Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela
Pobierz 0.77 Mb.
NazwaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela
strona2/3
Data konwersji14.09.2012
Rozmiar0.77 Mb.
TypSprawozdanie
1   2   3
§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
W ciągu stażu starałem się poznać środowisko lokalne uczniów. Przez cały okres stażu w Szkole Podstawowej im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Leszczawie Dolnej byłem wychowawcą początkowo klasy IV, potem V i w ostatnim roku stażu klasy VI. Obserwowałem moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych. Te trzy wspólne lata pozwoliły na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych klas oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałem sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także poznałem problemy, jakie występują w środowisku. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków rozwiązywałem poprzez rozmowy z nimi na godzinach wychowawczych. Starałem się na bieżąco rozwiązywać klasowe nieporozumienia Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Wraz z uczniami przygotowywaliśmy wszelkiego rodzaju gazetki o charakterze informacyjnym. Zwracałem uwagę uczniom na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy czy tez alkoholu bądź uzależnienie od komputera.

W szkole pełnię społecznie funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa. Moim zadaniem jest wspieranie dyrektora szkoły w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w szkole. Koordynowałem działania w zakresie bezpieczeństwa wynikające z realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktycznego. Dzieliłem się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z radą pedagogiczną, rodzicami i innymi pracownikami szkoły. Współpracowałem z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Sprawowałem dyżury w czasie przerw zgodnie z harmonogramem, pełniłem opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi 1godz. tygodniowo.
W roku szkolnym 2011/2012 byłem współorganizatorem akcji charytatywnej Góra Grosza, uczniowie mieli możliwość udzielenia pomocy dzieciom z Ośrodków Opiekuńczych i Domów Dziecka. Moi uczniowie uczestniczyli w zbiórce pieniędzy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Współorganizowałem także akcję „Sprzątanie świata” ,dzięki przeprowadzonej akcji uczniowie nauczyli się jak dbać o środowisko przyrodnicze by nie było zanieczyszczone.
W roku szkolnym 2011/2012 byłem opiekunem (wspólnie z opiekunem stażu) Samorządu Uczniowskiego , który brał czynny udział we wszystkich imprezach i uroczystościach szkolnych, był organizatorem wielu dyskotek i apeli okolicznościowych. Samorząd współpracował z dyrekcją, nauczycielami i trójkami klasowymi.

Przez cały okres stażu starałem się krytycznie oceniać swoją pracę nauczyciela i wychowawcy. Szukałem nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Gdy obserwowałem, że uczniowie mają problemy z opanowaniem pewnych partii materiału szukałem nowych rozwiązań. Ponieważ wielu uczniów, szczególnie słabych ma problemy z rozumowaniem starałam się im to ułatwić stosując często na lekcjach metody nauczania wykorzystujące różne formy zabawy (gry edukacyjne, dramę, zabawy pantomimiczne).

Jako wychowawca klasy stosowałem różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować zespół klasowy. Organizowałem wiele imprez klasowych; Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, klasową Wigilię, Dzień Kobiet, Wielkanocne jajko, Walentynki. Starałem się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich wychowanków: na zebraniach ogólnych, klasowych, spotkaniach indywidualnych, czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie.

Przeprowadziłem prelekcje dla rodziców na temat:

1/ „Przyczyny niepowodzeń uczniów w nauce, pomoc uczniom słabym” (2010)

2/ „Jak pomóc dziecku przygotować się do sprawdzianu kompetencji?” (2011)

3/ „Jak pomagać dziecku w rozwiązywaniu zadań domowych?”(2011)


W miarę możliwości i potrzeb integracji organizowałam wycieczki klasowe:
• Spacery po miejscowości ,
• Wyjścia na pobliski grób nieznanego żołnierza, w listopadzie każdego roku,
• Kulig klasowy

Sprawowałam opiekę podczas wycieczek organizowanych przez innych nauczycieli oraz wspólnie z nimi:
• Wyjazd do Miejsca Piastowego na IV Kongres Szkół im.Ks. Bronisława Markiewicza(2009)

• Wyjazd do Rzeszowa – zwiedzanie Teatru im.Wandy Siemaszkowej, obejrzenie spektaklu pt.:”Ania z Zielonego Wzgórza”, zwiedzanie Muzeum Dobranocek, zwiedzanie trasy podziemnej pod Rynkiem Starego Miasta;
• Wyjazd do Ustrzyk Dolnych – Zwiedzanie Rezerwatu
• Wyjazd do Miejsca Piastowego na V Kongres Szkół im. bł Ks. Bronisława Markiewicza;

- Wyjazd do Miejsca Piastowego na XXVIII Pielgrzymkę Dzieci w Roku Jubileuszu 100. rocznicy śmierci Bł. Bronisława Markiewicza.


Efekty realizacji:

Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałem ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałem się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.


Nawiązałem dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałem informacje o zachowaniach moich wychowanków poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter.

W związku ze współpracą z rodzicami mogłem szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.


Sprawowanie opieki podczas imprez, wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję.


2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.

Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną.

. W roku 2009/10 prowadziłem koła języka polskiego w kl IV realizowane w ramach art.42, ust.2, pkt 2 Karty Nauczyciela. W latach 2010/2011, 2011/2012 w ramach art.42 KN prowadziłem zespół dydaktyczno-wyrównawczy z języka polskiego dla uczniów klasy IV oraz kółko polonistyczne w kl.VI. Na bieżąco dokumentowałem pracę tych zajęć przygotowując roczny plan pracy, a także semestralne i roczne sprawozdania. Przygotowywałem uczniów do udziału w konkursach, uroczystościach oraz do sprawdzianu po klasie szóstej, pomagałem uczniom mającym trudności w czytaniu i pisaniu.

Przygotowywałem opinię do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przemyślu, w sprawie trudności ucznia z opanowaniem zasad ortografii a także słabego poziomu czytania. Po badaniach uczeń otrzymał wskazówki do pracy w domu, zaś ja jako wychowawca i nauczyciel porady jak pracować z uczniem dysortograficznym i dysgraficznym. Dzięki badaniu i wspólnej pracy uczniowi łatwiej było przyswajać trudną do tej pory wiedzę. Osiągnęliśmy wspólny sukces.


Efekty realizacji:

Różnorodna oferta edukacyjna zwiększa motywację uczniów do nauki, a mnie daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności.


3. Praca z uczniem zdolnym.

W trakcie trwania stażu prowadziłem koło języka polskiego w klasach IV-VI, gdzie uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz przygotowania się do konkursów. Byłem opiekunem koła teatralnego, które prowadziłem w kl.IV-VI w wymiarze 2 godzin tygodniowo od 1.04.2009 do 30.10.2009 r. w ramach Programu Integracji Społecznej „Działania dla dzieci i młodzieży” , a od 1.11.2009 r. do 30.06.2010 r. koło teatralne prowadziłem nieodpłatnie. W ramach zajęć koła teatralnego uczniowie klas IV-VI zwiedzili Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, obejrzeli spektakl pt.”Ania z Zielonego Wzgórza”. Na zajęciach koła teatralnego przygotowali „Jasełka z Małym Księciem” , które zostały wystawione w szkole na spotkaniu opłatkowym (grudzień 2009 r.) oraz w GOKTiS w Birczy na I Birczańskim Spotkaniu Teatralnym „Maleńka miłość przyszła do nas” (styczeń 2010).

Teatrzyk „Zamieszanie w Krainie Bajek” przygotowany na kółku teatralnym został wystawiony na Wiosennym Festynie Rodzinnym (czerwiec 2010 r.)

W ramach zaspakajania potrzeb edukacyjnych uczniów zorganizowałem bądź przygotowywałem ich do następujących konkursów:

 • Konkurs Humanistyczny – etap szkolny (60 % możliwych do zdobycia pkt) (2009/10);

 • Konkurs z Języka Polskiego (2 uczniów uzyskało 70% pkt) (2010/11, 2011/2012)

 • Szkolny Konkurs Recytatorski „Bożę Narodzenie w poezji” (organizacja i koordynacja)

Laureaci – uczennica kl.VI – I miejsce

Uczennica kl. IV – II miejsce

 • Gminny Konkurs „Boże Narodzenie w poezji” (przygotowanie uczniów i opieka)

 • II Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” dla uczniów klas VI (przygotowanie, opieka)

 • VII Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” objęty patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty (organizacja i koordynacja) (etap szkolny, powiatowy, wojewódzki) (2009 )

Laureaci – uczennica kl.V – I miejsce

 • VIII Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” (organizacja i koordynacja) (etap powiatowy)
  Laureaci - uczennica kl.V – II miejsce

Uczennica kl.V – III miejsce

 • Gminny Konkurs Poetycki pt.:”Szumią lasy….bohaterski wrzesień – Borownica 1939” (organizacja, opieka) (2009)

Laureaci - uczennica kl.VI – I miejsce

uczeń kl.V – II miejsce

 • Gminny Konkurs Poetycki pt.:”Szumią lasy….bohaterski wrzesień – Borownica 1939” (organizacja, opieka) (2010)

Laureaci – uczeń kl.VI – I miejsce

Uczeń i uczennica kl.V – II miejsce

 • Szkolny Konkurs Wiedzy o bł. Ks. Bronisławie Markiewiczu „Wiem wszystko o Naszym Patronie” (organizacja)

Laureaci – uczeń kl VI – I miejsce

Uczennica kl. VI – II miejsce

Uczennica kl.V – III miejsce

Uczennica kl.IV i VI - wyróżnienie

 • Konkurs piosenki o bł.Ks. Bronisławie Markiewiczu „Oddał Serce Dzieciom” ogłoszonym przez Siostry Michalitki w Miejscu Piastowym.Efekty realizacji:

Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu języka polskiego. Celem organizacji konkursów w szkole oraz zachęcenie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.


§ 7 ust. 2 pkt. 3


Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu

W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do lekcji, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową, publikuję swoje prace na stronie internetowej. Wziąłem udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera.


Efekty realizacji:

Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów lekcyjnych.


2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych.
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: sprawdzianów, testów, planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych, pomocy dydaktycznych , scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości szkolne, podziękowań itp.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałem w następujący sposób:
• Uzyskiwałem wiedzę na temat awansu zawodowego ( portale internetowe);
• Poznawałem przepisy prawa oświatowego i ich aktualizacje;
• Korzystałem z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałem się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali;
• Publikowałem na stronie internetowej własne plany, scenariusze uroczystości, plan rozwoju zawodowego itp. ;
• Odwiedzałem strony np. www.literka.pl, www.profesor.pl,www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl,
• Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z uczniami i innymi nauczycielami. Zachęcałem uczniów do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, podczas których niejednokrotnie uczniowie korzystali z prezentacji multimedialnych czy portali internetowych poszukując różnych ciekawostek.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a opublikowane przez mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.


Efekty realizacji:

Wykorzystanie Internetu na lekcjach języka polskiego zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla uczniów bardziej ciekawe i inspirujące. Mnie natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji uczniów.


1   2   3

Powiązany:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego I przebiegu stażu nauczyciela kontraktowego, starającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela iconS prawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela iconSprawozdanie z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela iconSprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom