Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Nr 2 im ks prof. Józefa Tischnera w Żorach
Pobierz 333.51 Kb.
NazwaLista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Nr 2 im ks prof. Józefa Tischnera w Żorach
strona3/4
Data konwersji14.09.2012
Rozmiar333.51 Kb.
TypLista tematów
1   2   3   4

Człowiek w świetle literatury „apokalipsy spełnionej”. Omów jego sytuację, analizując wybrane utwory literatury polskiej.


Idealiści i marzyciele – ludzie światu potrzebni czy zbyteczni? Odpowiedz na pytanie, analizując przykłady wybranych utworów literackich z dwóch różnych epok.


Młodzi na rozstajach dróg – omów zagadnienie w oparciu o analizę i interpretację wybranych utworów literackich z różnych epok.


Motyw pracy w literaturze różnych epok. Porównaj różne ujęcia motywu, analizując wybrane utwory.


Motyw Sarmaty w literaturze polskiej. Omów zagadnienie w oparciu o analizę wybranych utworów.


Różne realizacje motywu zbrodni i kary w literaturze. Porównaj je, analizując wybrane utwory.


Obraz szlachty polskiej w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, analizując celowo dobrany materiał literacki.


Omów wpływ filozofii na twórczość pisarzy różnych epok, analizując i interpretując wybrane utwory literackie.


Porównaj sposoby portretowania mężczyzn w literaturze polskiej, analizując wybrane utwory.


Porównaj literackie koncepcje poety i poezji na przestrzeni wieków, analizując wybrane utwory.


Omów i porównaj sposoby ukazywania pokolenia Konrada i pokolenia Kolumbów w literaturze, analizując wybrane przykłady literackie.


Przedstaw oryginalny świat poezji Bolesława Leśmiana, analizując i interpretując wybrane utwory tego poety.


Przedstaw literacki portret ojca, analizując wybrane utwory literackie różnych epok.


Słynni kochankowie w literaturze różnych epok. Porównaj realizacje tego tematu, analizując wybrane utwory.


Porównaj tradycję rycerską i jej kontynuacje literackie, analizując wybrane utwory.


Porównaj literackie sposoby portretowania córki w literaturze, analizując wybrane utwory.


Siedem polskich grzechów głównych – porównaj różne sposoby ukazywania naszych wad narodowych, analizując wybrane utwory literatury polskiej.


Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Omów zagadnienie, analizując celowo dobrane utwory.


Wielkość i tragizm powstań narodowych. Porównaj sposoby przedstawiania zrywów narodowych i ich rolę, analizując wybrane utwory literatury polskiej XIX wieku.


Oblicza klasycyzmu w literaturze XX w. Porównaj je, odwołując się do utworów wybranych poetów.


Różne realizacje motywu apokaliptycznego w literaturze. Porównaj je, analizując wybrane utwory.


Poezja „życiowych drogowskazów” Z. Herberta. Analizując i interpretując wybrane utwory, omów, jakie postawy wobec współczesnego świata kształtuje poezja Zbigniewa Herberta.


Tajemnice labiryntu. Omów symbolikę tego motywu oraz sposoby jego funkcjonowania w różnych utworach literackich.


W jaki sposób pisarze różnych epok odczytują księgę Hioba? Odpowiedz na pytanie, analizując wybrane utwory literackie.


Literatura pamiętnikarska. Przedstaw jej cechy gatunkowe i funkcje, odwołując się do wybranych przykładów.


Tendencje do heroizacji i deheroizacji bohaterów w literaturze polskiej. Porównaj te ujęcia, analizując wybrane przykłady.


Literatura jako źródło wiedzy o człowieku, a czytanie - jej przyswajaniem. Omów zagadnienie, odwołując się do analizy wybranych utworów literackich różnych epok.


Scharakteryzuj wybraną przypowieść i porównaj ją ze współczesnym utworem literackim o charakterze parabolicznym.


Mit i baśń dla współczesnego czytelnika – omów na podstawie analizy wybranych tekstów literatury współczesnej.


„Wierność samemu sobie” w literaturze europejskiej – omów na podstawie analizy wybranych utworów.
JĘZYKTwórcze wykorzystanie języka w świecie reklamy. Odwołaj się do konkretnych przykładów.


Zbadaj, jakie są przyczyny zapożyczeń językowych i oceń ich przydatność w języku współczesnym.


Perswazyjna funkcja języka. Rozwiń zagadnienie na podstawie wybranych tekstów literackich i publicystycznych.


Impresywna funkcja języka. Rozwiń zagadnienie w oparciu wybrane audycje radiowe, telewizyjne i artykuły prasowe.


Przedstaw różne cele stylizacji językowej w literaturze Młodej Polski.


Przedstaw różne cele stylizacji językowej w literaturze współczesnej.


Onomastyka w Twoim otoczeniu. Na wybranych przykładach przedstaw związek historii miejscowości z ich nazwami.


Udowodnij, że język jest źródłem wiedzy o dawnej kulturze.


Dlaczego wyrazy zmieniają swoje znaczenie i barwę uczuciową? Omów problem na przykładzie zapożyczeń.


Przedstaw mechanizmy powstawania błędów frazeologicznych w wypowiedziach uczniów (na podstawie zapisanych wypowiedzi kolegów i analizy wybranych tekstów uczniowskich).


Prasa młodzieżowa – omów cechy stylu publicystycznego na wybranych przykładach...


Gwara żywa czy martwa? Rozważ problem, uwzględniając specyfikę języka regionu, w którym mieszkasz.


W świecie reklam... Na wybranych przykładach omów specyfikę środków wyrazu reklamy.


Język polskiej piosenki młodzieżowej. Przedstaw różne formy ekspresji i ich rolę.


Omów wpływ cenzury na język literacki wybranych dwóch epok.


Zanalizuj język wybranej postaci literackiej z uwzględnieniem jej psychospołecznych uwarunkowań.


Omów funkcję komizmu słownego i sposoby jego realizacji w piosence współczesnej.


Na podstawie wybranych współczesnych tekstów poetyckich omów mechanizmy językowe powstawania ironii.


Omów rolę słów - kluczy w twórczości wybranego poety.


Gwara śląska jako skarbnica archaizmów językowych. W wybranych tekstach gwarowych wskaż i omów cechy językowe, które zaniknęły we współczesnej polszczyźnie.


Piosenka aktorska, popularna, chodnikowa (disco). Wykaż różnice i podobieństwa w doborze językowych środków wyrazu.


Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.


Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.


Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.


Sztuka przemawiania. Rozważ temat w oparciu o wybrane przykłady tekstów z epoki renesansu, baroku, oświecenia.


Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego (na konkretnych przykładach).


Język Twoich rówieśników. Zanalizuj zgromadzony materiał źródłowy.


Zanalizuj i oceń najciekawsze nazwy sklepów, kawiarni i restauracji w Twojej miejscowości. Wyjaśnij, jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znalazły w nich odzwierciedlenie.


Scharakteryzuj wzorce mów publicznych, na podstawie wybranych przykładów.


Analizując wybrane przykłady, scharakteryzuj nowomowę jako język propagandy i tworzywo poetyckie.


Sztuka przekonywania a manipulacja językowa – porównaj sposoby wykorzystania środków językowych, analizując wybrane współczesne teksty propagandowe.


Specyfika języka propagandy w PRL. Analizując celowo dobrane przykłady wypowiedzi, omów charakterystyczne cechy stylu omawianych tekstów.


Analizując celowo dobrane przykłady wypowiedzi, określ cechy języka bohaterów literatury science- fiction.


Analizując przykłady różnych tekstów, omów problemy ekspansji języka potocznego i odchodzenia od tradycyjnych norm stylistycznych.


Dokonaj analizy stylistycznej wybranych przykładów gawędy. Odpowiedz na pytanie, na czym polega specyfika języka w tym gatunku literackim.


Na podstawie analizy wybranych przykładów reportażu literackiego, omów charakterystyczne cechy stylu omawianych tekstów.


Dokonując analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.


Na podstawie analizy języka wybranej postaci literackiej omów cechy językowe ujawniające jej osobowość i przynależność środowiskową.


Analizując celowo dobrane przykłady, omów zjawisko komputerowej nowomowy. Wskaż zakres wpływu języka internetu na współczesną polszczyznę.


Współczesny język urzędowy. Zanalizuj środki językowe i dokonaj ich oceny pod względem poprawności na przykładzie celowo dobranego materiału.


Na celowo dobranych przykładach przeanalizuj pod względem struktury składniowej i łączliwości wyrazów związki frazeologiczne, w których pojawiają się zwierzęta. Wykaż ich metaforyczne znaczenie.


Język w kontaktach człowieka z sacrum. Zanalizuj wybrane przykłady tekstów z różnych epok literackich - uwzględnij cechy stylistyczne i gatunkowe przywołanych utworów literackich.


Omów ślady obecności Biblii we współczesnej polszczyźnie, analizując wybrane związki frazeologiczne, przysłowia i przenośne znaczenie wyrazów.


Omów ślady obecności antycznej mitologii we współczesnej polszczyźnie, analizując wybrane związki frazeologiczne, przysłowia i przenośne znaczenie wyrazów.


Zanalizuj wybrane przykłady wyrazów modnych we współczesnej polszczyźnie. Jakie kryteria decydują o ich popularności?


Analizując celowo dobrane przykłady literackie, porównaj etykietę językową dawniej i dziś.


Analizując celowo dobrane przykłady, omów mowę ciała w procesie komunikacji. Oceń siłę niewerbalnych sposobów oddziaływania na odbiorcę.


Omów ślady kultury materialnej i obyczajowości w etymologii wyrazów i frazeologii współczesnego języka polskiego, analizując celowo dobrany materiał rzeczowy.


Porównaj polskie nazewnictwo osobowe dawniej i dziś na podstawie analizy wybranych tekstów literackich.


Omów eksperymenty językowe w poezji XX wieku, analizując celowo dobrane przykłady.


Porównaj żart językowy i jego funkcje we fraszce, komedii i innych gatunkach literackich na podstawie analizy wybranych przykładów.


Język współczesnej publicystyki - nowomowa czy poprawna polszczyzna? Odpowiedz na pytanie, analizując wybrane teksty prasowe.


Porównaj zwroty grzecznościowe dawniej i dziś, analizując celowo dobrane przykłady. Omów przyczyny zmian form grzecznościowych.


Porównaj dobór środków językowych i sposoby mówienia o miłości dawniej i dziś, analizując wybrane przykłady.


Porównaj dobór środków językowych i sposoby mówienia o miłości w tekstach kultury masowej i w utworach literatury pięknej, analizując wybrane przykłady.


Przeanalizuj pod względem budowy, pochodzenia i znaczenia wybrane frazeologizmy i omów ich funkcje w literaturze.


Analizując wybrane teksty, omów sposoby wykorzystania gwary środowiskowej w tekstach literackich.

1   2   3   4

Powiązany:

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Nr 2 im ks prof. Józefa Tischnera w Żorach iconZestaw tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego w zespole szkóŁ technicznych im. Gen. Z. Bohusza-szyszko w chełmie w roku szkolnym 2012/2013

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Nr 2 im ks prof. Józefa Tischnera w Żorach iconZestaw tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie w roku szkolnym 2011/2012

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Nr 2 im ks prof. Józefa Tischnera w Żorach iconLista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2010/2011

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Nr 2 im ks prof. Józefa Tischnera w Żorach iconLista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Nr 2 im ks prof. Józefa Tischnera w Żorach iconPropozycje tematów z języka polskiego na wewnętrzny egzamin maturalny dla abiturientów Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych I Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Tryb w roku szkolnym 2012/2013

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Nr 2 im ks prof. Józefa Tischnera w Żorach iconLista tematów obowiązująca na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2010/2011

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Nr 2 im ks prof. Józefa Tischnera w Żorach iconPropozycje tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego – matura w roku szkolnym 2011/ 2012

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Nr 2 im ks prof. Józefa Tischnera w Żorach iconLista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Nr 2 im ks prof. Józefa Tischnera w Żorach iconLista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Nr 2 im ks prof. Józefa Tischnera w Żorach iconZestaw tematów na Zestaw tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie w roku szkolnym 2012/2013

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom