Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I
Pobierz 58.24 Kb.
NazwaRaport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I
Data konwersji14.09.2012
Rozmiar58.24 Kb.
TypDokumentacja
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY


OBSZAR I : EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ,

WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI


WYMAGANIE: ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU


rok szkolny 2010/ 2011


Nazwa placówki

SZKOŁA PODSTAWOWA

Patron

JAN PAWEŁ II

Miejscowość

CZERWONA WODA

Ulica

KOLEJOWA

Numer

22

Kod pocztowy

59-940

Urząd pocztowy

WĘGLINIEC

Telefon

75 7780285

Fax

75 7780 285

Strona internetowa

http://spczerwonawoda.edupage.org/

Regon

001179946

Kategoria uczniów

Dzieci

Uczniowie,

102

Nauczyciele

13

Oddziały

7

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

ZGORZELEC

Gmina

WĘGLINIEC

Typ gminy

MIEJSKO- WIEJSKASPIS TREŚCI:


I AUTORZY

II CEL EWALUACJI

III NARZĘDZIA I METODY

IV GRUPA BADAWCZA

V PYTANIA BADAWCZE

VI PRZEBIEG EWALUACJI

VII PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI

VIII WNIOSKI I REKOMENDACJE

IX ANEKS

 1. WYNIKI SPRAWDZIANU KL. VI W ROKU SZKOLNYM 2009/ 2010

 2. WYNIKI SPRAWDZIANU KL. VI W ROKU SZKOLNYM 2010/ 2011

 3. KARTY GŁOŚNEGO/ PIĘKNEGO CZYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH KLAS (PRZYKŁADOWE)I AUTORZY:


 1. Danuta Grabowska- dyrektor szkoły

 2. Anna Wyszyńska – nauczyciel języka polskiego oraz historii i społeczeństwa

 3. Janina Frączek- nauczyciel matematyki i techniki

 4. Beata Smętek- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i sztuki

 5. Jolanta Błauciak- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody

 6. Małgorzata Wojciechowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, wychowania fizycznego

 7. Joanna Kulesza – nauczyciel wychowania przedszkolnego

 8. Wojciech Kożuszko- nauczyciel wychowania fizycznego

 9. Beata Sumlińska – pedagog szkolny, katecheta

 10. Sławomir Kościński- nauczyciel języka angielskiegoRAPORT PRZEZNACZONY JEST DLA:

1. Dyrektora szkoły

2. Rady Pedagogicznej

3. Rady Rodziców

4. Rady Samorządu Uczniowskiego

5. Opublikowany na stronie internetowej szkoły


II CEL EWALUACJI:


Podniesienie wyników sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI - czytanie i pisanie


III NARZĘDZIA I METODY:


Czytanie:

- analiza dokumentów

- karty obserwacji

- dzienniczki lektur – kl. I- III

- zeszyty przedmiotowe- kl. IV- VI

- sprawdziany

- projekty czytelnicze: „ w Świecie baśni i bajek”- kl. I ; „VI klasa czyta dzieciom”

- lekcje biblioteczne

- karty głośnego czytania

- test Konopnickiego

- sprawdziany próbne – kl. VI


Pisanie:

- wykorzystywanie programów do nauki ortografii- kl. I- III

- prowadzenie przez uczniów zeszytów do różnych form wypowiedzi

- analiza dokumentów- sprawdzianów (poprawy), zeszytów, systematyczne ocenianie

- elementy oceniania kształtującego

- sprawdziany próbne


IV GRUPA BADAWCZA:


Grupę badawczą stanowili uczniowie klas I- VI w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie. Badania dokonano w zależności od możliwości i poziomu edukacyjnego dzieci w zakresie czytania i pisania.


V PYTANIA BADAWCZE:


1. Jakie działania podejmują nauczyciele w celu podniesienia umiejętności czytelniczych?

2. Ile czasu rodzice poświęcają na czytanie dzieciom?

3. W jakim stopniu wzrosła umiejętność czytania?

4. Jakie działania zostały podjęte w celu poprawy ortografii?

5. Co sprawia dziecku największe trudności w pisaniu?

6. Jakie działania podejmują nauczyciele w celu podniesienia umiejętności wypowiedzi

pisemnych?


VI PRZEBIEG EWALUACJI:


Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole w roku szkolnym 2010/ 2011. W trakcie ewaluacji prowadzący ją nauczyciele zbierali informacje ze źródeł takich jak: uczniowie- ich wyniki i oceny, rodzice ich informacje oraz poręczenia oraz przy wykorzystaniu różnych metod badawczych takich jak:

W zakresie czytania:

- analiza dokumentów: wyników sprawdzianów, testów

- prowadzenie przez uczniów oraz analiza kart pięknego/ głośnego czytania oraz

kart obserwacji i dzienniczków lektur

- realizacja projektów czytelniczych

- badanie jakościowe- przeprowadzenie w każdej klasie testu Konopnickiego

W zakresie pisania:

- analiza dokumentów, zeszytów, systematyczne ocenianie

- prowadzenie przez uczniów i sprawdzanie na bieżąco zeszytów do różnych

form wypowiedzi

- wykorzystanie do nauki programów multimedialnych (głównie w klasach I- III)


W szkole przeprowadzana została analiza wyników sprawdzianu klas VI, co potwierdza dokumentacja szkoły, dyrektor i nauczyciele. Celem dokonywanych w szkole analiz wyników sprawdzianu jest poprawa jakości kształcenia, m.in. lepsze przygotowanie do nauki w gimnazjum. W szkole przeprowadzana została analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego w czerwcu 2011 roku.


VII PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI:


KLASA I:


W zakresie czytania:
 • Realizacja projektu czytelniczego w klasie I, w każdy czwartek w ramach realizacji godzin z art.,42 KN.


 • Czytanie wspólnie z rodzicami, sprawdzanie kart, co miesiąc: 2 ( 18,2%) rodziców czyta systematycznie, 2 (18,2%) osoby czytają powyżej 50 % dni w miesiącu, 4 (36,4%) osoby poniżej 50 %, 3 (27,2%) osoby nie oddały karty wcale,

 • Test głośnego czytania- na koniec II semestru przeprowadzono w klasie. Wyniki prezentują się następująco:

62 wyrazy – czytają 2 osoby

26 wyrazów- czytają 2 osoby

20- 15 wyrazów- czytają 3 osoby

10 wyrazów- czyta 1 osoba

4 wyrazy – czyta 1 osoba

 • Technika czytania. Na koniec semestru przeprowadzono test. Wyniki prezentują się następująco:

zdaniami -2 osoby,

sylabowo- wyrazowa -5 osób,

głoskowo- sylabowa- 1uczeń,

bardzo słaba technika głoskowa-1uczeń

 • Czytanie ze zrozumieniem: trudności 3 osoby


W zakresie pisania:

 • Zeszyty do pisania znajdujące się w pakiecie „Wesoła szkoła i przyjaciele” –(realizowane w ramach lekcji lub zadań domowych – 5 zeszytów).

 • Zeszyty w wąskie linie- pisanie na lekcjach poznanych liter, wyrazów i zdań, przepisywanie fragmentów tekstu na lekcji lub w ramach zadań domowych – 1 zeszyt

 • Dodatkowe zeszyty do pisania w domu – zadania dodatkowe dla chętnych uczniów (otrzymują za nie punkty)- 3 osoby piszą systematycznie w tym Krystian, 2 osoby czasami, 6 uczniów napisało tylko kilka zdań (rozmowy z rodzicami nie przyniosły rezultatu).KLASA II:


W zakresie czytania:

 • Czytanie wspólnie z rodzicami: rozdano 17 kart. Sprawdzanie kart co tydzień: 8 (47 %) osób czyta systematycznie, 5 (29,4%) osób czyta powyżej 50 % w miesiącu, 4 (23 %)osoby czytają poniżej 50 % lub nie czytają wcale. Łącznie w klasie czyta 68,7% uczniów.

 • Test głośnego czytania- na koniec II semestru przeprowadzono w klasie. Wyniki prezentują się następująco:

62 wyrazy czyta- 1 osoba

50- 60- wyrazów czyta- 7 osób

40-49 wyrazów czytają – 2 osoby

30- 39 wyrazów czytają- 2 osoby

29 i mniej czyta – 5 osób


KLASA III:


Edukacja polonistyczna- pisanie:


Do sprawozdania z opanowania techniki samodzielnego redagowania wypowiedzi pisemnej nie wliczono uczennicy z orzeczeniem o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, 15 uczniów – 100%.

 • zeszyty do redagowania i pisania różnych form wypowiedzi

W drugim semestrze: ułożenie zakończenia opowiadania, list, opis, życzenia, dialog.

Prace zadawane do domu wykonuje od 92,8 do 100 % uczniów.

 • zeszyty lektur – przepisywanie fragmentu przeczytanej książki lub redagowanie recenzji (sprawdzenie 1 raz w miesiącu) –14 uczniów , 87,5% uczniów prowadzi zeszyt systematycznie, 2 uczniów, 12,5% nie prowadzi zeszytu lektur.


Edukacja polonistyczna- czytanie:


Do sprawozdania z czytelnictwa włączono uczennicę z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim, 16 uczniów – 100%.

 • zeszyty lektur – klasowy konkurs czytelniczy, ogółem przeczytano i zapisano do zeszytu w drugim semestrze 91 książek, średnio na ucznia przypada 5,68 książki. 14 osób prowadzi zeszyt lektur 87,5%, 2 osoby nie prowadzą zeszytu lektur 12,5%.

 • czytanie wspólnie z rodzicami, sprawdzanie kart co dwa tygodnie,

56,25 % uczniów czyta systematycznie, 37,5% nie czyta systematycznie, 1 osoba nie prowadzi karty czytelniczej, 6,25%

Systematyczność codziennego czytania: powyżej 50% - 9 osób, poniżej 50% - 7 osób.

 • Wyniki testu do badania techniki głośnego czytania:

Na poziomie klasy 2 czyta 3 uczniów, 18,75%.

Na poziomie klasy 3 czyta 5 uczniów, 31,25%.

Na poziomie klasy od 4 do 6 czyta 7 uczniów, 43,75%.

Jedna uczennica nie opanowała techniki czytania, 6,25%.(orzeczenie o upośledzeniu)


KLASA IV:


Język polski:

Czytanie:

 • Badanych uczniów 17, wszystkim rozdano karty czytelnicze, sprawdzano karty raz w miesiącu. 2 osoby (11, 7 %) uczniów czytało regularnie, 3 osoby (17, 6 %) nie oddało karty w ogóle.

 • Test Konopnickiego: w I semestrze: badanych 17 osób. 4 osoby (23,5 %) czyta poniżej poziomy kl. IV, 4 osoby (23,5 %) czyta na poziomie kl. IV, 9 osób (52, 9 %) czyta powyżej poziomu kl. IV. Na koniec II semestru: badanych 16 osób. 3 osoby (18, 4 %) czyta poniżej poziomu, 13 osób (85, 4%) czyta powyżej poziomu.


Sztuka:

Pisanie sprawozdań z koncertów przez klasy IV- VI, (3 sprawozdania).

 • Sprawozdanie 1: 14 oddanych oceniono, 1 nienapisane, 3 nieobecnych;

 • Sprawozdanie 2: 8 ocenione, 2 nienapisane, 2 nieobecnych.

 • Sprawozdanie 3: 13 oddanych oceniono, 5 nienapisanePrzyroda:

Klasa pisała dwa teksty.

 • Pierwsza próba polegała na zredagowaniu streszczenia dowolnie wybranego artykułu o tematyce przyrodniczej. Zadanie wykonało 15 uczniów- 88,25%, 2 uczniów nie wykonało zadania 11,75% (W tym Tobiasz)

 • Druga próba – opis miejscowości innej niż Czerwona Woda. Zadanie wykonało 16 uczniów, 100%. Jeden uczeń był nieobecny. (Tobiasz)


KLASA V:


Język polski:

Czytanie:

 • Badanych uczniów 21, wszystkim rozdano karty czytelnicze, sprawdzano karty raz w miesiącu. 10 osób (47,6 %) uczniów czytało regularnie, 2 osoby (9,5 %) nie oddało karty w ogóle.

 • Test Konopnickiego: w I semestrze: badanych 21 osób. 8 osób (40 %) czyta poniżej poziomu, 5 osób (23,8 %) czyta na poziomie, 7 osób (35 %) czyta powyżej poziomu. Na koniec II semestru: badanych 21 osób. 6 osób (28,6 %) czyta poniżej poziomu, 5 osób (23,8 %) czyta na poziomie kl. V, 10 osób (47,6 %) czyta powyżej poziomu.


Sztuka:

Pisanie sprawozdań z koncertów przez klasy IV- VI, (3 sprawozdania).

 • Sprawozdanie 1: 13 oceniono, 2 – nie dostarczono poprawy, 3 nienapisane, 3 osoby nieobecne.

 • Sprawozdanie 2: 17 oddanych ocenione, 1 – nie dostarczono poprawy, 3 osoby nieobecne.

 • Sprawozdanie 3: 3 oddane ocenione, 7- nie dostarczono poprawy, 9 nienapisanych, 2 osoby nieobecne

Przyroda:

Klasa pisała dwa teksty.

 • Pierwsza próba polegała na zredagowaniu streszczenia dowolnie wybranego artykułu o tematyce przyrodniczej. Zadanie wykonało 12 uczniów- 57,15%, 9 uczniów nie wykonało zadania 42,85%

 • Druga próba – analiza danych z tabeli i wykresów temperatury i opadów – redagowanie wniosków. 21 uczniów tj. 100% wykonało zadanie.KLASA V:


Język polski:

Czytanie:

 • Badanych uczniów 18, wszystkim rozdano karty czytelnicze, sprawdzano karty raz w miesiącu. 5 osób (27,7 %) uczniów czytało regularnie, 6 osób (33 %) uczniów nie oddało karty w ogóle.

 • Test Konopnickiego: w I semestrze: badanych 18 osób. 5 osób (34,4 %) czyta poniżej poziomu, 2 osoby (11,7 %) czyta na poziomie kl. VI, 11 osób (55,7 %) czyta powyżej poziomu. Na koniec II semestru: badanych 16 osób. 4 osoby (25,1 %) czyta poniżej poziomu, 2 osoby ( 12,5%) czyta na poziomie kl. V, 10 osób (62,5 %) czyta powyżej poziomu.Sztuka:

Pisanie sprawozdań z koncertów przez klasy IV- VI, (3 sprawozdania).

 • Sprawozdanie 1: 14 oddanych ocenionych, 2 –nienapisane, 2 osoby nieobecne.

 • Sprawozdanie 2: 15 oddanych, 1 –nienapisane, 2 osoby nieobecne.

 • Sprawozdanie 3: 12oddane ocenione, 4- nie dostarczono poprawy, 2 osoby nieobecne


Przyroda:

Klasa pisała dwa teksty.

 • Pierwsza próba, polegała na zredagowaniu streszczenia dowolnie wybranego artykułu o tematyce przyrodniczej. Zadanie wykonało 8 uczniów- 44,44%, 5 uczniów nie wykonało zadania 27,77% (5 uczniów było nieobecnych na lekcji).

 • Druga próba – pisanie notatki o przystosowaniu się rośliny lub zwierzęcia do warunków klimatycznych. Zadanie wykonało 16 uczniów, 100% obecnych na lekcji.


VIII WNIOSKI I REKOMANDACJE:


W wyniku ewaluacji dotyczącej analizy wyników sprawdzianu klas VI nasuwają

się następujące wnioski:


- Należy dokonać wnikliwej analizy porównawczej w celu stwierdzenia, jak na przestrzeni

kilku lat kształtowały się umiejętności uczniów; stwierdzić czy mają tendencję wzrastającą

czy spadkową, ustalić konkretne działania,

- Na zebraniach z rodzicami poinformować o wynikach oraz o tym, w jakich dziedzinach

mogą wspomóc swoje dziecko w kształtowaniu umiejętności i we wszechstronnym

przygotowaniu do sprawdzianu.

- Należy w dalszym ciągu kontynuować działania jakie zostały podjęte w celu poprawy pisania i czytania, aby efekt był wyraźny i długotrwały

- W celu poprawienia skuteczności działań należy ujednolić metody działania z różnych przedmiotów w klasach IV- VI według następującego schematu:

 • Sztuka: pisanie sprawozdań- 2 sprawozdania w ciągu semestru obowiązkowe do oceny w ramach ewaluacji

 • Przyroda: przedkładanie opisów elementów przyrody- 2 opisy w ciągu semestru obowiązkowe do oceny w ramach ewaluacji

 • Historia: doskonalenie opisu zabytku – 1 praca w ciągu semestru do oceny w ramach ewaluacji

 • Matematyka: układanie treści zadań na podstawie wyrażenia arytmetycznego- 4 zadania w ciągu semestru do oceny w ramach ewaluacji

 • Język polski: pisanie opowiadań- 2 opowiadania w ciągu semestru obowiązkowe do oceny w ramach ewaluacji


Prace te są jako zadania dodatkowe (oprócz obowiązkowych) i jest zgodne z podstawa programową z elementami oceniania kształtującego.

- Założenie dodatkowych zeszytów na 3 lata z każdego przedmiotu, gdzie będzie można zaobserwować kształtujące się umiejętności uczniów

- Słowa nieznane i trudne nauczyciele powinni wypisywać w widocznym miejscu w klasie oraz przedstawiać ich znaczenie w czasie lekcji.


Po całorocznej pracy mającej na celu poprawę pisania i czytania u uczniów, wyniki sprawdzianu klas VI były lepsze niż w poprzednim roku, jednak umiejętność czytania i pisania nadal wymaga doskonalenia.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I iconRaport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I iconRaport ewaluacji wewnętrznej w psp w bielinie obszar: Efekty

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I iconRaport z ewaluacji wewnętrznej realizacja wniosków z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2009/2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I iconRaport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I iconRaport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I iconRaport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w sp w Bruszewie

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola samorządowego nr 1

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom