Wykład II diagnostyka –Ćwiczenia 24. 10. 09 Diagnostyka pedagogiczna w metodzie indywidualnych przypadków
Pobierz 47.32 Kb.
NazwaWykład II diagnostyka –Ćwiczenia 24. 10. 09 Diagnostyka pedagogiczna w metodzie indywidualnych przypadków
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar47.32 Kb.
TypDokumentacja
Wykład II

DIAGNOSTYKA –ĆWICZENIA 24.10.09

Diagnostyka pedagogiczna w metodzie indywidualnych przypadków

Początki tej metody sięgają …


Jak definiowana jest met. Ind. Przypad.?

Wg. Pilcha def.

Jest problem prowadzenia badań pedagogicznych na analizie jednostkowych losów ludzkich


Wg. Łobockiego def.

Gromadzenie danych o rozwoju i życiu fizycznym, psychicznym i społecznym. Sporzadzona za jej pomocą indywidualna charakterystyka osoby koncentruje się na personalnych informacjach ……….


Jej wyniki wykorzystuje się do …….


Metoda indywidualnych przypadków w pedagogice sprowadza się do:

-biografii ludzkich

-badań monograficznych ….

Cele:

- dokładny opis badanego z możliwie różnych stron i z uwzględnieniem rozmaitych jego aspektów

- poznanie i określenie poziomu rozwoju jednostki

- ocena rozwoju jednostki

- podjęcie działań wspomagających w stosunku do osobowości

…….

Informacje zbierane w metodzie ind. przypadków:

- dane identyfikacyjne (nazwisko, wiek, adres zamiesz. Itp. )

- dane związane z historia życia

- dane dotyczące środowiska rodzinnego i miejsca zamieszkania

- dane dotyczące rozwoju fizycznego i stanu zdrowia

Zbierając dane na temat osoby badanej należy korzystać z jak największej liczby źródeł


ETAPY IND. PRZYP.

- „Case study” – czyli badanie indywidualnego przypadku

- „ Case work”- praca (prowadzenie) z indywidualnym przypadkiem


Wykorzystywanie technik badawczych:

- rozmowa i wywiad (narracyjny)

-obserwacja uczestnicząca

-analiza treściowa i formalna dokumentów osobistych

-techniki projekcyjne

- testy (np. osiągnięć szkolnych)

Techniki zbierania materiałów powinny być dobrane tak aby jak najwięcej zrozumieć i dowiedzieć się o badanym obiekcie


Warunki przeprowadzenia metody

- obiektywizm, nie poleganie na swoich lub cudzych wrażeniach

- krytycyzm, nawyk wystawiania na próbę

- otwartość


Etapy postępowania diagnostycznego:

 1. obejmuje rozpoznaie stanu aktualnego przedmiotu wychowania i jego warunków środowiskowych

 2. zmierza do rozpoznania :

  1. genezy zaburzeń funkcjonowania danej jednostki

  2. dynamiki rozwoju zaburzeń

 3. obejmuje określenie prognozy zaburzeń funkcjonowania jednostki i rozwoju osobowości i warunków społ. badanej jedn.


Jakie etapy diagnozy?

- dane identyfikacyjne – opis przypadku

- próba diagnozy środowiska domowego

- model rodziny- relacje

- diagnoza środowiska szkolnego

- diagnoza środowiska rówieśniczego

- hipotezy własne dotyczące mechanizmów wpływających na aktualną sytuację

- proponowane działania terapeutyczne (praca z przypadkiem)

a) w odniesieniu do środowiska rodzinnego

b) w odniesieniu do środ. Szkolnego

c) w odniesieniu do środowiska koleżeńskiego

- optymistyczne skutki proponowanej terapii


-diagnoza genetyczna

-diagnoza prognostyczna diagnoza całościowa

- diagnoza znaczenia


- diagnoza identyfikacyjna

- diagnoza genetyczna

- diagnoza typologiczna

- diagnoza psychologiczna


DIAGNOSTYKA –ĆWICZENIA 07.11.09


Diagnoza pedagogiczna nieformalnych stosunków społecznych w gr. nieformalnych


Metoda socjometryczna

- podawanie przez osoby badane nazwisk członków gr. do której przynależą zgodnie z określonymi kryteriami wyboru

- kryteria – pytania……

Metoda socjometryczna

- zespól czynności werbalnych i manipulacyjnych mających na celu poznanie uwarunkowań istoty i przemian nieformalnych związków międzyosobowych gr. rówieśniczej (Pilch)

- bada nieformalne stosunki w gr. formalnej. Dobrowolne i samorzutnie nawiązane więzi i stosunki wśród dzieci (Szewczyk)


Cel socjometrii:

- źródło informacji o nieformalnym nurcie życia grupowego

- ustalanie panujących w danej gr. stosunków społecznych, międzyludzkich

* zorientowanie się w postawach nastawieniach jednych członków wobec drugich

*zidentyfikowanie osób cieszących się wyjątkową …..

*

*

*


Rodzaje tech. Socjometrycznych:

 • technikę J. L. Moreno;

 • technikę „Zgadnij kto?";

 • technikę plebiscytu życzliwości i niechęci (J. Korczaka);

 • technikę szeregowania rangowego

 • technikę skali oszacowań;

 • technikę porównywania parami

 • techniki kombinowane


Technika zgadnij kto?

- uchwycenie osób spełniających określone role w grupie lub odznaczających się interesującymi nas cechami lub zachowaniami

- dostarczanie informacji jak członkowie gr. spostrzegają te powiązania, bada odbicie struktury gr w świadomości członków

- wymaga dokonania wyboru spośród członków danej gr.

-

-

-


Plebiscyt życzliwości i niechęci:

- ocenianie każdego z członków gr. w skali pięciostopniowej

a) bardzo lubię ++

b) lubię +

c) jest mi obojętny 0

d) raczej nie lubię –

e) nie lubię –

- zamieszczenie odpowiedniego znaku przy ………..


Technika szeregowania ramowego

- badanym przedstawia się określone kryterium cechę (np. koleżeński) i prosi się o uporządkowanie (uszeregowanie) wszystkich członków gr

- ustalenie hierarchii czl. Gr od osoby…….

- przydatne badania dzieci starszych


Porównywania parami

- badani kolejno porównują zestawionych w pary czł. gr. opowiadając się pod określonym względem

-

-

- zadko stosowana


Skala oszacowań

- badani wskazują tych czł. gr. którzy odznaczają się ich zdaniem określonym stopniem natężenia danej cechy

-

-

-


Techniki kombinowane

- badani ustosunkowują się do wszystkich członków gr na zróżnicowanej skali ocen

- każdemu członkowi gr badany przypisuje …….

-

-


Techniki socjometryczne badają małe grupy

- role poszczególnych jednostek w gr.

- rodzaj i natężnie związków emocjonalnych między czł. gr.

- zmiany jakim gr. podlega pod wpływem ………


Co badamy testem socjometrycznym

- gwiazdy socjometryczne – osoby najliczniej wybierane, najbardziej popularne, lubaine

- odrzuconych- osoby nie lubiane, celowo odrzucane darzone niechęcią

- jest jeden wybór wzajemny

- izolowanych – osoby przez nikogo nie wybrane, jakby obojętne

- pary – osoby wzajemnie się wybierające

- paczki – gr. osób wzajemnie się wybierających tworząc zamknięty krąg

- łańcuchy socjometryczne – określony układ wyborów przechodnich, wzajemnych nie zamykających się w kręgu


Test socjometryczny klasyczna technika Moreno

* Warunki do zastosowania testu:

- sytuacja jednakowa dla wszystkich członków gr. i uzasadniająca wyrażenie opini lub dokonanie wyboru spośród wszystkich czł. gr.

* Wypełnienie testu złożonego z dwóch części

1) wprowadzenie badanego w sytuację w skutek której musi dokonać wyboru partnera ze względu na jakąś konieczność

2) dokonanie wyboru – wymienienie jednego lub kilku nazwisk- celowo uporządkowanych (cecha lub cechy) które w określonej sytuacji są najważniejsze, najcenniejsze.


Test socjometryczny

PYTANIE POWINNO:

- zobowiązywać do wyboru określonej osoby

- zawierać kryterium pozytywne lub negatywne

- ukazywać sytuację socjometryczna


1) z kim najbardziej chętnie chciałbyś odrabiać lekcje?

2) z kim najmniej chętnie chciałbyś odrabiać lekcje?
Przy kryterium negatywnym nie pytamy wprost tylko pośrednio

Konstrukcja pytania

- człon osobowy – pytanie o osobę z kim?

- człon metodologiczny z kryterium pozytywnym lub negatywnym (najbardziej chętnie, najchętniej chciałbym)

-


Pytania w teście socjometrycznym

- jasno i wyraźnie określić kryteria wyboru

- jednoznacznie rozumiane przez wszystkie osoby badane

- wybory negatywne formułowane w sposób pośredni niż bezpośredni ( z kim najmniej chętnie z klasy chciałbyś ise bawić po lekcjach?)

- ilość pytań nie więcej niż 3-5, dzieci w wieku 3-10 lat 2-3 pyt.

- różna liczba wymaganych wyborów

-

-


Zasady konstrukcji testów socjometrycznych

- liczba pytań z kryterium negatywny, nie może być większa niż z kryterium pozytywnym

- pytanie z kryterium pozytywnym musi poprzedzać pytanie z kryterium negatywnym

- pytanie z kryterium negatywnym musi zawierać identyczna sytuacje socjometryczną co pytanie z kryterium pozytywnym

- max ilość pytań 5

1) z kim najbardziej chętnie chciałbyś wyjechać na wakacje?

2) z kim najmniej chętnie chciałbyś wyjechać na wakacje?

3) z kim najbardziej chętnie chciałbyś chodzić na wycieczki?

4) z kim najmniej chętnie chciałbyś chodzić na wycieczki?

5) z kim najbardziej chętnie chciałbyś mieć zdjęcie pamiątkowe?

Z kim, komu, do kogo, z którymi osobami, do której osoby

Kto, kogo – źle


Instrukcja przekazywana badanym – słowna wg Szewczyka……..


Instrukcja dla osoby przeprowadzającej badania


Sporządzić protokół po przeprowadzeniu badań

-cel i przedmiot badań

- miejsce i czas

- warunki

- liczebność grupy, nieobecni

- pytania z kwestionariusza

- pytania zadawane przez osoby badane

- zaistniałe czynniki niekorzystne

- termin badań uzupełniających stopień ich realizacji]

- imię i nazwisko osoby przeprowadzającej badania


Podsumowanie

- socjometria zajmuje się wzajemnym oddziaływaniem między ludźmi jakie zachodzą w jakichkolwiek grupach

- badanie ………..


DIAGNOSTYKA –ĆWICZENIA 21.11.09


DIAGNOZA PEDAGOGICZNA SRODOWISKA RODZINNEGO

1) Rodzina jako środowisko wychowawcze

2) Zasady poznawania rodziny jako środowiska wychowawczego

3) Narzędzia do diagnozy środowiska wychowawczego


Rodzina stanowi społecznie wyznaczony układ warunków, pod względem całości wpływają one na problemy i sposób wychowania. Żeby zdiagnozować środowisko rodzinne musi być jakiś zestaw cech wg. których można to środowisko diagnozować.


Ogólne kategorie czynników wg. Piekarskiego można podzielić na :

- sferę warunków materialno-rzeczowych, oddziaływań o charakterze wychowawczym albo na sferę wartości i celów wychowania

- sfera oddziaływań o charakterze wychowawczym obejmuje strukturę rodziny, relacje, więzi między czł. rodziny, postawy wychowawcze, style wychowania, sposób spędzania wolnego czasu

- sfera wartości i cele wychowawcze, wartości, aspiracje życiowe, zawodowe, uznawane wzory czy też autorytety.


Grupy czynników Wg. Kawuli

- ekonomiczno –społeczne

- kulturalne

- psychospołeczne


Czynniki brane pod uwagę podczas diagnozowania

- wśród kulturalnych - można wyróżnić poziom wykształcenia rodziców, poziom umiejętności czytania, rodzaj i liczba książek, sposób spędzania wolnego czasu

- wśód czyn. ekonomicznych – dochody i warunki mieszkaniowe


- czynniki motywacyjne – stosunek rodziców do dziecka w szkole, pomoc w nauce szkolnej, stosunek do zamierzeń zawodowych dziecka


- czynniki emocjonalne – stosunek rodziców do dzieci, harmonia życia rodzinnego i troska o dobro dziecka


Zasady poznawania rodziny jako środowiska wychowawczego


- zasada wartościującego charakteru diagnozowanej rodziny- rodzinę poddajemy ocenie za każdym razem kiedy chcemy ustalić jej wpływ i związek z jakimś stanem rzeczy lub dokonać charakterystyki wychowawczej w celu zakwalifikowania danej rodziny do do jakiegoś typu rodziny. Ocenianie rodziny, jej cech jest zasadniczym mechanizmem identyfikowania tzw. zasobów rodziny czyli musimy zidentyfikować potencjały rodziny, siły, kompetencji, które mogą być spożytkowane w działaniu. Należy przede wszystkim zidentyfikować daną sytuacje rodziny, wiąże się to z diagnozą cząstkową- identyfikacyjną.


- zasada diagnozy pozytywnej rodziny - prawidłowa diagnoza polega na zebraniu odpowiednich informacji by wykazać te elementy i cechy jednostki i jej najbliższego środowiska które mogą mieć znaczenie dla poprawy jej funkcjonowania, dla organizowania jej działań pedagogicznych, profilaktycznych czy naprawczych. Należy sformułować regułę która będzie mówiła o tym że poznając cechy środowiska wychowawczego rodziny po zidentyfikowaniu stanów niepokojących, pewnych braków, dysfunkcji badacz musi także swoim zainteresowaniem objąć także pozytywy rodziny.


- zasada uwzględniania kontekstu rodziny społecznego rodziny – obraz i funkcjonowanie rodziny a także efekty wychowania w rodzinie powinny być……………. Społecznych i kulturowych jakimi charakteryzuje się otoczenie rodziny nie tylko sama rodzina ale wszystko to co jest wokół, cały kontekst społeczny

- zasada relatywności wpływu warunków środowiska rodzinnego- oznacza konieczność uwzględnienia w poznawaniu rodziny jej obiektywno-subiektywnego wyniku jako środowiska wychowawczego. Rozpoznajemy w rodzinie postać, obraz pewnych typowych cech środowiska rodzinnego


- zasada holizmu poznawczego- całościowo poznawać rodzinę na płaszczyzny funkcjonowania rodziny- strukturalne, opiekuńczo-wychowawcze, ekonomiczne, organizacyjne, emocjonalne. Te płaszczyzny wzajemnie się przenikają i wzajemnie się warunkują. Obraz rodziny i jej właściwy opis diagnostyczny jest wielopłaszczyznowy. Diagnoza rodziny powinna opisać ją jako określoną całość, jako układ wzajemnie powiązanych czynników


- zasada oceniania dynamizmu rodziny – rodzina jako środowisko wychowawcze rozwija się i zmienia w czasie przechodzi przez określone etapy. Na poszczególnych etapach pojawiają się psychiczne problemy i zadania które formułują odmienne wzory i modele zachowań i pewnych relacji rodzinnych oraz zachowań opiekuńczych czy też wychowawczych. Rodzina jest układem dynamicznym dlatego w diagnozie trzeba mieć na uwadze fakt rozwoju i sytuację życiową w której rodzina się znajduje.


-,zasada autodiagnozy rodziny i jej członków- oznacza dążenie przez diagnostę do sytuacji aby rodzina sama siebie poznała


- strategie diagnozowania rodziny – diagnoza całościowa uwzględnia całość specyfiki diagnozy całościowej rozwiniętej, wybiórcze skupienie się na określonych elementach które nas interesują


- diagnoza całościowa – dąży do ogólnej charakterystyki środowiska wychowawczego rodziny i wyróżnia ogólne oceny funkcjonowania uwzględniając różne warunki rodziny oraz analizując, w rezultacie poznaje całościowy obraz rodziny jako obraz środowiska wychowawczego


- diagnoza wybiórcza – skupienie uwagi badacza na wybranych cechach i warunkach rodziny, obszar rozpoznawalnych cech ………..


NARZĘDZIA DO DIAGNOZY ŚRODOWISKA RODZINNEGO
1) Kwestionariusz dla rodziców M. Ziemskiej

2) kwestionariusz stosunków między rodzicami a dziećmi

3) identyfikacja stylów wychowania wg. M. Ryś odczytać

4) test komunikacji zadaniowej rodzic-dziecko

5) inwentarz postaw w moim domu


1) Kwestionariusz dla rodziców M. Ziemskiej – oparty na koncepcji postaw rodzicielskich zgodnie z którą wyróżniamy niewłaściwe zachowania – unikająca, odtrącająca , nadmiernie chroniąca, zbyt wymagająca


Analiza formalna kwestionariusza

………………….?

- arkusz obliczeniowy zawierający klucz punktacji poszczególnych twierdzeń które są podporządkowane do odpowiednich czynników- skal

* Pięć skal górowania , ?

* pięć skal bezradności ?


Wyniki surowe

Przeliczamy je na wyniki stenowe (7-10 –wartość wysoka) w wyróżniających skalach, wskazują na występowanie u rodzica określonej postawy negatywnej (5-6 – przeciętne, 1-4 – niskie )

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wykład II diagnostyka –Ćwiczenia 24. 10. 09 Diagnostyka pedagogiczna w metodzie indywidualnych przypadków iconPojęcia związane z monitorowaniem I diagnostyką (monitorowanie, nadzór, diagnostyka, kontrola, adaptacyjność, zakłócenie, optymalizacja, sterowanie)

Wykład II diagnostyka –Ćwiczenia 24. 10. 09 Diagnostyka pedagogiczna w metodzie indywidualnych przypadków iconDiagnostyka pedagogiczna

Wykład II diagnostyka –Ćwiczenia 24. 10. 09 Diagnostyka pedagogiczna w metodzie indywidualnych przypadków iconDiagnostyka pedagogiczna

Wykład II diagnostyka –Ćwiczenia 24. 10. 09 Diagnostyka pedagogiczna w metodzie indywidualnych przypadków iconDiagnostyka pedagogiczna rodzaje diagnoz

Wykład II diagnostyka –Ćwiczenia 24. 10. 09 Diagnostyka pedagogiczna w metodzie indywidualnych przypadków iconDiagnostyka prenatalna jakub Kornacki diagnostyka prenatalna=

Wykład II diagnostyka –Ćwiczenia 24. 10. 09 Diagnostyka pedagogiczna w metodzie indywidualnych przypadków iconĆwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej (laboratorium 020). Analityka I Diagnostyka Medyczna (II ch, sem zim.)

Wykład II diagnostyka –Ćwiczenia 24. 10. 09 Diagnostyka pedagogiczna w metodzie indywidualnych przypadków iconDiagnostyka wykład I 03. 10. 09 Czym jest diagnoza? Diagnoza

Wykład II diagnostyka –Ćwiczenia 24. 10. 09 Diagnostyka pedagogiczna w metodzie indywidualnych przypadków iconNiezawodna diagnostyka

Wykład II diagnostyka –Ćwiczenia 24. 10. 09 Diagnostyka pedagogiczna w metodzie indywidualnych przypadków iconC. 22. Diagnostyka samochodowa

Wykład II diagnostyka –Ćwiczenia 24. 10. 09 Diagnostyka pedagogiczna w metodzie indywidualnych przypadków iconDiagnostyka kosmetyczna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom