

- formułuje hipotezy interpretacyjne

- wskazuje temat, słowa – klucze, obrazy i motywy charakterystyczne dla poezji Baczyńskiego

- dokonuje analizy składniowej i semantycznej wierszy

- odwołuje się do kontekstów biograficznych

- wypowiada się na temat związków twórczości Baczyńskiego z romantyzmem

Protest Z. Nałkowskiej

przeciw zbrodniom

hitlerowskim w Medalionach.


Medaliony jako literatura faktu.2

- geneza zbioru

- obrazy wojny i okupacji

- sylwetki ofiar i oprawców

- wpływ faszyzmu na postawy ludzkie

- forma opowiadań

- relacje świadków

- oskarżenie faszyzmu o zbrodnie ludobójstwa

- zna okoliczności powstania zbioru opowiadań

- interpretuje tytuł i motto zbioru

- określa wpływ ideologii faszystowskiej na postawy i zachowania ludzi

- wymienia formy podawcze obecne w zbiorze: reportaż, wywiad, sprawozdanie

- rozumie pojęcie: literatura faktu

- zna cechy zbioru jako literatury faktu

Dobro w złym świecie obozów na podstawie opowiadań T. Borowskiego.


Powszedni dzień okupacji w Pożegnaniu z Marią

T. Borowskiego.

2


1

- rzeczywistość obozowa od wewnątrz

- kamienny świat i zwyczajna apokalipsa

- wpływ wojny na psychikę człowieka

- mechanizmy życia obozowego (zacieranie się granicy między katem a ofiarą)

- człowiek zlagrowany wyrazem kresu pewnej moralności

funkcjonowanie ustroju totalitarnego

- technika behawiorystyczna i jej funkcje

- język narracji jako środek charakterystyki człowieka zlagrowanego

- gwara obozowa

- pojęcie: behawioryzm

- obraz życia w okupowanej Warszawie

- rola literatury, poezji w czasach zagłady

- relacja: autor – narrator - bohater

- opowiadania okupacyjne jako zapowiedź kryzysu wartości- zna wybrane opowiadania T. Borowskiego

- odtwarza portret człowieka zlagrowanego

- wskazuje najważniejsze mechanizmy działania systemu totalitarnego

- analizuje sposoby opisu życia w obozie

- wyjaśnia, na czym polega opis behawioralny

- rozumie pojęcia: totalitaryzm, literatura lagrowa, opis behawioralny

- przedstawia funkcjonowanie obozów i procesy przystosowania do życia w obozie (np. zacieranie się granicy między katem a ofiarą)

- omawia konstrukcję narratora, sposób prowadzenia narracji

- wypowiada się na temat: Borowski – nihilista czy moralista?

- wyjaśnia, dlaczego opowiadania Borowskiego wzbudzały kontrowersje wśród czytelnikówPowojenne skutki

kryzysu wartości na

przykładzie opowiadania Bitwa pod Grunwaldem.

2

- metaforyczna wymowa utworu

- wpływ wojny na psychikę człowieka

- różnorodność doświadczeń okupacyjnych i ich skutki

- sarkazm i pasja demaskatorska w opisie pierwszych dni po wyzwoleniu

- odtwarza obraz życia w okupowanej stolicy

- określa rolę poezji i sztuki w czasie wojny

- rozumie wymowę zakończenia opowiadania

Poezja po Oświęcimiu - protest T. Różewicza przeciw wojnie.

2

- porażenie wojną i zdrada kultury – doświadczenie wojny w poezji Różewicza

- liryka wyznania, wątek matematyczny w wierszach Różewicza

- poezja po Oświęcimiu – liryka ściśniętego gardła ( bunt przeciw metaforze, uproszczenie wiersza)

- wersyfikacja u Różewicza – podporządkowanie kształtu graficznego treści

poszukiwanie wartości zniszczonych przez wojnę

- tragizm epoki pieców; kryzys wartości

- śmierć poezji i triumf poezji – paradoksy twórczości Różewicza

- Staff i Różewicz

- wyjaśnia, na czym polegała trudność tworzenia poezji po Oświęcimiu

- określa stanowisko Różewicza

- wskazuje charakterystyczne cechy poezji Różewicza

- wyjaśnia, dlaczego poezję Różewicza określano mianem antypoezji

- dokonuje interpretacji porównawczej wierszy Różewicza i A. Zagajewskiego Spróbuj opiewać skaleczony świat

- analizuje wiersz Staffa Podwaliny

- bierze udział w dyskusji na temat roli i zadań poezji

Łagry w twórczości Gustawa

Herlinga - Grudzińskiego.

3

- stalinizm jako zagrożenie człowieka i narodu

- niszczenie człowieczeństwa i próby jego ocalenia w świecie odwróconego Dekalogu – portrety więźniów

- dokument cywilizacji więziennej i analiza systemu państwa totalitarnego

- porządek dokumentalistyczny, symboliczny, autobiograficzny w utworze

- dwudzielna budowa utworu, hybrydyczność gatunkowa (esej, mikronowele biograficzne)

- konstrukcja postaci narratora (uczestnik, świadek i kronikarz)

- słownictwo lagrowe

- pojęcia: literatura łagrowa, stalinizm

- podobieństwa i różnice w prozie obozowej Borowskiego i Grudzińskiego

- odtwarza portret człowieka złagrowanego

- bierze udział w rozmowie na temat życia w świecie odwróconego Dekalogu

- analizuje opisy życia w łagrze

- rozumie pojęcia: totalitaryzm, literatura łagrowa, stalinizm

- interpretuje utwór Grudzińskiego jako świadectwo czasu

- wyjaśnia działanie systemu totalitarnego

- analizuje budowę utworu Grudzińskiego

- omawia rolę odwołań literackich

- porównuje prozę Borowskiego i Grudzińskiego

Spojrzenie ofiary na

martyrologię Żydów –

„Zdążyć przed Panem

Bogiem” Hanny Krall.


Samotność ginących w wierszu Cz. Miłosza Campo di Fiori.

2


1

- kaci-ofiary-świadkowie – literackie świadectwa i analizy holokaustu

- temat zagłady w literaturze

- zachowanie człowieka w warunkach ekstremalnych, wizerunek zbrodniarza

- wątki i tematy żydowskie w literaturze

- zagłada świata i kultury żydowskiej

- reportaż, wywiad, dokument; literatura faktu

- wiersz Miłosza jako manifest poetycki

- pojęcie: elegia

- omawia literackie swiadectwa holokaustu

- ustala najważniejsze problemy i tematy książki H. Krall

- podaje przykłady utworów należących do literatury faktu

- wyjaśnia pojęcie: reportaż

- interpretuje utwór H. Krall jako literackie świadectwo i analizę holokaustu

- odwołuje się do innych dzieł literackich i filmowych podejmujących temat zagłady Żydów

- odczytuje wiersz Miłosza jako utwór o samotności ginących oraz o roli poezji i poety

Poetyckie i prozatorskie świadectwa wojny-synteza.

2

- obrazy wojny w literaturze

- wpływ wojny na psychikę człowieka

- omawia problematykę utworów

- tworzy mapę pojęciową

- wskazuje konteksty historyczne, biograficzne, malarskie

- określa wpływ wojny na charakter literatury i sztuki

Praca z arkuszem maturalnym.

2

- czytanie ze zrozumieniem i tworzenie własnego tekstu

- czyta tekst ze zrozumieniem

- analizuje zadania do tekstu

- tworzy własny tekst, odwołując się do znajomości wybranych utworów literackich

Omówienie i poprawa

pracy klasowej.

2

- sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów- korekta błędów
Era kultury masowej i Internetu.

1

- cechy, geneza i funkcjonowanie kultury masowej

- rola mediów i reklamy w kształtowaniu, propagowaniu oraz upowszechnianiu kultury masowej

- kłopoty z wartościowaniem zjawisk kulturowych i literackich

- rola kanonu współcześnie

- pojęcia: kultura popularna, kultura masowa, popkultura, kicz

- określa cechy kultury masowej

- wskazuje przykłady zjawisk kultury masowej, poddaje je analizie

- czyta ze zrozumieniem esej

- rozpoznaje w różnych tekstach kultury masowej odwołania do mitów i tradycji kultury

- opisuje sytuację odbiorcy kultury współczesnej

- wyjaśnia pojęcia: popkultura, kultura masowa, kicz

- charakteryzuje kulturę masową, omawia jej genezę i określa cechy

- dyskutuje nad kryteriami wartościowania tekstów literackich

- opisuje mechanizmy rządzące współczesną kulturą

Wiersze T. Różewicza

jako wyraz wrażliwości poety na współczesne problemy moralne.

2

- obsesja wspomnień i lęków, poczucie obcości

- próby nawiązania dialogu z drugim człowiekiem

- protest przeciwko okrucieństwu, przemocy, obojętności

- weryfikacja tradycyjnych mitów i ideałów kultury

- cechy stylistyki

- zna wybrane wiersze T. Różewicza

- formułuje hipotezy interpretacyjne

- wskazuje temat, słowa – klucze, obrazy i motywy charakterystyczne dla poezji Różewicza

- dokonuje analizy składniowej i semantycznej wierszy

- odwołuje się do kontekstów biograficznych


Czesław Miłosz – poeta moralista.

2

- Miłosz – świadek XX wieku

- poetycka diagnoza współczesności

- antynomie poezji Miłosza

- nurt historiozoficzny i metafizyczny w poezji M.

- próba ocalenia tradycji, sztuki

- samotność i tragizm jednostki w świecie współczesnym

- reminiscencje literackie w Traktacie poetyckim

- intelektualizacja wypowiedzi lirycznej

- cechy języka i wiersza

- zna wybrane wiersze Cz. Miłosza

- formułuje hipotezy interpretacyjne

- wskazuje tematy i zagadnienia szczególnie ważne w poezji Miłosza

- wyjaśnia, na czym polegają antynomie poezji Miłosza

- określa miejsce Miłosza w polskiej literaturze XX wieku

- omawia stanowisko Miłosza dotyczące poezji i poety

Ustna prezentacja maturalna.

2

- prezentacja wybranego tematu

- opracowuje i prezentuje zagadnienia związane z ustną prezentacją

Pokolenie literackie

„Współczesność”.

1

- rok 1956 jako przeżycie pokoleniowe

- cechy poetyki

- sposób widzenia świata

- określa światopogląd artystyczny członków pokolenia Współczesność

- dostrzega nowatorstwo stylistyczne wierszy

- odwołuje się do kontekstów historycznych

Piękno, brzydota, prawda.


Rozczarowanie rzeczywistością w poezji A.Bursy.

2

- turpizm w literaturze i sztukach plastycznych

- estetyka brzydoty

- przyczyny i istota polemiki Przybosia ( Oda do turpistów) z Grochowiakiem (Ikar)

- protest przeciw rzeczywistości

- nowy bohater, nowy język

- paraboliczna fabuła, alegoryczna przypowieść

- związki literatury i sztuki

- zjawisko antyestetyzmu w sztuce XX wieku

- turpizm a ekspresjonizm – estetyka krzyku (emfaza, hiperbolizacja, kontrast)

- wyjaśnia pojęcia: antyestetyzm, turpizm

- wskazuje przykłady w literaturze i sztuce współczesnej

- omawia relację między wierszem Grochowiaka a obrazem S. Dalego

- wskazuje źródła antyestetyzmu w sztuce XX wieku

- wyjaśnia przyczyny i istotę sporu o turpizm

- charakteryzuje zjawisko antyestetyzmu w literaturze i sztuce, odwołując się do przykładów

- wypowiada się na temat: turpizm a ekspresjonizm -

estetyka krzyku

Odmiany dwudziestowiecznego klasycyzmu.

1

- odmiany dwudziestowiecznego klasycyzmu: ideały estetyczne, postawa światopoglądowa, stosunek do tradycji, styl literacki

- motywy antyczne w poezji XX wieku

- współczesność wobec antyku (ideały etyczne i estetyczne)

- poeci kultury

- pojęcia: klasyk, klasycyzm, klasyczny

- wskazuje różne odmiany XX-wiecznego klasycyzmu, odwołując się do wierszy L. Staffa Wysokie drzewa, Z. Herberta Dlaczego klasycy

- wskazuje i omawia nawiązania do antyku w literaturze współczesnej

- definiuje pojęcia: klasyk, klasycyzm, klasyczny

- wyjaśnia określenie poeta kultury

- charakteryzuje różne odmiany XX-wiecznego klasycyzmu

- omawia funkcjonowanie terminu klasycyzm w odniesieniu do literatury współczesnej

- interpretuje wiersze

- dyskutuje na temat stosunku współczesności do ideałów estetycznych i etycznych antyku

Mitologiczne poszukiwania prawdy o samym człowieku – Apollo i Marsjasz

Z. Herberta.

2

- poeta heroizmu tragicznego

- nurt klasyczny w poezji współczesnej

- refleksje o postawie poety moralisty

- próby ocalenia człowieka i kultury
Przedmiot w poezji

Mirona Białoszewskiego.

1

- niezwykłość codzienności – fascynacja rzeczami i peryferii współczesnej kultury

- przedmiot jako zadanie poznawcze, uwznioślenie rzeczy

- foniczne środki stylistyczne

- funkcja patetycznych apostrof

- poeta osobny – kontekst biograficzny

- pojęcie: reizm

- wypowiada się na temat: rola przedmiotu w wierszach Białoszewskiego

- uzasadnia swoje twierdzenia, odwołując się do przykładów

- dokonuje analizy językowej wierszy

- interpretuje wiersze

- wypowiada się na temat: nobilitacja przedmiotu w sztuce współczesnej

Którędy wyjść ze słowa – Miron Białoszewski.

1

- Białoszewski o tworzeniu, o sobie i o świecie

- przyczyny nieufności wobec języka – wiersze matematyczne

- osobny świat poezji Bialoszewskiego

- nowa funkcja języka w przekładzie poetyckim

- stereotypy myślenia zamknięte w języku

- pojęcie: poezja lingwistyczna

- zabawy językiem i słowem: kalambur, anagram, paronomazja, kontaminacja

- zna wybrane wiersze Białoszewskiego

- określa tematykę utworów

- rozpoznaje i analizuje eksperymenty językowe w poezji (neologizmy, kontaminacje, rozbijanie słów, słowa niekompletne itd.)

- analizuje i interpretuje wiersze Białoszewskiego

- wyjaśnia przyczyny nieufności poety wobec języka

- omawia charakterystyczne cechy poezji B.

- wypowiada się na temat: Białoszewski o sobie, o tworzeniu i o świecie

Bunt i przystosowanie w Tangu S. Mrożka.

2

- portret trzypokoleniowej rodziny i portret Polaków w dramacie

- konflikty międzypokoleniowe – rola i forma buntu -bunt jednostki przeciwko zagładzie wartości

- inteligencja w dramacie

- gra z tradycją i odwołania do innych utworów (obraz inteligencji w Weselu i w Tangu)

- groteska w walce z nonsensem życia

- parodia, groteska i tragizm

- tradycja i nowoczesność w Tangu

- Tango jako dramat rodzinny

- pojęcia: dramat absurdu, teatr absurdu

- zna dramat Mrożka

- streszcza Tango i wskazuje kierunki jego interpretacji

- charakteryzuje bohaterów dramatu

- wymienia twórców dramatu absurdu i ich utwory

- pisze recenzję

Tango” jako dramat

nowoczesny.

1

- wyjaśnia pojęcia: dramat i teatr absurdu

- porównuje obraz rodziny i obraz inteligencji w różnych utworach literackich

- odczytuje tango jako dramat rodzinny i polityczny

- przedstawia cechy teatru absurdu, odwołuje się do przykładów

- omawia zjawisko groteski w dramacie

W szkole świata -

poezja W. Szymborskiej.

2

- poetyckie i filozoficzne spojrzenie na człowieka

- poeta jako kreator rzeczywistości

- refleksje nad odbiorem sztuki

- człowiek a cywilizacja

- tematy i wątki poezji Szymborskiej

- cechy języka poezji Szymborskiej

- poetycka zabawa słowem

- rola ironii

- zna wybrane wiersze Szymborskiej

- tworzy wypowiedzi interpretujące

- wskazuje tematy liryki Szymborskiej

- analizuje i opisuje cechy języka poezji

- rozpoznaje i wyjaśnia konteksty filozoficzne i kulturowe

- interpretuje wiersze Szymborskiej

- omawia zagadnienia i tematy liryki Szymborskiej, odwołując się do przykładów

Księdza Jana Twardowskiego

droga do Boga.

2

- uświęcanie świeckości

- doświadczenie religijne w poezji współczesnej

- podnoszenie codzienności do wymiarów sacrum

- dowody wiary w postaci paradoksów; koncept

- bezceremonialność w sposobie traktowania rzeczy ostatecznych

- franciszkanizm w poezji księdza Twardowskiego

- poezja religijna

- skrzydlate słowa: uczmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą

- zna wybrane wiersze J. Twardowskiego (Wigilia, Mrówko ważko biedronko, Oda do rozpaczy)

- określa cechy franciszkanizmu w liryce J. Twardowskiego

- wyjaśnia rolę paradoksu w poezji

- wskazuje wiersze należące do liryki religijnej

- określa cechy liryki księdza Twardowskiego

- interpretuje wiersze

- wypowiada się na temat: inspiracje franciszkańskie w poezji księdza Twardowskiego.

Język w stanie oskarżenia.

Jeśli Boga już nie ma...- rzecz o Widokówce z tego świata Stanisława Barańczaka.

2

- obnażanie nadużyć języka, pisanie o języku – poezja Nowej Fali

- język publicystyki, polszczyzna potoczna i urzędowa jako źródło inspiracji poetyckiej

- deleksykalizacja związków frazeologicznych w poezji Barańczaka

- typy innowacji frazeologicznych, funkcjonowanie zjawiska w języku potocznym

- innowacje frazeologiczne w poezji Barańczaka

- porządek składniowy a porządek wersyfikacyjny

- zna wybrane wiersze Barańczaka

- określa tematykę utworów

- rozpoznaje i wyjaśnia zjawisko deleksykalizacji związków frazeologicznych w poezji Barańczaka

- wskazuje przykłady wykorzystywania języka publicystyki, polszczyzny urzędowej i potocznej jako źródeł inspiracji poetyckiej

- zna i stosuje termin Nowa Fala (pokolenie 68, pokolenie 70)

- przedstawia argumenty uzasadniające twierdzenie, że poezja Nowej Fali obnażała nadużycia języka

- interpretuje wiersze

- wskazuje i omawia konteksty historyczne utworów

- określa cechy poezji Barańczaka

Poezja współczesna – synteza wiadomości.

2

- problematyka i forma wierszy

- nurty w poezji współczesnej
Wolność i nicość – egzystencjalizm w filozofii i literaturze.

Postawy ludzi w sytuacji zagrożenia. Bohaterowie „Dżumy” jako rzecznicy zasadniczych tez powieści.

1


2


- założenia filozofii egzystencjalnej (poglądy M. Heideggera, J. P. Sartre`a)

- Syzyf jako bohater egzystencjalistów

- heroizm moralny bohaterów


- przesłanie powieści


- cechy powieści paraboli

- czyta ze zrozumieniem esej filozoficzny

- wskazuje tezy zawarte w Micie Syzyfa

- zna założenia egzystencjalizmu

- wyjaśnia związki Dżumy z filozofią egzystencjalizmu

- wyjaśnia, dlaczego Syzyf stał się bohaterem egzystencjalizmu

Dżuma” A.Camusa

jako powieść parabola.
Poezja współczesna-

sprawdzian wiadomości.

2Motywy literackie –

podróż po epokach.

4

- ramy chronologiczne

- filozofia

- wzory osobowe

- cechy literatury i sztuki
Powtórki z epok literackich – synteza wiedzy.

8Omawianie wyników prac klasowych.

8Przygotowanie do egzaminu maturalnego.

- na bieżąco1   2

Powiązany:

Rozkład materiału nauczania języka polskiego w klasie czwartej technikum iconRozkład materiału nauczania języka polskiego w klasie pierwszej

Rozkład materiału nauczania języka polskiego w klasie czwartej technikum iconRozkład materiału nauczania wiedzy o kulturze w klasie pierwszej technikum

Rozkład materiału nauczania języka polskiego w klasie czwartej technikum iconRozkład materiału nauczania języka niemieckiego w klasach liceum ogólnokształCĄcego I technikum

Rozkład materiału nauczania języka polskiego w klasie czwartej technikum iconRozkład materiału nauczania chemii w klasie I liceum ogólnokształcącego I technikum na rok szkolny 2009/2010 w zakresie podstawowym

Rozkład materiału nauczania języka polskiego w klasie czwartej technikum iconRozkład materiału nauczania języka polskiego

Rozkład materiału nauczania języka polskiego w klasie czwartej technikum iconRozkład materiału nauczania języka polskiego

Rozkład materiału nauczania języka polskiego w klasie czwartej technikum iconRozkład materiału nauczania języka polskiego

Rozkład materiału nauczania języka polskiego w klasie czwartej technikum iconRozkład materiału nauczania języka polskiego

Rozkład materiału nauczania języka polskiego w klasie czwartej technikum iconRozkład materiału nauczania języka polskiego

Rozkład materiału nauczania języka polskiego w klasie czwartej technikum iconPlan nauczania języka polskiego w pierwszym semestrze w Niepublicznym Technikum Gastronomicznym w klasie pierwszej (tryb zaoczny)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom