Konkurs historyczny
Pobierz 200.57 Kb.
NazwaKonkurs historyczny
Data konwersji14.09.2012
Rozmiar200.57 Kb.
TypDokumentacja


KONKURS HISTORYCZNYetap rejonowy 2003/2004Witamy Cię w drugim etapie konkursu.

Przed Tobą test składający się z 29 zadań. W niektórych zadaniach prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. Wybierz i zaznacz znakiem X. Jeżeli pomylisz się, otocz
kółkiem.
Odpowiedzi do pozostałych zadań wpisz czytelnie w wyznaczonych miejscach.
Zadania
możesz rozwiązywać w dowolnej kolejności. Na udzielenie wszystkich odpowiedzi masz 90 minut. Nie denerwuj się. W tym konkursie nic nie tracisz, zdobywasz natomiast
nowe
doświadczenia.

Życzymy Ci powodzenia!


Zestaw zadań


1. W swojej historii Polska prowadziła wojny z różnymi państwami. Do miejsca bitwy dopisz przeciwnika strony polskiej.


Cecora - …………………………….

Cedynia - …………………………...

Oliwa - ……………………………….

Wiedeń - …………………………….

Maciejowice - ……………………....


2. Uzupełnij luki, wpisując rok lub wydarzenie.


1569 - ……………………………………………………………….

……. - Wybuch powstania listopadowego

1573 - ……………………………………………………………….

……. - Ustanowienie Konstytucji 3 Maja

1683 - ……………………………………………………………….

……. - Podział Polski na dzielnice
Przeanalizuj tabelę.


STRUKTURA SPOŁECZNA LUDNOŚCI KORONY U SCHYŁKU XVI w.

Stan


Ludność w dzielnicach

Ogółem

Wielkopolska

Małopolska

Mazowsze

w tys.

w %

w tys.

w %

w tys.

w %

w tys.

w %

Ogółem

2680,2

100,0

1016,5

100,0

983,8

100,0

679,9

100,0

Chłopi

1802,3

67,2

700,3

68,9

677,6

68,9

424,4

62,4

Mieszczanie

610,2

22,8

256,1

25,2

258,4

26,3

95,7

14,1

Duchowieństwo

5,7

0,2

2,7

0,3

2,1

0,2

0,9

0,1

Szlachta

262,0

9,8

57,4

5,6

45,7

4,6

158,9

23,4


3. Najludniejsza dzielnica Korony to


  1. Śląsk.

  2. Wielkopolska.

C. Małopolska.

D. Mazowsze.

4. Który stan był najliczniejszy w Wielkopolsce?


  1. Szlachta.

  2. Chłopi.

  3. Mieszczanie.

  4. Duchowieństwo.5. Jakich pojęć historycznych dotyczą podane definicje?

Uroczysty akt przekazania monarsze insygniów królewskich.


……………………………………………


Najstarszy z rodu książę zwierzchni, któremu podlegali inni książęta dzielnicowi.

……………………………………………


Dobrowolny związek co najmniej 2 państw, korzystny dla każdego z nich.

……………………………………………


Wybór króla przez szlachtę.

……………………………………………


6. Połącz dynastię z odpowiednim władcą.


Władysław Warneńczyk

Wazowie

Ludwik Węgierski

Andegawenowie

Jan III Sobieski

Jagiellonowie

Władysław Łokietek

Piastowie

Jan Kazimierz


7. Podaj twórcę każdego dzieła.


ołtarz w Kościele Mariackim ...................................................................

obraz Mona Lisa ...................................................................

obraz Bitwa pod Grunwaldem...................................................................

freski w Kaplicy Sykstyńskiej ...................................................................

O obrotach ciał niebieskich ...................................................................
8. Do podanych nazw dzielnic dopisz synów Bolesława Krzywoustego, którzy otrzymali te ziemie w testamencie.


Wielkopolska………………………………………………..

Śląsk…………………………………………………………

Mazowsze…………………………………………………...


Przeczytaj tekst źródłowy.


My, Kazimierz, z Bożej łaski król Polski […], pragnąc gorąco, aby rzecz pożyteczna i wszelka pomyślność rodzaju ludzkiego wzrastała […], postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie wyznaczyć i urządzić miejsce, na którym by „szkoła powszechna” […] kwitnęła, a na przyszłość po wieczne czasy tym pismem jej istnienie zapewnić chcemy […].

Do tego miasta Krakowa niechaj zjeżdżają się swobodnie i bezpiecznie wszyscy mieszkańcy, nie tylko Królestwa naszego i krajów przyległych, ale i inni, z różnych części świata, którzy pragną korzystać z owej przesławnej perły wiedzy.


9. Jakiego wydarzenia dotyczy powyższy tekst?


A. Założenia Akademii Krakowskiej.

B. Założenia uniwersytetu w Wilnie.

C. Założenia Akademii Sztuk Pięknych.

D. Założenia Szkoły Rycerskiej w Warszawie.


10. W którym roku miało miejsce opisane wydarzenie?


A. 1346 r.

B. 1525 r.

C. 1764 r.

D. 1364 r.11. Wymieniony w tekście Kazimierz to


A. Jan Kazimierz.

B. Kazimierz Wielki.

C. Kazimierz Sprawiedliwy.

D. Kazimierz Jagiellończyk.


12. Jak współcześnie nazywa się wspomniana w tekście uczelnia?


……………………………………………………………


13. Wskaż zdanie fałszywe.


A. Po unii lubelskiej Polska i Litwa miały wspólnego króla i sejm.

B. Unia lubelska została zawarta za panowania Zygmunta Augusta.

C. W wyniku unii lubelskiej Polska i Litwa stanowiły Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

D. Na mocy postanowień unii lubelskiej Polska i Litwa miały wspólne urzędy i wojsko.


14. Uporządkuj w kolejności chronologicznej podanych władców elekcyjnych, wpisując cyfry od 1 do 6.


Henryk Walezy ……..

August II Mocny ………

Jan Kazimierz ………

Zygmunt III Waza ………

Jan III Sobieski ………

Stefan Batory ………


15. Określ, w którym wieku miały miejsce wymienione wydarzenia.


Wystąpienia Marcina Lutra ………………..

Odkrycie Ameryki przez Kolumba ………………..

Utworzenie USA ………………..

Wielka rewolucja francuska ………………..


16. Dopisz nazwiska odkrywców do zaznaczonych na mapie tras.

A - ……………………………………….

B - ……………………………………….

C - ……………………………………….


17. Do poniższych cytatów dobierz autora.


Tadeusz Kościuszko


Jam nie z soli ani z roli,

jeno z tego co mnie boli wyrosłem.

Mikołaj Rej


Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył.


Stefan Czarniecki


Za samą szlachtę bić się nie będę.


Jan III Sobieski


Niechaj to narodowie wżdy postronni znają,

iż Polacy nie gęsi i swój język mają.

Jan Kochanowski


18. Z jakiego obrazu Jana Matejki pochodzi postać?

A. Kazanie Skargi.

B. Batory pod Pskowem.

C. Rejtan - Upadek Polski.

D. Stańczyk na balu (...).


19. Do jakiego wydarzenia nawiązał Matejko, malując ten obraz?


A. Sejmu rozbiorowego w 1773 r.

B. Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

C. Przysięgi Kościuszki w Krakowie.

D. Unii lubelskiej.


20. Nazwij styl architektoniczny przedstawiony na ilustracji.

…………………………………………………………


21. Wymienione postacie historyczne wpisz w odpowiednie rubryki tabeli.


Stefan Czarniecki, Ignacy Krasicki, Józef Poniatowski, Adam Mickiewicz, Leonardo da Vinci, Stanisław Żółkiewski, Canaletto, Stanisław Moniuszko, Jan Kochanowski.


Dowódca

Sztuka

Literatura


22. Do nazw świątyń dopisz religię.


Synagoga - ……………………………….

Cerkiew - ……………………………….

Kościół - ……………………………….

Meczet - ……………………………….


23. Wskaż szereg, w którym wydarzenia ułożone są chronologicznie.


A. I rozbiór Polski, ostatnia wolna elekcja, konfederacja targowicka.

B. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, insurekcja kościuszkowska, II rozbiór Polski.

C. Zwołanie Sejmu Wielkiego, uchwalenie Konstytucji 3 Maja, powstanie kościuszkowskie.

D. Wojna w obronie Konstytucji 3 Maja, konfederacja targowicka, insurekcja kościuszkowska.


24. Napisz, które państwo i w którym rozbiorze zagarnęło zaznaczone na mapie ziemie.


A
D
B
CA …………………………………… ……….

B …………………………………… ……….

C …………………………………… ……….

D …………………………………… ……….


25. Z którymi państwami związani byli słynni polscy emigranci?


Fryderyk Chopin ………………………………..

Tadeusz Kościuszko ………………………………..

Józef Bem ………………………………..

Kazimierz Pułaski ………………………………..


26. Dopisz nazwę powstania, w którym brała udział wymieniona postać.


Romuald Traugutt …………………………………………………………

Jan Kiliński …………………………………………………………

Józef Chłopicki …………………………………………………………

Piotr Wysocki …………………………………………………………


27. Uporządkuj w kolejności chronologicznej style architektoniczne, wpisując cyfry od 1 do 5.


Renesansowy …………..

Klasycystyczny …………..

Gotycki …………..

Barokowy …………..

Romański …………..


28. Podaj imię i nazwisko osoby, której dotyczy poniższy tekst.


Generał, uczestnik powstania kościuszkowskiego, po III rozbiorze Polski znalazł się na emigracji. Zabiegał o utworzenie polskiego wojska, które mogłoby walczyć z zaborcami przy boku Francuzów. We Włoszech utworzył legiony.


………………………………………………………


29. Uzupełnij tekst.


Działania zmierzające do narzucenia narodowi polskiemu kultury, języka i obyczajów niemieckich nazywamy …………………………………………… . Zjawisko to nasiliło się, gdy kanclerzem Prus był …………………………………… . Walkę o język i kulturę polską przeciw zaborcom podjęły dzieci w miejscowości ………………………………… .

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania

Nr zad.
Prawidłowa odpowiedź

Numer czynności

Zasady przyznawania punktów

Pkt.Cecora – Turcja

Cedynia – Niemcy

OliwaSzwecja

Wiedeń – Turcja

Maciejowice – Rosja

1-3

odpowiedź bezbłędna – 3 p.

3-4 odpowiedzi poprawne – 2 p.

1-2 odpowiedzi poprawne – 1 p.

odpowiedź całkowicie błędna – 0 p.

31569 – unia lubelska

1830 - wybuch powstania listopadowego

1573 – pierwsza wolna elekcja lub wybór Henryka Walezego na króla lub konfederacja warszawska lub wolna elekcja lub artykuły henrykowskie

1791 – ustanowienie Konstytucji 3 Maja

1683 – odsiecz wiedeńska lub bitwa pod Wiedniem

1138 - podział Polski na dzielnice

4-6

5-6 odpowiedzi poprawnych – 3 p.

3-4 odpowiedzi poprawne – 2 p.

1-2 odpowiedzi poprawne – 1 p.

odpowiedź całkowicie błędna – 0 p.

3B

7
1B

8
1Koronacja

Senior

Unia lub sojusz lub koalicja

Elekcja lub wolna elekcja

9-11

odpowiedź bezbłędna – 3 p.

2-3 odpowiedzi poprawne – 2 p.

1 odpowiedź poprawna – 1 p.

odpowiedź całkowicie błędna – 0 p.

3Wazowie – Jan Kazimierz

Andegawenowie – Ludwik Węgierski

Jagiellonowie – Władysław Warneńczyk

Piastowie – Władysław Łokietek

12-14

odpowiedź bezbłędna – 3 p.

2-3 odpowiedzi poprawne – 2 p.

1 odpowiedź poprawna – 1 p.

odpowiedź całkowicie błędna – 0 p.

3ołtarz w Kościele Mariackim - Wit Stwosz

obraz Mona Lisa – Leonardo da Vinci

obraz Bitwa pod Grunwaldem – Jan Matejko

freski w Kaplicy Sykstyńskiej - Michał Anioł

O obrotach ciał niebieskich – Mikołaj Kopernik

15-17

odpowiedź bezbłędna – 3 p.

3-4 odpowiedzi poprawne – 2 p.

1-2 odpowiedzi poprawne – 1 p.

odpowiedź całkowicie błędna – 0 p.

3Wielkopolska – Mieszko Stary

Śląsk – Władysław Wygnaniec

MazowszeBolesław Kędzierzawy

18-19

odpowiedź bezbłędna – 2 p.

1-2 odpowiedzi poprawne – 1 p.

odpowiedź całkowicie błędna – 0 p.

2A

20
1D

21
1B

22
1Uniwersytet Jagielloński

23
1D

24
11, 6, 4, 3, 5, 2

25
1XVI w., XV w., XVIII w., XVIII w.

26-28

odpowiedź bezbłędna – 3 p.

2-3 odpowiedzi poprawne – 2 p.

1 odpowiedź poprawna – 1 p.

odpowiedź całkowicie błędna – 0 p.

3A-Krzysztof Kolumb

B-Vasco da Gama

C-F. Magellan

29-30

odpowiedź bezbłędna – 2 p.

1-2 odpowiedzi poprawne – 1 p.

odpowiedź całkowicie błędna – 0 p.

Uwaga: Nie uwzględnia się poprawności zapisania imienia.

2Jam nie z soli... - Stefan Czarniecki

Przybyłem, zobaczyłem... - Jan III Sobieski

Za samą szlachtę... -Tadeusz Kościuszko

Niechaj to narodowie... - Mikołaj Rej

31-33

odpowiedź bezbłędna – 3 p.

2-3 odpowiedzi poprawne – 2 p.

1 odpowiedź poprawna – 1 p.

odpowiedź całkowicie błędna – 0 p.

3C

34
1A

35
1styl romański

36
1dowódcy: Czarniecki Żółkiewski, Poniatowski

37

bezbłędne uzupełnienie kolumny-1 p.

3

sztuka: da Vinci, Canaletto, Moniuszko

38

bezbłędne uzupełnienie kolumny-1 p.

literatura : Krasicki, Mickiewicz, Kochanowski

39

bezbłędne uzupełnienie kolumny-1 p.A. Judaizm lub żydowska

B. Prawosławie

C. Katolicyzm

D. Islam lub muzułmańska

40-42

odpowiedź bezbłędna – 3 p.

2-3 odpowiedzi poprawne – 2 p.

1 odpowiedź poprawna – 1 p.

odpowiedź całkowicie błędna – 0 p.

3C

43
1A. - Prusy – II rozbiór

B. – Rosja – III rozbiór

C. - Austria – III rozbiór

D. - Prusy – I rozbiór

44-46

odpowiedź bezbłędna – 3 p.

2-3 odpowiedzi poprawne – 2 p.

1 odpowiedź poprawna – 1 p.

odpowiedź całkowicie błędna – 0 p.

3A. Francja

B. USA

C. Węgry

D. USA

47-49

odpowiedź bezbłędna – 3 p.

2-3 odpowiedzi poprawne – 2 p.

1 odpowiedź poprawna – 1 p.

odpowiedź całkowicie błędna – 0 p.

3A. powstanie styczniowe

B. insurekcja kościuszkowska

C. powstanie listopadowe

D. powstanie listopadowe.

50-52

odpowiedź bezbłędna – 3 p.

2-3 odpowiedzi poprawne – 2 p.

1 odpowiedź poprawna – 1 p.

odpowiedź całkowicie błędna – 0 p.

33, 5, 2, 4, 1

53
1Jan Henryk Dąbrowski

54
1germanizacją, Otto von Bismarck lub Bismarck, Września

55-56

odpowiedź bezbłędna – 2 p.

1-2 odpowiedzi poprawne – 1 p.

odpowiedź całkowicie błędna – 0 p.

2

RAZEM

56Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konkurs historyczny iconWojewódzki konkurs historyczny

Konkurs historyczny iconSzkolny konkurs historyczny

Konkurs historyczny iconWojewódzki konkurs historyczny

Konkurs historyczny iconWojewódzki konkurs historyczny gimnazjum

Konkurs historyczny iconKonkurs historyczny – etap szkolny

Konkurs historyczny iconWojewódzki Konkurs Historyczny etap Rejonowy

Konkurs historyczny iconZakres materiału na konkurs historyczny. Klasy 1-3

Konkurs historyczny iconI międzypowiatowy konkurs historyczny „polska piastóW”

Konkurs historyczny iconMiejski konkurs historyczny: „polska I polacy

Konkurs historyczny iconSzkolny Konkurs Historyczny w 70 rocznicę powstania ak

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom