Szkoła Podstawowa nr 35 im. M. Piechala w Łodzi, ul. Tybury 4
Pobierz 354.42 Kb.
NazwaSzkoła Podstawowa nr 35 im. M. Piechala w Łodzi, ul. Tybury 4
strona3/17
Data konwersji14.09.2012
Rozmiar354.42 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

§ 9 Ramowe plany nauczania.1. Edukacja w szkole podstawowej przebiega w następujących etapach:

a) etap I – klasy I – III – kształcenie wczesnoszkolne o charakterze zajęć zintegrowanych,

b) etap II – klasy IV – VI – przedmioty, ścieżki edukacyjne.

 1. Plan nauczania w szkole opracowuje się na podstawie ramowego planu nauczania szkoły podstawowej.

 2. Plan nauczania określa dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin:

 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 • zajęć religii/etyki,

 • dodatkowych zajęć edukacyjnych (o ile są takie zajęcia prowadzone). Dodatkowe zajęcia edukacyjne Dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i opinii Rady Rodziców.

 1. Zajęcia religii są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.

 4. Za zgodą organu prowadzącego szkoły plan nauczania może być zwiększony ponad ramowy plan nauczania szkoły podstawowej.

 5. Plan nauczania opracowuje się na trzyletni cykl kształcenia, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego w takim cyklu.

 6. Plan nauczania szkoły opiniuje Rada Pedagogiczna.

 7. Plan nauczania podlega monitorowaniu i ocenie jego rezultatów .§ 10 Tygodniowy rozkład zajęć.

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

 • Godzina lekcyjna trwa 45 min,

 • W edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel ustala czas pracy uczniów.

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć.

 2. Tygodniowy rozkład zajęć określa organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 3. Tygodniowy rozkład zajęć ustala się z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów i nauczycieli.

 4. Tygodniowy rozkład zajęć dyrektor ustala przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 5. Tygodniowy rozkład zajęć jest przedstawiany Radzie Pedagogicznej na pierwszym zebraniu.

 6. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć w trakcie trwania roku szkolnego w przypadkach uzasadnionych, związanych z niezbędnymi zmianami organizacyjnymi szkoły.

 7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala zajęcia pozalekcyjne w miarę posiadanych środków finansowych; na wniosek uczniów lub rodziców i nauczycieli, dopuszcza się organizowanie nieodpłatnych zajęć lekcyjnych.

 8. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dziennych zajęć ustala nauczyciel biorąc pod uwagę możliwość realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem niezbędnych warunków do jej realizacji.

 9. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję podziału oddziałów na grupy, na zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa (j. angielski, technika, informatyka, przyroda, wychowanie fizyczne), zgodnie z określonymi przepisami.

 10. Niektóre zajęcia obowiązkowe, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo – lekcyjnym.

 • Czas trwania tych zajęć ustala się w miarę posiadanych środków finansowych, możliwości nauczycieli§ 11 Programy nauczania i podręczniki1. Szkolny zestaw programów nauczania obejmuje programy poszczególnych zajęć edukacyjnych.

2. Szkolny zestaw programów nauczania tworzy się w oparciu o:

a) podstawy programowe,

b) warunki realizacji określone w podatnie programowej

c) bazę materialną szkoły, potencjał kadry pedagogicznej oraz możliwości zespołu klasowego.

3. Szkolny zestaw programów nauczania może zawierać:

a) programy nauczania dopuszczone do użytku decyzją dyrektora szkoły.

b) autorskie programy nauczania zatwierdzone zgodnie ze stosownymi przepisami.

4. W szkole tworzony jest szkolny zestaw programów nauczania (SZPN)

5. Szkolny zestaw programów nauczania zatwierdza dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

5. W uzasadnionych wypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może wprowadzić zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania, z tym że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

7. Podręcznik wybiera nauczyciel lub zespół nauczycieli uczących tego samego przedmiotu spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;

a) Dyrektor szkoły podaje do wiadomości rodzicom i uczniom do dnia 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego;

b) szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez cykl edukacyjny;

c) w uzasadnionych przypadkach nauczyciel, może dokonać zmiany w szkolnym zestawie podręczników; zmiana ta nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego;

d) Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Powiązany:

Szkoła Podstawowa nr 35 im. M. Piechala w Łodzi, ul. Tybury 4 iconSzkoła podstawowa nr 137 im. Aleksandra kamińskiego w łodzi r e g u L a m I n

Szkoła Podstawowa nr 35 im. M. Piechala w Łodzi, ul. Tybury 4 iconSzkoła Podstawowa Nr 137 im prof. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 35 im. M. Piechala w Łodzi, ul. Tybury 4 iconSzkoła Podstawowa nr 51 w Łodzi wraz z Miejską Biblioteką Publiczną Łódź Górna

Szkoła Podstawowa nr 35 im. M. Piechala w Łodzi, ul. Tybury 4 iconKonkurs ma na celu zainicjowanie tradycji międzyszkolnych konkursów pomiędzy Międzynarodową Szkołą Podstawową Edukacji Innowacyjnej w Łodzi a innymi szkołami

Szkoła Podstawowa nr 35 im. M. Piechala w Łodzi, ul. Tybury 4 iconZ rąk Pani Hanny Zdanowskiej Prezydent Miasta Łodzi otrzymaliśmy wyróżnienie jako Szkoła Podstawowa nr 61 za wyniki edukacyjne oraz stwarzanie warunków do rozwoju dla dzieci w roku 2011

Szkoła Podstawowa nr 35 im. M. Piechala w Łodzi, ul. Tybury 4 iconNasza szkoła nawiązała współpracę z włoską szkołą podstawową w Compobasso. Po wspólnym omówieniu szczegółów dotyczących projektu ze szkołą partnerską, 19

Szkoła Podstawowa nr 35 im. M. Piechala w Łodzi, ul. Tybury 4 iconSzkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach Szkoła Filialna w Łazach

Szkoła Podstawowa nr 35 im. M. Piechala w Łodzi, ul. Tybury 4 iconCzęść I nazwa I typ szkoły § 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 35 im. M. Piechala w Łodzi, ul. Tybury 4 icon§ 1 Szkoła nosi nazwę: zespóŁ szkóŁ ogólnokształCĄcych szkoła podstawowa im. 24 Lutego 1863 roku w małogoszczu § 2

Szkoła Podstawowa nr 35 im. M. Piechala w Łodzi, ul. Tybury 4 iconWyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi studia podyplomowe

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom