Dane o jednostce
Pobierz 202.51 Kb.
NazwaDane o jednostce
strona3/4
Data konwersji14.09.2012
Rozmiar202.51 Kb.
TypSprawozdanie
1   2   3   4

3. Nakłady na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii według źródeł finansowania

Wyszczególnienie


w tys. zł
ze znakiem po przecinku


Nakłady ogółem (suma wierszy 2,3,4,5,6,7,8,9)

1.

0,0

w tym nakłady inwestycyjne na środki trwałe ogółem

1.1.

0,0

Z nakładów ogółem przypada na środki

budżetowe

ogółem

2.

0,0

w tym działalność statutowa

2.1.

0,0

w tym inwestycje na środki trwałe

2.2.

0,0

w tym na projekty badawcze

2.3.

0,0

w tym krajowe programy ramowe

lub programy wieloletnie

2.3.1.

0,0

w tym na projekty celowe

2.4.

0,0

Unii Europejskiej

ogółem

3.

0,0

w tym fundusze strukturalne

3.1.

0,0

w tym programy ramowe UE

3.2.

0,0

organizacji międzynarodowych i instytucji zagranicznych

4.

0,0

przedsiębiorstw

5.

0,0

własne

6.

0,0

placówek naukowych PAN i jednostek badawczo-

-rozwojowych

7.

0,0

szkół wyższych

8.

0,0

prywatnych instytucji niedochodowych

9.

0,0


4. Źródła finansowania kosztów wytworzenia sprzedanych wyników prac (usług) B+R

w dziedzinie biotechnologii


Wyszczególnienie

Kwota

(w tys. zł, ze znakiem po przecinku)

Kwota przychodów uzyskanych ze sprzedaży wyników prac (usług) B+R

1.

0,0

Kwota wydatkowana na sfinansowanie kosztów wytworzenia sprzedanych wyników (usług) B+R. Ogółem

2.

0,0

Z kosztów ogółem wydatko-

wanych na wytworzenie sprzedanych wyników prac (usług) B+R przypada na środki


budżetowe

2.1.

0,0

Unii Europejskiej, w tym fundusze strukturalne i programy ramowe UE

2.2.

0,0

organizacji międzynarodowych

i instytucji zagranicznych

2.3.

0,0

przedsiębiorstw


2.4.

0,0

własne

2.5.

0,0

placówek naukowych PAN i jednostek badawczo-rozwojowych

2.6.

0,0

szkół wyższych

2.7.

0,0

prywatnych instytucji niedochodowych

2.8.

0,05. Zatrudnieni w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii według grup stanowisk

Wyszczególnienie

Ogółem

Z tego

pracownicy naukowo-

-badawczy

technicy i pracownicy równorzędni

pozostały personel

0

1

2

3

4

Liczba osób
(stan w dniu 31 XII 2007 r.)

ogółem

1.

0

0

0

0

w tym kobiet

1.1.

0

0

0

0

Z wiersza 1 – liczba pełnozatrudnionych

ogółem

2.

0

0

0

0

w tym kobiet

2.1.

0

0

0

0

Liczba ekwiwalentów pełnego czasu pracy (EPC)

ogółem

3.

0,00

0,00

0,00

0,00

w tym kobiet

3.1.

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Zatrudnieni w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii według poziomu wykształcenia

Wyszczególnienie

Liczba osób

(stan w dniu

31 XII 2007 r.)

Ogółem

ogółem

1.

0
w tym: kobiet

1.1.

0
Z tytułem naukowym profesora

ogółem

2.

0
w tym: kobiet

2.1.

0
Ze stopniem naukowym

doktora habilitowanego

ogółem

3.

0
w tym: kobiet

3.1.

0
doktora

ogółem

4.

0
w tym: kobiet

4.1.

0
Z wykształceniem

wyższym (z tytułem zawodowym magistra, inżyniera, lekarza, licencjata)

ogółem

5.

0
w tym: kobiet

5.1.

0
policealnym (pomaturalnym)

i średnim zawodowym

ogółem

6.

0
w tym: kobiet

6.1.

0
średnim ogólnokształcącym

ogółem

7.

0
w tym: kobiet

7.1.

0
innym

ogółem

8.

0
w tym: kobiet

8.1.

0
7. Zgłoszone wynalazki i uzyskane patenty w dziedzinie biotechnologii


Kraj

Liczba zgłoszonych wynalazków

Liczba uzyskanych patentów

Numery patentów (oddzielone średnikiem)

Ogółem

0

0
w tym: Polska

0

0

     

w tym: kraje Unii Europejskiej

0

0

     

w tym: Europejski Urząd Patentowy

0

0

     

w tym: Stany Zjednoczone Ameryki

0

0

     

w tym: inne kraje pozaeuropejskie

0

0

     8. Uzyskane stopnie naukoweStopień naukowy

Wiek (lat)

Liczba stopni naukowych w dziedzinie biotechnologii uzyskanych w jednostce

ogółem

w tym kobiet

dr

ogółem

0

0

w tym: poniżej 35

0

0

w tym: od 36 do 45

0

0

w tym: powyżej 45

0

0

dr hab.

ogółem

0

0

w tym: poniżej 40

0

0

w tym: od 41 do 50

0

0

w tym: powyżej 50

0

09. Liczba i wykaz publikacji w czasopismach znajdujących się na liście publikowanej przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii w dziedzinie biotechnologii


Liczba publikacji w dziedzinie biotechnologii w czasopismach znajdujących się na liście publikowanej przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii

0


Wykaz publikacji należy sporządzić zgodnie z wzorem znajdującym się w załączniku nr 2 (podanie adresu strony internetowej jest równoznaczne z zerową ilością publikacji w dziedzinie biotechnologii) .


10. Komentarz


Dziękujemy za wypełnienie formularza. Prosimy o ewentualny komentarz odnoszący się do powyżej wypełnionego formularza i sugestie dotyczące jego modyfikacji.

     


11. Dane o osobie odpowiedzialnej za wypełnienie formularza


imię i nazwisko

     

stanowisko

     

e-mail

     

telefon

     

oświadczenie

Oświadczam, że niniejszy kwestionariusz został wypełniony  /niewypełniony 

zgodnie z moją wiedzą z tego zakresu**

data i podpis

     

** zaznaczyć odpowiednią rubrykę.

1   2   3   4

Powiązany:

Dane o jednostce iconI. informacje ogólne o jednostce dominującej dane identyfikujące Spółkę

Dane o jednostce icon1. Podstawowe informacje Dane wielkościowe Dane demograficzne Dane gospodarcze II. Warunki rozwoju turystyki

Dane o jednostce iconUmowa adopcyjna nr (*) Dane dotychczasowego opiekuna: Dane osoby adoptującej kota

Dane o jednostce iconDane zgłaszającego reklamację Angaben des Anmelders Dane użytkownika

Dane o jednostce iconW jednostce prowadzącej działalność gospodarczą

Dane o jednostce icon1. Dane a informacje marketingowe (różnica pojęciowa) Dane

Dane o jednostce iconNie zawsze odpowiadają jednostce zajęciowej

Dane o jednostce iconNie zawsze odpowiadają jednostce zajęciowej

Dane o jednostce icon§ 1 Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem (opis urządzenia) [kliknij tutaj I wpisz dane] rok prod. [kliknij tutaj I wpisz dane] nr seryjny [kliknij tutaj I wpisz dane] I przedmiotowe urządzenie oddaje Dzierżawcy w dzierżawę. § 2

Dane o jednostce icon1. Ogólne informacje o Jednostce Dominującej I Grupie Kapitałowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom