Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu dydaktyczno wychowawczego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem
Pobierz 99.32 Kb.
NazwaSprawozdanie merytoryczne z realizacji programu dydaktyczno wychowawczego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem
strona1/2
Data konwersji15.09.2012
Rozmiar99.32 Kb.
TypSprawozdanie
  1   2
sprawozdanie merytoryczne z realizacji PROGRAMu DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZego KSZTAŁCENIA UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

SŁUCHAM – CZYTAM - ROZUMIEM”


opracowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Giżycku


Sztuka czytania jest niby nowym zmysłem,

nieskończenie głębszym i rozleglejszym od wzroku”.
Bolesław Prus


Czytanie jest podstawową umiejętnością intelektualną współczesnego człowieka. Dzięki tej umiejętności wszyscy możemy korzystać z dorobku nauki i kultury, wzbogacać własną wiedzę i kształtować swoją osobowość. Pomimo rozwoju środków masowego przekazu zgodnie należy stwierdzić, że czytanie pozostanie nadal podstawowym sposobem zdobywania wiedzy i stanowić zawsze będzie jedną z najważniejszych form komunikowania się. Opanowanie sztuki czytania, jest więc niezbędne do funkcjonowania istoty myślącej, wrażliwej, twórczej, umiejącej dostrzec sprawy istotne. Rozumienie przez osoby niepełnosprawne intelektualne informacji napływających z zewnątrz w postaci obrazów, dźwięków czy słów stanowi podstawę procesu poznawania rzeczywistości. Aby kształtować osobowość człowieka funkcjonującego w otaczającym świecie, niewystarczającym jest poznawanie go przez wizualność czy werbalizację komunikatów. Podstawą poznawania jest bowiem pojmowanie myśli wyrażonej za pomocą symboli czyli właśnie czytanie i czytanie ze zrozumieniem, stanowiące oś zrealizowanego już programu.


Na wszystkich etapach nauki szkolnej czytanie ze zrozumieniem jest podstawowym warunkiem prawidłowego uczenia się, zdobywania wiedzy i posługiwania się nią. Ze względu na wagę funkcji, jaką pełni czytanie ze zrozumieniem, kształtowanie tej umiejętności wymaga specjalnej troski i dokonywania zabiegów gwarantujących ich maksymalną skuteczność. Pedagodzy realizujący powyższy program założyli więc, że kształtowana przez nich technika czytania i umiejętność czytania ze zrozumieniem w przyszłości pozwolą naszym wychowankom i uczniom podołać wyzwaniom współczesności, wykonywać zawód, przystosować się do nowej, otaczającej ich rzeczywistości.

Dlatego też w roku szkolnym 2004/2005 podjęliśmy się realizacji szeregu działań edukacyjno-wychowawczych zmierzających do wypracowania w uczniach określonych umiejętności i postaw pozwalających na doskonalenie techniki czytania i umiejętności czytania ze zrozumieniem różnorodnych tekstów kultury.


Opracowany i wdrożony został

„Program dydaktyczno-wychowawczy kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem SŁUCHAM, CZYTAM, ROZUMIEM”.


Adresatami programu zostali uczniowie Ośrodka na wszystkich etapach edukacji. W realizacji zamierzonych działań przewidziano udział nie tylko uczniów, ale także ich rodziców oraz ich rówieśników w ramach szeroko rozumianej integracji.

Chcąc ukazać przejrzystą i czytelną analizę zrealizowanych treści i działań edukacyjno – wychowawczych autorki sprawozdanie merytoryczne skupiły wokół ośmiu głównych kręgów tematycznych zawartych w programie:

 1. Książka bliżej ucznia.
 2. Piękno mowy ojczystej.


 3. Gazetka szkolna.

 4. Tekst literacki w ekspresji plastycznej.

 5. Teksty użytkowe na co dzień.

 6. Prasa i czasopisma źródłem informacji.

 7. W poszukiwaniu wiedzy – encyklopedie i słowniki.

 8. Rodzice uczestnikami programu.


Każdy z nich uwzględniał odrębne formy realizacji oraz działania edukacyjne i co najważniejsze przewidywane osiągnięcia uczniów. Tak szeroki wachlarz działań kształtujących umiejętność czytania ze zrozumieniem umożliwił dotarcie do całej społeczności Ośrodka i znalazł uznanie w oczach społeczności lokalnej, która o realizacji programu dowiedziała się z prasy

(zał. 4).


KSIĄŻKA BLIŻEJ UCZNIA


Człowiek wzrasta dziś wśród wielu uwarunkowań, które kształtują jego osobowość, stosunek do świata, hierarchię wartości. Do czynników najsilniej oddziałujących szczególnie na młode osoby, należą środki społecznego przekazu. Są to: prasa, radio, telewizja, film, czasopisma, kasety magnetofonowe i magnetowidowe, komputer, a nawet zwykły telefon. Tego rodzaju środki przekazu niosą ze sobą dobro. Edukują, informują, pomagają nawiązać szybki kontakt z drugim człowiekiem, dają rozrywkę. Ale czy powoli nie zaczyna być tak, że „cywilizację słowa” zajmuje wszechwładna „cywilizacja obrazu” kształtująca często raczej postawę odbiorcy treści mediów? Nie należy zapominać o tym, że słowa nie można zastąpić obrazem, a obrazu – słowem. Stąd naszych uczniów staraliśmy się przekonać, iż książka i słowo literackie (pod warunkiem jej właściwego dobrania) jest w stanie dostarczyć im równie silnych przeżyć co środki audiowizualne masowej komunikacji.
Czytanie jest swoistym kluczem do wiedzy, która zapewnia człowiekowi sukces. Ale człowiek nie rodzi się od razu czytelnikiem. Do tej roli należy każdego młodego człowieka, a tym bardziej dziecko upośledzone umysłowo, przygotować. Poprzez założone w tym bloku działania edukacyjne chcieliśmy obudzić w naszych uczniach zapał do książki, pokazać że warto uczyć się czytać, a już na pewno rozumieć to co się czyta. Pokazaliśmy więc dzieciom, że czytanie w naszej szkole nie jest jedynie przykrym obowiązkiem ale wręcz potrzebą prowadzącą do własnego sukcesu i pasją.

W minionym roku szkolnym zorganizowaliśmy więc i przeprowadziliśmy, nierzadko przy aktywnym udziale samych uczniów, wiele ciekawych propozycji i działań edukacyjnych.

Zrealizowany został konkurs czytelniczy, którego forma zrodziła się z konieczności zainteresowania uczniów książką, doskonalenia techniki czytania i kształtowania zrozumienia czytanego tekstu.

Regulamin konkursu (zał. 5) i formularz recenzji (zał. 6) opracowały nauczycielki: E. Kobielska i J. Rusznicka. Na lekcjach uczniowie zapoznali się z formularzem recenzji i sposobem jego wypełnienia, miało to stanowić nie tyle dowód wypożyczenia książki, co sprawdzić stopień jej zrozumienia. Wielokrotnie przypominano uczniom o konkursie i możliwości wypożyczania książek. Aby ukazać własne preferencje czytelnicze wypełniali formularz „Moja ulubiona książka” (zał. 7). Niewątpliwie czynnikiem motywującym do aktywnego udziału była pozytywna ocena z j. polskiego i prezentacja najlepszych czytelników na forum szkoły. Od początku ogłoszenia konkursu dała zauważyć się rywalizacja między uczniami, co z kolei przełożyło się na znaczący wzrost zainteresowania młodzieży biblioteką, zwiększenie ilości wypożyczanych oraz przeczytanych książek (zał. 8), a także poprawę umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Wyrazem kultury czytelniczej stało się również posiadanie przez uczniów wiadomości o różnych dokumentach oraz umiejętności korzystania ze zbiorów opracowań bibliotecznych, a zwłaszcza umiejętność korzystania z aparatu bibliotecznego tj. księgozbioru podręcznego, katalogów i kartotek. Stale zmierzaliśmy do wyrabiania w uczniach pożytecznych nawyków: systematycznego korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, czytania dostępnych w niej książek, czasopism i innych dokumentów w związku z zaspokajaniem zainteresowań indywidualnych oraz potrzeb wynikających z nauki w szkole: uważnego czytania i wyjaśniania niezrozumiałych słów. Aby więc podnieść poziom czytelnictwa i zainteresować uczniów zawartością eksponatów biblioteki nauczyciel J. Rusznicka zastosowała wiele metod i ciekawych form pracy. Chcąc przybliżyć uczniom książkę i zachęcić ich do czytelnictwa, stworzyła jak najlepsze warunki percepcji i zaaranżowała sytuacje sprzyjające kontaktom ucznia z książką. Skuteczną formą stałego informowania czytelników o obowiązujących lekturach szkolnych były gazetka i całoroczna ekspozycja lektur szkolnych w bibliotece, a także w klaso-pracowniach (zał. 9) Pod koniec roku szkolnego bibliotekarka przeprowadziła quiz pod hasłem „Moje lektury”. P. J. Rusznicka opracowała teczki metodyczne „Autorzy książek”, „Ilustratorzy książek” (zał. 10). W celu przybliżenia czytelnikom historii książek odbyła się prezentacja filmu i ekspozycja ścienna „Z dziejów książki”. Ciekawą formą wizualną była wystawa nowości wydawniczych, która pomogła uczniom w poznaniu i zachęcaniu do ich czytania (zał. 11). Prace plastyczne wykonane na podstawie przeczytanych książek były prezentowane w szkole, w kinie w trakcie Powiatowego Przeglądu Kulturalnego „Manewry Kulturalne”.

Ciekawą formą przekazu informacji naszym uczniom było samodzielne czytanie i opowiadanie treści komiksów przez nich na lekcjach j. polskiego. Komiks poprzez swą plastyczną stronę miał duży wpływ na estetyczne doznania czytelnika i wpłynął na zrozumienie czym jest tekst literackich oraz jakie może posiadać formy.

W realizacji programu aktywnie uczestniczyli również wychowankowie internatu, którzy systematycznie brali udział w zajęciach z biblioterapii w Miejskiej Bibliotece Publicznej prowadzonych przez bibliotekarkę Krystynę Witkowską (zał. 12, 12a). W spotkaniach uczestniczyły dzieci głównie z młodszej grupy wychowawczej. Zaobserwowano duży wzrost zainteresowania książką oraz co bardzo dla nas istotne, gotowość do słuchania czytanego tekstu i przeżywania losu bohaterów. Forma spotkań umożliwiła wychowankom rozwijanie umiejętności współpracy z innymi uczestnikami zajęć i nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami. Prace plastyczne wykonane podczas pobytu w bibliotece zawsze były eksponowane na wystawce w internacie (zał. 13). Zachęcały one inne dzieci do udziału w następnych spotkaniach. W ramach zajęć z biblioterapii wychowankowie internatu uczestniczyli również w szeregu zajęć bibliotecznych w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, prowadzonych przez bibliotekarkę Grażynę Nerek (zał. 14). Radości dostarczyło nie tylko czytanie literatury dziecięcej ale też wiele zabaw opartych na kanwie lektur.

W ostatnich latach wiele mówi się o roli głośnego czytania dzieciom. Realizując powyższy program wielu nauczycieli przystąpiło do społecznej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Na zajęciach w szkole i w internacie głośno czytano uczniom różnorodne teksty literackie (zał. 15). Osiągnięto cel tych działań, uczniowie w widoczny sposób zainteresowali się książką, a czytanie i słuchanie wybranych tekstów stało się widoczną przyjemnością. Do działań tych zaangażowani zostali rodzice, uczestniczyli w głośnym czytaniu na terenie szkoły jak również czytali wypożyczone z biblioteki przez dzieci książeczki.

W ramach programu od stycznia bieżącego roku szkolnego klasy szkoły podstawowej uczestniczyły w realizacji cyklu „Poranki czytelnicze". Do odczytania bajek zapraszani byli wyjątkowi goście, prominenci miasta, przedstawiciele ciekawych profesji. Serdecznością i swym zaangażowaniem w propagowanie literatury pokazali jak ważna jest zdolność czytania w życiu współczesnego człowieka. Jako umiejętność złożona, podlegająca ciągłemu rozwojowi, musi być doskonalona już od pierwszych lat nauki szkolnej. W porankach udział wzięli zaproszeni goście (zał. 16):

 • Dyrektor OSW w Giżycku

 • Wicedyrektor OSW w Giżycku

 • pedagog szkolny

 • pielęgniarka

 • Starosta Powiatu

 • Wicestarosta Powiatu

 • wojskowy

 • policjant

 • Burmistrz Miasta

 • ratownik medyczny

 • stażyści


Podsumowaniem spotkań z książką stał się szkolny kanon najlepszych książek, ogłoszony na końcowo semestralnym apelu oraz przedstawiony w formie ekspozycji w bibliotece szkolnej (zał. 17).


PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ


Formułując i realizując omawiany krąg tematyczny przyświecała autorkom programu myśl, że nasz uczeń, nie ma stać się jedynie przedmiotem oddziaływania wychowawczego naszego i książki. Zależało nam by stał się jego podmiotem, który o charakterze swojego przeżycia czytelniczego będzie decydował sam i nada mu wręcz osobisty wymiar. Stąd pojawiała się potrzeba takiego pokierowania procesem edukowania młodzieży, aby nauczyć ją konfrontowania przeżyć poprzez różne środki przekazu.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w naszej szkole są więc poddawane wielu działaniom kształtującym rozumienie piękna mowy ojczystej i rozwijającym aktywność własną. Aby młodzież i dzieci mogły zaprezentować ciekawe formy ekspresji języka, na zajęciach opracowywane były różnorodne teksty literackie. Na ich podstawie uruchamiany był cały ciąg skojarzeń i twórcza wrażliwość. Wewnętrzna ekspresja znajdowała ujście w wystąpieniach przygotowanych przez nauczycieli bądź samych uczniów, tych ostatnich w minionym roku szkolnym było wiele. Dążąc do uczynienia, pożądanej przez nas i jakże pięknej mowy ojczystej, immanentną częścią osobowości wychowanków, podjęliśmy wysiłek przeciwdziałania analfabetyzmowi funkcjonalnemu naszych uczniów. Świadczą o tym wymierne efekty naszych wspólnych działań. Wszystkie przedsięwzięcia ściśle wiązały się z naszą rzeczywistością szkolną i wynikały zawsze z konkretnej potrzeby szkolnego życia: uroczyste apele, imprezy okolicznościowe, uczestnictwo w ważnych konkursach. To szerokie spektrum działań umożliwiło znalezienie miejsca dla niemal każdego ucznia naszego Ośrodka, osiągnięcie przez niego sukcesu i dało szansę do zaprezentowania się społeczności szkolnej i lokalnej.


W ramach działań edukacyjnych uczniowie prezentowali teksty literackie na apelach i uroczystościach szkolnych:

 • Apel z okazji DEN po raz pierwszy przygotowany został przez uczniów. Wszyscy uczyli się czytać wierszy związanych z tym świętem. Najlepiej czytający przedstawiciele poszczególnych klas złożyli wierszowane życzenia pracownikom szkoły. Całą uroczystość prowadzili uczniowie z trzeciej klasy gimnazjum (zał. 31, str. 6).

 • 10 listopada „Mazurkiem Dąbrowskiego” rozpoczął się uroczysty apel związany z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Po zaśpiewaniu hymnu p. Rusznicka - opiekunka Samorządu Uczniowskiego wyjaśniła cel spotkania i nawiązała do historii Święta Niepodległości. Po zakończeniu tego wprowadzającego wystąpienia przedstawiciele klas ze szkoły podstawowej, gimnazjum i zawodówki prezentowali utwory literackie poświęcone miłości do ziemi ojczystej (zał. 18).

 • Na powitanie Nowego Roku odbył się apel „Skąd pochodzą nazwy miesięcy”, na który składały się inscenizacje literackie przedstawiające pochodzenie nazw miesięcy.

 • Pod hasłem „Poeci o kobietach” 8-go marca uczniowie przygotowali apel z okazji Dnia Kobiet. Przedstawiciele poszczególnych klas prezentowali utwory poetyckie adresowane do kobiet (zał. 19).

 • 6-go maja uczniowie klas gimnazjalnych przedstawili montaż słowno muzyczny na uroczysty apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja pod kierunkiem p. Alicji Śmierskiej (zał. 20).


Samodzielne przygotowanie i prezentowanie tekstów literackich przez uczniów pod dyskretnym kierunkiem nauczycieli umożliwiły uczniom wyzwolenie aktywności twórczej, gromadzenia przeżyć artystycznych i społecznych. Uczniowie przygotowując apele i uroczystości szkolne wykazywali coraz większą samodzielność i aktywność.


Ważnym punktem programu było przygotowanie przedstawień teatralnych i uczestniczenie w konkursach międzyszkolnych. Realizowane były one zgodnie z planem dydaktyczno-wychowawczym Ośrodka:

 • III Przegląd Teatralny „A to bajka właśnie” odbył się w Piszu (zał. 21). Organizatorem tegoż Przeglądu był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach. W zmaganiach udział wzięło 28 uczniów z naszego Ośrodka pod opieką nauczycieli: A. Śmierskiej, I. Duda, M. Klimiuk - Mucha, B. Jaczyńskiej, W. Pacześniaka. Uczniowie zaprezentowali program pt. „Świat Baśni”, na całość którego składały się różnorodne formy teatralne: pantomima, teatr cieni, teatr żywego słowa i taniec.

Za przygotowany program otrzymaliśmy V miejsce z nagrodą Burmistrza Miasta Pisz.

 • Na Międzynarodowym Przeglądzie Widowisk Kolędniczych „Herody” w Węgorzewie uczniowie III klasy gimnazjum zaprezentowali przedstawienie mówiące o problemach współczesnych rodzin, samotności, braku życzliwości, ubóstwie, a także o wartościach bliskich każdemu człowiekowi, Wigilii, choince, wybaczaniu, miłości. Za udział w Przeglądzie otrzymaliśmy wyróżnienie (zał. 22).

 • Tematem przewodnim występu w ramach Powiatowego Przeglądu Artystycznego Manewry Kulturalne 2005 była literatura, program artystyczny wystawiono pt. „W kręgu książki”. Przedstawiono baśnie opowiadane tańcem i słowem, inscenizowano wiersze przygotowane przez uczniów z młodszych klas oraz ZET. Znaczące miejsce znalazły również programy młodzieży, które uzyskały tytuł tegorocznych „perełek”: taniec „Romeo i Julia” oraz przedstawienie „Drzewo, które umiało dawać”. Jury tegorocznego przeglądu artystycznego przyznało nam II miejsce (zał. 23).

 • Udział uczniów naszego Ośrodka w Tegorocznym Wojewódzkim Przeglądzie Form Artystycznych w Bartoszycach przebiegał pod hasłem: „JA - ARTYSTA" i został przygotowany pod kierunkiem A. Śmierskiej. W skład tego programu weszły cztery formy teatralne: „Rzepka”, „Koty”, „Romeo i Julia”, „Drzewo, które umiało dawać”, przygotowane przez: B. Jaczyńską, K. Rzeczycką, K. Andrzejewską i E. Kobielską. Występ nagrodzony został gromkimi brawami, uczniowie zajęli IV miejsce

(zał. 24).


Duże zaangażowanie uczniów i nauczycieli pozwoliło wymienionym prezentacjom na osiągnięcie sukcesów wyrażających się w zajmowanych miejscach, zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.

Szczególne miejsce w realizacji programu przewidziano dla imprez okolicznościowych. Najciekawszymi okazały się:

 • Zabawa choinkowa, w której udział wzięła młodzież szkolna. Cała impreza rozpoczęła się apelem i przydzieleniem zadań poszczególnym klasom. Zabawę urozmaiciły ciekawe konkursy związane z miłością: kalambury, czytanie aforyzmów, śpiewanie piosenek, pomniki miłości (zał. 25).

 • Montaż poetycki z okazji obchodów Dni Giżycka „Mazury oczami Gałczyńskiego”. „Mazury są dobre na wszystkie dolegliwości cywilizacyjne. Odkrył to już Gałczyński. Przyjechał tu w trudnym okresie swojego życia. Pewnego lipcowego ranka, razem z żoną Natalią i córką Kirą, wysiadł z warszawskiego pociągu w Rucianem. Płynąc motorówką, krętym szlakiem Jeziora Nidzkiego, odkrył leśniczówkę o nazwie Pranie w Puszczy Piskiej. Tutaj osiadł Gałczyński na resztę pozostałych mu jeszcze letnich sezonów.” Takim wstępem Agnieszka Świątek, uczennica klasy III G rozpoczęła montaż słowno - muzyczny pt. „Mazury w poezji K. I. Gałczyńskiego”. Wzięli w nim udział uczniowie klas gimnazjalnych, którzy przy dźwiękach muzyki mistrzów: Szopena, Beethovena i Griega recytowali „Kronikę Olsztyńską”. Całym przedsięwzięciem kierowała nauczycielka j. polskiego E. Kobielska. Uczniowie w czasie przygotowań wykazali się niezwykłą samodzielnością oraz przygotowali pomysłową dekorację. Działania uczniów w internacie wspierały wychowawczynie: D. Wasilewska i M. Jankowska - Lichacz.

 • Konkurs recytatorski „Rymowanki o zwierzętach” – 23.V.2005. Uczniowie samodzielnie opracowali i przygotowali wystąpienia, a następnie deklamowali utwory literackie na forum szkoły podczas konkursu (zał. 26).

 • Parada ulicami miasta z okazji obchodów Dnia Dziecka. Udział uczniów naszego Ośrodka w przemarszu pod hasłem „W świecie bajki” stanowił podsumowanie całorocznej pracy i koncentracji działań na literaturze oraz kształtowaniu umiejętności warunkujących jej poznanie (zał. 27).


W tym roku w naszym Ośrodku, z inicjatywy bibliotekarza J. Rusznickiej, odbył się Międzygimnazjalny Konkurs Pięknego Czytania „Sztuka słowa” (zał. 28 – 28e). Dwunastu uczestników prezentowało w ciągu 2 minut wybrany fragment z literatury polskiej lub światowej. Jury konkursu oceniło jako wysoki poziom prezentacji, wspaniałą atmosferę i walory dydaktyczno-wychowawcze imprezy. Wyniki zmagań konkursowych naszych uczniów: wyróżnienie – grand prix Krzysztof Karp (uczeń III klasy gimnazjum), indywidualne I miejsce Alicja Murawiecka (uczennica III klasy gimnazjum), III miejsce Agnieszka Świątek (uczennica III klasy Gimnazjum).


Uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli V Międzygimnazjalnym Konkursie Profilaktycznym pod hasłem „Jak się czujesz w swoim mieście” ( zał. 29). Grupa teatralna w składzie: A. Świątek, K. Karp, E. Harazim, K. Lachowicz, A. Domalewski, zaprezentowała pobudzającą do refleksji i zadumy formę sceniczną, którą publiczność przyjęła bardzo ciepło. Uczennica III klasy Agnieszka Świątek zdobyła III miejsce w kategorii prac literackich, czym osiągnęła ogromny sukces w rywalizacji ze szkołami masowymi (zał. 29a). Krzysztof Karp i Renata Ozygała otrzymali wyróżnienia. Przedstawienie i wypracowanie zostało przygotowane pod kierunkiem nauczycielki j. polskiego E. Kobielskiej.


Kolejną, bardzo ciekawą i dodatkową formą szkolnych działań edukacyjnych był IV Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „ORTO-ZGADULA” przeprowadzony dla uczniów gimnazjum (zał. 30). Wzięła w nim udział młodzież z Węgorzewa, Kętrzyna, Gołdapi i Giżycka. Na drodze eliminacji szkolnych wyłoniono po trzech przedstawicieli z każdej szkoły. Naszymi reprezentantkami były: Alicja Murawiecka, Agnieszka Świątek i Patrycja Machnowska. Uczennice zespołowo zdobyły pierwsze miejsce uzyskując 201 pkt. Indywidualnie I miejsce zdobyła Alicja Murawiecka, II miejsce Agnieszka Świątek.


GAZETKA SZKOLNA


Pedagodzy w naszym Ośrodku dość często zadają sobie pytanie: co zrobić by uczniowie potrafili, chcieli, a może nawet polubili pisanie? Aby jednak spełnienie tego oczekiwania było możliwe, w uczniach nastąpić winno wzbudzenie potrzeby rozumienia słowa pisanego, a także rozwój techniki czytania i umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Jednym z najlepszych sposobów uczenia w szkole specjalnej jest uczenie poprzez praktyczne działania w formie spontanicznej zabawy, z akcentem położonym na rozwój inwencji twórczej dzieci. Założenie to realizuje właśnie współredagowanie przez nie gazetki szkolnej, stanowiącej rzemiosło, tak przecież bliskie kształceniu pożądanych kompetencji językowych. Z tego powodu gazetka szkolna w bieżącym roku szkolnym włączona została jako jeden z ważnych kręgów działań do realizacji szkolnego programu kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem. W naszej szkole nie było łatwo znaleźć grupę, która pracowałaby systematycznie i samodzielnie. Mimo początkowych trudności udało się wyzwolić inicjatywę młodzieży, w wielu poczynaniach stała się ona partnerem i samodzielnym inicjatorem różnorodnych pomysłów.

Gazetka szkolna wydawana była cyklicznie co dwa miesiące (zał. 31). Treści gazetki tworzone były przez stały zespół redakcyjny, w skład którego wchodzili nauczyciele- koordynatorzy i wybrani uczniowie. Na łamach gazetki zamieszczane były również wypowiedzi innych uczniów naszej szkoły. Członkowie zespołu redakcyjnego mieli przydzielone konkretne zadania do realizacji i tworzyli stałe działy. Najtrudniejszym, chociaż najbardziej lubianym zadaniem było przygotowanie, przeprowadzanie i przepisanie nagranego na taśmie wywiadu. Do obowiązków redaktorów należało też wyszukiwanie z dostępnych im źródeł ciekawych materiałów przydatnych do zamieszczenia w kolejnych numerach. Znalezione materiały poddawane były obróbce albo stawały się pomysłem do stworzenia czegoś nowego w kolejnych numerach. Niejednokrotnie uczniowie samodzielnie konstruowali krzyżówki, wykonywali ilustracje, gromadzili zdjęcia, zbierali informacje dotyczące życia szkoły, wypowiadali się na określone tematy (zał. 32).

Redagowanie gazetki przyczyniło się do poznania przez młodzież rodzajów prasy, struktury materiału pisma, analizy własnych zainteresowań, kształtowania umiejętności językowych związanych z przygotowaniem artykułów.

Przez cały rok szkolny trwał „Konkurs uważnego czytania gazetki” polegający na wnikliwym czytaniu i udzielaniu odpowiedzi na pytania związane z artykułami w niej zamieszczonymi. Najwytrwalsi czytelnicy i redaktorzy otrzymali podczas rozdania świadectw dyplomy i upominki. Stałymi działami „Gazetki na 5” były:

- aktualności Samorządu Uczniowskiego,

- z życia szkoły,

- wywiad z nauczycielem,

- wypowiedzi uczniów,

- konkursy polonistyczne i matematyczne,

- ciekawe prace uczniów,

- rebusy, zagadki, krzyżówki.


Zespół redakcyjny składał i rozprowadzał gazetkę wśród kolegów, starając się przy tym dobrze ją zareklamować. Pisemko czytane było również przez rodziców, niektórzy z nich stali się stałymi jego czytelnikami.


TEKST LITERACKI W EKSPRESJI PLASTYCZNEJLiteratura od wieków była najlepszym instrumentem do rozwijania wrażliwości, wyobraźni, twórczego działania, myślenia i mowy. Odtwarzanie treści przeczytanego tekstu powinno dokonywać się w różnych formach, zarówno ustnej jak i pisemnej ale też w postaci rysunku. Wyrabia to w wysokim stopniu orientację i wyobraźnię, wywołuje zainteresowanie czytaniem i próbami jego doskonalenia, wzmacnia motywację i uwagę dziecka, a co ważne odpręża.

W pracy z dziećmi w wieku szkolnym nie należy zapomnieć, iż dominującą i charakterystyczną dla tegoż wieku formą aktywności jest zabawa, a jedną z jej postaci właśnie wyrażanie siebie poprzez ekspresję plastyczną. Aby dziecko widziało celowość swych działań, wykonane prace plastyczne winny być wyeksponowane i zaprezentowane innym.

Jak wynika z przeprowadzonego w maju 2005 wewnętrznego mierzenia jakości pracy SOSW w Giżycku w obszarze „Efekty kształcenia” jedną z ciekawszych form, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem uczniów, było m.in. ilustrowanie przeczytanych utworów literackich. Działanie to mieści się niewątpliwie w najbliższej sferze rozwojowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W bibliotece szkolnej został wyeksponowany zbiór legend mazurskich i ogólnopolskich (zał. 33). Prezentacja znacząco ułatwiła uczniom do nich dostęp, zainteresowała, przez co też zachęciła do ich czytania. Działanie to pokazało, iż uczniowie chętnie ilustrowali wysłuchane lub przeczytane przez siebie legendy na lekcjach plastyki i podczas zajęć świetlicowych. Własna ekspresja plastyczna na ich temat pozwoliła zaś na odnajdowanie związków poszczególnych utworów z konkretnymi miejscami, wydarzeniami i postaciami, ich wartościowanie (zał. 33).


Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się różnorodne formy spotkań z baśnią, bajką. Konkretno – obrazowy charakter myślenia i uczenia się uczniów powoduje, iż to właśnie widowiskowość, przystępność treści, wyraźne osadzenie wartości, aranżacja i rekwizyty stosowane przy omawianiu tych tekstów literackich, spotkały się wręcz z aplauzem naszych dzieci. Chętnie słuchały nagrań radiowych, oglądały ich wersje filmowe. W internacie cyklicznie odbywały się spotkania „W świecie baśni” z udziałem wolontariuszek z ZSKŚiA (zał. 34). Dzięki tego typu zajęciom dzieci miały możliwość przeniesienia się w świat fantazji oraz interpretowania wysłuchanego tekstu własną relacją oraz tworem plastycznym. Poprzez perypetie bohaterów wychowankowie uczyli się różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, dostrzegali naukę wynikającą ze słuchanych opowieści. Powstałe prace zostały zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w ramach Przeglądu Twórczości Artystycznej Szkół Powiatu Giżyckiego „Manewry Kulturalne” (zał. 35).

Uczniowie klas starszych, podczas zajęć z języka polskiego, poznali nową dla nich formułę własnej ekspresji, dokonywali interpretacji poznanego tekstu literackiego, poetyckiego poprzez samodzielne rysowanie komiksów (zał. 36). Zajęcia tego rodzaju nie tylko uatrakcyjniły lekcje języka polskiego, ale również stanowiły doskonałą okazję do rozwijania kluczowych umiejętności niezbędnych przy obcowaniu z pisemnym przekazem informacji. Dzięki nim rozwijali więc swoje zainteresowania literackie jak i plastyczne.


TEKSTY UŻYTKOWE NA CO DZIEŃ
Czytanie ze zrozumieniem ma we współczesnym świecie znaczenie szczególne, bowiem dynamiczny rozwój nauki i techniki niesie coraz to więcej instrukcji, opisów oraz informacji. Dziecko musi zrozumieć, że szybkie ich odczytywanie jest wręcz niezbędne w życiu, umożliwia bowiem zdobywanie informacji, ułatwia porozumiewanie się oraz  dostarcza  rozrywki. Coraz dynamiczniej płynące życie niesie wiele sytuacji, w których można ćwiczyć, rozwijać umiejętność czytania ze zrozumieniem, trzeba je jednak dostrzec i wykorzystywać.
Ważną umiejętnością, niezbędną w funkcjonowaniu społecznym, jest zdolność czytania ze zrozumieniem tekstów użytkowych. Specyfika pracy w internacie umożliwiła kształcenie tej sprawności. Wychowankowie mają kontakt z różnorodnymi urządzeniami audiowizualnymi i gospodarstwa domowego znajdującymi się na terenie internatu. Wychowawcy systematycznie wdrażali konieczność uważnego czytania instrukcji przed korzystaniem z w/w urządzeń oraz odczytywania znaczenia symboli przemysłowych np. podczas czynności związanych z praniem czy przygotowywaniem posiłków.

W ramach zajęć kulinarnych uczniowie Ośrodka często przygotowywali potrawy z półproduktów wg informacji zawartej na opakowaniu. Aby danie się udało dokładnie analizowano tekst, kompletowano niezbędne do wykonania potrawy artykuły spożywcze, odmierzano wskazane porcje oraz wykonywano w kolejności czynności zawarte w przepisie (zał. 37).

Podczas zorganizowanych wyjść uczniowie kształtowali i utrwalali umiejętności odczytywania mapy (zał. 38), czytania nazw ulic czy rozkładu jazdy pociągów i autobusów. Poprzez systematyczne wdrażanie zasad wychowania komunikacyjnego, dzieci i młodzież uczyła się odczytywania godziny na zegarze, analizowała sygnalizację świetlną na drodze oraz stosowała zasady przechodzenia przez jezdnię .

Bardzo ważną rolę w poznaniu świata symboli, w posługiwaniu się informacją, jej gromadzeniu, przechowywaniu, przetwarzaniu, wymianie i wykorzystywaniu odgrywają komputer i związana z nim dziedzina – informatyka. Każda z tych czynności może być wykonana i usprawniona dzięki posłużeniu się komputerem, a jeśli informacja nabiera olbrzymich rozmiarów lub jest rozproszona, to nie można sobie z nią poradzić bez jego pomocy. Dzisiaj prawie każda sfera życia podlega komputeryzacji. Większość też jest opatrzona kodem symboli. Osoby niepełnosprawne intelektualnie muszą więc dostosować się do realiów współczesnego świata i symbolikę oraz jej kodyfikację również poznać. Proces uczenia się ich i rozumienia odbywa się niemal permanentnie, podczas wszelkich działań mających miejsce w naszej szkole.


  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu dydaktyczno wychowawczego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem iconO rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu dydaktyczno wychowawczego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem iconSprawdzian umiejętności czytania ze zrozumieniem w klasie III

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu dydaktyczno wychowawczego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem iconSprawozdanie merytoryczne z realizacji programu

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu dydaktyczno wychowawczego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem iconComenius –akcja 1 sprawozdanie merytoryczne dotyczące realizacji językowego programu comeniusa

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu dydaktyczno wychowawczego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem iconProjekt programu dydaktyczno wychowawczego szkołY 2012/2013

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu dydaktyczno wychowawczego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem iconSzczegóŁowy opis celów programu profilaktyczno-terapeutyczno-dydaktyczno- wychowawczego

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu dydaktyczno wychowawczego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem iconSprawozdanie merytoryczne z realizacji

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu dydaktyczno wychowawczego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem iconSprawozdanie merytoryczne z realizacji

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu dydaktyczno wychowawczego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem iconTest czytania ze zrozumieniem

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu dydaktyczno wychowawczego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem iconSprawozdanie merytoryczne z realizacji wykonanych zadań badawczych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom