Pojęcia charakterystyczne dla strefy nawrotu do gospodarki feudalnej I jedno pojęcie charakterystyczne dla strefy rozwoju gospodarki kapitalistycznej, wypisz to po­jęcie poniżej
Pobierz 206.98 Kb.
NazwaPojęcia charakterystyczne dla strefy nawrotu do gospodarki feudalnej I jedno pojęcie charakterystyczne dla strefy rozwoju gospodarki kapitalistycznej, wypisz to po­jęcie poniżej
Data konwersji14.09.2012
Rozmiar206.98 Kb.
TypPojęcia
Nowożytność

Ćwiczenie 37. (3 punkty)

A. Podkreśl właściwy tytuł do poniższej ilustracji. 1. Poddanie Bredy Hiszpanom

 2. Powrót Kolumba do Hiszpanii

 3. Śmierć Magellana na Filipinach

 4. Spotkanie Cortesa z Montezumą

B. Na podstawie rysunku uzasadnij, dlaczego dysponujący ograniczonymi siłami Hiszpanie zdołali podbić imperia liczące co najmniej kilkanaście milionów mieszkańców. W tym celu wypisz poniżej dwa argumenty.

1.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


2.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ćwiczenie 38. (4 punkty)Mapa. Dualizm ekonomiczny w Europie nowożytnej a urbanizacja (ok. 1700 r.)

A. Wpisz poniżej nazwę rzeki, wzdiuż której biegła umowna granica dzieląca Eu­ropę na dwa obszary różniące się pod względem drogi rozwoju gospodarczego.


…………………………………………………………………………………………………


B. Na podstawie powyższej mapy ustal po dwie nazwy największych miast w obu strefach ekonomicznych i wpisz te nazwy w odpowiednie rubryki poniższej tabeli.Strefa nawrotu do gospodarki feudalnej

Strefa rozwoju gospodarki kapitalistycznej

l. a)

b)

2. a)

b)

C. W podanym niżej zestawie oznaczonym literą „c" wymieniono cztery pojęcia charakterystyczne dla strefy nawrotu do gospodarki feudalnej i jedno pojęcie charakterystyczne dla strefy rozwoju gospodarki kapitalistycznej, wypisz to po­jęcie poniżej:

c. system nakładczy, pańszczyzna, folwark szlachecki, wtórne poddaństwo, eksport zboża

………………………………………………………………………………………………


Ćwiczenie 39. (4 punkty)

Przyporządkuj zamieszczonym niżej fotografiom informacje o kręgu wyznaniowym, z jakiego pochodzą przedstawione obiekty sakralne z terenów Rzeczypospolitej, wpi­sując w zaznaczone miejsca właściwą cyfrę pod odpowiednią fotografią.
 1. Synagoga żydowska

 2. Zbór protestancki

 3. Meczet muzułmański

 4. Kościół katolicki

 5. Cerkiew greckokatolicka

Ćwiczenie 40. (4 punkty)

Przeczytaj fragment pracy Normana Daviesa.

„Hiszpanii wystarczyło niewiele ponad 100 lat, aby przejść drogę od świetności do upadku. „Przez kilka cudownych dziesięcioleci Hiszpania była największą potęgą świata" i „niemal panią Europy". Za panowania Karola V (Carlosa I, pan. 1516-1556) przeżywa­ła epokę crucero [hiszpański okręt - przypis red.], conąuistadores [konkwistadorzy -przypis red.] i tercio [hiszpańska formacja piechoty - przypis red.], ponieważ istniał ści­sły związek między podażą amerykańskiego złota i utrzymaniem najlepszej armii w Euro­pie. Za Filipa II (pan. 1556-1598) stanęła u szczytu potęgi politycznej i kulturalnej, a po­tem zaczęły ją podkopywać wewnętrzne siły oporu, wrogość Francji i Anglii oraz rewolu­cja w Niderlandach. Za czasów następców Filipa - Filipa III (pan. 1598-1621), Filipa IV (pan. 1621-1665) i niedorozwiniętego umysłowo Karola II (pan. 1665-1700) -już nie udało jej się podnieść po klęskach, jakie jej zadała dekadencja panującej dynastii, rozłam w łonie szlachty i osłabiające kraj uwikłanie w wojnę trzydziestoletnią. Upadek przyszedł tak nagle, że dziwili mu się nawet sami Hiszpanie: „czyżby tamte osiągnięcia nie były ni­czym więcej jak tylko engano - czczą iluzją?".

N. Davies. Europa, Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998, s. 571-572

A. Podaj nazwę dynastii, do której należeli władcy wymienieni w tekście Daviesa.

……………………………………………………………………………………………

B. Podkreśl właściwe zakończenie zdania.

Z czasami poprzedzającymi okres świetności nowożytnej Hiszpanii nie wiąże się:

 1. układ w Tordesillas.

 2. zdobycie Grenady przez Hiszpanów.

 3. odkrycie Ameryki przez Kolumba.

 4. podbój państwa Inków przez Pizarra.

C. Podkreśl właściwe zakończenie zdania.

Z początkowym etapem okresu świetności nowożytnej Hiszpanii nie wiąże się:

 1. wyprawa Wielkiej Armady.

 2. opłynięcie kuli ziemskiej przez Magellana.

 3. wybór króla Karola I na cesarza (jako Karola V).

 4. podbój Meksyku przez Cortesa.

D. Podkreśl właściwe zakończenie zdania.

Z apogeum okresu świetności nowożytnej Hiszpanii nie wiąże się:

 1. budowa pałacu Escorial.

 2. uznanie niepodległości Niderlandów.

 3. morska bitwa z Turcją pod Lepanto.

 4. zawarcie unii personalnej z Portugalią.


Ćwiczenie 41. (4 punkty)

Przeczytaj uważnie fragment pracy Marii Boguckiej, a następnie na jego podstawie wypisz cztery różne zmiany, jakie zaszły w handlu europejskim w XVI wieku, podając za każdym razem konkretny przykład.

„A byto to stulecie [XVI wiek - przypis red.] ogromnie ważne w dziejach go­spodarki europejskiej, epoka rewolucyjnych przemian. Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku zmieniły układ sieci szlaków handlowych, wpłynęły na upadek sta­rych i szybki rozwój nowych ośrodków wymiany. Żeglarze i kupcy europejscy dociera­li do odległych zakątków kuli ziemskiej, wiążąc ekonomicznie dzięki swemu pośrednic­twu różnorodne obszary. Przeniesienie się obrotów handlu światowego z Morza Śród­ziemnego na Atlantyk i Bałtyk, emancypacja kupiectwa Anglii, Francji, krajów skandynawskich i Rusi oraz związany z tym stopniowy upadek znaczenia Hanzy (pa­miętajmy, że Gdańsk był jej członkiem!), zmierzch starych centrów handlowych (Bru-gia) oraz szybki rozwój nowych (Antwerpia, Amsterdam), rozwój techniki żeglugi i co­raz większa w niej rola Holendrów - to tylko najważniejsze z procesów, których prze­bieg miał różnorakie i głębokie konsekwencje gospodarcze."

M. Bogucka, Gdańsk - polski czy międzynarodowy ośrodek gospodarczy [w:] Polska w epoce odrodzenia, red. A. Wyczański. Warszawa 1986, s. 202

Przykład: emancypacja kupiectwa (np. w Anglii).

A.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ćwiczenie 42. (5 punktów)


  A. Podkreśl właściwy tytuł do poniższego obrazu Jana Matejki.

  Stańczyk

 2. Hołd pruski

 3. Wieszanie dzwonu Zygmunta

 4. Unia lubelska

B. Podkreśl właściwe zakończenie zdania.

Wydarzenie, które zostało przedstawione na powyższym obrazie, miało miejsce w:

 1. Krakowie.

 2. Warszawie.

 3. Lublinie.

 4. Toruniu.

C. Uzasadnij Twój wybór z polecenia B, wykorzystując przy tym wybraną infor­
mację
z powyższego obrazu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Wpisz poniżej imiona i przydomki lub nazwiska przedstawionych na obrazie głównych postaci, które są:

a) lennikiem -

b) seniorem -­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________


Ćwiczenie 43. (4 punkty)

Na podstawie poniższego diagramu wskaż trzy największe wyznania w 1660 roku (w kolejności od wyznania najliczniejszego do liczącego najmniej wiernych) spo­śród tych, których nie było w Polsce ani na Litwie półtora wieku wcześniej. Wyja­śnij, jakie były przyczyny zmiany polegającej na pojawieniu się tych kościołów w strukturze wyznaniowej Polski i Litwy.Wykres. Wyznania religijne Polski i Litwy w 1660 roku

Źródło: N. Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, tom I do roku 1795, Kraków 1989, s. 228

A. Te trzy wyznania to (w kolejności od najliczniejszego do najmniej licznego):

1.______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

B. Wyjaśnienie przyczyn tej zmiany:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ćwiczenie 44. (5 punktów)

Przeczytaj tekst Andrzeja Chodkiewicza, a następnie na podstawie tego tekstu i wiedzy pozaźródłowej uzupełnij poniższą tabelę.

„W czerwcu 1595 roku na synodzie brzeskim zapadła decyzja o zawarciu unii, którą poparł metropolita kijowski Michał Rahoza. We wrześniu tegoż roku wyruszyli do Rzymu, jako wysłannicy Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej, biskup Terlecki i Pociej. 23 XII 1595 roku w pałacu watykańskim odbyło się uroczyste dopełnienie ak­tu unii. Władycy Pociej i Terlecki złożyli w obecności papieża Klemensa VIII i kardy­nałów wyznanie wiary katolickiej, zaś Ojciec święty bullą Magnus Dominus et lauda-bilis nimis ogłosił przyjęcie Rusinów do Kościoła powszechnego. Zgodnie z warunka­mi unii Kościół wschodni w Polsce uznawał dogmaty katolickie i prymat papieża, za­chowywał zaś odrębną liturgię, hierarchię, kalendarz oraz możność zawierania mał­żeństw przez księży."

A. Chodkiewicz, Zarys historii kościoła greckokatolickiego [w:] „Chrześcijanin w świecie", nr 133, październik 1984, s. 5Różnice i podobieństwa

Kościół katolicki

Kościół greckokatolicki

Kościół prawosławny

przykład:

hierarchia

Biskupi katoliccy działają w obrębie katolickiej archidie­cezji, kierowanej przez katolickiego ar­cybiskupa, który nie podlega innym arcy­biskupom.

Biskupi greckokato­liccy (władycy) dzia­łają w obrębie grec­kokatolickiej metro­polii, kierowanej przez greckokatolic­kiego arcybiskupa (metropolitę), który nie podlega innym arcybiskupom (me­tropolitom).

Biskupi prawosławni (władycy) działają w obrębie prawo­sławnej metropolii, kierowanej przez pra­wosławnego metro­politę, który nie pod­lega innym metropo­litom ani innym du­chownym.

A. dogmatyprawosławne

B. liturgiaprawosławna

C. kalendarzjuliański

D. stosunek do papiestwanieuznawanie prymatu papieża

E. kwestia celibatumożność zawierania małżeństw przez księży


Ćwiczenie 45. (4 punkty)

A. Przedstawiona na powyższej ilustracji scena dala początek jednemu z wymienio­nych niżej wydarzeń. Spośród podanych niżej propozycji wybierz właściwą i podkreśl ją.

 1. Noc św. Bartłomieja

 2. Wojna trzydziestoletnia

 3. Wielka Rewolucja Francuska

 4. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki

B. Określ stulecie, w którym miało miejsce przedstawione na ilustracji wydarzenie.
Podkreśl
prawidłową odpowiedź.

 1. XV wiek

 2. XVI wiek

 3. XVII wiek

 4. XVIII wiek

C. Uzasadnij Twoje wybory z poleceń A i B, wykorzystując przy tym dwie wybra­
ne
informacje z powyższej ilustracji.

1.

2.


Ćwiczenie 46. (5 punktów)

Na podstawie fragmentu drzewa genealogicznego Jagiellonów podaj daty koronacji na króla Polski pięciu wymienionych w tabeli władców oraz określ związki rodzinne tych osób z Zygmuntem II Augustem, wpisując te informacje do poniższej tabeli.

Drzewo genealogiczne Jagiellonów (fragment)Opracowanie wtasne na podstawie: Polska. Dzieje cywilizacji i narodu. Monarchia Jagiellonów, Warszawa-Wroctaw 2003Osoba

Data koronacji na króla Polski

Związki rodzinne

(pokrewieństwo lub powinowactwo)

z Zygmuntem II Augustem

przykład: Zygmunt I Stary

1506

ojciec

A. Kazimierz JagiellończykB. Stefan BatoryC. Aleksander JagiellończykD. Zygmunt III WazaE. Władysław II Jagiełło
Ćwiczenie 47. (4 punkty)

W kolejnych rubrykach tabeli (A, B, C, D) napisz, do jakich wydarzeń historycz­nych związanych z wojnami prowadzonymi przez Rzeczpospolitą w XVII wieku od­noszą się cytowane fragmenty pamiętników. Uwaga: nie musisz podawać dat tych wydarzeń.Fragment tekstu

Wydarzenie

A. „Jedyna duszy i serca pociecho [...], Bóg [...] dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu [...]. Działa wszystkie, obóz wszystek [...] dostały się w ręce nasze. [...] Wezyr tak uciekł od wszystkiego, że ledwo na jednym koniu i w jednej sukni."
B. In decursu Augusti [pod koniec sierpnia - przypis red.] poszliśmy do Danijej na sukurs królowi duńskiemu, który uczynił adversionem [dywersję - przypis red.] wojny szwedzkiej u nas w Polszczę."
C. „Takim tedy skutkiem jako się wyżej wymieniło ekspedycja berestecka odprawiła się, w której [...] oprócz wielu poległych z województw różnych slachty znacznych [...] krwią swoją i zdrowiem [...] zapieczętowali."
D. „Tymże sposobem i tej wojny moskiewskiej zaciąg, tak obfite krwi rozdania [...] z [...] pana Jerzego Mniszka [Mniszcha - przypis red.], wojewody sandomirskiego, poszedł. Który dla ambicji i chciwości swojej Moskwicina [...], który [...] zwał się carewiczem moskiewskim Dymitrem Iwanowiczem, podjął się prowadzić na państwo moskiewskie."
Ćwiczenie 48. (4 punkty)

Przyporządkuj zamieszczonym poniżej rysunkom Jana Matejki określenia grup społecznych Rzeczypospolitej w XVII wieku, wpisując w zaznaczone miejsca właściwą cyfrę pod odpowiednią ilustracją. 1. Duchowieństwo

 2. Średnia szlachta

 3. Mieszczaństwo

 4. Magnateria

 5. Chłopi i Żydzi

Ćwiczenie 49. (7 punktów)

Przeczytaj fragment pracy historyka Jaremy Maciszewskiego:

„Wytworzył się model ustrojowy, w którym król mógł bez poważniejszych wstrząsów wewnętrznych czynić konkretne posunięcia dyplomatyczne, faworyzować jedne ugrupowania lub nawet szykanować inne, prowadzić samodzielną politykę perso­nalną (nade wszystko politykę rozdawnictwa dóbr i urzędów), ale nie mógł bez szla­checkich podatków przedsięwziąć jakiejkolwiek poważniejszej inicjatywy militarnej ani też bez poparcia szlachty przeprowadzić jakichkolwiek poważniejszych zmian w urzą­dzeniach wewnętrznych Rzeczypospolitej.

Nie oznacza to jednak, że szlachta stała się siłą zdolną przeforsować własny pro­gram bez monarchy, a tym bardziej wbrew monarsze. Wszystkie pozytywne osiągnięcia ustawodawcze sejmu polskiego stanowiły wszak w ostatecznym rachunku wynik współ­działania szlachty i tronu, nawet jeśli było ono w jakiejś mierze przez jedną lub drugą stronę wymuszane lub jeśli opierało się na kompromisie. Obie strony, tak szlachta, jak i król, nie dysponowały bowiem wystarczająco silną pozycją polityczną zdolną do reali­zacji określonego programu; obie były jednak na tyle mocne, by móc skutecznie pokrzy­żować plany strony drugiej.

Był to w istocie model «monarchii mieszanej» (monarchia mixta), który zaleca­ło wielu pisarzy politycznych i publicystów."

J. Maciszewski, Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1986, s. 150-151

A. Wyjaśnij, co według Maciszewskiego oznacza określenie monarchia mixta".

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. W tabeli zamieszczono sześć informacji opisujących zakres władzy monarchy lub parlamentu w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Podaj, które z nich odpo­wiadają kompetencjom króla, a które sejmu, wpisując w odpowiednie miejsca tabeli właściwe oznaczenia organu władzy:

K - dla króla,

S - dla sejmu.Zakres władzy

Organ władzy

1. Obsada tronu
2. Stanowienie prawa
3. Obsada urzędów
4. Nakładanie podatków
5. Zwoływanie pospolitego ruszenia
6. Zawieranie pokoju

Ćwiczenie 50. (3 punkty)

Przeczytaj fragment pracy historyka Janusza Tazbira:

„Nie należy ulegać sugestiom kronikarzy szlacheckiej przeszłości, a tym bardziej malarzy przedstawiających modelowy dworek szlachecki. «Biały prostokąt wśród kwiet­nych rabatów, ganek na kolumienkach i kwietny grzyb łamanego gontowego dachu» -wszystko to pojawia się dopiero u schyłku dawnej Rzeczypospolitej. Przedtem i potem dwór był niczym ul, do którego dodawano w miarę potrzeb kolejne komórki."

J. Tazbir, Silva rerum historicarum. Warszawa 2002, s. 230

Przeczytaj fragment tekstu Macieja Rydla:

„Szlachcic polski ukształtował na przestrzeni wieków charakterystyczne ośrodki życia na wsi, które wpisały się w polski krajobraz. Dwory stanowią tego krajobrazu nie­odłączną część. Korzenie ich architektury tkwią głęboko w polskiej, rodzimej kulturze. Jest to architektura bardzo prosta, niewymyślna, tworzona przeważnie nie przez znanych architektów i budowniczych, lecz przez lokalnych cieśli i muratorów. [...]

Pojęcie dworku istnieje w naszym języku nie tylko jako symbol skromnej siedzi­by szerokich rzesz niebogatej, szaraczkowej szlachty, lecz również jako symbol różnic istniejących w ramach warstwy szlacheckiej. Niejednokrotnie, począwszy od wieku XVII, ta niebogata szlachta świadomie odróżnia się, czy nawet przeciwstawia bogatej magnaterii. Zaścianek szlachecki miał być symbolem szlachcica-sarmaty, strzegącego rodzimych tradycji i niepodatnego na obce wpływy, w przeciwieństwie do bogatych dworów i pałaców wielkopańskich wchłaniających cudzoziemskie obyczaje."

M. Rydel, Jam dwór polski, Gdańsk 1993, s. 7-8

A. Na podstawie obu tekstów wyjaśnij symbolikę dworku w kulturze Rzeczypospo­litej szlacheckiej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej nazwij dwa style architektoniczne, które zdaniem Rydla odnoszą się „do bogatych dworów i pałaców wielkopańskich wchłaniających cudzoziemskie obyczaje" i stawianych „przez znanych architek­tów i budowniczych" - w wiekach XVII-XVIII.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ćwiczenie 51. (3 punkty)

Na podstawie poniższego wykresu wskaż dwie tendencje, które wystąpiły w prakty­ce tłumaczeń z literatury francuskiej w Polsce w ósmej dekadzie XVIII wieku. Wy­jaśnij, jakie były tego przyczyny.1701- 1711- 1721-

-1710 -1720 -1730 -1740 -1750

Wykres. Literatura religijna i świecka tłumaczona w Polsce z języka francuskiego w XVIII wieku

Źródło: J. Topolski, Zarys historii Polski, Warszawa 1985, s. 343

A. Te dwie tendencje to:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Wyjaśnienie przyczyny tych zmian:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ćwiczenie 52. (4 punkty)

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj zamieszczone poniżej polecenia.A. Podkreśl właściwe zakończenie zdania.

Zamieszczony powyżej rysunek przedstawia:

 1. przędzarkę mechaniczną.

 2. linotypową maszynę drukarską.

 3. telegraf.

 4. maszynę parową.

B. Podaj wiek i nazwę kraju, w którym przedstawione na powyższym rysunku urządzenie zostało skonstruowane i po raz pierwszy użyte:

……………………………………………………………………………………………

C. Wymień jeden skutek pozytywny i jeden skutek negatywny zastosowania urzą­dzenia przedstawionego na powyższym rysunku.

 1. skutek pozytywny:

 2. skutek negatywny:


Ćwiczenie 53. (4 punkty)

Zanalizuj poniższy schemat, a następnie wykonaj zamieszczone poniżej polecenia.Schemat. Trójpodział władz Stanów Zjednoczonych Ameryki według Konstytucji z 1787 roku

Źródło: H. Kinder, W. Hilgemann, Atlas historii świata, t. 2. Warszawa 2000, s. 16

A. Podkreśl właściwe zakończenie zdania.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki oparta została na zasadzie trójpo­działu władz, którą po raz pierwszy sformułował:

a) Charles Louis Montesąuieu. b)John Locke.

 1. Benjamin Franklin.

 2. George Washington.

B. Z powyższego schematu wypisz tylko tę kompetencję, która określa kontrolę
władzy ustawodawczej nad władzą wykonawczą.


…………………………………………………………………………………………

C. Z powyższego schematu wypisz tylko tę kompetencję, która określa niezależność władzy wykonawczej od władzy ustawodawczej.

………………………………………………………………………………………………

D. Na podstawie powyższego schematu uzasadnij, że władza sądownicza była nie­zależna zarówno od władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej.

………………………………………………………………………………………………

Ćwiczenie 54. (3 punkty)

Obejrzyj poniższy obraz Jana Matejki, a następnie wykonaj poniższe polecenia.J. Matejko, Rejtan

A. Podkreśl właściwe zakończenie zdania.
Przedstawiona
na obrazie scena miała miejsce:

 1. na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie.

 2. na Zamku Królewskim w Warszawie.

 3. na zamku w Grodnie.

 4. na zamku w Lublinie.

B. Podkreśl właściwe zakończenie zdania.

Jan Matejko umieścił na obrazie postacie min.: Stanisława Szczęsnego Potockie­go, Franciszka Ksawerego Branickiego i biskupa wileńskiego Ignacego Massal­skiego, których w przyszłości połączyło:

 1. współredagowanie tekstu Konstytucji 3 maja.

 2. przystąpienie do konfederacji barskiej.

 3. zawiązanie konfederacji targowickiej.

 4. przygotowanie wybuchu powstania kościuszkowskiego.

C. Na płótnie Matejki pod nogami marszałka sejmu, księcia Adama Poninskiego,
toczy
się moneta. Wyjaśnij symbolikę tego fragmentu obrazu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ćwiczenie 55. (4 punkty)

Obejrzyj poniższy fragment obrazu Jana Matejki, a następnie wykonaj poniższe polecenia.J. Matejko. Uchwalenie Konstytucji 3 maja

A. Na powyższym fragmencie obrazu Matejki liczbami od 1 do 3 zaznaczono wybra­ne postacie. Rozpoznaj je, a następnie wpisz ich imiona i nazwiska w odpowiednie rubryki tabeli (1,2,3). Uwaga: uwzględnij tylko osoby wymienione poniżej.Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj,

Jan Suchorzewski

B. Jedną z postaci przedstawionych przez Matejkę ną powyższym obrazie jest Jan Dekert (4), który w czasie uchwalania Konstytucji 3 maja już nie żył. Wyjaśnij, dlaczego Matejko mimo to zdecydował się umieścić tę postać na swoim obrazie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ćwiczenie 56. (3 punkty)

Przeczytaj fragment tekstu Piotra S. Wandy cza.

„Przerwa w posiadaniu własnej państwowości spowodowana została wydarzeniami, które urosły do rangi tragicznych symboli, jak klęska Węgrów w bitwie pod Mohaczem w 1526 roku, przegrana bitwa pod Białą Górą w Czechach w 1620 czy rozbiory Polski w latach 1772, 1793 i 1795. Pierwsze ze wspomnianych wydarzeń doprowadziło do trwającego ponad 150 lat podziału Węgier na trzy części. Wskutek drugiego zagrożone zostało samo przetrwanie Czechów jako narodu. Ostatnie z wydarzeń spowodowało wymazanie państwa polsko-litewskiego z politycznej mapy Europy. Przez ponad 120 lat ziemie polskie były podzielone między Rosję, Austrię i Prusy. Widać zatem, że kwestia ciągłości lub nieciągłości jest bardzo istotna dla dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, wyróżniając region spośród pozostałych partii kontynentu."

P.S. Wandycz, Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Kraków 1995, s. 22

Poniższy spis zawiera dziesięć informacji oznaczonych kolejnymi liczbami. Siedem z nich odnosi się w takim samym stopniu do dziejów Polski, Czech i Węgier, jedna dotyczy tylko Polski, jedna dotyczy tylko Czech oraz jedna dotyczy tylko Węgier. Poniżej wypisz numery tych informacji, które dotyczą historii odpowiednio: tylko Polski, tylko Czech i tylko Węgier.

 1. Rodzimy książę panujący w tym kraju w XI wieku został koronowany na króla.

 2. W XII stuleciu krajem tym wstrząsały walki między członkami panującej dynastii.

 3. Wiek XIII przyniósł temu krajowi falę osadnictwa wiejskiego i miejskiego na pra­wie niemieckim.

 4. Państwo to w połowie XIV wieku przeżywało rozkwit polityczny, gospodarczy i kulturalny.

 5. Zarówno w XV, jak i XVI wieku na tronie tego państwa zasiadł potomek Władysła­wa Jagiełły.

 6. W XVI i XVII wieku część ziem tego państwa znalazła się przejściowo pod władzą Turcji.

 7. W końcu XVIII wieku w granicach Austrii znajdowała się historyczna stolica tego kraju.

 8. Po utracie własnego państwa szlachta tego kraju wynarodowiła się i w wiek XIX wkroczyła, nie znając nawet swojego języka ojczystego, który przetrwał wśród ludu.

 9. W dwudziestoleciu międzywojennym kraj ten był niepodległym państwem, które miało spory terytorialne z przynajmniej dwoma sąsiadami.

10. W trzecim ćwierćwieczu XX stulecia w państwie tym doszło do wystąpień ludności prze­ciwko komunistycznej władzy, stłumionych głównie przez własne wojsko i milicję.

A. Wyłącznie do dziejów Polski odnosi się tylko informacja oznaczona numerem

B. Wyłącznie do dziejów Czech odnosi się tylko informacja oznaczona numerem

C. Wyłącznie do dziejów Węgier odnosi się tylko informacja oznaczona numerem


Ćwiczenie 57. (9 punktów)

Tabela. Terytorium Polski w wiekach X-XVIIIRok

Powierzchnia Polski w tys. km2

Monarcha panujący w Polsce

1000

250
1300

200
1370

240
1466

260
1580

865
1634

990
1771

733
Źródło: Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium, Warszawa 1994, s. 14

A. Uzupełnij powyższą tabelę, wpisując w odpowiednie rubryki właściwe imiona
i przydomki władców zasiadających w danych latach na tronie polskim.

B. Z powyższej tabeli odczytaj rok, w którym terytorium Polski było najmniejsze,
i krótko wyjaśnij, co było tego przyczyną.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Z powyższej tabeli odczytaj rok, w którym terytorium Polski było największe, i krótko wyjaśnij, co było tego przyczyną.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ćwiczenie 58. (4 punkty)

Przyporządkuj zamieszczonym poniżej rysunkom informacje o stylach architekto­nicznych przedstawionych kościołów, wpisując właściwą cyfrę pod odpowiednim rysunkiem. 1. Styl klasycystyczny

 2. Styl renesansowy

 3. Styl gotycki

 4. Styl barokowy

 5. Styl romański

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pojęcia charakterystyczne dla strefy nawrotu do gospodarki feudalnej I jedno pojęcie charakterystyczne dla strefy rozwoju gospodarki kapitalistycznej, wypisz to po­jęcie poniżej iconPojęcia charakterystyczne dla epiki: narracja, strofa, proza, akcja, hymn, opis przeżyć wewnętrznych, opowiadanie, epitet, podmiot liryczny. Wytłumacz jedno z pojęć

Pojęcia charakterystyczne dla strefy nawrotu do gospodarki feudalnej I jedno pojęcie charakterystyczne dla strefy rozwoju gospodarki kapitalistycznej, wypisz to po­jęcie poniżej iconRozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pojęcia charakterystyczne dla strefy nawrotu do gospodarki feudalnej I jedno pojęcie charakterystyczne dla strefy rozwoju gospodarki kapitalistycznej, wypisz to po­jęcie poniżej iconPojęcia charakterystyczne dla epiki fabuła

Pojęcia charakterystyczne dla strefy nawrotu do gospodarki feudalnej I jedno pojęcie charakterystyczne dla strefy rozwoju gospodarki kapitalistycznej, wypisz to po­jęcie poniżej iconPojęcia charakterystyczne dla epoki Renesansu, np humanizm, reformacja, antropocentryzm

Pojęcia charakterystyczne dla strefy nawrotu do gospodarki feudalnej I jedno pojęcie charakterystyczne dla strefy rozwoju gospodarki kapitalistycznej, wypisz to po­jęcie poniżej iconPojęcia charakterystyczne dla realizacji przedmiotowego zadania. Ilekroć zatem w jakimkolwiek składniku dokumentacji projektowej, specyfikacji lub przedmiarze mowa jest o

Pojęcia charakterystyczne dla strefy nawrotu do gospodarki feudalnej I jedno pojęcie charakterystyczne dla strefy rozwoju gospodarki kapitalistycznej, wypisz to po­jęcie poniżej iconAtrakcyjność Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz częste zapotrzebowanie na informację dotyczącą Regionu związanego z funkcjonowaniem Strefy I jej

Pojęcia charakterystyczne dla strefy nawrotu do gospodarki feudalnej I jedno pojęcie charakterystyczne dla strefy rozwoju gospodarki kapitalistycznej, wypisz to po­jęcie poniżej iconW polsce I połowy XIX wieku, podobnie jak w innych krajach wschodnio I środkowoeuropejskich, cechujących się opóźnieniem rozwoju gospodarki kapitalistycznej I

Pojęcia charakterystyczne dla strefy nawrotu do gospodarki feudalnej I jedno pojęcie charakterystyczne dla strefy rozwoju gospodarki kapitalistycznej, wypisz to po­jęcie poniżej iconTematy I gatunki literackie charakterystyczne dla baroku

Pojęcia charakterystyczne dla strefy nawrotu do gospodarki feudalnej I jedno pojęcie charakterystyczne dla strefy rozwoju gospodarki kapitalistycznej, wypisz to po­jęcie poniżej iconGatunki mowy charakterystyczne dla prasy motoryzacyjnej

Pojęcia charakterystyczne dla strefy nawrotu do gospodarki feudalnej I jedno pojęcie charakterystyczne dla strefy rozwoju gospodarki kapitalistycznej, wypisz to po­jęcie poniżej iconKoncentracja władzy jest określenie stosowane w politologii dla skupiania w kompetencji w ręku jednej osoby lub grupy osób. Jest ono charakterystyczne dla

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom