Wychowawcy realizujący plan: Jolanta Cira, Jolanta Brzozowska, Iwona Dzidek, Maria Kotowska Palian, Bożena Dudek
Pobierz 1.44 Mb.
NazwaWychowawcy realizujący plan: Jolanta Cira, Jolanta Brzozowska, Iwona Dzidek, Maria Kotowska Palian, Bożena Dudek
strona3/10
Data konwersji14.09.2012
Rozmiar1.44 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY III c

Wychowawcy realizujący plan: Jolanta Cira, Jolanta Brzozowska, Iwona Dzidek, Maria Kotowska - Palian, Bożena Dudek


Miesiące: listopad, grudzień 2009


Liczba dni nauki w kalendarzu- 36

Liczba tematów dnia w planie- 33

Liczba dni do dyspozycji wychowawcy- 3 dni:

- 1 dzień- wycieczka

- 2 dni- modyfikacja własna nauczyciela w związku z nierównomiernym rozłożeniem godzin w danych dniach nauki ( np. w jednym dniu 6h, a w innym 2h), utrwalenie i powtórzenie wg potrzeb danej klasy, sprawdziany)

Planowana wycieczka: Wieliczka w związku z tematem zajęć ,,Sól i inne skarby Ziemi”Temat dnia

Edukacje


Przyrodniczo-społeczna

Polonistyczno-kulturalna

Matematyczna


Plastyczno-techniczna

Ruchowo- muzyczna

Przewidywane osiągnięcia ucznia


Uczeń:I. W LISTOPADOWEJ ZADUMIE

1. O przemijaniu

- Obchody Dnia Wszystkich Świętych oraz Zaduszek.
- Pamięć o żołnierzach poległych za Ojczyznę.
- Powązki – jeden z najstarszych cmentarzy w Europie.

- Rozmowa na temat świąt listopadowych.
- Słuchanie z kasety aktorskiej recytacji wierszy pt. „Dla tych, którzy odeszli”, „Zaduszki”.
- Ciche czytanie wierszy, określenie ich nastroju.
- Wypowiedzi na temat własnych przeżyć związanych ze Świętem Zmarłych.
- Wielka litera w nazwach świąt.
- Redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat obchodów Święta Zmarłych.
- Dobieranie przymiotników określających nastrój wierszy i słuchanej muzyki.

- Kalendarz – tydzień, miesiąc, rok.

- Uzupełnianie kartek z kalendarza, malowanie chryzantem.

- Słuchanie utworu M. Ravela – „Pavana na śmierć infantki”.
- Określanie nastroju i charakteru utworu.
- Odzwierciedlanie ruchem rąk kierunku linii melodycznej.

- wypowiada się na temat tradycji Święta Zmarłych,
- określa nastrój utworów poetyckich i muzycznych,
- podejmuje próby wyrazistego czytania wierszy na tle muzyki,
- stosuje wielką literę w nazwach świąt,
- redaguje zdania na temat przebiegu Święta Zmarłych,
- rozumie potrzebę otaczania opieką grobów poległych bohaterów,
- dokonuje obliczeń kalendarzowych.

2. Gdy smutek staje u drzwi...

- Rola uczuć w życiu człowieka.
- Jak zapanować nad uczuciami negatywnymi?

- Wskazywanie sytuacji życiowych wywołujących uczucia smutku, radości, złości.
- Dłuższe wypowiedzi na temat wyrażania uczuć w muzyce, malarstwie.
- Słuchanie wzorowego czytania przez nauczyciela wiersza pt. „Smutek”.
- Układanie zdań do poleceń i pytań z wykorzystaniem podanego słownictwa.
- Wyszukiwanie fragmentów tekstu będących odpowiedzią na pytania.
- Dobieranie wyrazów przeciwstawnych.

- Obliczenia kalendarzowe.


- Określanie nastroju obrazów.

- Nauka piosenki pt. „Czy to źle, czy to smutno?”
.
- Słuchanie utworów: A. Skriabin – „Miniatura”, F. Gossec – „Gawot”.
- Określenie nastroju utworów.
- Wyklaskiwanie rytmu.

Wykazuje aktywną postawę odbiorcy dzieł literackich, muzycznych, plastycznych,
- dostrzega, rozpoznaje oraz wskazuje różne możliwości wyrażania uczuć,
- potrafi panować na d swoimi uczuciami,
- czyta wyraziście teksty, określa ich nastrój,
- układa zdania na temat wiersza,
- dobiera wyrazy przeciwstawne,
- dokonuje obliczeń kalendarzowych.

3, 4. W jesiennej szacie

- Cechy charakterystyczne złotej jesieni i późnej jesieni.
- Porównanie wyglądu drzewa w różnych okresach jesieni.
- Opadanie liści, zmiany kolorów liści.
- Rozpoznawanie liści i nazywanie drzew, z których pochodzą.

- Zestawienie określeń poetyckich w piosence z potocznymi.
- Ustne opisywanie cech liści.
- Rozmowa na temat treści wiersza pt. „Liście nie lubią opadać”, „Śpij drzewo”.
- Opisywanie wyglądu drzewa przedstawionego w wierszu. Porównywanie wyglądu drzew.
- Wprowadzenie stopniowania przymiotnika, pisanie cząstki „-szy”.
- Uzupełnianie zdań przymiotnikami w różnych stopniach.

- Mnożenie w zakresie 100. Nazwy: iloczyn, czynniki.
- Przemienność mnożenia.
Mnożenie przez 1 i 0.

- Układanie kompozycji z jesiennych liści.
- Malowanie jesiennej kompozycji farbami.


- Zabawa muzyczno-ruchowa „Taniec liści”.

Ćwiczenia równoważne : przejście po ławeczce gimnastycznej z wysokim uniesieniem kolan.

- mówi o zmianach zachodzących późną jesienią w przyrodzie,
- opisuje wygląd wybranego liścia,
- czyta teksty, określa ich nastrój,
- tworzy stopnie przymiotnika do podanych,
- poprawnie pisze końcówkę „-szy” w różnych stopniach przymiotnika,
- mnoży w zakresie 100, stosuje przemienność mnożenia,

- wie, co to jest „martwa natura”.

5, 6. Listopadowy spacer

- Późna jesień.
- Analiza jesiennych prognoz pogody.
- Rodzaje wiatru. Określanie jego kierunku.
- Cechy deszczyku i ulewy.
- Ubiór dostosowany do jesiennej pogody.
- Bezpieczeństwo na drodze podczas jesiennych ciemności.- Dłuższe wypowiedzi na temat pogody późnej jesieni. Analiza prognoz pogody.
- Grupowe układanie rozmowy między Ekoludkiem a listopadem.
- Słuchanie wzorowego czytania przez nauczyciela wiersza pt. „Spacer”, wypowiedzi
w związku z treścią wiersza,
- Ciche i głośne czytanie tekstu dotyczącego bezpieczeństwa na drodze.
- Utrwalanie stopniowania przymiotników. Pisownia końcówki „-szy”.
- Ciche czytanie ze zrozumieniem jako sprawdzian.

- Mnożenie w zakresie 100. Przemienność i łączność w mnożeniu.
- Rozdzielność mnożenia względem dodawania.

- Szaruga jesienna. Malowanie barwami złamanymi.


- Słuchanie i śpiewanie piosenki pt. „Smutno-wesoła jesień”,
- Słuchanie z kasety odgłosów wiatru i deszczu.
- Zabawy muzyczno-ruchowe z naśladowaniem pozawerbalnym deszczu i wiatru.- wypowiada się na temat listopadowej pogody,
- analizuje prognozy pogody,
- układa i wygłasza dialog,
- wypowiada się pełnymi zdaniami w związku z treścią wiersza,
- czyta tekst cicho, rozumie go,
- wypowiada się na temat bezpiecznego korzystania z dróg podczas jesiennej pogody,
- zna barwy podstawowe i pochodne,
- bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych,
- rozumie i stosuje prawa mnożenia.

II. WODA A ŻYCIE NA ZIEMI


7. Życiodajna

woda

- Znaczenie wody w przyrodzie i w .życiu
człowieka.
- Trzy stany skupienia wody.
- Wpływ temperatury na zmianę stanu skupienia wody oraz na rodzaje opadów atmosferycznych.
- Właściwości lodu..

- Rozmowa na temat znaczenia wody dla człowieka, zwierząt, roślin.
- Rozwiązywanie zagadek dotyczących wody.
- Układanie zwrotek wiersza z rozsypanki.
- Słuchanie wiersza ,,Mokra zagadka” wypowiedzi na jego temat..
- Utrwalenie pisowni wyrazów z „ó” wymiennym.
- Wyjaśnienie znaczenia przysłów o wodzie, ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne.

- Rozdzielność mnożenia względem odejmowania.

- Pokaz albumów z obrazami impresjonistów.- Słuchanie fragmentu utworu K. Szymanowskiego pt. „Źródło Aretuzy”.- rozumie, że woda może występować w przyrodzie jako ciecz, para, lód,
- określa warunki parowania, skraplania i zamarzania wody,
- rozwiązuje zagadki, układa wiersz z rozsypanki, uzupełnia tekst
- właściwie rozumie przysłowia,
- wyjaśnia zasady pisowni wyrazów z „ó” wymiennym,
- stosuje prawa mnożenia w praktyce.

8, 9.

Jak powstaje

deszcz ?

- Jak powstaje deszcz?
- Przeprowadzenie doświadczeń dotyczących skraplania pary wodnej .

- Krążenie wody w przyrodzie.
- Różne rodzaje chmur.
- Oszczędne gospodarowanie wodą.

- Formułowanie i zapisywanie wniosków wynikających z przeprowadzanych doświadczeń.
- Czytanie tekstu pt. „Obłoczek” z podziałem na role.
- Sprawdzenie rozumienia treści tekstu.
- Wyraziste czytanie fragmentów tekstu.
-Tworzenie wyrazów pokrewnych, rozwijanie zdań.
- Utrwalenie pisowni końcówek: „-ów”, „-ówka”, „-ówna”.
- Opowiadanie przygód kropli wody.- Linie proste i krzywe.
Punkty, odcinki.
- Linia łamana.
Obliczanie długości łamanej.

- Praca pt. „Krajobraz z obłoczkiem”.
- Wycinanie i sklejanie elementów krajobrazu.

Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego.

- wyjaśnia, że parująca woda na pewnej wysokości tworzy chmury,
- opowiada o tym, jak woda krąży w przyrodzie,
- rozumie konieczność oszczędzania wody,
- czyta tekst z podziałem na role,
- poprawnie pisze końcówki : „-ów”, „-ówka”, „-ówna”,
- rozwija zdania, tworzy wyrazy pokrewne.
- kreśli linie proste, łamane, oblicza ich długość,
- wycina i skleja elementy krajobrazu.10. Wody

stojące

i wody płynące


- Wody powierzchniowe (wody płynące: potoki, strumienie, rzeki; wody stojące: morza, oceany, jeziora, stawy; naturalne i sztuczne zbiorniki wodne).
- Rzeki – pochodzenie wody w rzece, elementy rzeki, dorzecza.
- Zanieczyszczenie wód w rzekach .- Główne rzeki Polski i ich dorzecza.

- Słuchanie z kasety aktorskiej recytacji wiersza pt. „Kłótnia rzek”.
- Określenie nastroju wiersza.
- Rozmowa na temat treści utworu.
- Ciche czytanie wiersza, podkreślanie nazw rzek.
- Głośne czytanie wiersza fragmentami.
- Czytanie wiersza z podziałem na role.
- Wypisywanie nazw rzek w porządku alfabetycznym.
- Zabawa w skojarzenia do wyrazu „rzeka”. Układanie porównań i tworzenie zdań.
- Utrwalanie pisowni wyrazów z „rz” – przypomnienie reguł, wykonywanie ćwiczeń w zeszycie.
- Tworzenie rodziny wyrazu „rzeka”.

- Mnożenie w zakresie 100.
Utrwalanie.
- Nauka piosenki pt.: ”Rzeczka”.
- Określanie metrum.
- Granie rytmu piosenki.
- Zabawy ruchowe przy piosence.
- Zabawa ruchowa „Ryby w sieci”.

- rozumie pojęcia: „wody stojące, wody płynące”, podaje przykłady,
- wskazuje na mapie główne rzeki,
- czyta głośno fragmenty wiersza na dany temat,
- określa nastrój utworu,
- czyta tekst z podziałem na role,
- potrafi tworzyć rodzinę wyrazów,
- stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z „rz”,
- gra rytm piosenki na instrumentach,
- śpiewa rytmicznie piosenkę, uczestniczy w zabawach ruchowych,
- wykonuje pamięciowo mnożenie w zakresie 100.

11.

Wisła- królowa polskich rzek

- Wskazywanie na mapie Wisły i głównych miast, przez które przepływa.

- Wyjaśnienie i przypomnienie pojęcia „legenda”.
- Rozwiązywanie zagadek .
- Słuchanie „Legendy o Wiśle.
- - Ustalenie elementów realistycznych i nieprawdopodobnych w legendzie.
- Opowiadanie legendy.
- Ustne opisywanie biegu Wisły.
- Opisywanie cech Białki i Czarnochy.
- Utrwalanie pisowni wyrazów z „rz”, „ż”.
- Dyktando okienkowe.

- Kolejność wykonywania działań.

- Ilustrowanie audycji dźwiękowej „Płynie, Wisła płynie.”

- Śpiewanie piosenki pt. „Rzeczka”, granie rytmu piosenki.
- Słuchanie z kasety audycji dźwiękowej „Płynie Wisła, płynie”.- wskazuje na modelu rzeki: źródło, ujście, brzegi, dopływy,
- opisuje bieg Wisły, wymienia miasta, przez które przepływa,
- opowiada legendę,
- wskazuje w legendzie wątki realistyczne oraz nieprawdopodobne,
- porównuje cechy Białki i Czarnochy,
- pisze poprawnie wyrazy z „rz”,
- stosuje w praktyce kolejność wykonywania działań.

III. POZNAJĘ SWOJĄ OJCZYZNĘ


12, 13.

Listopadowa

rocznica

- Poznawanie wydarzeń i postaci historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
- Rozbudzanie zainteresowań przeszłością.
- Orientowanie się w czasie historycznym.
- Oglądanie albumów i zdjęć związanych z odzyskaniem niepodległości.
- Zasługi Józefa Piłsudskiego dla Polski.

- Wypowiedzi dotyczące zrozumienia pojęcia „Ojczyzna”.
- Swobodne wypowiedzi nt. obchodów Święta Niepodległości.
- Zdawanie ustnych relacji o zgromadzonych materiałach.
- Odczytanie ciche i głośne tekstów wiersza i opowiadania.
- Wskazywanie w tekstach właściwych fragmentów.
- Wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z wydarzeniami historycznymi.
- Redagowanie sprawozdania z uroczystych obchodów Święta Niepodległości.
- Pisanie wielką literą nazw krajów i ich mieszkańców.

- mnożenie w zakresie 100. Ilość, cena, wartość.

- Rysowanie w zespołach plakatu „Moja Ojczyzna – to...”

- Słuchanie i śpiewanie pieśni Legionów Polskich.,
- Improwizacja ruchem tekstów wybranych piosenek.- próbuje zdefiniować pojęcie „Ojczyzna”, korzysta z różnych źródeł informacji,
- jest dumny z tego, że jest Polakiem,
- czyta cicho i głośno teksty wiersza i opowiadania, wyszukuje właściwe fragmenty w tekstach,
- posługuje się słownictwem związanym z historią,

-redaguje sprawozdanie z uroczystości.

Pisze wielką literę w nazwach krajów i ich mieszkańców,

- wyraża w formie plastycznej pojęcie „ojczyzna”,
- słucha i śpiewa znane pieśni legionowe,
- rozwiązuje zadania na obliczanie wartości zakupów.

14.

Ku pokrzepieniu

serc

- Poznanie dziejów hymnu narodowego i postaci z nim związanych.
- Właściwe zachowanie podczas śpiewania hymnu państwowego.
- Kształtowanie postaw patriotycznych

- Słuchanie opowiadania nauczyciela o historii powstania hymnu państwowego.
- Rozmowa dotycząca wydarzeń i postaci występujących w tekście pieśni.
- Spontaniczne wypowiedzi na temat sposobów wyrażania miłości do ojczyzny w czasach współczesnych
- Pisanie z pamięci I zwrotki i refrenu hymnu.
- Wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z wydarzeniami historycznymi.

- Dzielenie w zakresie 100.
Nazwy: dzielna, dzielnik, iloraz.
- Nauka śpiewania hymnu.
- Śpiewanie hymnu z wystukiwaniem rytmu.- słucha opowiadania nauczyciela,
- wypowiada się na temat historii powstania hymnu,
- zachowuje się poprawnie w czasie śpiewania hymnu,
- pisze z pamięci I zwrotkę i refren hymnu,
- śpiewa hymn narodowy,
- wykonuje dzielenie liczb,
- używa pojęć matematycznych.

15.

Wędrówki po

mapie

- Poznanie mapy – znaczenie kolorów i znaków na niej występujących.
- Wyznaczanie kierunków świata na mapie.
- Wyszukiwanie na mapie podanych nazw miast, rzek, gór, morza.- Swobodne wypowiedzi nt. znaczenia map w życiu człowieka.
- Słuchanie wiersza „Mapa Polski” i omawianie jego treści.
- Wyszukiwanie fragmentów wiersza pasujących do zamieszczonych w podręczniku zdjęć.
- Pisanie nazw kierunków świata i ich skrótów.
- Zastępowanie języka potocznego, określającego barwy, językiem poetyckim.Dzielenie w zakresie 100.
Obliczanie ilorazów typu: 8:1, 8:8; 0:8.
- Zabawa ruchowa „Jedzie pociąg z daleka”.

Krok podstawowy poloneza. Poruszanie się w korowodzie.


- dyskutuje nt. znaczenia mapy w życiu człowieka,
- wyznacza kierunki na mapie,
- wskazuje na mapie miasta, góry, rzeki, morze,
- wyszukuje właściwe fragmenty tekstu,
- zastępuje zwroty potoczne zwrotami poetyckimi,
- utrwala biegłość w dzieleniu.

16. Moja

miejscowość

na mapie Polski


- Określanie położenia geograficznego miejsca zamieszkania.
- Wyszukiwanie i odczytywanie nazw województw z mapy administracyjnej
- Zdobywanie informacji o swoim mieście .
- Budzenie uczucia dumy z osiągnięć miasta.

- Ustne redagowanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat miejsca zamieszkania .
- Sięganie do różnych źródeł informacji – przewodników turystycznych, encyklopedii, rocznika statystycznego, prasy lokalnej, książek popularnonaukowych.
- Porządkowanie wypowiedzi według zaproponowanych przez Ekoludka pytań.
- Pisanie odpowiedzi na pytania.

- Rozdzielność dzielenia względem dodawania i odejmowania.

- Rysowanie herbu miasta.

Gry i ćwiczenia kształtujące umiejętności techniczne minipiłki nożnej-prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy w marszu, truchcie i biegu po wyznaczonej linii..

- odczytuje z mapy informacje dotyczące położenia geograficznego,
- korzysta z różnych źródeł informacji,
- wypowiada się pełnymi zdaniami na temat przygotowanych materiałów ,
- formułuje odpowiedzi na pytania,
- porządkuje zgromadzone z różnych źródeł materiały i informacje,
- śpiewa piosenki regionalne,
- rysuje herb miasta,
- praktycznie stosuje rozdzielność dzielenia względem dodawania i odejmowania.

IV. JAK TO W BAJKACH BYWA


17. Chodź opowiem Ci bajeczkę

- Rozpoznawanie zwierząt po opisie ich wyglądu i charakterystycznych cech zachowania.

- Tworzenie treści bajki na podstawie historyjki obrazkowej.
- Porównywanie wymyślonej bajki z bajką pt. „Kruk i lis” Ignacego Krasickiego.
- Określanie cech kruka i lisa.
- Zastąpienie tekstu opisującego wypowiedziami kruka i lisa.
- Odczytywanie tekstu z podziałem na role.
- Porządkowanie nazw zwierząt w kolejności alfabetycznej.

- Kolejność wykonywania działań.
- Słuchanie i nauka I zwrotki piosenki „Czary-mary”.
- Przedstawianie wybranej postaci z piosenki bez słów, w formie zagadki za pomocą ruchów i gestów.

- tworzy bajkę na podstawie historyjki obrazkowej,
- nazywa cechy kruka i lisa,
- opowiada treść bajki , używając wypowiedzi bohaterów,
- porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej,
- śpiewa piosenkę,
- mnoży i dzieli w zakresie 100,
- wykonuje działania we właściwej kolejności.

18. Czego uczą nas bajki?
- Słuchanie z kasety wzorowej recytacji bajki „Lis i kozieł”.
- Wyjaśnienie współczesnego znaczenia wyrazów i wyrażeń staropolskich.
- Zapoznanie z bajką jako utworem literackim.
- Ustalanie, czego uczą nas bajki i jakie morały są w nich zawarte.
- Tworzenie rozmowy w formie dialogu między kozłem i lisem.
- Poprawne zapisywanie dialogów.
- Czytanie tekstu z podziałem na role.

- Przedstawianie liczb w postaci iloczynu i ilorazu.

- Wykonanie masek kozła i lisa – cięcie, składanie, mocowanie gumki.

- Nauka II zwrotki piosenki „Czary-mary”.

MPN-prowadzenie piłki z omijaniem przeszkód slalomem , dowolnym sposobem..

- słucha recytacji bajki,
- próbuje wyjaśnić znaczenie staropolskich wyrażeń,
- wypowiada się nt. ludzkich wad i przywar, ukrytych pod postacią zwierząt,
- wyjaśnia morały bajek,
- układa zapisuje dialogi,
- modeluje karton – nacina, zgina, mocuje,
- oblicza iloczyny oraz odpowiadające im ilorazy.

19. Liczebnikowa bajka

- Respektowanie zasad pracy w grupie.

- Wzorowe czytanie bajek w ramach konkursu pięknego czytania.
- Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu „Trzy po trzy - koń by się uśmiał”.
- Wielozdaniowe wypowiedzi na temat przeczytanego tekstu.
- Wprowadzenie pojęcia liczebnika.
- Pisanie liczebników głównych i porządkowych.
- Wyjaśnianie związków wyrazowych z liczebnikami.
- Rozwijanie zdań za pomocą liczebników.

- Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia.
- Śpiewanie piosenki „Czary-mary”.- czyta z właściwą modulacją głosu,
- prawidłowo interpretuje tekst bajki,
- wypowiada się nt. tekstu opowiadania,
- słownie zapisuje liczby,
- poprawnie stosuje i zapisuje różne formy liczebników,
- wyjaśnia związki wyrazowe z liczebnikami,
- samodzielnie rozwiązuje zadania z zastosowaniem mnożenia i dzielenia w zakresie 100.

V. ZIARENKO PRAWDY W LEGENDACH


20, 21. Sól i inne skarby Ziemi

- Sól – bogactwo naturalne.
- Kopalnie soli w Wieliczce i w Bochni, górnictwo soli.
- Znaczenie soli dla człowieka.
- Rozpuszczalność soli w wodzie.
- Hodowla kryształków soli – doświadczenie.

- Przypomnienie poznanych legend, rozpoznawanie legend po czytanych fragmentach.
- Co jest prawdą w legendach? Jak legendy wyjaśniają pochodzenie soli w Polsce?
- Ciche i głośne czytanie legend pt. „Wiano świętej Kingi” ; „Skibka owsianego placka”.
- Wyjaśnienia słownikowe związane z tekstami legend.
- Redagowanie odpowiedzi na pytania.
- Tworzenia zdań złożonych za pomocą wskaźników zespolenia.
- Stopniowanie przymiotników.
- Utrwalanie pisowni wyrazów z „ó” wymiennym, niewymiennym.

- Mnożenie i dzielenie w zakresie 100.
Równania.
- Porównywanie ilorazowe: tyle razy więcej, tyle razy mniej.

.

MPN- strzał do bramki z miejsca.

- posługuje się słownictwem związanym z górnictwem soli,
- interpretuje treści zawarte w legendach, wskazuje wątki realne i fantastyczne,
- nabywa umiejętności wskazywania na mapie miast, regionów,
- zamienia zdania na równoważniki zdań, nadaje tytuły wydarzeniom,
- tworzy zdania złożone za pomocą wyrazów łączących zdania pojedyncze,
- pisze poprawnie poznane wyrazy z „ó”,
- mnoży i dzieli w zakresie 100,
- rozumie pojęcia matematyczne.

22, 23. Czy wierzycie w św. Mikołaja?

- Poznawanie niektórych faktów z życia biskupa Mikołaja.
- Zwyczaje mikołajkowe w szkole i w domu.

- Rozmowy w kręgu: „Kto wierzy w Mikołaja? Czy istniał naprawdę?”
- Praca z tekstem - szukanie odpowiedzi na podane pytania.
- Gdzie mieszka Mikołaj? – wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza „W Mikołajkach”.
- Układanie krzyżówki tematycznie związanej z mikołajkami.
- Samodzielne redagowanie listu do św. Mikołaja.
- Redagowanie i przekazywanie życzeń kolegom.

- Rozwiązywanie zadań tekstowych.
- Sprawdź, czy potrafisz.

- „Świąteczny Mikołaj” – ozdoba na stół lub na choinkę.
- Wycinanie, zaginanie i klejenie kartonu.
- Dekoracyjne składanie serwetek.

- Nauka piosenki pt. „Prezenty”,

- Zabawa pantomimiczna – „O jakim prezencie marzę?”.
- Naśladowanie kroków Mikołaja.
- Zabawy ruchowe przy piosence „Prezenty”.

- dzieli się wrażeniami z dnia mikołajek,
- wypowiada się na temat zwyczajów mikołajkowych,
- pisze list, stosując formy grzecznościowe i poznane zasady,
- redaguje proste życzenia i przekazuje je w miłej formie,
- rozwiązuje zadania tekstowe,
- wycina, zagina i łączy karton,
- wykazuje pomysłowość w zabawach,
- śpiewa piosenkę.

VI. MAM PRZYJACIÓŁ


24. Mój kolega, mój przyjaciel

- Kształtowanie koleżeńskiej, otwartej postawy wobec innych.
- Nawiązywanie kontaktów koleżeńskich.
- Używanie zwrotów grzecznościowych w codziennych kontaktach.

- Rozmowy w kręgu o przyjaźni i koleżeństwie.
- Wypisywanie cech kolegi i przyjaciela.
- Rozmowy o uczuciach, jakie towarzyszyły nadawcy listu - wiersze pt. : „List do kolegi”, „Mój starszy kolega”.
- Wypowiedzi na temat : Jak przepraszać kolegę?
- Wprowadzenie przysłówka jako wyrazu określającego czasownik.
- Układanie krzyżówki z podanych przysłówków.
- Wyraziste czytanie wierszy.
- Pisanie miłego listu do kolegi.

- Działania arytmetyczne w zakresie 100. Utrwalanie.
- Śpiewanie piosenki pt. „Prezenty”.

- Zabawy integrujące.

- wypowiada się pełnymi zdaniami na temat swoich przeżyć związanych z przyjaźnią,
- rozszerza zakres pojęcia „przyjaźń”, wymienia cechy dobrego kolegi i przyjaciela,
- uświadamia sobie, że przepraszania i przebaczenia nie trzeba się wstydzić,
- podaje przykłady przysłówków,
- pisze list – dzieli się radościami i smutkami z przyjacielem,
- stosuje w praktyce poznane działania arytmetytczne.

25, 26. Co jest w życiu ważne?

- Przestrzeganie norm współżycia między ludźmi.
- Dostrzeganie pozytywnych wartości uczuć takich, jak przyjaźń, miłość.
- Zakres pojęcia „przyjaźń” – jej cechy.
- Pomoc ludziom w potrzebie, otwieranie się na ich los.

- Ćwiczenia słownikowe – dobieranie przymiotników określających przyjaźń, tworzenie zwrotów.
- Czytanie z podziałem na role tekstu pt. „O tym, co jest najpiękniejsze na świecie”.
- Inscenizowanie tekstu.
- Wyjaśnianie pojęcia „przyjaźń” przez porównanie otwartości ludzi do otwartych okien.
- Wypowiedzi: na co byli otwarci przyjaciele, a na co my jesteśmy otwarci.
- Stopniowanie przymiotników.
- Pisownia przymiotników w stopniu wyższym, najwyższym.- Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000. Czytanie i pisanie liczb.

- Wykonanie „okien przyjaźni”.

- Wysłuchanie utworu C. Saint-Saënsa – „Osobistości z długimi uszami”.
- Rozmowa o zwierzęciu, które sportretował kompozytor.
- Rozpoznawanie słyszanych w utworze instrumentów.

- bierze udział w dyskusji na temat „Co jest w życiu ważne?”,
- czyta utwór z podziałem na role,
- wykazuje pomysłowość w inscenizowaniu utworu,
- tworzy stopnie przymiotników,
- poprawnie pisze przymiotniki w stopniu wyższym, najwyższym,
- wykonuje obliczenia w zakresie 1000,
- potrafi poprawnie pisać liczby słowami,
- aktywnie słucha utworu i wypowiada się na jego temat,
- tworzy własne „okno przyjaźni”.

VII. WZRUSZAJĄCY ŚWIAT BAŚNI

27. Baśnie Andersena

- Dania – ojczyzna H. Ch. Andersena.
- Położenie Danii na mapie Europy.
- Odense – miasto rodzinne Andersena.

- Wypowiedzi na temat wrażeń i odczuć z czytanych baśni.
- Wypowiedzi na podstawie opowiadania nauczyciela o życiu i twórczości Andersena. Uzupełnianie notatki.
- Rozpoznawanie i tytułowanie fragmentów baśni.
- Czytanie i analiza wiersza pt.: „List do Andersena”.
- Układanie telegramu do Andersena z rozsypanki wyrazowej.
- Wyraziste czytanie wiersza ze zmianą 1 osoby l. poj. na 1 osobę i mn.

- Pisanie liczb słowami.
Porównywanie liczb.
- „Zimowa zabawa”. Utrwalanie szesnastek, ósemek, ćwierćnut.

Zabawy i gry kopne-piłka w półkolu, wybijanie piłką twierdzy, sztafeta kopana.

- zna niektóre fakty z życia Andersena,
- wypowiada się pełnymi zdaniami na temat baśni,
- dokonuje analizy wiersza,
- rozpoznaje znane baśnie, tworzy ich tytuły,
- próbuje określić wymowę baśni,
- układa zdania z rozsypanki wyrazowej,
- czyta wyraziście wiersz,
- porównuje liczby i pisze je słownie,28, 29. Czy na pewno brzydkie ?

- Kontrolowanie własnego zachowania i jakości kontaktów z innymi osobami.
- Rozpoznawanie uczuć oraz stanów psychicznych ludzi.
- Przedstawianie obiektywnego obrazu osób bez względu na wygląd zewnętrzny.
- Tolerancja w stosunku do ludzi o odmiennym wyglądzie, poglądach. Wygląd łabędzia niemego, jego zwyczaje.

- Dzielenie się wrażeniami po przeczytanej lekturze baśni pt. „Brzydkie kaczątko”.
- Porządkowanie wydarzeń baśni.
- Opowiadanie baśni - konkurs.
- Wypowiedzi na temat pouczenia – morału wynikającego z baśni.
- Przysłowia i zabawy podkreślające wartość człowieka niezależnie od jego wyglądu.
- Eksponowanie walorów brzydkiego kaczątka, określenie ich słowami.
- Wypisywanie czasowników symbolizujących reakcję otoczenia na odmienność kaczątka.
- Opisywanie łabędzia z wykorzystaniem planu opisu i słownictwa.
- Dobieranie do rzeczowników odpowiednich przymiotników opisujących wygląd łabędzia.

- Dziesiątkowy system liczenia. Wyodrębnianie setek, dziesiątek, jedności.
- Mierzenie długości, szerokości – metr, centymetr, milimetr.
- Słuchanie utworu P. Czajkowskiego pt.: „Taniec łabędzi”.
- Opisywanie charakteru utworu.
- Swobodna improwizacja ruchowa do muzyki.

- wyraża słowami swoje przeżycia związane z czytaną baśnią,
- opowiada treść baśni, bierze udział w konkursie,
- wyjaśnia morał płynący z baśni,
- akceptuje cechy innych ludzi
- wyjaśnia znaczenie przysłów odnoszących się do morału baśni,
- określa słowami walory kaczątka,
- wyraża własny sąd o zachowaniu otoczenia wobec odmienności kaczątka,
- opisuje wygląd łabędzia,
- opisuje charakter słuchanego utworu,
- interpretuje ruchem utwór muzyczny,
- mierzy długość, szerokość, posługuje się jednostkami długości.

30. Tak łatwo można było pomóc ...

- Reagowanie na krzywdę innego człowieka.
- Rozumienie trosk i problemów innych, wyrażanie gotowości do pomocy zgodnie ze swoimi możliwościami.

- Dzielenie się refleksjami po wysłuchaniu baśni Andersena pt.: „Dziewczynka z zapałkami”.
- Określenie czasu i miejsca akcji baśni.
- Redagowanie zobowiązań na przyszłość.
- Łączenie zdań pojedynczych za pomocą wskaźników zespolenia.
- Zmiana zakończenia baśni, pisanie w zeszycie co było dalej..
- Tworzenie własnej baśni z wykorzystaniem słownictwa pomocniczego.

- Mierzenie większych odległości: kilometr.

- Malowanie obrazów, które przesuwały się przed oczami dziewczynki.

- Dobieranie charakteru muzyki do nastroju baśni. „Wesoły czy smutny?”.

- Wypowiada się na temat swoich wrażeń z wysłuchanej baśni,
- układa zdania w formie zobowiązań,
- opowiada treść baśni,
- zmienia zakończenie baśni wykazuje się pomysłowością,
- próbuje ułożyć fabułę własnej baśni,
- rozwija swoją wrażliwość na problemy innych,
- posługuje się barwą w wyrażaniu uczuć.


VIII. CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC


31. Witamy zielonego gościa

- Choinka – drzewko bożonarodzeniowe.
- Rodzaje drzew iglastych.
- Rodzaje lasów występujących w Polsce.
- Znaczenie gospodarcze i przyrodnicze lasów.
- Ochrona lasów.
- Ekologiczne choinki.

- Wypowiedzi opisujące wygląd choinek domowych, klasowych.
- Ubieranie choinki – redagowanie opisów według ustalonego planu opisu i słownictwa.
- Odpowiedzi na pytanie: „Które choinki są najpiękniejsze?”, na podstawie wiersza pt. „Najpiękniejsza choinka”.
- Zabawy słowne – skojarzenia związane ze świętami i z choinką.
-Zabawy twórcze – Choinka jest (jaka?) ...(jak co?) ... dobieranie przymiotników, podobieństw. Kończenie zdań.

Liczenie pieniędzy: banknoty, monety.

- Wykonanie wesołej choinki z kół.
- Wycinanie kółek, zaginanie ich według wzoru, naklejanie.
- Zdobienie choinki.

- Przypomnienie piosenek o choince z klasy I – kaseta kl. I, nr 3.
- Nauka piosenki pt.: „Zielona panna”.
- Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence.

- wypowiada się na temat świąt, tradycji ubierania choinek,
- dostrzega zagrożenie lasów z powodu wycinania choinek,
- redaguje wypowiedź w formie opisu,
- dobiera skojarzenia do podanych pojęć, wykazuje inwencję w zabawach twórczych,
- rozwija swój głos, muzykalność,
- tnie karton, zagina, nakleja elementy,
- dokonuje obliczeń związanych z pieniędzmi.

32. Wesołych Świąt

- Zwyczaje świąteczne, składanie i wysyłanie życzeń świątecznych.
- Dostrzeganie tradycji w życiu rodziny, okazywanie miłości, szacunku, wdzięczności innym osobom.

- Ustne składanie życzeń kolegom.
- Analizowanie utworów poetyckich, czytanie wiersza pt.: „Wesołych Świąt!”
- Wykorzystanie tekstów użytkowych przy redagowaniu życzeń.
- Rodzaje życzeń: urodzinowe, imieninowe, okolicznościowe, świąteczne.
- Zwroty grzecznościowe oraz formy życzeń.
- Redagowanie życzeń świątecznych do wybranej osoby.
- Przepisywanie życzeń na ozdobną kartkę, adresowanie kopert.

- Obliczenia związane z zamianą: 1 m na 1000 mm, 1 kg na 1000 g.

- Oglądanie kart świątecznych, elementy dekoracyjne.
- Wykonanie karty świątecznej według podanego opisu.

- Śpiewanie piosenki pt.: ”Zielona panna” z akompaniamentem na instrumentach”.

- Wykorzystuje teksty użytkowe przy pisaniu życzeń świątecznych,
- stosuje w życzeniach formy grzecznościowe
- poprawnie adresuje kopertę z życzeniami,
- rozumie znaczenie tradycji w życiu rodziny,
- wycina, składa, nakleja elementy szablonu,
- dokonuje zamiany jednostek masy i długości.

Tradycje świąt Bożego Narodzenia

- Tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia.
- Tradycje świąteczne obchodzone w Szwecji.
- Wskazywanie Szwecji na mapie Europy.

- Dłuższe, kilkuzdaniowe wypowiedzi dotyczące zwyczajów świątecznych.
- Dzielenie się wrażeniami z przeczytanego rozdziału lektury pt. „Dzieci z Bullerbyn”.
- Informacje o Astrid Lindgren – autorce lektury.
- Uzupełnianie metryczki książki.
- Udzielanie odpowiedzi na pytania w formie notatki.
- Porównywanie naszych zwyczajów świątecznych ze zwyczajami panującymi w Szwecji.
- Redagowanie życzeń dla dzieci z Bullerbyn.
- Utrwalanie pisowni wyrazów z „ch”.

- Zabawy matematyczne.
- Śpiewanie i słuchanie kolęd.- wypowiada się na temat tradycji świątecznych, dostrzega wagę tradycji w życiu rodziny
- układa odpowiedzi na pytania w formie krótkiej notatki,
- porównuje nasze tradycje świąteczne ze szwedzkimi,
- odczytuje fragmenty lektury opisujące zwyczaje świąteczne w Szwecji,
- układa życzenia dla dzieci z Bullerbyn, wykorzystuje podane słownictwo,
- poprawnie pisze poznane wyrazy,
- śpiewa piosenkę oraz kolędy,


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Powiązany:

Wychowawcy realizujący plan: Jolanta Cira, Jolanta Brzozowska, Iwona Dzidek, Maria Kotowska Palian, Bożena Dudek iconJolanta Manthey „Lato muminków”, reż. Maria Lindberg

Wychowawcy realizujący plan: Jolanta Cira, Jolanta Brzozowska, Iwona Dzidek, Maria Kotowska Palian, Bożena Dudek iconOpracowanie: Zespół Szkół im. Włodzimierza Puchalskiego mgr Maria Jolanta Naumowicz w Radulach

Wychowawcy realizujący plan: Jolanta Cira, Jolanta Brzozowska, Iwona Dzidek, Maria Kotowska Palian, Bożena Dudek iconPlan wystąpienia zp gdańsk Oliwa Jolanta Mróz- psycholog

Wychowawcy realizujący plan: Jolanta Cira, Jolanta Brzozowska, Iwona Dzidek, Maria Kotowska Palian, Bożena Dudek iconJolanta Ganowicz

Wychowawcy realizujący plan: Jolanta Cira, Jolanta Brzozowska, Iwona Dzidek, Maria Kotowska Palian, Bożena Dudek iconJolanta Karwowska

Wychowawcy realizujący plan: Jolanta Cira, Jolanta Brzozowska, Iwona Dzidek, Maria Kotowska Palian, Bożena Dudek iconJolanta Stokłosa

Wychowawcy realizujący plan: Jolanta Cira, Jolanta Brzozowska, Iwona Dzidek, Maria Kotowska Palian, Bożena Dudek iconJolanta Obidzińska

Wychowawcy realizujący plan: Jolanta Cira, Jolanta Brzozowska, Iwona Dzidek, Maria Kotowska Palian, Bożena Dudek iconJolanta jastrzębska

Wychowawcy realizujący plan: Jolanta Cira, Jolanta Brzozowska, Iwona Dzidek, Maria Kotowska Palian, Bożena Dudek iconJolanta Żak

Wychowawcy realizujący plan: Jolanta Cira, Jolanta Brzozowska, Iwona Dzidek, Maria Kotowska Palian, Bożena Dudek iconJolanta jastrzębska

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom