Literatura zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych przez siebie utworach
Pobierz 0.5 Mb.
NazwaLiteratura zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych przez siebie utworach
strona3/3
Data konwersji14.09.2012
Rozmiar0.5 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3

JĘZYK

 1. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach. Omów na  wybranych przykładach literackich.

 2. Język jako środek manipulacji odbiorcą. Przedstaw problem,  wykorzystując przykłady z literatury i prasy.

 3. Omów funkcje stylizacji językowej w wybranych utworach literatury współczesnej.

 4. Sposoby wzbogacania słownictwa współczesnej polszczyzny. Omów temat na podstawie zebranego materiału badawczego.

 5. Omów środki językowe występujące w manifestach programowych różnych pokoleń literackich.

 6. Językowe sposoby perswazji renesansowej, barokowej  i oświeceniowej. Omów je na wybranych przykładach.

 7. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Scharakteryzuj je na podstawie zebranego materiału językowego

 8. Różne funkcje stylizacji środowiskowej. Przedstaw temat na przykładzie tekstów literackich i własnych obserwacji.

 9. Stylizacja gwarowa i jej rola w kształtowaniu obrazu rzeczywistości. Przedstaw problem na podstawie wybranego materiału językowego.

 10. Frazeologia biblijna i jej funkcjonowanie w polskim języku. Przedstaw temat, odwołując się do wybranego materiału językowego.

 11. Rola środków stylistycznych w wybranych utworach młodopolskich. Omów problem na wybranych przykładach.

 12. Na podstawie analizy wybranych tekstów, zamieszczonych w prasie codziennej, omów tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

 13. Zjawisko archaizacji języka  i jego funkcje w powieściach historycznych. Omów zagadnienie,  analizując wybrane przykłady.

 14. Styl makaroniczny w piśmiennictwie staropolskim. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 15. Analiza językowa przysłów polskich. Omów na podstawie zgromadzonego materiału.

 16. Sztuka przekładu. Przeanalizuj dwie różne realizacje językowe wybranego obcojęzycznego tekstu literackiego.

 17. Ślady dawnych procesów językowych we współczesnej polszczyźnie kluczem do rozumienia reguł rządzących naszym językiem. Przedstaw na stosownych przykładach.

 18. Gwara mojego regionu. Przedstaw cechy gwarowe charakterystyczne dla wybranego terytorium na podstawie analizy wybranych przykładów.

 19. Dokonaj analizy porównawczej retorycznego kształtu językowego oraz zawartości argumentacyjnej wybranej satyry Ignacego Krasickiego i wybranego kazania Piotra Skargi.

 20. W wybranych utworach literackich wskaż i omów cechy stylu biblijnego oraz funkcje stylizacji biblijnej.

 21. Omów poetycką, ekspresywną i impresywną funkcję języka na wybranych przykładach literatury antycznej lub renesansowej.

 22. Język i styl wyznań miłosnych. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów epistolarnych dwóch epok.

 23. Omów pochodzenie nazwisk mieszkańców Twojej miejscowości. Zanalizuj przykłady pod względem etymologii i budowy słowotwórczej

 24. Stylizacja gwarowa i jej funkcje w dziele literackim. Omów na wybranych przykładach.

 25. Rola zapożyczeń językowych w XVIII wieku i współcześnie. Omów problem na wybranym materiale językowym.

 26. Specyfika języka monologu wewnętrznego. Zaprezentuj problem na dwóch wybranych przykładach literackich.

 27. Mowy starożytnych oratorów a przemówienia współczesnych polityków. Zanalizuj i porównaj retoryczne środki perswazji zastosowane w wybranych tekstach.

 28. Eksperymenty językowe w poezji lingwistycznej. Omów problem na podstawie twórczości Mirona Białoszewskiego lub innego poety lingwisty.

 29. Ślady Biblii we współczesnej polszczyźnie. Omów zagadnienie na podstawie związków frazeologicznych, przysłów i przenośnych znaczeń wyrazów.

 30. Parafraza literacka. Omów zagadnienia na wybranych przykładach. Oceń funkcjonalność językową sparafrazowanego tekstu

 31. Analizując wybrane teksty z różnych czasopism, omów język prasy młodzieżowej.

 32. Wpływ języków obcych na język polski w ostatniej dekadzie XX w. i na początku XXI w. Zbadaj zjawisko i przedstaw wnioski.

 33. Sposoby funkcjonowania terminów informatycznych w języku potocznym. Omów zjawisko na podstawie wybranego materiału.

 34. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.

 35. Współczesne zapożyczenia angielskie. Omów sposoby adaptacji anglicyzmów i ustosunkuj się do zasadności ich wprowadzenia do polszczyzny.

 36. Odbicie konfliktu pokoleń w języku. Omów zjawisko zależności mowy  od wieku nadawcy komunikatu na podstawie analizy przykładów.

 37. Słowa - klucze w literaturze. Określ ich funkcje w twórczości wybranego autora.

 38. Imiona pochodzenia biblijnego, imiona słowiańskie i imiona obce we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko mody w tej dziedzinie.


 39. Perswazyjna funkcja języka na przykładach tekstów propagandowych. Analiza przykładów.

 40. Nowomowa i kolokwializmy w poezji współczesnej. Posługując się przykładami konkretnych utworów, przedstaw metody wykorzystywania cech języka potocznego i oficjalnego przez poetów II poł. XX wieku.

 41. Na przykładach przysłów polskich o wybranej tematyce (motywie) dokonaj ich analizy językowej i kulturowej.

 42. Przejawy i przyczyny żywotności frazeologii mitologicznej i biblijnej we współczesnej polszczyźnie.

 43. Zanalizuj język wybranego przez Ciebie polskiego zespołu muzycznego (6-8 piosenek). Wyjaśnij zasadność doboru środków językowych.

 44. Scharakteryzuj język osoby publicznej w zakresie nasycenia go regionalizmami.

 45. Najnowsze tendencje w języku uczniowskim (młodzieżowym). Zanalizuj przykłady, wyjaśnij zasadność ich używania.

 46. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny.

 47. Omów pochodzenia nazw miejscowych Twojego regionu. Dokonaj analizy językowej form nazewniczych,

 48. Przedstaw różne sposoby wykorzystywania gwary w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 49. Rola archaizmów w kształtowaniu obrazu świata w powieści historycznej. Zbadaj problem na wybranych przykładach.

 50. Omów na wybranych przykładach sposób indywidualizacji języka bohaterów literackich.

 51. Scharakteryzuj i porównaj wpływy języków obcych na polszczyznę dawną i współczesną.

 52. Na podstawie zebranego przez siebie materiału oceń wpływ mediów na kształt współczesnej polszczyzny.

 53. Językowe sposoby wyrażania uczuć w poezji polskiej końca XX i początku XXI wieku. Zanalizuj wybrane przykłady.

 54. Język prasy młodzieżowej. Zbadaj kryteria jego poprawności językowej. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 55. Funkcje komizmu językowego w wybranych utworach dawnych i współczesnych. Omów na konkretnych przykładach.

 56. Funkcje języka nagłówków prasowych. Omów na wybranych przykładach.

 57. Mowy słynnych mówców a przemówienia współczesnych polityków. Porównaj pod względem językowym wybrane teksty.

 58. Język negocjacji a funkcje języka. Omów na wybranych przykładach.
1   2   3

Powiązany:

Literatura zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych przez siebie utworach icon1."Zaprezentuj literackie portrety dzieci I wyjaśnij ich funkcje w wybranych utworach"

Literatura zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych przez siebie utworach iconW okresie oświecenia literatura polska odnowiła związki z prądami europejskimi I rozwinęła typowe dla epoki gatunki literackie. Prądy literackie polskiego

Literatura zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych przez siebie utworach iconTemat: Literackie portrety samotników. Zaprezentuj bohaterów utworów z różnych epok I zanalizuj źródła ich samotności

Literatura zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych przez siebie utworach iconOblicza zła w literaturze XIX i XX w. Porównaj je, analizując wybrane utwory literackie

Literatura zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych przez siebie utworach iconMotyw pojedynku w literaturze I filmie. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych przykładów

Literatura zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych przez siebie utworach iconW wybranych utworach renesansowych znajdź nawiązania do antyku

Literatura zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych przez siebie utworach iconNajciekawsze portrety psychologiczne kobiet. Zaprezentuj na wybranych przykładach w literaturze polskiej I obcej

Literatura zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych przez siebie utworach iconTemat: Różne oblicza samotności w wybranych utworach literackich

Literatura zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych przez siebie utworach iconDramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej

Literatura zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych przez siebie utworach iconKobieta jako bohaterka literacka. Przedstaw na wybranych utworach literackich

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom