Aktualizacja planu gospodarki odpadami
Pobierz 1.02 Mb.
NazwaAktualizacja planu gospodarki odpadami
strona14/37
Data konwersji14.09.2012
Rozmiar1.02 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37

Składowiska odpadówSkładowisko Rawicz - Osiedle Sarnowa (obecnie rekultywowane)

Gmina posiada jedno składowisko odpadów komunalnych (składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne) w Rawiczu - Osiedle Sarnowa, które zostało zamknięte dnia 30.04.2007 decyzją z 19.12.2003, nr OS. 7643-01/02/03, gdyż nie spełniało wymagań technicznych określonych w przepisach. Obecnie składowisko jest rekultywowane.

Od 1.05.2007 odpady trafiają na składowisko odpadów komunalnych w Sowinach (gmina Bojanowo). Składowisko to dopuszczone jest do eksploatacji do 31.06.2009.

Składowiskiem Osiedle Sarnowa zarządza Zakład Usług Komunalnych (ZUK) w Rawiczu (ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz), a właścicielem jest Gmina Rawicz.


Dla składowiska został opracowany w październiku 2003 „Przegląd ekologiczny". W kwietniu 2003 r. opracowano i zatwierdzono Instrukcję eksploatacji.


Parametry techniczne:

- powierzchnia całkowita składowiska 5,2 ha

- część do rekultywacji – ok. 4,5 ha,

- ilość zgromadzonych odpadów z o kresu 1999 - I kwartał 2004 wynosi 109.975,4m3 (ok. 23.084,94 Mg/rok);

- wysokość składowiska w części nadpoziomowej około 7-8 m. Nie znana jest grubość warstwy poniżej terenu. Według wierceń z lat 1999-2000 wynosi około 2-3 m.


Składowisko w Rawiczu nie spełniało większości warunków dotyczących rozwiązań i zabezpieczeń technicznych, które mają bezpośredni wpływ na jego eksploatację. W wyniku tego następowało naruszenie zasad ochrony środowiska naturalnego, w tym głównie środowiska wód podziemnych.

Składowisko nie posiada podstawowego wyposażenia technicznego, w szczególności brak jest: wydzielonych kwater do składowania odpadów, systemu drenażu wód odciekowych, instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego, brodzika dezynfekcyjnego, wagi samochodowej, kompaktora. W związku z tym zostało zamknięte dnia 30.04.2007.


Składowisko odpadów komunalnych w Sowinach (gmina Bojanowo)

W Sowinach na składowisku prowadzony jest proces unieszkodliwiania i odzysku odpadów. Proces unieszkodliwiania odpadów polega na ich składowaniu na terenie składowiska. Do procesu unieszkodliwiania przeznaczone są następujące odpady:

- skratki (190801) – w ilości 40 Mg/r,

- zawartość piaskowników (190802) – 20 Mg/r,

- odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki (190901) – 20 Mg/r,

- inne odpady nieulegające biodegradacji (200203) – 60 Mg/r,

- odpadowa masa roślinna (020103) – 40 Mg/r,

- trociny, wiórki, ścinki itp. (030105) – 20 Mg/r,

- odpady z targowisk (200302) – 20 Mg/r,

- odpady z czyszczenia ulic i placów (200303) – 30 Mg/r,

- odpady wielkogabarytowe (200307) – 40 Mg/r,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (200301) – 1500 Mg/r,

- odpady komunalne niewymienione w innych grupach (200399) – 100 Mg/r.

Odpady przeznaczone do odzysku na składowisku w Sowinach:

- żużle, popioły itp. (200101) – 80 Mg/r,

- odpady betonowe oraz gruz budowlany (170101) – 100 Mg/r,

- gruz ceglany (170102) – 100 Mg/r,

- odpady innych materiałów ceramicznych (170103) – 60 Mg/r,

- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego itp. (170107) – 60 Mg,

- odpady z remontów i przebudowy dróg (170181) – 80 Mg/r,

- gleba i ziemia, w tym kamienie (inne niż wymienione w 170503) – 100 Mg/r,

- ustabilizowane komunalne osady ściekowe (190805) – 400 Mg/r,

- gleba i ziemia, w tym kamienie (200202) – 200 Mg/r.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów uzyskano w dniu 26 stycznia 2005 r. (decyzja Starosty Rawickiego OS 7648-58/04 z dnia 26.01.2005 r.).

Planuje się iż po zakończeniu funkcjonowania składowiska powstanie tam stacja przeładunkowa działająca w ramach funkcjonującego systemu ponadgminnego.


Z zapisów Wojewódzkiego PGO wynika, że regionalnym zakładem zagospodarowania odpadów dla Powiatu Rawickiego jest ZZO w Trzebani (gmina Osieczna). ZZO Trzebania obejmuje gminy: Krzywiń, Śmigiel (powiat kościański), Krzemieniewo, Lipno, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Osieczna, Rydzyna, Leszno (powiat leszczyński), Rawicz, Miejska Górka, Bojanowo, (powiat rawicki). Dla gmin Jutrosin i Pakosław ZZO Trzebania przewidziane jest tylko w przypadku odpowiednich mocy przerobowych instalacji (w innym przypadku – ZZO Koźmin Wlkp. – Ostrów Wlkp. lub ZZO Kępno).

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację ZZO Trzebania jest Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. 64-100 Leszno, ul. Saperska 23. Ewolucja systemu ma do roku 2009 zapewnić zamknięcie wszystkich gminnych składowisk odpadów, uruchomienie Zakładu Zagospodarowania Odpadów zapewniającego przewidywany przepisami odzysk odpadów opakowaniowych, odpadów specyficznych oraz minimalizację składowania odpadów nieprzetworzonych, w tym frakcji organicznych. Docelowo ZZO Trzebania ma być wyposażony m. in. w linię do segregacji odpadów zbieranych selektywnie, instalację do mechanicznej segregacji odpadów zmieszanych, instalację do przetwarzania odpadów biodegradowalnych metodą suchej fermentacji, kompostownię odpadów zielonych, stację demontażu odpadów wielkogabarytowych, magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37

Powiązany:

Aktualizacja planu gospodarki odpadami iconSprawozdaniem z realizacji planu gospodarki odpadami, odnosi się do zmian w aspekcie gospodarki odpadami, które zaszły na terenie gminy od dnia uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami do 31 grudnia 2006 r

Aktualizacja planu gospodarki odpadami iconAktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Dla

Aktualizacja planu gospodarki odpadami iconAktualizacja planu gospodarki odpadami gminy wijewo

Aktualizacja planu gospodarki odpadami iconUrząd miasta płOŃsk aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami

Aktualizacja planu gospodarki odpadami iconAktualizacja Planu gospodarki odpadami dla gminy Kołobrzeg na lata 2009 – 2012, z perspektywą na lata 2013 – 2016

Aktualizacja planu gospodarki odpadami iconStanowisko Polskiej Izby Gospodarki Odpadami do projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010

Aktualizacja planu gospodarki odpadami iconPlanu gospodarki odpadami do

Aktualizacja planu gospodarki odpadami iconSprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami

Aktualizacja planu gospodarki odpadami iconSprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami

Aktualizacja planu gospodarki odpadami iconSprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom