Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy I gimnazjum
Pobierz 274.25 Kb.
NazwaPrzedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy I gimnazjum
strona2/5
Data konwersji13.09.2012
Rozmiar274.25 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4   5

III SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIALEKTURA I INNE TEKSTY KULTURY, NAUKA O JĘZYKU

WYMAGANIA
konieczne

(ocena: dopuszczający)

podstawowe

(ocena: dostateczny)

rozszerzone

(ocena: dobry)

dopełniające

(ocena: bardzo dobry)

UCZEŃ

Anthony de Mello Orzeł królewski

 • odtwarza fabułę utworu na poziomie dosłownym,

 • przedstawia się w kilku zdaniach
 • dostrzega przenośny charakter utworu,

 • przedstawia się w sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej
 • formułuje wnioski wyjaśniające przenośne znaczenie tekstu,

 • przedstawia się w sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej, stosując odpowiednie słownictwo
 • zestawia tekst z przypowieścią jako gatunkiem literackim,

wskazuje w utworze cechy przypowieści,

 • redaguje krótki tekst, w którym dokonuje autoprezentacji
Jan Twardowski

Podziękowanie


 • wskazuje formy pozwalające rozpoznać nadawcę i adresata wypowiedzi,

 • wymienia elementy przyrody przywołane w utworze,

 • wskazuje metafory dotyczące człowieka,

 • krótko opisuje swoje otoczenie
 • nazywa i określa nadawcę i adresata wypowiedzi,

 • wskazuje cechy przedstawionych składników przyrody, nazywa opisujące je środki językowe,

 • próbuje przełożyć język metafor na znaczenia dosłowne,

 • opisuje swoje otoczenie, stara się rozbudować wypowiedź
 • określa relacje między nadawcą i adresatem,

 • analizuje budowę epitetów, wyjaśnia ich funkcję w tekście,

 • wyjaśnia znaczenia wynikające z metafor,

 • opisuje swoje otoczenie, stosuje funkcjonalnie odpowiednie środki językowe
 • charakteryzuje postawę nadawcy wobec świata,

 • uogólnia wnioski dotyczące sposobu obrazowania przyrody, określa cechy opisanego świata,

 • na podstawie metafor formułuje wnioski dotyczące natury człowieka,

 • opisuje swoje otoczenie, wykorzystując wnioski z analizy tekstu
Hanna Kowalska-Pamięta

Pamiętnik jedynaczki

(fragment)


 • zna pojęcie świat przedstawiony,

 • wymienia bohaterów tekstu, krótko ich przedstawia,

 • wskazuje w tekście określenia dotyczące wyglądu postaci,

 • redaguje według wzoru krótki opis postaci
 • wylicza elementy świata przedstawionego,

 • określa relacje między bohaterami utworu,

 • porządkuje określenia dotyczące wyglądu postaci według podanej zasady,

 • redaguje samodzielnie opis postaci
 • wyjaśnia pojęcie świat przedstawiony,

 • wskazuje narratora utworu, dostrzega tożsamość narratora i bohatera,

 • uzupełnia określenia z tekstu własnymi propozycjami,

 • redaguje rozwinięty opis postaci
 • wymienia i określa elementy świata przedstawionego w tekście,

 • określa własny stosunek do narratorki (bohaterki) utworu,

 • uzupełnia i porządkuje określenia związane z wyglądem postaci według przyjętej przez siebie zasady,

 • redaguje opis postaci, stosuje bogate słownictwo nazywające i określające cechy wyglądu, stosuje porównania
Być albo nie być? Czasownik

 • rozpoznaje czasownik wśród innych części mowy,

 • wie, że czasownik jest odmienną częścią mowy,

 • rozpoznaje i tworzy formę osoby, liczby, rodzaju, czasu,

 • redaguje ogłoszenie według wzoru,

 • stosuje prawidłowo odmianę czasowników ruchu (iść, wejść) w czasie przeszłym
 • rozróżnia czasowniki nazywające czynności i stany,

 • rozpoznaje i tworzy stronę czynną i bierną, rozróżnia czasowniki przechodnie i nieprzechodnie,

 • redaguje samodzielnie krótkie ogłoszenie,

 • stosuje prawidłowo odmianę czasowników o poszerzonym temacie (umieć, rozumieć)
 • rozróżnia czasowniki w formie osobowej i nieosobowej,

 • odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych, określa aspekt czasownika,

 • redaguje ogłoszenie, stosując funkcjonalnie formy czasownika,

 • stosuje i prawidłowo zapisuje formy czasu przeszłego czasowników zakończonych na –ąć (wziąć)
 • wyjaśnia, czym wyróżnia się czasownik spośród wszystkich części mowy,

 • rozpoznaje i tworzy formy czasownika: osobę, liczbę, rodzaj, czas, stronę, aspekt,

 • redaguje ogłoszenie, stosując funkcjonalnie różnorodne formy czasownika,

 • stosuje prawidłowo odmianę trudnych czasowników
Barbara Ciwoniuk

Igor (fragment)


 • wie, że epika to jeden z rodzajów literackich,

 • odtwarza własnymi słowami zawartość treściową fragmentu powieści,

 • wskazuje w tekście słownictwo typowe dla języka potocznego,

 • zna układ graficzny listu,

 • redaguje krótki list (tradycyjny i e-mail) w sytuacji nieoficjalnej
 • wie, że obecność narratora stanowi główny wyróżnik epiki,

 • wymienia i określa elementy świata przedstawionego we fragmencie powieści,

 • odróżnia język potoczny od oficjalnego,

 • zna części kompozycyjne listu (tradycyjnego i internetowego),

 • redaguje rozwinięty treściowo list w sytuacji nieoficjalnej
 • wyjaśnia rolę narratora w utworze epickim,

 • wskazuje narratora utworu, wyszukuje w tekście informacje pozwalające go przedstawić,

 • wskazuje sytuacje, w których posłuży się językiem nieoficjalnym i oficjalnym,

 • przekształca list z języka nieoficjalnego na oficjalny, zachowując jego zawartość treściową
 • wyróżnia i nazywa dwa typy narratora, określa cechy każdego z nich,

 • charakteryzuje narratora na podstawie jego wypowiedzi,

 • wskazuje różnice między językiem oficjalnym a nieoficjalnym,

 • ma świadomość odmiany mówionej i pisanej języka,

 • redaguje list (tradycyjny i internetowy) w sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej na ten sam temat
W trybie natychmiastowym. Tryby czasownika

 • rozpoznaje formy trybu oznajmującego, rozkazującego, przypuszczającego czasownika

 • wie, ze tryb przypuszczający wyróżnia cząstka –by
 • rozpoznaje i tworzy formy trybu oznajmującego, rozkazującego, przypuszczającego,

 • zna zasady pisowni cząstki –by
 • przekształca zdania, wykorzystując różne formy trybu czasownika,

 • zapisuje poprawnie cząstkę –by
 • formułuje informacje, polecenia, prośby, przypuszczenia, stosując odpowiednie formy trybu,

 • zapisuje je zgodnie z zasadami ortografii
Rafał Olbiński

Cala Polska czyta dzieciom (plakat)


 • wymienia i nazywa elementy przedstawione na plakacie,

 • tworzy dialog między postaciami przedstawionymi na plakacie
 • dostrzega kontrast jako zasadę kompozycyjną plakatu, wstępnie omawia kompozycję plakatu,

 • redaguje krótkie opowiadanie związane tematycznie z jednym z elementów plakatu
 • dostrzega znaczenia wynikające z kontrastu,

 • opisuje jeden z elementów przedstawionych na plakacie
 • wyjaśnia przenośne znaczenie elementów plakatu, formułuje przesłanie plakatu,

 • formułuje wnioski oceniające plakat, uzasadnia je
Wyobraża sobie Pani życie bez czytania? – wywiad z Dorotą Terakowską

 • na podstawie tekstu wymienia argumenty popierające tezę,

 • wypowiada się na temat lektur szkolnych,

 • redaguje według wzoru dedykację

 • uzupełnia argumenty pisarki własnymi,

 • wypowiada się na temat lektur szkolnych i podaje własne propozycje jej uzupełnienia,

 • samodzielnie redaguje dedykację

 • przedstawia własny pogląd na temat tez przedstawionych w wywiadzie,

 • przygotowuje wystawę ulubionych książek,

 • ciekawie i oryginalnie formułuje treść dedykacji

 • przygotowuje i przeprowadza ankietę,

 • przygotowuje zestawy informacji na temat wystawionych książek,

 • ciekawie i oryginalnie formułuje treść dedykacji wpisanej na odwrocie fotografii oraz do książki

Józef Baran Sztuka dom


 • wskazuje w tekście nazwy i określenia związane z teatrem,

 • dzieli tekst na części kompozycyjne, wyodrębnia sceny,

 • zbiera informacje na temat przeszłości swojej rodziny,

 • odtwarza zawartość treściową i kompozycję życzeń
 • wskazuje podobieństwa między teatrem a życiem,

 • przedstawia zawartość tematyczną kolejnych scen,

 • porządkuje informacje na temat swojej rodziny,

 • według podanej zasady redaguje samodzielnie życzenia we wskazanej sytuacji
 • komentuje znaczenia tekstu wynikające z zestawienia życia z teatrem,

 • opisuje obrazy poetyckie związane z kolejnymi scenami,

 • porządkuje informacje na temat swojej rodziny według ustalonej przez siebie zasady,

 • redaguje życzenia we wskazanej sytuacji, stosuje odpowiednie formy grzecznościowe
 • prezentuje zwartą wypowiedź na temat motywu życia jako teatru,

 • wyjaśnia metaforyczne znaczenie tytułu, nazywa wartości związane z życiem przedstawionej rodziny,

 • przedstawia informacje o przeszłości i tradycji swojej rodziny w wybranej przez siebie formie,

 • samodzielnie redaguje życzenia z zachowaniem wszystkich cech językowych i kompozycyjnych tej formy wypowiedzi
Janina Porazińska Kto mi dał skrzydła (fragment)


 • wie, że J. Kochanowski to jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich,

 • wyodrębnia z tekstu wydarzenia,

 • przy pomocy nauczyciela redaguje streszczenie, korzystając z podanego planu wydarzeń
 • wie, kiedy żył i tworzył J. Kochanowski,

 • układa chronologicznie wydarzenia z tekstu,

 • samodzielnie układa plan wydarzeń, na jego podstawie przy wsparciu nauczyciela redaguje streszczenie
 • potrafi podać kilka informacji biograficznych z życia J. Kochanowskiego,

 • wydobywa z tekstu informacje, na podstawie których można odtworzyć realia historyczne,

 • redaguje samodzielnie plan wydarzeń i streszczenie
 • potrafi krótko wyjaśnić, dlaczego J. Kochanowski jest uznawany za jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich,

 • na podstawie wprowadzenia i tekstu przedstawia J. Kochanowskiego jako twórcę, obywatela, gospodarza,

 • redaguje samodzielnie streszczenie, zachowuje wszystkie cechy tej formy wypowiedzi
Jan Kochanowski Na dom w Czarnolesie


 • wskazuje formy pozwalające rozpoznać nadawcę i adresata utworu,

 • wskazuje wersy zawierające prośby nadawcy
 • przedstawia nadawcę i adresata utworu,

 • odtwarza w języku sobie współczesnym treść próśb nadawcy,
 • rozpoznaje apostrofę jako środek poetycki wskazujący adresata,

 • korzysta z przypisów,

 • stara się przełożyć język utworu na wypowiedź współczesną,
 • określa relacje między nadawcą i adresatem utworu,

 • na podstawie wypowiedzi nadawcy określa jego stosunek do życia i świata
Adam Mickiewicz

Na ścianach soplicowskiego dworku


 • czyta płynnie tekst, odtwarza swoimi słowami jego treść,

 • wymienia nazwy przedmiotów opisanych w utworze, gromadzi podstawowe słownictwo do opisu przedmiotu,

 • przy pomocy nauczyciela redaguje krótki opis przedmiotu
 • wylicza i określa elementy świata przedstawionego,

 • wskazuje w tekście środki opisujące przedmioty, gromadzi i porządkuje słownictwo do opisu,

 • stara się samodzielnie zredagować opis przedmiotu
 • wymienia postacie historyczne wspominane w tekście, podaje informacje na ich temat,

 • nazywa odczucia i emocje bohatera wywołane widokiem przedmiotów,

 • samodzielnie redaguje wyczerpujący opis przedmiotu
 • na podstawie tekstu przedstawia i charakteryzuje wygląd wnętrza opisanego w utworze,

 • redaguje opis przedmiotu, stosuje bogate słownictwo nazywające cechy wyglądu1   2   3   4   5

Powiązany:

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy I gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum I zasady ogólne

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy I gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy I gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy drugiej gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy I gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy I gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy I gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy I gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy I gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy pierwszej I drugiej gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy I gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas I – III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy I gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas I – III gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom